Šiauliuose baigiamas šildymo sezonas

Šiau­liuo­se bai­gia­mas šil­dy­mo se­zo­nas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ba­lan­džio 19 die­ną pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl 2018-2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos. Šiau­lių mies­to ši­lu­mos var­to­to­jams šil­dy­mo se­zo­nas bai­gia­mas ba­lan­džio 23-24 die­no­mis. Šiau­lių mies­to švie­ti­mo, Vai­kų glo­bos na­mų ir Sut­ri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se 2018-2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­ga bus skel­bia­ma at­ski­ru įsa­ky­mu.

Gy­ven­to­jai in­for­muo­ja­mi, kad bu­tų sa­vi­nin­kų bal­sų dau­gu­ma gai nu­spręs­ti pra­tęs­ti sa­vo pa­sta­tų šil­dy­mą, ta­čiau apie sa­vo priim­tą spren­di­mą tu­ri in­for­muo­ti ši­lu­mos tie­kė­ją.

Šil­dy­mo se­zo­nas bai­gia­mas, kai tris pa­ras iš ei­lės vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra sie­kia ne ma­žiau nei 10 laips­nių ši­lu­mos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.