Dviratininkai vėl pasirinko Baisogalą

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Bai­so­ga­lo­je vy­ku­sio plen­to tau­rės dvi­ra­čių lenk­ty­nių sep­tin­to­jo eta­po A gru­pės pri­zi­nin­kams – me­da­liai ir spe­cia­lūs Sa­vi­val­dy­bės pri­zai.
Bai­so­ga­lo­je (Rad­vi­liš­kio r.) su­reng­tas sep­tin­ta­sis Lie­tu­vos plen­to tau­rės eta­pas, ku­ria­me var­žė­si ke­li šim­tai dvi­ra­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos.
Di­džiau­sia plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nių se­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­ną pa­si­rin­ko ant­rus me­tus iš ei­lės.

Tarp il­giau­sią dis­tan­ci­ją – 124,9 ki­lo­met­ro – įvei­ku­sių A gru­pės da­ly­vių nu­ga­lė­jo "Me­mel" ko­man­dos at­sto­vas Ve­nan­tas La­ši­nis, tra­są įvei­kęs per 2 val. 45 min. 19 sek. Šio­je gru­pė­je ko­vo­jo 63 da­ly­viai, vi­du­ti­nis nu­ga­lė­to­jo grei­tis bu­vo 45,3 km/h.

Gau­siau­sio­je B gru­pė­je, ku­rio­je var­žė­si 95 da­ly­viai, per­ga­lę iš­ko­vo­jo Ai­ri­das Vi­dei­ka iš "Co­lib­ri Cyc­ling Team" (2 val. 4 sek). Vi­du­ti­nis nu­ga­lė­to­jo grei­tis – 41,63 km per h. Šios gru­pės dvi­ra­ti­nin­kams te­ko įveik­ti 83,3 ki­lo­met­ro tra­są.

C gru­pė­je dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo var­žė­si 81 spor­ti­nin­kas, jie my­nė 41,7 ki­lo­met­ro tra­są. Čia per­ga­lę šven­tė To­mas Bur­bu­lis iš "Im­puls Ra­cing Team" (1 val. 8 min. 14 sek.). Vi­du­ti­nis nu­ga­lė­to­jo grei­tis – 36,5 km per h.

Ma­žie­siems dvi­ra­ti­nin­kams or­ga­ni­za­to­riai su­tei­kė ga­li­my­bę da­ly­vau­ti dvi­ra­čių ir pa­spir­tu­kų lenk­ty­nė­se.

Plen­to tau­rės dvi­ra­čių lenk­ty­nių da­ly­vius pa­svei­ki­nu­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė A gru­pės nu­ga­lė­to­jams įtei­kė me­da­lius, at­mi­ni­mo do­va­nas ir spe­cia­lius Rad­vi­liš­kio eta­po pri­zus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.