Ukrainos ambasadoriui atvertos Savivaldybės durys

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rių Vo­lo­dy­my­rą Ja­cen­kivs­kyi (ant­ras iš de­ši­nės) pir­miau­sia pa­kvie­tė pa­si­vaikš­čio­ti ir ap­ro­dė re­konst­ruo­ja­mą aikš­tę. Ša­lia jų – vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ir am­ba­sa­dos pa­ta­rė­jas Ser­hi­jus Va­sy­len­ko (pir­mas kai­rė­je).
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je priim­tas Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­my­ras Ja­cen­kivs­kyi. Ne pir­mą kar­tą jis lan­kė­si Šiau­liuo­se, bet pir­mą kar­tą jam sve­tin­gai at­ver­tos Sa­vi­val­dy­bės du­rys.

Iš tre­čio kar­to

Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius V. Ja­cen­kivs­kyi at­vy­ko pa­žin­ti­nio vi­zi­to mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko kvie­ti­mu. Jį ly­dė­jo su­tuok­ti­nė Rok­so­la­na Ja­cen­kivs­ka ir am­ba­sa­dos pa­ta­rė­jas Ser­hi­jus Va­sy­len­ko.

Su­si­ti­ki­me Sa­vi­val­dy­bė­je da­ly­va­vo abu vi­ce­me­rai Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Egi­di­jus Eli­jo­šius, Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų vi­cep­re­zi­den­tas Sta­nis­lo­vas Gru­šas, uk­rai­nie­čių bend­ruo­me­nės Šiau­liuo­se pir­mi­nin­kas Ju­ri­jus Jan­či­juk, Šiau­liuo­se dir­ban­tis uk­rai­nie­tis Yu­rii Cha­ho­vets, UAB "Prom­fac­tor Bal­tic" di­rek­to­rius.

Tai pir­mas ofi­cia­lus Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus V. Ja­cen­kivs­ky priė­mi­mas Sa­vi­val­dy­bė­je.

Šiau­liuo­se jis lan­kė­si dar šią va­sa­rą, bir­že­lio mė­ne­sį, bet ta­da mies­to Sa­vi­val­dy­bės du­rys jam neat­si­vė­rė. Sve­čią te­ko priim­ti Šiau­lių ra­jo­no me­rui An­ta­nui Be­za­rui.

Šį kar­tą at­vy­ku­sį aukš­tą dip­lo­ma­tą pa­ts A. Vi­soc­kas at­ly­dė­jo iki Sa­vi­val­dy­bės du­rų, prieš tai su­ren­gęs sve­čiui pa­si­vaikš­čio­ji­mą Vil­niaus gat­vės bul­va­ru, ap­ro­dęs re­konst­ruo­ja­mą Pri­si­kė­li­mo aikš­tę.

"Tuo­met išė­jo ne­su­sip­ra­ti­mas, bu­vo sa­vait­ga­lis, po to me­ras tris kar­tus kvie­tė am­ba­sa­do­rių, bu­vo nu­vy­kęs ir į am­ba­sa­dą per Uk­rai­nos Nep­rik­lau­so­my­bės die­nos mi­nė­ji­mą", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" me­ro pa­dė­jė­ja Vi­ta Kuš­leiš­kie­nė.

Ne­su­sip­ra­ti­mų su aukš­tais Uk­rai­nos dip­lo­ma­tais bū­ta ir dau­giau. Prieš ket­ve­rius me­tus, dar pir­mą­ją me­rys­tės ka­den­ci­ją, A. Vi­soc­kas Sa­vi­val­dy­bė­je ne­priė­mė tuo­me­ti­nio Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus Va­le­ri­jaus Žov­ten­kos, ne­lei­do sve­čiui mies­to par­ke so­din­ti iš Uk­rai­nos at­vež­to me­de­lio. Pa­bend­ra­vo tuo­met su am­ba­sa­do­riu­mi tik ka­vi­nė­je, ku­rio­je pie­tus už­sa­kė Šiau­lių uk­rai­nie­čių drau­gi­ja.

Vers­li­nin­kai per­da­vė "klau­si­my­ną"

Am­ba­sa­do­rius pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie bū­ti­ny­bę ties­ti bend­rys­tės til­tus, megz­ti įvai­ria­pu­sius ry­šius: vers­lo, kul­tū­ros, švie­ti­mo. Ak­cen­ta­vo, jog svar­bu da­ly­tis pa­tir­ti­mi. Jo nuo­mo­ne, uk­rai­nie­čiams yra ko pa­si­mo­ky­ti ir iš Lie­tu­vos sa­vi­val­dos pa­tir­ties.

Sve­čias dė­ko­jo už šil­tą po­žiū­rį į uk­rai­nie­čius ir Uk­rai­nos pa­lai­ky­mą.

Šiau­liuo­se dir­ba apie 6 000 uk­rai­nie­čių, dau­giau­sia trans­por­to, sta­ty­bos įmo­nė­se.

