Dur­pių mai­še sti­go apie 150 ki­log­ra­mų

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, pa­svė­ręs šiuos par­da­vė­jo at­vež­tus dur­pių bri­ke­tų mai­šus, nu­ste­bo: tu­rė­jo sver­ti po 900 ki­log­ra­mų, o svė­rė tik maž­daug po 745 ki­log­ra­mus.

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Al­gi­man­tas Luk­ša krei­pė­si į re­dak­ci­ją, pik­tin­da­ma­sis, kad dur­pių bri­ke­tų par­da­vė­jų ga­lė­jo bū­ti ap­gau­tas. To iš­ven­gė tik dėl to, kad pa­ts pa­svė­rė at­vež­tus par­duo­ti mai­šus.

„Aš pa­ga­vau už ran­kos, tai mo­kė­jau ma­žiau, o ki­ti, ku­riems to­kius pat mai­šus ve­žė, ar su­lau­kė kom­pen­sa­ci­jos?“ – klau­sia A. Luk­ša.

„Ke­tu­ris mai­šus po 900 ki­log­ra­mų bu­vom už­si­sa­kę – du mai­šai man, du kai­my­nei, – pa­sa­ko­ja mū­sų skai­ty­to­jas. – Praei­tą sa­vai­tę kai at­ve­žė, pa­svė­riau prie vai­ruo­to­jo, ir pa­si­ro­dė, kad kiek­vie­na­me mai­še trūks­ta maž­daug po 150 kilog­ra­mų.“

Jo žo­džiais, mai­šai svė­rė tik po 744–745 ki­log­ra­mus.

„Jei­gu tik ke­lių ki­log­ra­mų bū­tų trū­kę, tai dar tiek to, bet ne to­kio di­de­lio kie­kio!“ – pik­ti­no­si vy­ras.

Dur­pių bri­ke­tus bu­vo už­si­sa­kęs iš Rad­vi­liš­kio bend­ro­vės „Bio­ku­ro ba­zė“. Ro­do lie­pos 29 die­ną iš­ra­šy­tą są­skai­tą: už 4 mai­šus po 0,9 to­nos rei­kė­jo su­mo­kė­ti iš vi­so 320 eu­rų.

„Vai­ruo­to­jas vis­ką ma­tė, pa­skam­bi­no į ba­zę, klau­sė, ką da­ry­ti? Lie­pė „nuim­ti“ 50 eu­rų, to­dėl už kiek­vie­ną mai­šą mo­kė­jo­me po 12,5 eu­ro ma­žiau, – skai­čiuo­ja A. Luk­ša. – Bet tik dėl to, kad aš juos pa­ga­vau už ran­kos. O iš mū­sų to­kių pat mai­šų pil­na ma­ši­na pa­su­ko link Kur­šė­nų. Ar ir ki­ti žmo­nės mo­kė­jo ma­žiau, ar ga­vo kom­pen­sa­ci­ją?“

„Ką ban­do ap­gau­di­nė­ti? Juk ne tur­tin­gi vers­li­nin­kai tuos bri­ke­tus žie­mai per­ka, o pa­pras­ti žmo­nės, pen­si­nin­kai, to­kie, kaip mes su kai­my­ne, – pa­brė­žia vy­ras. – Tai ne tik fi­nan­si­nė, bet ir eti­kos pro­ble­ma.“

Pa­si­da­li­ja, jog pa­ts skam­bi­no bend­ro­vės „Bio­ku­ro ba­zė“ va­do­vui. Jis ži­no­jęs, kas bu­vo at­si­ti­kę. A. Luk­ša pa­pra­šęs „im­tis prie­mo­nių“ ir kom­pen­suo­ti ki­tiems bend­ro­vės klien­tams ga­li­mus per­mo­kė­ji­mus.

„Pra­šiau, kad ma­ne in­for­muo­tų, ką da­rys, bet taip ir ne­su­lau­kiau skam­bu­čio. Ma­nau, kad žmo­nės tu­ri ži­no­ti, kad ga­li bū­ti su­kčiau­ja­ma, kad rei­kia at­vež­tus mai­šus pa­sver­ti“, – ma­no A. Luk­ša.

Bend­ro­vės „Bio­ku­ro ba­zė“ di­rek­to­rius Man­tas Jan­ke­vi­čius, at­si­lie­pęs į „Šiau­lių kraš­to“ skam­bu­tį, ne­nei­gė ži­nąs A. Luk­šo at­ve­jį.

Bet svo­rių nea­ti­ti­ki­mo si­tua­ci­jos ne­bu­vo lin­kęs pla­čiau ko­men­tuo­ti.

„Ta pro­ble­ma bu­vo iš­spręs­ta ir dau­giau jo­kių ko­men­ta­rų“, – sa­kė vers­li­nin­kas, pa­brėž­da­mas, jog bri­ke­tų pir­kė­jams „ve­ža­me po 900 ki­log­ra­mų“.

Komentarai

kike    Ket, 2019-08-08 / 16:09
Juokdariai jūs. Kapitalizmas - neapgausi, nepraturtėsi. Patys to siekėt.
Laimonas    Pen, 2019-08-09 / 01:51
SEIP JAU TURETU TOKI VERSLYNYKA ANT BASLIO SODINT IR KIEKVIENAS MAISAS TURETU BUT SVERIAMAS ATVEZUS PRIE KLIENTO AKIU.
Rapolas    Pen, 2019-08-09 / 09:38
Biznis aiškus: nuo kiekvieno maišo nuimi po 150 kg, į darbo dienos pabaigą šimts eurų kišenėj.
Kestas    Sek, 2019-08-11 / 08:03
Patys darbuotojai i tuscia maisa kraunas,o paskui likusi maisa i namus...
Vacys    Sek, 2019-08-11 / 08:25
Viešai apgaudinėja žmones ir jokios reakcijos iš tarnybų? Kur vartotojų teisės ir dešimtys žmones ,,ginančių" visuomeninių organizacijų? Už tokį ,,verslą" turėtų būti atimama licencija. Vienas pakėlęs triukšmą mokėjo mažiau, o kur pasisavinti pinigai iš kitų pirkėjų niekam neįdomu? Kurą reikia pirkti daugeliui žmonių, o pasverti namuose nėra galimybių, tad sukčiavimo ir nebaudžiamumo galimybės neribotos, o parduodančių kurą firmelių nėra daug . Tiesa ir kainos didesnės negu praeitais metais, tik kodėl, atrodo nei kuras brango, nei algos ar pensijos ,,drastiškai" padidėjo?
NET    Ant, 2019-08-13 / 11:17
Ir kuro pardavėjai sukčiauja, kokiais dvasios vargšais reikia būti, kad apgaudinėti senyvus žmones, apsveriant kurą ??? Juk jie sukrapšte savo skurdžias pensijas, bando išgyventi žiemą. Dievulis tikrai tokius ,,ale apsukruolius" įvertins - lazda turi 2 galus ;(

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.