Nauja Švento Juozapato Bazilijonų ordino vadovybė

Dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo nuotr.
Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto rektorius t. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM (centre) su ŠU prof. G. Kačiuškiene (kairėje) ir dr. A. Vasiliauskiene (dešinėje) ir su seminaristais, išlaikiusiais lietuvių kalbos testą. Iš kairės: Viktoras (Vasylis Kvasnyj) OSBM , Severianas Gušeniukas OSBM , Kiprijanas (Aleksandras Stepanyšinas) OSBM ir Volodymyras (Ivanas Malaniukas) OSBM .
2022 m. liepos 11–23 d. Romoje Popiežiškoje Šventojo Juozapato kolegijoje vyko XIV Šventojo Juozapato Bazilijonų ordino kapitula. 19 dieną organizuoti rinkimai į naują ordino vadovybę.

Generaliniu ordino vadovu – protoarchimandritu – vienuoliai išrinko t. Robertą (Romaną Lysejko) OSBM, kuris pakeis nuo 2012 metų liepos iki šiol protoarchimandrito pareigas užėmusį t. Genezijų (Genezijų Viomarą) OSBM.

Naujasis protoarchimandritas susijęs ir su Lietuva, tai itin svarbu, nes 2023 m. minėsime 400 metus nuo šv. Juozapato kankiniškos mirties.

T. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM, būdamas Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto rektoriumi, palaikė ir rėmė organizuojamas tarptautines mokslines konferencijas, skirtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Aktyviai dalyvavo 2011 m. spalio 6–8 d. Voluinės nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke vykusioje X konferencijoje: dirbo organizaciniame komitete, kartu su šviesios atminties prof. Igoriu Skočiliasu, pirmininkavo posėdžiui „Lietuva ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“, apibendrino pranešimus.

Kaip instituto rektorius, vykdydamas bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu ir siekdamas stiprinti ryšius bei gilinti žinias apie Lietuvą, į institutą mokyti lietuvių kalbos pasikvietė Šiaulių universiteto prof. Genovaitę Kačiuškienę, 1987–1990 m. dirbusią Sorbonos universitete, dėsčiusią lietuvių kalbos kursus užsienio studentams Šiaulių universitete pagal „Erasmus“ programą, atlikusią kitų tarptautinės svarbos darbų. Prof. G. Kačiuškienė paskaitų „Lietuvių kalba ir kultūra“ kursus bazilijonų instutute skaitė 2007 11–24 – 12 02 ir 2008 02 23–29. Tai pirmas toks lietuvių kalbos pasirenkamasis kursas studentams vienuoliams Bazilijonams Ukrainoje.

Studentai, išklausę antrąjį kursą, sėkmingai išlaikė egzaminus. Buvo galvota apie bendrą vasaros stovyklų organizavimą Bazilionų mokyklos (Šiaulių r.) ir Šiaulių krašto moksleiviams, kurioje atsakingą darbą būtų atlikę, lietuvių kalbą pramokę, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto studentai. Deja, pasikeitus vadovybei, šios minties atsisakyta, tačiau ukrainiečių – vienuolių bazilijonų įgytos lietuvių kalbos žinios pasiliko. O prof. G. Kačiuškienė tapo viena pirmųjų lietuvių, pasveikinusių t. Robertą (Romaną Lysejko) OSBM su naujomis atsakingomis protoarchimandrito pareigomis.

2014 m. pagal trijų instritucijų bendradarbiavimo sutartį išleista mokslo monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“ istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“. Monografijos autorė dr. A. Vasiliauskienė įvadinėje knygos dalyje nuoširdžiai dėkoja Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto rektoriui t. Robertui Lysejko OSBM, kuris labai rūpinosi, kad mokslinė monografija kuo greičiau išvystų dienos šviesą, net vyko į Romą (monografija išleista Romoje, „Analectos“ serijoje). T. Vasilijus (Vasilijus Volodymyras Zinko) OSBM nekantriai laukė būsimosios monografijos pasirodymo, sykį autorės net paklausė: „Ar bent ant karsto uždėsi tą knygą?“ Šis klausimas buvo gerai žinomas visiems Bazilijonams Lvove ir Briuchovičiuose. Deja, t. V. Zinko OSBM solidžią monografiją pamatė tik iš Aukštybių. Kai knygos autorė atvyko į Ukrainą su būsimos mokslo monografijos maketu, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto rektorius t. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM, suprasdamas autorės širdies skausmą, pasisiūlė nuvežti ją į šalia Lvovo esančias Malechivo kapines, kuriose išskirta vietos vienuolių bazilijonų palaidojimams – ten ir t. Vasilijaus (Vasilijaus Volodymyro Zinko) OSBM kapas – ir monografijos autorė knygą galėjo uždėti ant įspūdingo, parapijiečių pastatyto, paminklo.

