Du žaidėjai išvyksta, dar vienas naujokas atvyksta

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
199 cm ūgio 24 me­tų Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL) Jo­na­vos "Sin­tek-Jo­na­va" ko­man­do­je.
Krep­ši­nio klu­bas "Šiau­liai" iš­si­sky­rė su Ro­ku Stan­ke­vi­čiu­mi ir ka­pi­to­nu Ar­mi­nu Ur­bu­čiu, ta­čiau ko­man­dą pa­pil­dė per­spek­ty­vus kraš­to puo­lė­jas Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius, su ku­riuo bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis pa­gal for­mu­lę "1+1".

Dar dve­jus me­tus ga­lio­ju­si su­tar­tis su R. Stan­ke­vi­čiu­mi bu­vo nu­trauk­ta abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu. 24 me­tų 200 cm ūgio puo­lė­jas prie ko­man­dos pri­si­jun­gė praė­ju­sių me­tų va­sa­rą.

Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te R. Stan­ke­vi­čius vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo po 3,3 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 1,8 ka­muo­lio per 11 mi­nu­čių.

Sie­kiant krep­ši­nin­kui su­teik­ti dau­giau žai­di­mo lai­ko, se­zo­no vi­du­ry­je jis bu­vo pa­sko­lin­tas Jo­niš­kio "De­li­ka­te­so" ko­man­dai Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te, kur iš­kart ta­po vie­nu svar­biau­sių jos žai­dė­jų – 15,6 taš­ko (10 vie­ta ly­go­je), 8,5 at­ko­vo­to ka­muo­lio (1 vie­ta ly­go­je), 4,3 rez. per­da­vi­mo (7 vie­ta ly­go­je), 19,7 nau­din­gu­mo ba­lo (5 vie­ta ly­go­je).

Praei­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­si­ra­šius su­tar­tį su Ro­ku Gus­čiu, bu­vo ga­lu­ti­nai su­for­muo­ta "Šiau­lių" prie­ki­nė li­ni­ja ir ta­po aiš­ku, kad ko­man­do­je ki­tą se­zo­ną ne­be­rung­ty­niaus ir du se­zo­nus jos ka­pi­to­nu bu­vęs A. Ur­bu­tis.

Ne­pai­sant nuo­lat per se­zo­ną ka­ma­vu­sių trau­mų, puo­lė­jas vi­du­ti­niš­kai aikš­te­lė­je pra­leis­da­vo po 25 mi­nu­tes ir pel­ny­da­vo po 10,1 taš­ko, at­ko­vo­da­vo po 5,8 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 1,4 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo.

Su­tar­tis su žai­dė­ju bai­gė­si va­sa­rą ir klu­bas nu­spren­dė jos ne­bep­ra­tęs­ti. Kas taps nau­juo­ju ko­man­dos ka­pi­to­nu, paaiš­kės pa­si­ruo­ši­mo se­zo­nui me­tu. Jį bal­sa­vi­mu iš­si­rinks ko­man­dos žai­dė­jai ir tre­ne­riai.

199 cm ūgio 24 me­tų J. Fur­ma­na­vi­čius praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL). Ats­to­vau­da­mas Jo­na­vos "Sin­tek-Jo­na­va" ko­man­dai, krep­ši­nin­kas vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo po 17,2 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 5,6 ka­muo­lio per 32 aikš­tė­je pra­leis­tas mi­nu­tes.

NKL aš­tunt­fi­na­lio se­ri­jo­je jis pa­sie­kė as­me­ni­nius įmes­tų taš­kų (32), at­ko­vo­tų ka­muo­lių (8), aikš­tė­je pra­leis­tų mi­nu­čių (34) ir nau­din­gu­mo ba­lų re­kor­dus (45), tap­da­mas ly­gos pir­mų­jų aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­nių nau­din­giau­siu žai­dė­ju.

Krep­ši­nin­kas 2014–2018 me­tais stu­di­ja­vo ir žai­dė krep­ši­nį JAV. Per­nai su­grį­žęs į Eu­ro­pą J. Fur­ma­na­vi­čius se­zo­ną pra­dė­jo Grai­ki­jos ly­gos Kas­to­ri­jos "AS Kas­to­ria" gre­to­se, kur aikš­te­lė­je pra­leis­da­vo po 17 mi­nu­čių, pel­ny­da­vo po 8 taš­kus, at­ko­vo­da­vo po 3,5 ka­muo­lio ir at­lik­da­vo po 1,1 rez. per­da­vi­mo. Ta­čiau se­zo­no vi­du­ry­je pra­si­dė­jus po­ky­čiams klu­be, su­lau­kė pa­siū­ly­mo iš Jo­na­vos ir ne­tru­kus grį­žo į Lie­tu­vą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.