Derlių niokoja ugnis

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Ūki­nin­kas Edas Sas­naus­kas tu­ri gais­ro ver­si­ją, ta­čiau "už ran­kos ne­pa­gau­tas – ne nu­si­kal­tė­lis".
Šiau­lių ra­jo­ne, Sa­vei­kių kai­mo lau­kuo­se, penk­ta­die­nį su­pleš­kė­jęs ūki­nin­ko Edo Sas­naus­ko šei­mos kvie­čių der­lius už­mi­nė dau­gy­bę mįs­lių. Kol kas aiš­ku tik tai, kad tūks­tan­ti­nę ža­lą pa­da­ręs gais­ras – pa­de­gi­mas. Gal­būt ty­či­nis, gal­būt dėl neat­sar­gu­mo.
Nors, anot ug­nia­ge­sių, pra­si­dė­jus ja­vap­jū­tei, gais­rų lau­kuo­se skai­čius šok­te­li į aukš­tu­mas, ty­či­nių vei­kų pa­si­tai­ko ne taip jau daž­nai. Kur kas daž­nes­nė prie­žas­tis – neat­sa­kin­gas pa­si­ruo­ši­mas der­liaus nuė­mi­mui.

La­pe­lis su pa­var­de – su­ta­pi­mas?

Lie­pos 19 die­nos po­pie­tę Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro te­le­fo­nu gau­tas pra­ne­ši­mas apie de­gan­tį kvie­čių lau­ką. Į gais­ra­vie­tę at­vy­kus Gruz­džių ug­nia­ge­siams, šių­me­tis E. Sas­naus­ko šei­mos der­lius jau de­gė at­vi­ra ug­ni­mi. Vie­to­je jau dir­bo plo­tų šei­mi­nin­ko trak­to­rius – lo­ka­li­za­vo gais­rą.

Į gais­ra­vie­tę ne­tru­kus su­va­žia­vo ir Ža­rė­nų gais­ri­nės ug­nia­ge­siai, ir gel­bė­to­jai iš Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos.

Po gais­ro maž­daug 100 hek­ta­rų lau­ką apė­jęs ūki­nin­kas E. Sas­naus­kas ap­skai­čia­vo, jog lieps­na pra­ri­jo apie aš­tuo­nis hek­ta­rus pjū­ties pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis lau­ku­sių kvie­čių. Ža­la – maž­daug aš­tuo­ni tūks­tan­čiai eu­rų. Lai­mei, tą­dien ne­bu­vo di­de­lio vė­jo – to­kiu at­ve­ju ža­la ga­lė­jo bū­ti ir ke­lis kar­tus di­des­nė.

Gais­ro ty­rė­jams be­veik ne­ki­lo abe­jo­nės, kad ug­nis įsi­žie­bė ne dėl tech­ni­nės prie­žas­ties: šia­me lau­ke ja­vap­jū­tė dar ne­bu­vo pra­dė­ta.

Ga­li­mo pa­de­gi­mo ver­si­ją su­stip­ri­no lau­ke, vi­sai ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio Šiauliai–Naujoji Ak­me­nė, šiaurės–vakarų pu­sė­je, pa­ste­bė­tas iš­gul­dy­tas ja­vų plo­tas ir ja­me su­ras­ta deg­tu­kų dė­žu­tė, ke­le­tas ci­ga­re­čių. Dar vie­nas ra­di­nys – pa­šal­pos iš­mo­kė­ji­mo kvi­tas su var­du ir pa­var­de – jis per­duo­tas po­li­ci­jai.

Pa­rei­gū­nai dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Aiš­ki­na­ma­si, ar gais­ras įsi­plies­kė jį su­kė­lus ty­čia, tu­rint pik­tų kės­lų, ar tai įvy­ko dėl pa­ša­li­nių žmo­nių neat­sa­kin­go el­ge­sio, pa­vyz­džiui, nu­mes­tos nuo­rū­kos ar­ba neuž­ge­sin­to deg­tu­ko.

Įta­ri­mai kol kas ne­pa­reikš­ti nie­kam. As­muo, ku­riam pri­klau­so mi­nė­tas kvi­tas, ap­klau­sia­mas pa­rei­gū­nų, paaiš­ki­no tą­dien ant mi­nė­to ke­lio Šiauliai–Naujoji Ak­me­nė su­ti­kęs pa­šal­pas ne­šio­ju­sią pa­šti­nin­kę, pi­ni­gus pa­siė­męs, o la­pe­lį nu­me­tęs pa­ke­lė­je. Vy­ro ali­bi, anot pa­rei­gū­nų, pa­si­tvir­ti­no.

Ver­si­ją tu­ri

Da­lį grū­dų der­liaus pra­ra­dęs ūki­nin­kas E. Sas­naus­kas tei­gia tu­rin­tis vi­so­kių spė­ji­mų, ta­čiau "už ran­kos nie­kas ne­pa­gau­tas", tai­gi rei­kia įro­dy­mų.

