Šiaulių oro uostas: pusę metų – nė vieno krovinio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė A. Kue­za­da pri­pa­ži­no, kad įmo­nės si­tua­ci­ja yra su­dė­tin­ga.
Nors prieš sa­vai­tę Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da vie­šai aiš­ki­no, kad ti­ki oro uos­to atei­ti­mi, va­kar mies­to Ta­ry­bo­je, teik­da­ma 2018 me­tų ata­skai­tą, op­ti­miz­mu jau ne­tryš­ko.

Įmo­nės di­rek­to­rė at­vi­rai pri­pa­ži­no, kad nuo sau­sio mė­ne­sio per Šiau­lių oro uos­tą kro­vi­niai ne­ga­be­na­mi. Vie­nin­te­lė kro­vi­nius čia per­krau­nan­ti įmo­nė "Ri­kus­ta" nuo me­tų pra­džios tu­ri pro­ble­mų su mui­ti­ne ir kro­vos veik­los ne­vyk­do. Ki­tų kom­pa­ni­jų pri­si­trauk­ti ne­pa­si­se­kė.

A. Kue­za­da pa­tvir­ti­no, kad šian­dien įmo­nė gy­ve­na iš sau­gos funk­ci­jos vyk­dy­mo, ku­rią do­tuo­ja iš mies­to biu­dže­to Sa­vi­val­dy­bė. Nors oro uos­to veik­los nuo­sto­lis 2018 me­tais ke­liais tūks­tan­čiais su­ma­žė­jo ir šian­dien sie­kia be­veik 17 tūks­tan­čių eu­rų, dau­gu­ma veik­los ro­dik­lių yra mi­nu­si­niai. Pa­vyz­džiui, kro­vi­nių per­kro­vi­mas su­ma­žė­jo be­veik per pu­sę. A. Kue­za­da spė­jo, kad ki­tais me­tais nuo­sto­lis bus dar di­des­nis.

Anot di­rek­to­rės, neat­si­ran­da lo­gis­ti­kos bend­ro­vių, ku­rios ga­lė­tų pa­krau­ti or­lai­vius 20 to­nų kro­vi­niais, o įmo­nė ne­tu­ri to­kių fi­nan­si­nių srau­tų, kad ga­lė­tų tai da­ry­ti pa­ti.

Vi­sos vil­tys su­dė­tos į iš­nuo­mo­tą že­mės skly­pą, ku­ria­me pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas UAB "Ter­mi­com" per po­rą me­tų pla­nuo­ja įkur­din­ti or­lai­vių re­mon­to ir prie­žiū­ros ba­zę.

Ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ir oro uos­to va­do­vė pri­pa­ži­no, jog bu­vo abe­jo­nių, ar in­ves­tuo­to­jo ke­ti­ni­mai yra rim­ti, ar jis įvyk­dys sa­vo įpa­rei­go­ji­mus. Tuo tar­pu Sa­vi­val­dy­bė apie 10 mi­li­jo­nų eu­rų taip pat ke­ti­na in­ves­tuo­ti į oro uos­to veik­lai rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą, ku­ri šian­dien pri­klau­so Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Oro uos­to di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad kol kas tu­ri tik žo­di­nį mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dą, kad Sa­vi­val­dy­bės į jai ne­prik­lau­san­tį tur­tą in­ves­tuo­tos lė­šos bus įskai­čiuo­tos į nuo­mos mo­kes­tį, jei pa­vyks dėl nuo­mos san­ty­kių su­si­tar­ti su mi­nis­te­ri­ja.

Nors apie in­ves­ti­ci­jas kal­ba­ma ant­rus me­tus, di­rek­to­rė tik da­bar pra­dė­jo ti­kė­ti, kad tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas tik­rai įvyks.

"Bu­vo daug abe­jo­nių dėl in­ves­tuo­to­jo ga­li­my­bių tai pa­da­ry­ti, bet jų 2018 me­tų fi­nan­si­niai ro­dik­liai yra išau­gę, pa­ge­rė­ję. Vyks­ta pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ruo­ši­mas. Ma­nau, kad pro­ce­sas įvyks iki ga­lo", – vy­lė­si A. Kue­za­da.

Me­ras A. Vi­soc­kas pa­ste­bė­jo dau­giau po­žy­mių, kad in­ves­tuo­to­jai ne­pa­bėgs.

"Aš ir­gi ti­kiu, nes šiuo me­tu de­ri­na­mi tar­pu­sa­vio pro­jek­tai ir šiek tiek nea­tin­ka aukš­čiai. Jei­gu jau de­ry­bos vyks­ta, kaip su­de­rin­ti tuos aukš­čius, in­ves­tuo­to­jas tu­ri ke­ti­ni­mą in­ves­tuo­ti. Ir aš pra­de­du ti­kė­ti, kad in­ves­tuo­to­jas tu­ri la­bai rim­tų ke­ti­ni­mų Šiau­liuo­se", – sa­vais ar­gu­men­tais me­ras rėmė as­me­ni­nes vil­tis.

Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka pri­mi­nė me­rui po­ros me­tų se­nu­mo jo pa­ža­dus "su­tvar­ky­ti rei­ka­lą" su mi­nis­te­ri­ja bei ka­riuo­me­ne dėl an­ga­rų ir rie­dė­ji­mo ta­ko per­da­vi­mo oro uos­tui, ta­čiau šian­dien šis klau­si­mas – pa­ža­dų sta­di­jo­je.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rės ata­skai­tą.