Švė­tės upė­je neut­ra­li­zuo­ti ter­ša­lai

Į Ža­ga­rę at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai at­li­ko neut­ra­li­za­vi­mo dar­bus Švė­tės upė­je (ruo­že, ku­ris ofi­cia­liai va­di­na­mas Ža­ga­rės tven­ki­niu): ter­ša­lai neut­ra­li­zuo­ti, pa­nau­do­jus 40 lit­rų dis­per­gen­to mi­ši­nio, pa­sta­ty­ti 5 vie­ne­tai bo­ni­nių už­tva­rų
Sek­ma­die­nį, va­sa­rio 5 die­ną, Ža­ga­rė­je ki­lo su­ju­di­mas, su­va­žia­vo spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Švė­tės upė­je bu­vo neut­ra­li­zuo­ti pa­ste­bė­ti ter­ša­lai. To­liau įvy­kį ti­ria Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai.

Apie 10 va­lan­dą 47 mi­nu­tės spe­cia­liuo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas iš Ža­ga­rės, kad Švė­tės upė­je, pa­čia­me mies­to cent­re ne­to­li pės­čių­jų til­to pa­ste­bė­ti ter­ša­lai. Apie tai sku­biai in­for­muo­ta Prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, taip pat in­for­ma­ci­ja per­duo­ta bu­din­tiems Ap­li­nkos ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vams.


Į Ža­ga­rę at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai, vil­kė­da­mi spe­cia­lia ap­ran­ga, at­li­ko neut­ra­li­za­vi­mo dar­bus Upės gat­vė­je Švė­tės upė­je (ruo­že, ku­ris ofi­cia­liai va­di­na­mas Ža­ga­rės tven­ki­niu). Ter­ša­lų dė­mės bu­vo pa­ste­bi­mos maž­daug 100 met­rų ruo­že. Jie neut­ra­li­zuo­ti pa­nau­do­jus 40 lit­rų dis­per­gen­to mi­ši­nio. Pas­ta­ty­ti 5 vie­ne­tai bo­ni­nių už­tva­rų (po 3 m). Ug­nia­ge­siams be­dir­bant at­vy­ko Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai, ku­rie pra­dė­jo tar­šos šal­ti­nio paieš­kas. Apie jos re­zul­ta­tus in­for­muo­si­me vė­liau, už­klau­sos iš­siųs­tos Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui.


Nu­me­riu 112 spe­cia­lią­sias tar­ny­bas iš­kvie­tu­si gy­ven­to­ja „Si­dab­rei“ pa­sa­ko­jo, kad ter­ša­lų, grei­čiau­siai ko­kių te­pa­lų, dė­mes ji bu­vo pa­ste­bė­ju­si ir ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau, jau ne­to­li va­di­na­mo­jo „bliū­do“ už­tvan­kos. Le­das pa­kraš­čiuo­se at­ro­dė pa­juo­dęs ir šiek tiek bliz­gus. Ten pa­ki­lęs upės van­duo ga­na srau­nus, tad grei­tai tų dė­mių ga­lė­jo ne­lik­ti. Va­sa­rio 5-ąją nau­jos dė­mės at­si­ra­do jau ge­ro­kai ar­čiau pė­sčių­jų til­to, ar­čiau mies­to cent­ro.


„Gai­la, kad pir­mą­jį sy­kį neišk­vie­čiau spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, bet kaž­kaip ta­da sua­be­jo­jau. Da­bar vėl pa­si­kar­to­jo. Tai tur­būt, kas ta­da už­ter­šė upę, tą da­ro to­liau, nie­ko ne­pai­sy­da­mas, nes anie ter­ša­lai bu­vo ge­ro­kai to­liau pa­gal sro­vę, va­di­na­si, ji at­ne­šė nau­jų. La­bai gai­la ir pik­ta, jei kaž­kas ne­pai­sy­da­mas nieko į upę iš­lei­džia ter­ša­lus. Jau ir taip upė­je vi­so­kių šiukš­lių pa­kan­ka. Ka­dai­se dug­ne esa­me ra­dę net se­ną te­le­vi­zo­rių, ne­žiū­rint jau ki­tų smul­kes­nių ra­kan­dų ir at­lie­kų“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.


Pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai so­cia­li­nia­me tink­le, ža­ga­rie­čiai ėmė sa­ky­ti, kad upė jau ir se­niau bu­vu­si ter­šia­ma, ir apie tai dis­ku­tuo­ta. Gal­būt ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­vyks išaiš­kin­ti pa­žei­dė­jus, ypač jei pi­lie­tiš­ki žmo­nės, ku­riems rū­pi juos su­pan­ti ap­lin­ka, su­teiks nau­din­gos in­for­ma­ci­jos.