F. Paškevičiaus taurės turnyre varžėsi trijų šalių regbininkai

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos nuo­tr.
Tra­di­ci­nia­me tarp­tau­ti­nia­me reg­bio tur­ny­re "F. Paš­ke­vi­čiaus tau­rė-2019" U-13 gru­pė­je run­gė­si še­šios ko­man­dos iš Šiau­lių, Ry­gos, Jel­ga­vos ir Ka­li­ning­ra­do.

Šiau­liuo­se vy­ko tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis reg­bio tur­ny­ras "F. Paš­ke­vi­čiaus tau­rė-2019". Tur­ny­re da­ly­va­vo Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos ko­man­dos, o taip pat sve­čiai iš Lat­vi­jos ir Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo U-13 ir U-15 am­žiaus gru­pių ko­man­dos. Abe­jo­se gru­pė­se trium­fa­vo Ka­li­ning­ra­do ko­man­dos.

Ge­riau­siai iš Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos ko­man­dų se­kė­si Vy­ta­ro Bloš­kio auk­lė­ti­niams "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Balt­Rex" žai­dė­jams, ku­rie U-15 gru­pė­je pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liais. U-13 am­žiaus gru­pė­je Jus­ti­no Va­si­liaus­ko va­do­vau­ja­ma "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Vai­ras" eki­pa iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius.

U-13 am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos, ku­rios bu­vo su­skirs­ty­tos į du po­gru­pius po tris. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ka­li­ning­ra­do pir­mo­ji ko­man­da, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Lat­vi­jos "Li­vo­nia". Ma­če dėl tre­čios vie­tos "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Vai­ras" ko­man­da su­ge­bė­jo pa­lauž­ti Ka­li­ning­ra­do ant­rą­ją ko­man­dą ir iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius.

"Šiai ko­man­dai toks tur­ny­ras bu­vo pir­ma­sis, to­dėl pa­sie­ki­mu tik­rai džiau­gia­mės. Įgi­jo­me žai­dy­bi­nės pa­tir­ties, iš­mė­gi­no­me jė­gas su kai­my­ni­nių ša­lių bend­raam­žiais. Pa­ma­tė­me sri­tis, ku­rias rei­kia to­bu­lin­ti, kad atei­ty­je užim­tu­me dar aukš­tes­nes vie­tas. Ypač no­rė­čiau pa­gir­ti ge­riau­siu ko­man­dos žai­dė­ju ta­pu­sį Ma­tą Jo­cą, ku­ris sa­vo ener­gi­ja ir už­si­ve­di­mu aikš­tė­je su­tei­kia ener­gi­jos ir ki­tiems", – sa­kė šiau­lie­čių tre­ne­ris J. Va­si­liaus­kas.

Ge­riau­siais U-13 tur­ny­ro žai­dė­jais taip pat pri­pa­žin­ti Da­nil Ta­ra­se­nok (Ka­li­ning­ra­das-1), Rus­lan Sos­nars (Ry­gos "Li­vo­nia"), Ma­ria La­gu­ti­na (Ka­li­ning­ra­das-2), Ar­man­das Juš­kė­nas (Šiau­lių "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Uni­ted") ir Rai­vis Po­bear­žins (Jel­ga­vos "Elė­ja").

U-15 am­žiaus gru­pė­je dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vo­jo ke­tu­rios ko­man­dos: Šiau­lių "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Vai­ras" (tre­ne­ris E. Ka­no­pac­kis), Šiau­lių "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Balt­Rex" (tre­ne­ris V. Bloš­kys), Ka­li­ning­ra­do spor­to mo­kyk­los ir Lat­vi­jos Jel­ga­vos "Elė­jos".

Ko­man­dos žai­dė ra­to sis­te­ma. Su­su­ma­vus per­ga­les ir pra­lai­mė­ji­mus paaiš­kė­jo, kad pir­mo­ji ir ant­ro­ji vie­tos (Ka­li­ning­ra­do ir "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Balt­Rex") ko­man­dos su­rin­ko po 7 taš­kus, o tre­čio­ji ir ket­vir­to­ji vie­tos ("Reg­bio Aka­de­mi­ja-Vai­ras" ir "Elė­jos" eki­pos) pel­nė po 5 taš­kus.

Kad paaiš­kė­tų nu­ga­lė­to­jai, te­ko skai­čiuo­ti tar­pu­sa­vio su­si­ti­ki­mų re­zul­ta­tus. "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Balt­Rex" pra­lai­mė­jo Ka­li­ning­ra­do eki­pai 0:5, to­dėl sve­čiams iš Ka­li­ning­ra­do skir­ta pir­mo­ji vie­ta.

Tre­čią­ją vie­tą dėl ge­res­nio tar­pu­sa­vio san­ty­kio pel­nė Lat­vi­jos "Elė­jos" ko­man­da.

"Pir­mo­sios rung­ty­nės su Ka­li­ning­ra­do reg­bi­nin­kais mums bu­vo lem­tin­gos. Pra­lai­mė­jo­me var­žo­vams pa­čio­je ma­čo pa­bai­go­je. Lai­mė­jo­me du li­ku­sius ma­čus, bet pra­ras­ti taš­kai nu­lė­mė, kad su ta pa­čia Ka­li­ning­ra­do ko­man­da su­rin­ko­me vie­no­dai taš­kų, o pir­ma vie­ta jiems ati­te­ko dėl lai­mė­to ma­čo prieš mus. Šiek tiek ap­mau­du dėl to, bet tu­riu pa­si­džiaug­ti vai­ki­nais, ku­rie pa­de­monst­ra­vo tik­rai ge­rą žai­di­mą", – pa­sa­ko­jo "Reg­bio Aka­de­mi­jos-Balt­Rex" tre­ne­ris Vy­ta­ras Bloš­kys.

Ge­riau­siais U-15 tur­ny­ro žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ju­ri Či­žov (Ka­li­ning­ra­das), Be­nas Žal­nė­ra­vi­čius (Šiau­lių "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Balt­Rex"), Sa­nies Vo­lants (Jel­ga­vos "Elė­ja"), Man­tas Vai­tė­kū­nas (Šiau­lių "Reg­bio Aka­de­mi­ja-Vai­ras").