"Iš­li­po iš au­to­bu­so, ėjo, rū­kė – at­si­ra­do gais­ras. Gal iš­li­pę dar ap­lais­tė pa­šal­pą. Spė­ti ga­li­ma vi­saip", – sa­kė au­gin­to­jas. Jis tu­ri liu­dy­to­jų, prieš gais­rą lau­ke ma­čiu­sių du vy­rus.

Ga­vęs ži­nią apie kvie­čiuo­se ma­to­mus dū­mus, E. Sas­naus­kas ne­dels­da­mas šo­ko į sa­vo au­to­mo­bi­lį ir ten nu­va­žia­vo. Net­ru­kus at­vy­ko ir ūkio trak­to­rius.

Anot apie 500 hek­ta­rų grū­di­nių kul­tū­rų kar­tu su ki­tais šei­mos na­riais au­gi­nan­čio E. Sas­naus­ko, gais­ro die­na bu­vo pir­mo­ji ja­vap­jū­tės die­na jo ūky­je. Dar­bas vy­ko ne­to­lie­se, bet ki­ta­me lau­ke.

Gais­rai – ty­či­niai ir dėl neat­sa­kin­gu­mo

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos lai­ki­na­sis vir­ši­nin­kas Graž­vi­das But­kus sa­ko, kad lau­kų gais­rai tu­ri dvi "ban­gas": vie­na pa­va­sa­ri­nė – per­nykš­tės žo­lės, o ki­ta – ru­de­niop, pra­si­dė­jus ja­vap­jū­tei. Abie­jų prie­žas­čių pa­si­tai­ko įvai­rių, neišs­ki­riant ir ty­či­nio tur­to su­nio­ko­ji­mo ar­ba ne­ty­čia įžie­bus ug­nį.

Pas­te­bė­ta, kad daž­nes­nė ne­kul­tų ja­vų de­gi­mo prie­žas­tis – nu­mes­ta nuo­rū­ka. O ty­či­niai pa­de­gi­mai daž­niau nu­sta­to­mi po į ru­lo­nus su­pre­suo­tų šiau­dų gais­rų – to­kias iš­dai­gas esą mėgs­ta krės­ti vai­kai.

Pa­rei­gū­nas at­si­me­na ir ku­rio­ziš­kai pa­si­bai­gu­sį ja­vų lau­ko gais­rą Jo­niš­kio ra­jo­ne. Iš pra­džių ma­ny­ta, kad der­lius bu­vo pa­deg­tas ty­čia, o vė­liau iš­siaiš­kin­ta, kad gais­rą su­kė­lė į aukš­tos įtam­pos lai­dus at­si­tren­kęs ir į ja­vus nu­kri­tęs var­nė­nas.

"Ūki­nin­ko E. Sas­naus­ko lau­ke gais­rą taip pat su­kė­lė pa­ša­li­nis ug­nies šal­ti­nis. Kas tai, paaiš­kės iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu", – sa­kė G. But­kus.

Jis pa­ste­bė­jęs, kad dau­gu­mos gais­rų, ki­lu­sių per ja­vap­jū­tę, prie­žas­tis vis dėl­to ne pa­de­gi­mai, o neat­sar­gus, neat­sa­kin­gas ir ne­tin­ka­mas tech­ni­kos pa­ren­gi­mas kul­ti. At­sa­kin­gai daž­niau­siai dir­ba tik rim­ti, stam­būs ūki­nin­kai. Jie lau­ke ir cis­ter­na su van­de­niu pa­si­rū­pi­na, ir plū­gu, jei stai­ga rei­kė­tų gais­ro ži­di­nį apar­ti.

"De­ja, di­de­lė da­lis smul­kių au­gin­to­jų net ne­su­ge­ba nuo be­si­su­kan­čių kom­bai­nų da­lių iš­va­ly­ti dul­kių, ap­si­rū­pin­ti ge­sin­tu­vu, ne­de­giu au­dek­lu, jei stai­ga kil­tų gais­ras", – ak­cen­ta­vo pa­šne­ko­vas.

Šie­met to­kių gais­rų Lie­tu­vo­je jau bū­ta. Vien Kai­šia­do­rių ra­jo­ne dėl ne­tin­ka­mo pa­si­ren­gi­mo su­pleš­kė­jo trys kom­bai­nai, su­nio­ko­tas der­lius.

Šiau­lių ap­skri­ties kom­bai­nų gais­rai taip pat neap­len­kia. Ne vie­no bū­ta ir per­nai.

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nio prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai per­spė­ja: įsi­bė­gė­jant ja­vap­jū­tei, įsi­bė­gė­ja ir rei­dai. Ne­tin­ka­mai der­liaus nuė­mi­mo tech­ni­ką pa­ren­gę ar­ba ne­tin­ka­mai ją eksp­loa­tuo­jan­tys au­gin­to­jai ri­zi­kuo­ja bū­ti nu­baus­ti.

Iš­li­po iš au­to­bu­so, ėjo, rū­kė – at­si­ra­do gais­ras. Gal iš­li­pę dar ap­lais­tė pa­šal­pą.