Šiaulių apskričiai atstovaus radviliškiečiai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
II eta­po nu­ga­lė­to­jai – Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos ko­man­da – iš­ko­vo­jo tei­sę at­sto­vau­ti Šiau­lių ap­skri­čiai sos­ti­nė­je vyk­sian­čia­me bai­gia­ma­ja­me kon­kur­so eta­pe.

Ge­gu­žės 9–10 die­no­mis Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko tra­di­ci­nis ren­gi­nys – mo­ki­nių tei­si­nių ži­nių kon­kur­so ,,Te­mi­dė" ant­ra­sis eta­pas, ku­ria­me da­ly­va­vo pen­kios ko­man­dos iš Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų.

Ko­man­dos bu­vo pa­kvies­tos į ,,Pa­bė­gi­mo kam­ba­rį". Mo­ki­niams te­ko įsi­jaus­ti į kri­mi­na­lis­tų vaid­me­nį, per kuo trum­pes­nį lai­ką su­ras­ti pa­tal­po­je pa­slėp­tą sprog­me­nį ir jį nu­kenks­min­ti, tei­sin­gai su­rin­kus ati­tin­ka­mą skai­čių kom­bi­na­ci­ją. Už­duo­čių at­li­ki­mas pa­rei­ka­la­vo grei­tos reak­ci­jos, su­ma­nu­mo, lo­gi­nio mąs­ty­mo bei dar­naus ko­man­di­nio dar­bo.

Grei­čiau­siai ir tiks­liau­siai už­duo­tis įvei­kė Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos ko­man­da "Es­mė", ant­ri – Pak­ruo­jo vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo ko­man­da "Ho­mo sa­piens", tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los ko­man­dai "Teis­mas".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.