Dviračių kroso entuziastas sukvietė varžovus į savo trasą

Dviračių kroso entuziastas sukvietė varžovus į savo trasą

Dvi­ra­čių kro­so en­tu­zias­tas su­kvie­tė var­žo­vus į sa­vo tra­są

Ak­me­nės au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ex­tem­pas“ na­rys Lai­mo­nas Ska­bei­kis ne pir­mi me­tai da­ly­vau­ja dvi­ra­čių MTB kro­so var­žy­bo­se. Šie­met to­kią įren­gė ir prie sa­vo na­mų Da­bi­ki­nė­lės kai­me – Da­bi­ki­nės upės pa­kran­tės vin­giais ir Vi­lio­šių miš­kuo­se.

Į kvie­ti­mą pir­ma­jam star­tui at­si­lie­pė ne vien ra­jo­no, bet ir Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pak­ruo­jo, Kel­mės en­tu­zias­tai.

20 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je var­žė­si 22 lenk­ty­ni­nin­kai. Va­žia­vo vin­giuo­tais ta­ke­liais ir kem­sė­to­mis pie­vo­mis, ke­liu­ku ša­li­a ge­le­žin­ke­lio ir as­fal­tu, smė­ly­nais ir rap­sais ap­sė­tais lau­kais. Ne vie­nam te­ko nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio prieš van­dens kliū­tis, nie­kas neį­my­nė į vi­sas įkal­nes. Ypač bau­gi­no pa­sku­ti­nis nu­si­lei­di­mas nuo kal­no į au­tok­ro­so tra­są.

Pir­ma­sis fi­ni­ša­vo Ta­das And­ru­lis iš Šiau­lių – per ne­pil­ną va­lan­dą. Ki­ti du vie­nas po ki­to at­va­žia­vę pri­zi­nin­kai at­si­li­ko sep­ty­nias mi­nu­tes – šei­mi­nin­kas Lai­mo­nas Ska­bei­kis ir vy­riau­sias da­ly­vis še­šias­de­šimt­me­tis Vy­tau­tas Ruš­kys iš Nau­jo­sios Ak­me­nės.

Tarp mo­te­rų grei­čiau­siai va­žia­vo Ra­min­ta San­kaus­kie­nė, Ri­ma Lu­ko­še­vi­čie­nė, Ju­li­ta Kaz­laus­kai­tė, at­vy­ku­sios iš Šiau­lių.

Vi­siems įteik­ti vie­ne­ti­niai ran­kų dar­bo me­da­liai. Ki­ti ap­do­va­no­ji­mai – marš­ki­nė­liai su už­ra­šais „Ak­me­nės kraš­tas“ bei įvairūs pri­zai.

11-ai jau­niau­sių dvi­ra­ti­nin­kų (iki 15 me­tų) pa­rink­ta ly­ges­nė tra­sa vien Ak­me­nės pu­šy­ne. Vi­sus ap­len­kė 11 me­tų Da­bi­ki­nė­lės kai­me gy­ve­nan­tis Ar­man­tas Jan­kus. Pas­kui fi­ni­ša­vo Ag­nė Gi­ran­tai­tė iš Pa­pi­lės ir Ka­ro­li­na Mi­liū­tė iš Ven­tos. Jie ap­do­va­no­ti Ak­me­nės ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos įsteig­tais pri­zais, Lai­mo­no Ska­bei­kio ran­kų dar­bo me­da­liais. ASK „Ex­tem­pas“ pa­guo­dos pri­zų ga­vo ki­ti jau­nie­ji dvi­ra­ti­nin­kai.

Dar 48 en­tu­zias­tai lei­do­si į pen­kių va­lan­dų truk­mės 13,5 ki­lo­met­ro il­gio pa­žin­ti­nį pės­čių­jų žy­gį Da­bi­ki­nės slė­niais. Juos ly­dė­ju­si „Ex­tem­po“ klu­bo pir­mi­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė pa­sa­ko­jo įdo­mias praei­ties is­to­ri­jas, ap­ro­dė iš­ny­ku­sius ir dar gy­vuo­jan­čius ūkius. Bu­vo me­daus de­gus­ta­ci­ja. Žy­gei­viams įteik­ti marš­ru­to įvei­ki­mo dip­lo­mai.

Ska­nau­ta lau­ko vir­tu­vės vai­šė­mis. Ne vi­si iš­kart skirs­tė­si na­mo, li­ko ste­bė­ti lenk­ty­ni­nin­kų spor­ti­niais au­to­mo­bi­liais tre­ni­ruo­tės au­tok­ro­so tra­so­je. Su­si­do­mė­ta Lau­mės na­me­liu.

ASK „Ex­tem­pas“, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

El­vi­no SKA­BEI­KIO nuo­tr.

Lai­mo­nas Ska­bei­kis dvi­ra­čių MTB kro­so tra­są įren­gė prie sa­vo na­mų Da­bi­ki­nė­lės kai­me ir pir­mą kar­tą su­kvie­tė pa­lenk­ty­niau­ti en­tu­zias­tus iš ke­lių ra­jo­nų.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Grei­čiau­siai va­žia­vu­sios šiau­lie­tės Ra­min­ta San­kaus­kie­nė (kai­rė­je) ir Ri­ma Lu­ko­še­vi­čie­nė ste­bė­jo­si ori­gi­na­liais vie­ne­ti­niais me­da­liais.

Pės­čių­jų žy­gio da­ly­viai iš Nau­jo­sios Ak­me­nės po pen­kių va­lan­dų su­grį­žę į pu­šy­ną pa­si­stip­ri­no lau­ko vir­tu­vė­je iš­vir­ta ko­še.