Dvi bulvės – už 170 eurų

Redakcijos nuotr.
170 eu­rų 19-me­tis mokėjo už par­duo­da­mą „iPhone7“, bet sulaukė tik „linkėjimų“ – „bulvinio telefono“.
In­ter­ne­tu pirk­da­mi įvai­rius daik­tus ne ofi­cia­lio­se in­ter­ne­to par­duo­tu­vė­se, o iš ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų, žmo­nės ri­zi­kuo­ja ne tik ne­su­lauk­ti pre­kės, bet ir pra­ras­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus. To­kius įvy­kius po­li­ci­ja skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis.

Siun­ti­ny­je – dvi bul­vės

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ne­se­niai pri­čiu­po 23 me­tų šiau­lie­tį in­ter­ne­tu įvai­riais pa­va­di­ni­mais par­da­vi­nė­ju­sį nie­ką. Rei­kia au­to­mo­bi­lio de­ta­lės? Pra­šom! Rei­kia vir­tu­vės spin­te­lių? Pra­šom! Rei­kia kom­piu­te­rio? Pra­šom. Rea­liai jo­kių daik­tų par­duo­ti jis nė ne­ke­ti­no, nes jų tie­siog ne­tu­rė­jo. Ga­vęs iš pir­kė­jų pi­ni­gus, su­kčius te­le­fo­nu tuč­tuo­jau tap­da­vo ne­be­pa­sie­kia­mas.

Iš po­li­ci­jos pa­tir­ties, kar­tais iš pir­kė­jų in­ter­ne­tu tie­siog pa­si­ty­čio­ja­ma. Bu­vę at­ve­jų, kai siun­ti­nį ga­vę pir­kė­jai dė­žu­tė­je ra­do ply­tą, ak­me­nį ar­ba tik per­ka­mo te­le­fo­no pa­veiks­liu­ką. Štai lie­pos pra­džio­je "Fa­ce­book" so­cia­li­nia­me tink­le ra­dęs skel­bi­mą apie už 170 eu­rų par­duo­da­mą "iPhone7" 19-me­tis į par­da­vė­jo są­skai­tą per­ve­dė nu­ro­dy­tą pi­ni­gų su­mą, o po sa­vai­tės ga­vęs siun­ti­nį ne­te­ko ža­do: dė­žu­tė­je gu­lė­jo dvi bul­vės.

Lie­pos 16-ąją į po­li­ci­ją krei­pė­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas. 24 me­tų vai­ki­nas, pa­no­ręs BMW, pra­ra­do 3 500 eu­rų.

Skel­bi­mą apie par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį jis ra­do "Mo­bi­le.de" tink­le. Nu­ro­dy­ta, kad au­to­mo­bi­lis yra Da­ni­jo­je, o jį par­duo­da už­sie­nie­tis, gi­męs 1976 me­tais.

Pi­ni­gus už au­to­mo­bi­lį rad­vi­liš­kie­tis per­ve­dė į są­skai­tą vie­na­me Vo­kie­ti­jos ban­ke. Iš kar­to po pi­ni­gų per­ve­di­mo ry­šys su par­da­vė­ju nu­trū­ko. Te­ko kreip­tis į po­li­ci­ją.

At­min­čiai – fik­ty­vi nuo­trau­ka ir men­ka­ver­tė gran­di­nė­lė

O lie­pos pra­džio­je 38 me­tų kau­nie­tis in­ter­ne­to sve­tai­nė­je au­to­gi­das.lt ra­do skel­bi­mą apie Jo­niš­ky­je par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį "Au­di 100". Nors bu­vo 20 va­lan­da, vis tik, su­si­sie­kęs su par­da­vė­ju, vy­ras su­si­ruo­šė va­žiuo­ti pirk­ti au­to­mo­bi­lio.

Va­žiuo­da­mas pro Šiau­lius, pir­kė­jas su­lau­kė jo­niš­kie­čio skam­bu­čio ir iš­gir­do ne­ti­kė­tą pra­šy­mą, kad jis už­suk­tų nu­ro­dy­tu ad­re­su į Šiau­lius ir už 150 li­tų nu­pirk­tų jam si­dab­ri­nę gran­di­nė­lę.

Skam­bi­nu­sy­sis pa­ža­dė­jo su­mo­kė­tus pi­ni­gus iš­mi­nu­suo­ti iš par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio kai­nos ir už pa­slau­gą pa­da­ry­ti 20-ies eu­rų nuo­lai­dą.

Pir­kė­jas su­ti­ko. Apie vi­dur­nak­tį su­tar­to­je vie­to­je Šiau­liuo­se prie jo au­to­mo­bi­lio priė­jo du jau­nuo­liai, pa­da­vė gran­di­nė­lę, pa­siė­mė pi­ni­gus ir nuė­jo sa­vais ke­liais.

Ta­da kau­nie­tis pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­ma­jam ir pa­sa­kė pra­šy­mą įvyk­dęs, o da­bar va­žiuo­jan­tis į Jo­niš­kį. Pa­va­žia­vęs apie 25 ki­lo­met­rus, vy­ras dar kar­tą pa­skam­bi­no "Au­di 100" par­da­vė­jui, ta­čiau su­si­siek­ti su juo ne­pa­vy­ko – te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas. Skel­bi­mo apie par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį in­ter­ne­to sve­tai­nė­je taip pat ne­be­bu­vo.

Vy­ras įdė­miai pra­dė­jo ty­ri­nė­ti iš­si­sau­go­tą par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio nuo­trau­ką ir pa­gal trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nį nu­me­rį at­kū­rė, kad šį au­to­mo­bi­lį prieš po­rą sa­vai­čių yra ma­tęs Ši­la­lė­je. Tai­gi su­kčius pa­si­nau­do­jo iš­si­sau­go­ta nuo­trau­ka ir į sve­tai­nę įdė­jo fik­ty­vų skel­bi­mą apie par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį. O 53 cen­ti­met­rų si­dab­ri­nė gran­di­nė­lė pa­si­ro­dė esan­ti vi­sai ne iš si­dab­ro.

Nuo in­ter­ne­ti­nių su­kčių nu­ken­čia ne tik pir­kė­jai, bet ir par­da­vė­jai. Šio­mis die­no­mis į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si 36 me­tų gy­ven­to­ja, ku­ri nu­ken­tė­jo nuo in­ter­ne­ti­nio pir­kė­jo.

Pa­tik­li mo­te­ris per siun­tų sky­rių į Jur­bar­ką iš­siun­tė par­duo­da­mą sa­vo te­le­fo­ną "App­le iP­ho­ne 6S Plus", ta­čiau 350 eu­rų iš pir­kė­jo taip ir ne­su­lau­kė.