Ne vie­na Šiau­lių įmo­nė tu­ri vers­lo ry­šių su Uk­rai­na. Am­ba­sa­do­rius tu­rė­jo pro­gos iš­girs­ti S. Gru­šo nuo­mo­nę apie vers­lo są­ly­gas Uk­rai­no­je. Ten šiau­lie­tis yra įstei­gęs dvi bal­dų ga­my­bos įmo­nes – vie­ną prieš 10 me­tų, ki­tą – prieš 10 mė­ne­sių. Jo­se dir­ba 240 dar­buo­to­jų, be­veik vi­sa pro­duk­ci­ja eks­por­tuo­ja­ma.

Vers­li­nin­ko tei­gi­mu, per de­šimt me­tų vers­lo si­tua­ci­ja kei­čia­si į ge­rą­ją pu­sę, Uk­rai­na "va­ka­rė­ja", bet pro­ble­mų iš­lie­ka. Ypač dėl at­si­skai­ty­mų.

Am­ba­sa­do­riui per­duo­ti ke­lių mies­to įmo­nių, vei­kian­čių Uk­rai­no­je, pra­šy­mai dėl iš­ki­lu­sių pro­ble­mų. Jis su­ti­ko priim­ti su­ra­šy­tą "pro­ble­mi­nį klau­si­my­ną" ir ban­dys pa­dė­ti.

Pats in­for­ma­vo, jog į Lie­tu­vą su vi­zi­tu lapk­ri­čio 27 die­ną pla­nuo­ja at­vyk­ti Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Vo­lo­dy­my­ras Ze­lens­kis. Pa­siū­lė S. Gru­šui at­vyk­ti į Uk­rai­nos pre­zi­den­to su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vais.

Ne tik šiau­lie­čiai Uk­rai­no­je, bet ir uk­rai­nie­čiai Šiau­liuo­se ku­ria įmo­nes. Yu­rii Cha­ho­vets va­do­vau­ja Šiau­liuo­se vei­kian­čiai UAB "Prom­fac­tor Bal­tic", ku­ri ga­mi­na įran­gą že­mos įtam­pos elekt­ros tink­lams.

Pra­bi­lęs lie­tu­viš­kai uk­rai­nie­tis pa­si­džiau­gė mies­to ini­cia­ty­va mo­ky­ti už­sie­nie­čius lie­tu­vių kal­bos. Nuo šio rug­sė­jo šiuos kur­sus lan­ko 19 žmo­nių, iš jų 11 – uk­rai­nie­čiai.

Vers­li­nin­kas pa­si­da­li­jo, jog Šiau­liuo­se gy­ve­na su šei­ma. Žmo­na dir­ba ve­žė­jų įmo­nė­je, šei­mo­je au­ga dvi duk­ros. Pa­si­džiau­gė, jog Šiau­liuo­se gi­mė ant­ro­ji duk­ra, o vy­res­ne­lei jau de­šimt me­tų.

Su­lau­kė me­ro klau­si­mo, ar duk­ra mo­ko­si? "Taip. "San­tar­vės" gi­man­zi­jo­je. Ji grei­tai adap­ta­vo­si ir jau pui­kiai kal­ba lie­tu­viš­kai", – sa­kė Y. Cha­ho­vets.

Po priė­mi­mo Sa­vi­val­dy­bė­je am­ba­sa­do­rius su­si­ti­ko su Šiau­lių vys­ku­pu Eu­ge­ni­ju­mi Bar­tu­liu. Vė­liau lan­kė­si Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nių mo­kyk­lo­je, Ba­zi­lio­nų baž­ny­čio­je. Mo­kyk­lą ir baž­ny­čią dau­giau kaip prieš 200 me­tų įstei­gė uni­tai-ba­zi­li­jo­nai. Jie lai­ko­mi sta­čia­ti­kių ir ka­ta­li­kiš­ko­sios baž­ny­čios jung­ti­mi nuo Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kų.

Komentarai

Chi chi    Ket, 2019-11-07 / 10:44
Rodo tai, ko pats neplanavo. O Bazilionuose savo karabasines valdas aprodė?
Vakar    Ket, 2019-11-07 / 11:11
Va čia ir nesutariu su gerbiamu mūsų meru. Ukrainoje gyvena apie 40milijonų žmonių, o Lietuvoje beliko 2,5 milijono. Kai pradės važiuoti visokie banditai ir pradės viską vogti,plėšti ir pan. Mano nuomone reikia ginti tuo parazitus atgal y tėvyne. Tegul ten ir daro tvarką,be pagarbos ukrainiečiams kurie savus žudo savus jau per tą laiką žuvo 15000 žmonių. Su pagarba mieli miestiečiai.
Vakar    Ket, 2019-11-07 / 17:15

In reply to by Aha

Kokiam reikia būti glušam valstybės vadovui,kur savi žudo savo jau 5 metus. 21amžiuje. Iš Ukrainos bėga. Iš rytų bėga (Sirija ir visa tas kraštas). Ir visi bėga į Europa. Ačiū dievui dar Šiauliuose mažai babajų ir kitų valstybių piliečių. Su pagarba.
chi    Ket, 2019-11-07 / 17:58
nieko čia nepakeisi, tokia valdžios politika. Rusijos gi privalome nekęsti. O kas Rusijos priešai, tie mūsų draugai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.