Pareikalavęs sumeluotos skolos, stos prieš teismą

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Ap­ga­vys­te kal­ti­na­mas šiau­lie­tis ne­tru­kus tu­rės at­sa­ky­ti į tei­sė­jų klau­si­mus.
Kal­ti­na­muo­ju su­kčia­vi­mo by­lo­je ta­pęs, ta­čiau kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­tis, vie­nos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros Šiau­liuo­se va­do­vas ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį or­ga­ni­za­vo Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra, bu­vo pra­dė­tas 2019 me­tų va­sa­rį, kai į tei­sė­sau­gą krei­pė­si šiau­lie­tė, ga­li­mai ap­gau­ta pi­ni­gus tu­rė­ju­sio pa­sko­lin­ti vy­ro.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta duo­me­nų, kad 2018 me­tų ru­de­nį nu­ken­tė­ju­sio­ji nu­spren­dė įsi­gy­ti na­mą Šiau­lių ra­jo­ne, ta­čiau jai trū­ko pi­ni­gų vi­sai par­da­vi­mo su­mai pa­deng­ti. Pa­gal­bos ji pa­pra­šė vie­no pa­žįs­ta­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės di­rek­to­riaus, ku­ris pa­ža­dė­jo trūks­ta­mą su­mą pi­ni­gų pa­sko­lin­ti kaip fi­zi­nis as­muo.

Iš pra­džių vers­li­nin­kas pa­pra­šė už­sta­ty­ti mo­te­riai pri­klau­san­tį že­mės skly­pą, ta­čiau pa­sta­ra­jai pa­prieš­ta­ra­vus, šis su­ti­ko pa­sko­lin­ti ma­žes­nę pi­ni­gų su­mą pa­si­ra­šant sko­los vek­se­lius.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad bend­ro­vės sa­vi­nin­kas ir nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­si­ra­šė net še­šis vek­se­lius. Du iš jų bu­vo už­pil­dy­ti be klai­dų, o ke­tu­ri, pa­sak pi­ni­gus ža­dė­ju­sio pa­sko­lin­ti vers­li­nin­ko, bu­vo už­pil­dy­ti su klai­do­mis. Vek­se­liai be klai­dų bu­vo pa­si­ra­šy­ti 5 400 eu­rų su­mai, o li­ku­sie­ji (su klai­do­mis) lai­ky­ti vers­li­nin­ko įmo­nė­je ir ne­su­nai­kin­ti.

By­los duo­me­ni­mis, dėl tuo me­tu su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siai ne­pa­vy­kus su­da­ry­ti na­mo pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties, ji vers­li­nin­kui pra­ne­šė, kad pi­ni­gų iš jo ne­be­sis­ko­lins. Jis abu pa­si­ra­šy­tus vek­se­lius per­kir­po, taip pa­ro­dy­da­mas, kad tarp jo ir mo­ters jo­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­bė­ra.

Po ke­lių mė­ne­sių nu­ken­tė­ju­sio­ji, nuė­ju­si į ban­ką, su­ži­no­jo, kad jai pri­klau­san­tis že­mės skly­pas yra areš­tuo­tas ant­sto­lių dėl ne­va jos ne­grą­žin­to vek­se­lio.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, at­li­kę iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­tė, kad ne­kil­no­ja­mo tur­to agen­tū­ros va­do­vas ty­čia vie­ną iš ke­tu­rių (su klai­do­mis pa­ra­šy­tų) ne­su­nai­kin­tų vek­se­lių pa­tei­kė no­ta­rui dėl vyk­do­mo­jo raš­to iš­da­vi­mo.

Vyk­do­ma­sis raš­tas bu­vo iš­duo­tas dau­giau nei 2 700 eu­rų su­mai iš nu­ken­tė­ju­sios lė­šų išieš­ko­ji­mo vers­li­nin­ko nau­dai.

Pa­sak iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­va­vu­sio pro­ku­ro­ro Ma­riaus Fo­ko, žmo­nėms rei­kia bū­ti at­sar­giems ir bud­riems tiek sko­li­nant, tiek sko­li­nan­tis pi­ni­gus. Svar­bu įver­tin­ti si­tua­ci­ją, pa­si­tar­ti su ar­ti­mai­siais ir ne­priim­ti sku­bo­tų spren­di­mų, ku­rie vė­liau ga­li tu­rė­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už su­kčia­vi­mą nu­ma­to vie­šuo­sius dar­bus ar­ba bau­dą, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki tre­jų me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos