Vienuoliai bazilijonai Šiaulių vyskupo ir Bazilionų mokyklos svečiai

Nuotrauka iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo
Prie Šiaulių vyskupijos kurijos. Iš kairės: br. Markijanas (Romanas Korolis) OSBM, Vyskupas Eugenijus Bartulis, doc. dr. Irena Ramaneckienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM, prof. Donatas Jurgaitis, t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM.
Į Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčią ir Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyną naujai paskirti vienuoliai bazilijonai klebonas kun. t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM ir vikaras kun. t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM, parapijiečiams buvo pristatyti 2020 m. kovo 8 d. iš Ukrainos atvykusio protoigumeno t. Joano (Rostyslavo Školyko) OSBM. (OSBM – Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino santrumpa – nuoroda, kad asmuo yra bazilijonas). Vienuoliai į Lietuvą atvyko prieš pat karantiną, todėl ir visa veikla buvo ir tebėra komplikuota.

Nauji dvasininkai klebonas kun. t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM ir vikaras kun. t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM 2020 m. birželio 16 d. atliko pirmąjį oficialų vizitą: Kupiškyje susitiko su meru Dainiumi Bardausku, pabuvojo Skapiškyje, susipažino su Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia, parapijos klebonu kun. Albertu Kasperavičiumi bei autorės sodyboje veikiančia paroda „Pažintis su Ukrainos kultūra“, kurioje didelis dėmesys skirtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, bendravo su Kupiškio televizijos ir informacijos centro vadovu Povilu Vireliūnu.

Antrajam oficialiam vizitui iš Vilniaus galėjo išvykti beveik po metų, sušvelnėjus karantino sąlygoms – 2021 m. gegužės 14 d. trys vienuoliai bazilijonai: kun. t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, vikaras kun. t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM ir brolis Markijanas (Romanas Korolis) OSBM lydimi straipsnio autorės, pabuvojo Šiaulių krašte.

Vienuolius ukrainiečius itin domino jų vardu „Bazilionai“ pavadintas miestelis (Šiaulių r.) – vienintelis tokį vardą turintis miestas, čia esanti vienuolių bazilijonų pastatyta Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia (dabar tai vienintelė Lietuvoje bažnyčia turinti tokį titulą), kadaise vienuolių įkurta mokykla.

Susitikimas Šiaulių vyskupijos kurijoje

Vienuoliai norėjo prisistatyti Bazilijonus globojančiam Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris yra gerai žinomas ne tik Ukrainoje, bet ir plačiajame pasaulyje pasklidusiems vienuoliams bazilijonams.

Pirmajame ukrainiečių susitikime Šiaulių vyskupijos kurijoje be vyskupo Eugenijaus Bartulio dalyvavo buvęs Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, doc. dr. Irena Ramaneckienė, LR Seimo narė Rima Baškienė, straipsnio autorė, trumpam užsuko vyskupijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis į ukrainietišką veiklą įsijungė nuo pirmosios konferencijos, skirtos vienuoliams Bazilijonams, išaugusioms į ciklą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“. 2001–2019 m. tokių konferencijų suorganizuota XV (5 iš jų vyko Ukrainoje). Vyskupas kartu su vienuoliais bazilijonais bei lietuviais kunigais aukodavo šv. Mišias Šiaulių šv. Jurgio ar Bazilionų šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčiose, aktyviai dalyvaudavo konferencijose, išsakydavo apibendrinančias mintis. Vyskupas daug bendravo su 1991 m. į Vilnių laikinai paskirtu t. Pavlo (Petro Jachimecu) OSBM, kurio laikinas paskyrimas užsitęsė daugiau ketvirtį amžiaus.

Seimo narė Rima Baškienė, nuo 2001 m. palaikanti glaudžius ryšius su ukrainiečiais bei vienuoliais bazilijonais, aktyviai įsijungusi į tarptautinių mokslinių konferencijų „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ ciklą nuo 2001 m. dar būdama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nare, vėliau – Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, nuo 2004 m. – LR Seimo nare. R. Baškienė, konferencijose, skirtose Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, atidžiai išklauso pranešimus, visada turi dalykiškų pastabų. Mokiniai su nekantrumu laukdavo R. Baškienės pasirodymų ne tik dėl saldainių, bet ir dėl kas kartą dovanojamų knygų. Konferencijų prelegentams Seimo narė įteikdavo ne trafaretines, o kiekvienam individualiai parašytas padėkas.

R. Baškienė bendrauja su vienuoliais bazilijonais ne tik konferencijų metu Bazilionuose, Šiauliuose, bet atvykusius iš Ukrainos vienuolius ar pasauliečius mokslininkus kviečiasi į Seimą. LR Seime organizavo ne vienos knygos ukrainistikos tematika pristatymą. R. Baškienė džiaugiasi, kad jai Seime kartu su kitais atsakingais Seimo nariais teko priimti UGKC (Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios) Aukščiausiąjį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką ir su juo maloniai, dalykiškai bendrauti.

