Iki tragedijos – tik vienas šuolis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­čiau kran­to po­nto­ni­nio til­to in­ka­ras aiš­kiai ma­to­mas. To­liau sun­ku net įtar­ti, ku­rio­je vie­to­je jis nu­grimz­dęs.
Pir­mą va­sa­ros se­zo­ną pra­dė­jęs nau­ja­sis po­nto­ni­nis Rė­ky­vos eže­ro til­tas ta­pęs tik­ru gal­vos skaus­mu čia bu­din­tiems Šiau­lių spor­to mo­kyk­los "At­ža­ly­nas" gel­bė­to­jams. Jie sa­ko vos spė­jan­tys vai­ky­ti ant til­to tu­rėk­lų li­pan­čius ir nuo jų į van­de­nį pliūkš­te­lė­ti be­si­ruo­šian­čius poil­siau­to­jus. Ar žmo­nės ži­no, kad yra tik per plau­ką nuo tra­ge­di­jos?
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vie­no skau­daus įvy­kio jau bū­ta.

Šo­ki­nė­ti drau­džia­ma, bet šo­ki­nė­ja

Neį­ti­kė­ti­ni karš­čiai tie­siog ge­na žmo­nes prie van­dens tel­ki­nių. Rė­ky­vos eže­ras, be abe­jo­nės, vie­nas iš šiuo me­tu pa­trauk­liau­sių: pa­kran­tės smė­lis, gra­ži gam­ta, šva­rus van­duo ir 80 met­rų tik per­nai įreng­tas po­nto­ni­nis til­tas.

Bet vie­na pro­ble­mė­lė – ju­dan­tį til­tą iš vi­sų pu­sių ly­nu sta­bi­li­zuo­ja į van­de­nį su­leis­ti be­to­ni­niai blo­kai, va­di­na­mie­ji in­ka­rai. Jų at­stu­mas nuo til­to 3-5 met­rai.

Ten, kur eže­ro gy­lis ma­žes­nis – blo­kai aiš­kiai ma­to­mi. Ta­čiau di­des­nia­me gy­ly­je nė neį­tar­si čia jų esant.

Rė­ky­vos eže­ro pa­plū­di­my­je dir­ban­tys gel­bė­to­jai skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: be­to­ni­niai in­ka­rai ga­li tap­ti pra­žū­tin­gi tiems, ku­rie ne­pai­so drau­di­mų šo­ki­nė­ti nuo til­to tu­rėk­lų.

Anot gel­bė­to­jo Li­no Jur­gu­ta­vi­čiaus, karš­to­mis die­no­mis, o šio­mis die­no­mis dau­gu­ma, jie­du su ko­le­ga Ar­nu Zo­lu­bu vos spė­ja bėg­ti ant til­to, kad nu­kel­tų "nar­suo­lius" nuo tu­rėk­lų. Jei ma­to, kad nu­bėg­ti pės­tu­te ne­spės, šo­ka ant dvi­ra­čio ar­ba draus­mi­na pa­žei­dė­ją per me­ga­fo­ną.

L. Jur­gu­ta­vi­čius sa­ko, kad ne­ma­žai "šuo­li­nin­kų", net ir pa­ro­džius ženk­lą, jog nuo til­to į van­de­nį šok­ti yra drau­džia­ma, tik ran­ka nu­mo­ja. Ki­taip su­vei­kia, kai gel­bė­to­jai paaiš­ki­na, dėl ko drau­džia­ma ir ko­kia grės­mė ty­ko po van­de­niu.

Ap­sid­raus­da­mi, jei at­bėg­ti ant til­to vis dėl­to ne­spė­tų, gel­bė­to­jai mil­ži­niš­kų be­to­no blo­kų vie­tas pa­žy­mė­jo plū­du­rais, o pa­kran­tę iš abie­jų til­to šo­nų ap­tvė­rė ke­lių met­rų il­gu­mo "Stop" juos­ta.

Bu­vo ku­riam lai­kui už­tvė­rę ir pa­tį til­tą. Ta­čiau toks spren­di­mas tik lai­ki­nas: vie­niems poil­siau­to­jams ki­lo klau­si­mų, dėl ko už­tver­ta, o ki­ti – vis tiek lin­do pro apa­čią.

Ne­pai­sant vi­sų drau­di­mų, šok­lių, no­rin­čių­jų at­si­gai­vin­ti pliūkš­te­lė­jus į Rė­ky­vos eže­rą, ir to­liau at­si­ran­da. Ypač di­de­lė pro­ble­ma – vai­kai ir paaug­liai, ku­rie drau­di­mų ne­skai­to, o jei, anot gel­bė­to­jo, ir pa­skai­to, tai ig­no­ruo­ja.

Rei­kia in­for­ma­ci­jos

Gel­bė­to­jai se­zo­no me­tu prie Rė­ky­vos eže­ro bu­di kiek­vie­ną die­ną nuo 10 va­lan­dos ry­to iki 21 va­lan­dos va­ka­ro. To­dėl klau­si­mas, kas nu­krapš­ty­tų šuo­lių į van­de­nį mė­gė­jus nuo til­to tu­rėk­lų, kai gel­bė­to­jai ne­dir­ba, lie­ka at­vi­ras.

