Giminės vagiui antras kartas nemelavo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iš gi­mi­nai­čių vog­ti įsi­gud­ri­nęs vy­ras – vėl už gro­tų.
Gi­mi­nai­čių na­mą ap­vo­gęs vy­ras areš­ti­nė­je at­si­dū­rė jau tą pa­čią die­ną po nu­si­kal­ti­mo. Ne­kant­rau­da­mas ap­šva­rin­ti ap­vog­to ar­ti­mo­jo są­skai­tą, vy­ras krei­pė­si į ban­ką ir čia bu­vo de­mas­kuo­tas.

Čia ap­si­vo­gė, čia su­lai­ky­tas

Rug­sė­jo 4-osios pa­va­ka­rę į na­mus su­grį­žęs 54 me­tų šiau­lie­tis, A. Mic­ke­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jas, ra­do iš­dauž­tą gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­go stik­lą ir pa­si­ge­do te­le­vi­zo­riaus bei as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės. Vy­ras apie va­gys­tę pra­ne­šė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bu­dė­to­jams.

Pa­rei­gū­nams pra­dė­jus įvy­kio vie­tos ap­žiū­rą, nu­ken­tė­ju­sy­sis su­lau­kė skam­bu­čio iš ban­ko – kaž­kas, pa­tei­kęs jo as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, no­ri iš są­skai­tos paim­ti pi­ni­gų.

Įta­ria­ma­sis, praė­jus ke­lioms va­lan­doms po na­mo ap­šva­ri­ni­mo, bu­vo su­lai­ky­tas Šiau­lių ban­ko fi­lia­le.

Vy­ras at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl va­gys­tės ir do­ku­men­to pa­gro­bi­mo bei pa­si­kė­si­ni­mo juo pa­si­nau­do­ti.

Va­kar teis­mas įta­ria­mą­jį lei­do suim­ti trims mė­ne­siams.

Gi­mi­nai­čius ap­vo­gė ir prieš tre­jus me­tus

Paaiš­kė­jo, kad va­gi­šius – to­li­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo gi­mi­nai­tis, ku­ris va­gys­tę iš mi­nė­to gy­ve­na­mo­jo na­mo įvyk­do jau ne pir­mą kar­tą. 36 me­tų su­lai­ky­ta­sis yra pui­kiai ži­no­mas ša­lies ir už­sie­nio tei­sė­sau­gai – ne kar­tą už va­gys­tes ir plė­ši­mus teis­tas Lie­tu­vo­je, taip pat už ana­lo­giš­ką veik­lą ka­li­nio duo­nos ra­ga­vęs ir Vo­kie­ti­jo­je.

Rad­vi­liš­ky­je sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vęs vy­ras sa­vo teis­tu­mo biog­ra­fi­ją pra­dė­jo bū­da­mas 22 me­tų. Vo­gė net iš gi­mi­nai­čių.

2016 me­tų va­sa­rį, iš­lau­žęs tų pa­čių A. Mic­ke­vi­čiaus gat­vė­je gy­ve­nan­čių gi­mi­nai­čių ūki­nia­me pa­sta­te esan­čio san­dė­liu­ko lan­gą, pa­gro­bė elekt­ri­nę žo­liap­jo­vę "Ra­ser" ir elekt­ros lai­do il­gin­tu­vą su ri­te.

Ta­da už tai ir dar už ki­tas va­gys­tes jam bu­vo skir­ta dve­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Ne­se­niai at­ga­vęs lais­vę, il­ga­pirš­tis mi­nė­tą rug­sė­jo 4-osios pa­va­ka­rę nu­ta­rė vėl už­suk­ti pas gi­mi­nai­čius – tik ne ap­lan­ky­ti, o vėl ką nors nu­gvelb­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.