Žiemos maudynių sezono atidarymas – gruodžio 1 dieną

Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos ar­chy­vo nuo­tr.
Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tas, "le­di­nių mau­dy­nių" ini­cia­to­rius Si­mo­nas Dai­li­dė (cent­re iš kai­rės) "ruo­nių" ap­sup­ty­je.
Gruo­džio 1 die­ną žie­mos mau­dy­nių se­zo­ną ati­da­ro Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Aly­taus, Tra­kų, Rad­vi­liš­kio ir ki­tų mies­tų "le­di­nių mau­dy­nių" en­tu­zias­tai.

Grū­din­tis ne vė­lu ir žie­mą

"Grū­din­tis nė­ra pa­vo­jin­ga. Vien pa­gal­vo­jus apie tai ar ste­bint iš ša­lies, gal ir bai­su, bet tik­rai tai nė­ra pa­vo­jin­ga. Prie­šin­gai, tai – svei­ka", - ti­ki­no Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tas, "le­di­nių mau­dy­nių" ini­cia­to­rius Si­mo­nas Dai­li­dė.

Ka­da pra­dė­ti grū­din­tis?

"Tie­siog da­bar, – net ne­dve­jo­da­mas sa­ko S. Dai­li­dė. – Tą aki­mir­ką tu iš tie­sų at­si­bun­di. Tai ga­li pa­tir­ti kiek­vie­ną die­ną tie­siog ap­si­py­lęs šal­tu van­de­niu ar­ba įšo­kęs į van­dens tel­ki­nį. Be to, tu tam­pi nu­ga­lė­to­ju. Vei­dą pa­puo­šia šyp­se­na, ku­ri, ti­kė­ti­na, neiš­nyks vi­są die­ną... Sun­kiau­sias da­ly­kas – ženg­ti pir­mą­jį žings­nį. Leng­viau­sia, ži­no­ma, ati­dė­lio­ti tai – nuo pir­ma­die­nio, nuo ki­to mė­ne­sio, kai pri­si­jungs drau­gas ir t. t. Bet pra­dė­ti ge­riau­sia da­bar."

Svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tas sa­ko, kad pir­miau­sia rei­kia ak­ty­viai pa­si­mankš­ti, kad kū­nas ge­rai ap­šil­tų, tik po to ner­ti į šal­tą van­de­nį ar­ba už­si­pil­ti ant gal­vos ki­bi­rą van­dens.

"Jei tai da­ro­te na­mie, tiks ir šal­tas du­šas. Pra­dė­ki­te nuo kont­ras­ti­nio du­šo. O kai įsi­drą­sin­si­te, pa­ju­si­te, kad jau ga­li­te dar la­biau per­ženg­ti kom­for­to ri­bos slenks­tį, pri­si­jun­ki­te prie le­di­nių mau­dy­nių sa­vo mies­te", – sa­kė S. Dai­li­dė. Pra­dė­jus grū­din­tis, ne­ver­tė­tų per­si­steng­ti. Kuo šal­tes­nis oras ir van­duo, tuo trum­pes­nė tu­rė­tų bū­ti pro­ce­dū­ros truk­mė. Rei­kė­tų pra­dė­ti nuo ke­lio­li­kos se­kun­džių ir pa­laips­niui il­gin­ti bu­vi­mo šal­ta­me van­de­ny­je lai­ką. Šal­tuo­ju me­tų pe­rio­du mak­si­ma­lus lai­kas ne­tu­rė­tų vir­šy­ti vie­nos mi­nu­tės.

Grū­di­ni­ma­sis tu­ri teik­ti ma­lo­nu­mą

Po pro­ce­dū­ros tu­ri­te pa­jus­ti jė­gų ant­plū­dį, džiu­ge­sį. Jei pa­ge­rė­ja ape­ti­tas ir mie­gas, jau­čia­tės pui­kiai – vis­ką da­ro­te tei­sin­gai. Ta­čiau jei­gu jau­čia­te dis­kom­for­tą, ge­riau rin­ki­tės švel­nes­nes pro­ce­dū­ras ar­ba jų vi­sai at­si­sa­ky­ki­te.

"Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų sėk­min­gam grū­di­ni­mui­si – mū­sų min­tys – su­vok­ti, kad tai pui­ki svei­ka­ti­ni­mo­si prie­mo­nė, tei­kian­ti ma­lo­nu­mą, o ne stre­są, – il­ga­me­te grū­di­ni­mo­si pa­tir­ti­mi da­li­ja­si svei­kos gy­ven­se­nos en­tu­zias­tė aly­tiš­kė Jū­ra­tė Mar­čiu­lai­tie­nė. – Re­ko­men­duo­čiau tai da­ry­ti pa­laips­niui, ne­su­ke­liant stre­so or­ga­niz­mui. Svar­bu, kad grū­di­ni­ma­sis tap­tų kas­die­niu įpro­čiu, tuo­met nea­be­jo­ti­nai pa­ju­si­te ge­res­nę gy­ve­ni­mo ko­ky­bę."

Susijusios naujienos