Vy­rai svarsto, kad at­bai­dy­ti žmo­nes nuo pa­vo­jin­gų šuo­lių gal­būt ga­lė­tų pa­sta­ty­ta len­ta su raš­tiš­ku paaiš­ki­ni­mu, dėl ko­kios prie­žas­ties yra drau­džia­ma šo­ki­nė­ti į van­de­nį nuo til­to.

Gal­būt ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas ir šuo­liams skir­tas liep­te­lis ar­ba spe­cia­lus sta­ti­nys. Gel­bė­to­jai vi­lia­si, kad tai nu­kreip­tų poil­siau­to­jų dė­me­sį nuo til­to.

O gal efek­tin­giau­sia išei­tis bū­tų pa­si­rū­pin­ti, kad mi­nė­ti in­ka­rai tie­siog bū­tų su­ri­kiuo­ti ly­giai ir pri­trauk­ti kuo ar­čiau til­to?

L. Jur­gu­ta­vi­čius gal­vo­ja, kad tai tie­siog neį­ma­no­ma. Pat­rauk­ti į eže­ro dug­ną nu­grimz­du­sius mil­ži­niš­kus be­to­no lui­tus, pa­sak jo, to­ly­gu nu­griau­ti vi­są po­nto­ni­nį til­tą.

Ačiū Die­vui – ne­mir­ti­nai

"At­ža­ly­no" spor­to mo­kyk­los Pap­lū­di­mių prie­žiū­ros ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vi­du­tis Bi­ki­nas "Šiau­lių kraš­tui" pra­ne­šė, kad vie­nas poil­siau­to­jas, ne­spė­jus gel­bė­to­jams nu­bėg­ti į til­to ga­lą, ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, apie 18 va­lan­dą, šo­ko nuo tu­rėk­lų į van­de­nį ir su­si­ža­lo­jo.

Gel­bė­to­jai 19-me­čiam vai­ki­nui iš­kvie­tė grei­to­sios me­di­kus. Ne­lai­mė­lis iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę.

"Ačiū Die­vui, ne mir­ti­nas..." – sa­kė gel­bė­to­jų va­do­vas.

Pla­nų daug, bet teks pa­lauk­ti

Lai­ki­no­ji Rė­ky­vos se­niū­ni­jos se­niū­nė Eg­lė Šim­ke­vi­čie­nė ka­te­go­riš­ka: drau­džia­mie­ji ženk­lai pa­sta­ty­ti, plū­du­rai pri­tai­sy­ti – ko dar rei­kia? Gal dar 100 ženk­lų pa­sta­ty­ti?

"Žmo­nių men­ta­li­te­to ne­pa­kei­sim. O gel­bė­to­jai no­ri sė­dė­ti ir il­sė­tis, ir nie­ko ne­veik­ti", – sa­kė lai­ki­nai se­niū­nės pa­rei­gas ei­nan­ti E. Šim­ke­vi­čie­nė.

Drau­džia­mie­ji ženk­lai pa­sta­ty­ti, plū­du­rai pri­tai­sy­ti – ko dar rei­kia? Gal dar 100 ženk­lų pa­sta­ty­ti?

Už vai­kus, anot jos, yra at­sa­kin­gi tė­vai, o gel­bė­to­jai pri­va­lo už­tik­rin­ti sau­gu­mą.

To­les­nio po­kal­bio me­tu se­niū­nė vis dėlto at­ly­žo ir pri­pa­ži­no, kad daug dar­bų dar ne­pa­da­ry­ta: pla­nų yra dau­gy­bė, bet vis­kas re­mia­si į pi­ni­gus.

E. Šim­ke­vi­čie­nė neat­me­tė, kad ka­da nors Rė­ky­vos eže­ro apy­lin­kės taps iš­skir­ti­nai pa­trauk­lia rek­rea­ci­ne zo­na su jau­kiu par­ku ir pui­kiu pa­plū­di­miu. Ge­ra idė­ja – ir šo­ki­nė­ji­mo į van­de­nį sta­ti­nys.

Se­niū­nei priim­ti­na min­tis ir apie in­for­ma­ci­nę len­tą, ku­rio­je bū­tų iš­sa­miai iš­dės­ty­ta drau­di­mo šo­ki­nė­ti nuo til­to į eže­rą prie­žas­tis.

Prob­le­ma – po in­ci­den­to

Tei­gia­ma, kad be­to­no blokų–tilto in­ka­rų pro­ble­ma at­si­ra­do juos trak­to­riu­mi ri­kiuo­jant ap­link bū­si­mą po­nto­ni­nį til­tą.

Dar­bai vy­ko per­nai, ko­vo pra­džio­je, pra­si­dė­jus at­ly­džiui. Le­das neat­lai­kė dar­bus at­lie­kan­čio Kel­mės įmo­nės pen­kia­to­nio eks­ka­va­to­riaus ir jis įsmu­ko į van­de­nį kar­tu nu­si­neš­da­mas ir da­lį blo­kų. Ki­ti li­ko gu­lė­ti ant le­do ir į van­de­nį su­kri­to iš­tir­pus le­dui.

Paaiš­kė­jo, kad šio in­ci­den­to in­ka­rai ne­bu­vo to­ly­giai iš­ri­kiuo­ti kuo ar­čiau til­to, o į eže­ro dug­ną nu­grimz­do be jo­kios sis­te­mos ir tvar­kos. Taip tarp jų at­si­ra­do ne­to­ly­gūs tar­pai, o kai ku­rie iš jų nu­sken­do ge­ro­kai per to­li nuo til­to.