Teisėsauga krečia automobilių restauravimo įmonę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas pa­ti­ki­no, kad po at­lik­to ty­ri­mo bend­ro­vę ga­li pri­slėg­ti nu­slėp­tų mo­kes­čių naš­ta.
Trans­por­to prie­mo­nių at­nau­ji­ni­mu, au­to­mo­bi­lių sa­lo­nų re­mon­tu ir res­tau­ra­ci­ja Šiau­lių ra­jo­ne už­sii­man­ti ir klien­tų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je tu­rin­ti UAB "Au­to­ge­das" pa­te­ko į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį dėl ap­gau­lin­gos fi­nan­si­nės ap­skai­tos ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų.

Per­nai už vers­lo plėt­rą ap­do­va­no­ta įmo­nė šie­met – tarp įta­ria­mų­jų mo­kes­čių slė­pi­mu.

Įta­ri­mai pa­reikš­ti dviem bend­ro­vės va­do­vams bei dviem nu­si­kals­ta­mas vei­kas vyk­dy­ti pa­dė­ju­siems va­dy­bi­nin­kams.

Kar­do­mo­sios prie­mo­nės įta­ria­mie­siems ne­pas­kir­tos, at­si­žvel­gus į tai, kad jie dir­ba, tu­ri šei­mas.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai praė­ju­siais me­tais ga­vo in­for­ma­ci­jos, kad mi­nė­tas ju­ri­di­nis as­muo ap­skai­to­je ne­fik­suo­ja vi­sų at­lie­ka­mų pa­slau­gų bei įsi­gy­ja­mų pre­kių, va­di­na­si, ap­gau­lin­gai ve­da ap­skai­tą ir tei­kia ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie bend­ro­vės pel­ną bei tur­tą.

Pa­sak Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po, iša­na­li­za­vus 2018–2019 me­tų ir 2020-ųjų sau­sio mė­ne­sio si­tua­ci­ją bei su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų ir nu­sta­čius su bend­ro­ve su­si­ju­sių ki­tų ju­ri­di­nių bei fi­zi­nių as­me­nų vaid­me­nį nu­si­kals­ta­mo­se sche­mo­se, šių me­tų sau­sio 29 die­ną bu­vo at­lik­tos 33 kra­tos Šiau­liuo­se, Šiau­lių ra­jo­ne, bet ir Kau­no bei Klai­pė­dos ap­skri­ty­se.

Pa­rei­gū­nai ir jiems tal­ki­nę Šiau­lių ap­skri­ties Jung­ti­nių ope­ra­ci­jų cent­ro at­sto­vai per kra­tas su­ra­do ir paė­mė ty­ri­mui reikš­min­gų do­ku­men­tų, daik­tų, pi­ni­gų, taip pat ki­tos ty­ri­mui reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu 220 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tur­tui bu­vo už­dė­tas areš­tas.

To­liau bus at­lie­ka­mas ūki­nis ir fi­nan­si­nis bend­ro­vės ty­ri­mas, po ku­rio paaiš­kės tiks­li nu­slėp­tų mo­kes­čių su­ma ir vals­ty­bės biu­dže­tui pa­da­ry­ta ža­la.

Už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ar­ba jos slė­pi­mą, su­nai­ki­ni­mą ar ap­skai­tos do­ku­men­tų su­ga­di­ni­mą, jei­gu dėl to ne­ga­li­ma vi­siš­kai ar iš da­lies nu­sta­ty­ti as­mens veik­los, jo tur­to, nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo ar įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to bau­dą ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki ket­ve­rių me­tų.

Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ręs "Au­to­ge­das" bu­vo su­lau­kęs pri­pa­ži­ni­mo bei įver­ti­ni­mo. Per­nai Šiau­lių pra­mo­nės, vers­lo ir ama­tų rū­mai šios įmo­nės įkū­rė­jui ir sa­vi­nin­kui Ge­di­mi­nui Kai­riui įtei­kė ap­do­va­no­ji­mą, dip­lo­mą "Vers­lo plėt­ros ly­de­ris 2018".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.