Apie gaisrą pranešė katė

Min­dau­go Kviet­kaus­ko nuo­tr.
Šeš­ta­die­nio ry­te apie ki­lu­sį gais­rą aliar­mą pir­mo­ji pa­skel­bė na­mo šei­mi­nin­kės ka­tė, tuo me­tu bu­vu­si man­sar­do­je ir triukš­min­gai apie tai pra­ne­šu­si šei­mi­nin­kei.
Šeš­ta­die­nį, 9.49 va­lan­dą, Joniškio ra­jo­no ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta, kad de­ga na­mas Ma­to Slan­čiaus­ko gat­vė­je, Jo­niš­ky­je. At­vy­kus gel­bė­to­jams, pa­sta­to sto­gas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu nu­de­gė da­lis sto­go, ap­de­gė me­di­nės lau­ko sie­nos, iš­de­gė pa­lė­pė. Nuo di­des­nių ne­lai­mės pa­sek­mių ap­sau­go­jo ir ghel­bė­to­jų ope­ra­ty­vu­mas, ir tri­jų sluoks­nių – iš skied­rų, ši­fe­rio ir skar­dos – deng­tas sto­gas. Ug­nia­ge­siai, ėmę­si gel­bė­ji­mo dar­bu, nuo lieps­nų iš­gel­bė­jo gy­ve­na­mą­jį na­mą, san­dė­liu­kus ir ga­ra­žą.

Įvy­kį ti­rian­tis Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­rioau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas tei­gė, jog pir­mo­ji ne­lai­mę pa­ju­to šei­mi­nin­kės ka­tė, tuo me­tu bu­vu­si man­sar­do­je. Šei­mi­nin­kė, iš­gir­du­si triukš­mą pa­lė­pė­je, pa­si­sku­bi­no ją iš­leis­ti – iš lau­ko pu­sės yra su­mon­tuo­ta laip­ti­nė į na­mo man­sar­dą, ku­rią šei­mi­nin­kė lai­kė už­ra­kin­tą. Jau laip­ti­nė­je sa­vi­nin­kė pa­ju­to pir­muo­sius ne­lai­mės pėd­sa­kus – iš laip­ti­nės ir man­sar­dos ver­žė­si dū­mai.

– Ka­dan­gi na­mas se­nas, sta­ty­tas dar prieš­ka­riu, tu­ri­me rim­tų įta­ri­mų, kad gais­ras ki­lo nuo elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mo. Pa­ša­li­nis į gy­ve­na­mas ir ne­gy­ve­na­mas pa­tal­pas pa­tek­ti ne­ga­lė­jo, nes pa­tal­pos bu­vę už­ra­kin­tos, – to­kia vie­na iš gais­ro ki­li­mo prie­žas­čių ma­no esant vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius M. Kviet­kaus­kas.