Vienuoliai bazilijonai visada sulaukdavo palaikymo iš Šiaulių universiteto vadovybės pradžioje dar prorektoriaus, o vėliau ir rektorius prof. Donato Jurgaičio, prof. Vaclovo Tričio, prof. Genovaitės Kačiuškienės, doc. dr. Irenos Ramaneckienės ir kitų. Ne vienas jų lankėsi Ukrainoje konferencijų metu, susitikimuose su aukštųjų mokyklų vadovais. 2004 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta Šiaulių universiteto bendradarbiavimo sutartis su Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institutu, o 2005 m. gegužės 25 d. – Šiaulių universiteto su Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetu. Šios pirmosios Lietuvos aukštųjų mokyklų – konkrečiai Šiaulių universiteto – sutartys su Ukrainos mokslo institucijomis tapo pavyzdžiu ir kitoms aukštosioms mokykloms Lietuvoje.

Reikia pastebėti, kad sutartys nebuvo popierinės, jos įgyvendintos praktiškai, svarbiausia – išleistos trijų minėtų institucijų trys svarbios knygos: monografija, mokslinių straipsnių rinkinys ir mokslo studija. Gaila, kad 2021 m. Ukrainoje išleista lietuvių ir ukrainiečių kalbomis mokslo studija – paskutinė knyga: Šiaulių universitetui tapus VU Šiaulių akademija, kadaise pasirašytos sutartys nebegalioja.

Doc. dr. Irena Ramaneckienė visų trijų darbų mokslo redaktorė: mokslo monografijos (Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija. Roma. Analecta. T. 53. 2014. 680 p.); mokslinių straipsnių rinkinio (Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai. Lvovas. 2017. 324 p.); mokslo studijos (Lietuva – Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus bazilijonų veikloje. Lvovas. 2021. 1112 p.).

Vienuoliai bazilijonai kun. t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, kun. t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM ir br. Markijanas (Romanas Korolis) OSBM džiaugėsi paskyrimu į Lietuvą. Klebonui Mykalojui ir broliui Markijanui tai pirmas atvykimas į mūsų šalį, apgailestavo, kad vos atvykus, prasidėjo karantinų bangos, tad ir vizitas pas vyskupą taip ilgai užsitęsė.

Klebonas kalbėjo apie jų atliekamus bažnyčios tvarkymo darbus: galutinį kriptos sutvarkymą po centriniu altoriumi, Šv. Iljos koplyčios, kurioje buvo sudėtos įvairiausios bažnyčios remonto atliekos, išvalymą, kitus įvairiausius darbus. Kalbėjo apie išankstinį pasirengimą būsimam 400 metų jubiliejui nuo šv. Juozapato tragiškos žūties (2023 m.) ir šįmet minimam bažnyčios atgavimo – atšventinimo 30-mečiui, kuriam planuojama parengti ir šventovėje atidaryti muziejų.

Vienuoliai bazilijonai ir ukrainiečiai tikisi palaikymo ir, be abejo, finansinės paramos, iš visų šventovėje apsilankančių atsakingų asmenų.

Svečias kun. Mykalojus visiems įteikė kvietimus į titulinę Švč. Trejybės šventę (gegužės 23).

Kita susitikimo Šiaulių vyskupijos kurijoje dalis – dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslo studijos „LIETUVA – UKRAINA: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ pristatymas. Autorė padovanojo visai neseniai iš Ukrainos atvežtas knygas, pasidžiaugė ukrainiečių leidybine veikla, dėkojo studijos redaktorei doc. dr. I. Ramaneckienei už iškeltą tokios knygos parengimo idėją ir nuolatinį skatinimą darbui, dėkojo prof. D. Jurgaičiui už įvairiapusę pagalbą, apgailestavo, kad tai paskutinė iš trijų knygų, išleista trijų mokslo institucijų, įgyvendinant pasirašytas bendradarbiavimo sutartis.

Doc. dr. Irena Ramaneckienė džiaugėsi, kad redagavo visas tris minėtų institucijų išleistas knygas. Pristatydama pastarąją mokslo studiją, džiaugėsi dailininko Romano Skibos sukurtu viršeliu, kuriame mokslininkė įžvelgė daug prasmingų detalių Lietuvos ir Ukrainos istorijai. Doc. I. Ramaneckienė pristatė mokslo studijos struktūrą, akcentuodama leidinio dedikacijas, pirmąsyk bazilijonų istoriją atspindinčias lenteles bei schemas, knygos – jau tapusios istoriniu šaltiniu mokslinę vertę. Kalbėjo apie „Lietuvių – ukrainiečių istorikų asociacijos“ veiklą (įkurta 2000 m. pabaigoje, jos vadove – prezidente išrinkta dr. A. Vasiliauskienė), jos atliktus darbus, ypač organizuojant tarptautines mokslines konferencijas Lietuvoje ir Ukrainoje, skirtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui.

Mokslininkė kalbėjo, kad moksliniu aspektu – iš kasdienio gyvenimo surinkta, aprašyta, išstudijuota ir apibendrinta gausi faktinė medžiaga liudija Vilniaus vienuolių bazilijonų veiklą, atgavus savo maldos namus.

