Europos sidabro medaliu pasipuošė ir šiaulietė

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tė krep­ši­nin­kė Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė kar­tu su tė­čiu Žyd­rū­nu Au­gus­ti­nu džiau­gia­si Lie­tu­vos U16 mer­gi­nų rink­ti­nės pa­te­ki­mu į Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­to fi­na­lą.
Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos "Sau­lė" auk­lė­ti­nė Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė (tren. Jū­ra­tė Ber­tu­lie­nė) kar­tu su Lie­tu­vos U16 mer­gi­nų rink­ti­ne Šiau­rės Ma­ke­do­ni­jos sos­ti­nė­je Skop­jė­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos mer­gi­nų U16 krep­ši­nio čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo si­dab­rą.

Jau vien pa­te­ki­mas į fi­na­lą lie­tu­vai­tėms bu­vo neap­sa­ko­mas džiaugs­mas, nes tai pir­mas toks pa­sie­ki­mas Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čių rink­ti­nei.

Lie­tu­vės tu­rė­jo am­bi­ci­jų nu­ga­lė­ti ir fi­na­le, ta­čiau šiek tiek pri­trū­ko sėk­mės.

"Kaž­kas ne­su­sit­var­kė su jau­du­liu, kaž­kas jė­gų ma­žiau tu­rė­jo, – su­grį­žęs na­mo sa­kė rink­ti­nės tre­ne­ris Vi­lius Sta­ni­šaus­kas. – Ta­čiau la­bai džiau­gia­mės pa­sie­ki­mu. Nuo pat sto­vyk­los pra­džios sa­kiau mer­gi­noms, kad rei­kia ti­kė­ti sa­vi­mi ir mes tik­rai ga­li­me to­li nuei­ti. Mer­gi­noms 100 ba­lų už pa­stan­gas, už žai­di­mą. Mes kol kas ne­su­vo­kė­me, ką pa­da­rė­me, kaž­kas įspū­din­go."

Gru­pė­je lie­tu­vės lai­mė­jo prieš bend­raam­žes iš Pran­cū­zi­jos (66:61), pra­lai­mė­jo Vo­kie­ti­jai (51:60) ir su­triuš­ki­no Da­ni­ją (76:40).

Aš­tunt­fi­na­ly­je mū­siš­kės eli­mi­na­vo Veng­ri­ją (74:60), ket­virt­fi­na­ly­je – Če­ki­ją (72:69), pus­fi­na­ly­je dar kar­tą pra­no­ko pran­cū­zes (54:51), o fi­na­le nu­si­lei­do Ru­si­jai (66:73).

Lie­tu­vos jau­nu­čių mer­gi­nų rink­ti­nė pa­sie­kė ge­riau­sią šios va­sa­ros vi­sų am­žiaus gru­pių re­zul­ta­tą. Še­šio­lik­me­tės ne tik iš­ko­vo­jo me­da­lius, ta­čiau ir ga­vo bi­lie­tą į ki­tų me­tų pa­sau­lio U17 čem­pio­na­tą.

"Ti­kiuo­si, kad nu­va­žiuo­si­me ten ir gal su­kur­si­me dar vie­ną is­to­ri­ją", – sa­kė V. Sta­ni­šaus­kas.

Čem­pio­na­te la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Jus­tė Ve­ro­ni­ka Jo­cy­tė. Net tri­mis me­tais jau­nes­nė krep­ši­nin­kė vi­sų pir­me­ny­bių me­tu vi­du­ti­niš­kai rin­ko po 20 taš­kų ir 8 at­ko­vo­tus ka­muo­lius, fi­na­le pel­nė net 33 taš­kus, ta­po re­zul­ta­ty­viau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja bei pel­ny­tai pa­te­ko į sim­bo­li­nį Eu­ro­pos pir­me­ny­bių ge­riau­sių žai­dė­jų pen­ke­tą.

Kar­tu su Jo­cy­te į sim­bo­li­nį pen­ke­tą pa­te­ko ir Aud­ro­nė Zda­ne­vi­čiū­tė. Gy­nė­ja čem­pio­na­te vi­du­ti­niš­kai rin­ko po 17 taš­kų.

Vi­liaus STA­NI­ŠAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos U16 mer­gi­nų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.