Naujasis protoarchimandritas t. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM

Romanas Lysejko gimė 1976 m. rugsėjo 9 d. Aleksandros Sokil ir Vasilijaus Lisejkų šeimoje, turi seserį Olgą. 1983–1993 m. mokėsi Javorovo Juozapo Makovejo (Osipa Makovėja) vidurinėje mokykloje Nr. 1.

1993 m. liepos 9 d. jis įstojo į Šv. Juozapato Bazilijonų ordino naujokyną Krechive, pasirinkdamas vienuolinį Roberto vardą. 1995 m. birželio 25 d. R. Lysejko davė laikinus įžadus, 2000 m. birželio 1 d. priėmė amžinuosius įžadus. 1995–2001 m. mokėsi Romoje: Popiežiškajame Rytų institute (1995–1996), o 1996–1998 m. studijavo filosofiją, Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete (1998–2001) teologijos mokslus. 2001 m. liepos 8 d. Žovkvoje atvykęs iš Kuritybos (Brazilija) vyskupas Jefremas (Vasylis Kryvas) OSBM (1928 12 12–1951 11 12–1972 02 13–2012 04 03) įšventino į kunigus.

2001–2005 m. aptarnavo Rytų apeigų katalikus ukrainiečius Vokietijoje.

2005–2007 m. tęsė studijas Romoje: Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete, apgynė filosofijos licenciatą.

2007–2012 m. buvo Šv. Juozapo vienuolyno igumenu (vyresniuoju) ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto rektoriumi Briuchovičiuose.

2013–2017 m. mokėsi Popiežiškojo Šv. Grigaliaus universiteto Psichologijos instutute.

T. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM be ukrainiečių kalbos moka italų, vokiečių, lenkų kalbas.

Nuo 2016 m. – t. Robertas (Romanas Lysejko) OSBM Popiežiškosios ukrainiečių šventojo Juozapato kolegijos dvasios vadas, o nuo 2021 m. gegužės 26 d. – Šventojo Juozapato Bazilijonų ordino protoarchimandrito pagrindinis (pirmasis) patarėjas.

XIV kapituloje buvo išrinkti nauji protoarchimandrito patarėjai. Pirmuoju patarėju ir ordino vikaru išrinktas t. Ilja (Olegas Bronovskis) OSBM (iš Ukrainos), patarėjais: t. Luisas (Luisas Kasijanas) OSBM (iš Brazilijos), t. Mauricijus (Mauricijus Popadiukas) OSBM (iš Brazilijos) ir t. Timotiejus (Tarasas Kocura) OSBM (iš Ukrainos).

Šventojo Juozapato vardo garsinimas

Vienas svarbių naujosios bazilijonų vadovybės artimiausių užduočių – šventojo Juozapato kankiniškos mirties 400 metų paminėjimas. Juo labiau, kad tuos ateinančius – 2023 metus LR Seimas paskelbė šventojo Juozapato metais. Vienintelio ukrainiečių – Rytų apeigų katalikų šventojo vardas turėtų būti garsinamas straipsniais periodikoje, leidiniais, paskaitomis ... ir įamžintas paminkluose. Iniciatyvos galėtų imtis Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (buvęs Šiaulių universitetas, garsinęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną nuo 2001 m.), o taip pat ir Šiaulių r. Bazilionų mokykla – daugiafunkcis centras, kuriame sukaupta, nuolat pildoma gausi ukrainistinė medžiaga, patalpinta dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje. Primintina, kad pirmojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, įvykusioje 2001 m. Šiauliuose, Bazilionuose ir Vilniuje tarp paskaitininkų gausos, pranešimą skaitė, dalyvavo diskusijose, aukojo šv. Mišias prof. t. Porfyrijus (Vasylis Pidručnyj) OSBM iš Romos vienuolių bazilijonų generalinės kurijos.Pagerbdama ordino įkūrėja, Šventojo Juozapato Bazilijonų ordino XIV-os kapitulos išrinkta vadovybė pradės konstruktyvius darbus su lietuviais bei Lietuvoje besidarbuojančiais vienuoliais bazilijonais.