Jo Ekscelencija vyskupas E. Bartulis kiekvieną apdovanojo savo nuotraukų Kalendorių 2021 metams „Marija, globok Europą!“

Svečiai apsilankė Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje, pagiedojo ukrainietiškų Švč. Mergelei Marijai skirtų giesmių.

Susitikimai Bazilionuose

Bazilionuose buvo trys susitikimai.

Pirmas susitikimas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, Bazilionų kultūros namuose. Čia jau laukė kultūros renginių organizatorius Raimondas Sinkevičius. Jis aprodė kultūros namus, apgailestavo, kad uždaromos kai kurios patalpos. Su kun. t. Mykalojumi Kozelkivskiu tarėsi dėl parodos, skirtos bazilijonų ordino 400 metams, eksponavimo (ta pati paroda prieš kelerius metus jau buvo Bazilionuose, tačiau pageidaujama ją vėl parodyti).

Susitikta, pabendrauta su Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijos klebonu Tomu Ūksu, apžiūrėta ir pasigėrėta bažnyčia, pagiedota ukrainietiškų giesmių.

Trečias susitikimas vyko Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre. Karantino sąlygos apribojo mokytojų skaičių – be mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio, pavaduotojos Irenos Vaičiulienės dalyvavo vos keli mokytojai – buvo griežtai laikytasi karantininių reikalavimų.

Direktorius pasakojo apie miestelių mokyklų padėtį visoje Lietuvoje ir savotiškai išskirtinę buklę Bazilionuose, apie glaudžią bendrystę su vienuoliais bazilijonais, gerąjį grūdą, kurį šiame krašte ir visoje Lietuvoje nuo 2001 m. – pirmosios tarptautinės mokslinės konferencijos sėjo t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, daugiau 25-erius metus dirbęs Lietuvoje.

Seimo narė Rima Baškienė pasakiusi svarbių prasmingų minčių, svečiams įteikė dovanėlių: rašiklių, užrašų knygelių. Dr. A. Vasiliauskienė mokyklos bibliotekai padovanojo mokslo studiją „LIETUVA – UKRAINA: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“, kurioje didelis dėmesys skirtas mokyklai, jos vadovybei, visam pedagogų bei moksleivių kolektyvui.

Prof. Vytenio Rimkaus salėje prasidėjęs susitikimas persikėlė į dr. Aldonos Vasiliauskienės klasę. Svečiai apžiūrėjo gausius eksponatus, buvo nustebinti ir džiaugėsi nuotraukose matydami pažįstamus vienuolių bazilijonų veidus, juos vardijo vardais, pavardėmis.

Bibliotekoje prie apvaliojo stalo vaišinantis arbata ar kava, tradicinėmis, ypatingo skonio mokyklos bandelėmis bei iš Vilniaus atvežtu tortu apie mokslo studiją kalbėjo dr. Irena Ramaneckienė. Pedagogams pateikė užduočių – susipažinti su dovanų gauta knyga, nes pagal ją mokslininkė atliks apklausą ir parašys straipsnį.

Redaktorė akcentavo, kad publikuota studija – gražus įvykis: leidinyje fiksuojamos moksliniu lygmeniu išnagrinėtos problemos, susijusios su Bazilijonų ordino istorijos tikslinimu ir jos kūrimu dabartinėmis sąlygomis. Tai ypač aktualu šiuo metu, kai minima keletas svarbių datų: Vilniaus švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios sugrąžinimo ukrainiečiams ir atšventinimo 30-mečio jubiliejų (2021), vieno iš bažnyčios sugrąžinimo iniciatorių prof. kun. Volodymyro Prokopivo 110-ąsias gimimo metines (2022) ir šv. Juozapato kankiniškos mirties 400 metines (2023).

T. Mykalojus sakė, kad jis, prieš 20 metų tik įstojęs į vienuolyną, pirmąsyk iš vienuolių bazilijonų išgirdęs apie Bazilionų miestelį ir visą laiką norėjęs jį pamatyti. Pagaliau jo svajonė išsipildė. T. Tadas, Šiauliuose ir Bazilionuose lankosi ne pirmą kartą, su broliais vienuoliais lankėsi konferencijų metu, giedojo šv. Mišiose. Br. Markijanas, pirmąsyk atvykęs į Lietuvą, džiaugiasi Vilniumi, kurio senamiestis jam toks panašus į Lvovą.Mokyklos direktorius Rimantas Gorys, siūlė įtikinti Švietimo ministerijos atsakingus asmenis, kad Vilniaus švč. Trejybės  graikų apeigų katalikų bažnyčia, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas ir vienuoliai bazilijonai būtų įtraukti į mokymo programą, įrašyti į vadovėlius. Nemokame didžiuotis, ką turime, sakė R. Gorys. Turime XVII a. pradžioje (1617 m.) Lietuvoje įkurtą ordiną, ko neturi daugelis Europos šalių ir apie jį mažai arba ir beveik nežinome. Turėtume daugiau susirūpinti savo šalies istorija, ją žinoti ir branginti.