Žemaitijos lokys kviečia į parodą

Gied­riaus Ba­ra­naus­ko nuo­tr.
Šiau­lių že­mės teis­mo kny­ga. 1792 m.
Ket­vir­ta­die­nį Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus pa­kvie­tė į pa­ro­dos "Šiau­liai – Že­mai­ti­jos ku­ni­gaikš­tys­tės cent­ras" ati­da­ry­mą. Pa­ro­da skir­ta Že­mai­ti­jos var­do pa­mi­nė­ji­mo ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se 800-osioms me­ti­nėms. Šiau­liai pa­ro­do­mi, kaip vie­nas svar­biau­sių Že­mai­ti­jos mies­tų – ad­mi­nist­ra­ci­nių cent­rų.

Mu­zie­jaus fon­do ir sko­lin­ti eks­po­na­tai ro­do, kaip Šiau­liai vys­tė­si ir XVI - XVIII a. ta­po reikš­min­gu Šiau­lių eko­no­mi­jos cent­ru. Mies­te bu­vo įsteig­ta eko­no­mi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja, 1775 m. į Šiau­lius iš Tel­šių per­kel­ti že­mės ir pi­lies teis­mai, ėmė veik­ti ba­jo­rų sei­me­liai, de­le­ga­vę sa­vo at­sto­vus į vals­ty­bės Sei­mą. Pa­ro­da su­pa­žin­di­na su kar­tog­ra­fi­niu pa­li­ki­mu, su žy­miau­sio­mis eko­no­mi­jos ba­jo­rų gi­mi­nė­mis.

Pa­ro­da ne tik in­for­ma­ty­vi, bet ir in­te­rak­ty­vi: ga­li­ma pa­si­vaik­čio­ti XVIII a. pa­bai­gos Šiau­lių eko­no­mi­jos ke­liais, su­si­pa­žin­ti su jos meis­tais ir mies­te­liais. Lan­ky­to­jų dė­me­sį pa­trau­kia lo­kys iš Že­mai­ti­jos miš­kų.

Ren­gi­nio me­tu is­to­ri­kė, pro­fe­so­rė dr. Ri­ta Tri­mo­nie­nė skai­tė pa­skai­tą apie Šiau­lių eko­no­mi­jos ne kil­min­go­sios vi­suo­me­nės kas­die­ni­nį gy­ve­ni­mą. Rem­ta­si iš­li­ku­siais ne­gau­siais to lai­ko­tar­pio ra­šy­ti­niais šal­ti­niais. Pro­fe­so­rė pa­brė­žė, kad is­to­ri­jos fak­tai liu­di­ja, jog Šiau­liai yra Že­mai­ti­jos mies­tas.

Pa­ro­da veiks iki 2020 m. ko­vo 1 d.

Gied­riaus Ba­ra­naus­ko nuo­tr.
Pro­fe­so­rė dr. Ri­ta Tri­mo­nie­nė ak­cen­ta­vo, kad is­to­ri­kai nea­be­jo­ja, jog Šiau­liai yra Že­mai­ti­jos mies­tas.