Šiauliuose šventinis laikotarpis prasidės Kalėdų eglės įžiebimu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vakar Prisikėlimo aikštėje jau buvo puošiama pagrindinė miesto Kalėdų eglė.
Va­kar Šiau­liuo­se, re­konst­ruo­to­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tės da­ly­je, kur jau puo­šia­ma Ka­lė­dų eg­lė, pri­sta­ty­ta šven­ti­nių ren­gi­nių pro­gra­ma.
Vilmos SUNGAILĖS nuotr.
Šventinių renginių organizatoriai kviečia miestiečius iš naujo pamilti atnaujintą erdvę Prisikėlimo aikštėje.

Lapk­ri­čio 30 die­ną 17 va­lan­dą aikš­tė­je bus įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lė. Šven­tė­je da­ly­vaus Se­ne­lis Ka­lė­da, vyks gru­pės "Te­le Bim-Bam" kon­cer­tas ir "Vi­du­ram­žiai LT" ug­nies šou mis­te­ri­ja "Le­gen­da apie Ka­lė­dų ser­gė­to­jus". Šven­tės me­tu veiks Ka­lė­dų pa­štas. Mies­to švie­ti­mo įstai­gos rengs pa­ra­mos ak­ci­ją "Lai­mės kek­siu­kai" ir kvies au­ko­ti.

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ka­lė­di­niuo­se pre­ky­bos na­me­liuo­se bus ga­li­ma įsi­gy­ti ga­ruo­jan­čios ka­vos ir ar­ba­tos bei įvai­riau­sių gar­dė­sių.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai – Sa­vi­val­dy­bė ir Kul­tū­ros cent­ras – skel­bia, kad vi­są mė­ne­sį, iki pat Tri­jų Ka­ra­lių, Šiau­liuo­se ne­trūks ka­lė­di­nę nuo­tai­ką sklei­džian­čių ren­gi­nių: kon­cer­tų, pa­ro­dų ati­da­ry­mų, eks­kur­si­jų ir ge­ru­mo ak­ci­jų.

Šių me­tų šven­čių šū­kis – #Šiauliaišviečia. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė sa­kė, kad toks šū­kis pa­si­rink­tas neat­si­tik­ti­nai.

"Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė – pa­sku­ti­nis šių me­tų ren­gi­nys, lei­džian­tis dar kar­tą pri­min­ti, kad Šiau­liai at­nau­ji­no sa­vo ženk­lą, ku­ria­me var­to­ja­mos Sau­lės mies­to gel­to­na ir juo­da spal­vos. Ir švie­čia­me ne vel­tui, o to­dėl, kad ži­no­me, ko sie­kia­me. Šau­liu­kas ro­do kryp­tį, o juk ir Šiau­liai at­si­nau­ji­na ir išo­riš­kai, ir kul­tū­ri­niu, spor­ti­niu, so­cia­li­niu gy­ve­ni­mu", – sa­kė A. Le­saus­kie­nė.

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė, pri­sta­ty­da­ma ka­lė­di­nių ir nau­ja­me­čių ren­gi­nių pro­gra­mą Šiau­liuo­se, kvie­tė mies­tie­čius da­ly­vau­ti ir "švies­ti" ren­gi­niuo­se. "Vi­lia­mės, kad or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių įvai­ro­vė pa­ten­kins ir pa­ties iš­ran­kiau­sio lan­ky­to­jo sko­nį", – ti­ki­si di­rek­to­rė.

Pag­rin­di­nės Ka­lė­dų eg­lės puo­šy­ba, kaip ir praė­ju­siais me­tais, rū­pi­no­si Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras.

"Eg­lu­tė bus tur­tin­gai pri­sod­rin­ta žais­lų (žvaigž­džių, snai­gių, bur­bu­lų, snie­go se­nių, an­ge­lų, meš­kiu­kų ir pa­na­šių) bei pa­puoš­ta gir­lian­do­mis. Vi­lia­mės, kad taip pa­puoš­ta eg­lu­tė grą­žins į vai­kys­tę ir at­gai­vins ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus", – sa­kė Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė D. Ba­čiu­lė.

Me­džiai ir aikš­tė­je sto­vin­ti sie­na švies nuo gir­lian­dų sklei­džia­mos švie­sos. Lan­ky­to­jus vi­lios ir fo­tog­ra­fuo­tis kvies švie­čian­tis už­ra­šas #ŠIAULIAIŠVIEČIA2020 bei di­džiu­lės žvaigž­dės.

Mies­te tra­di­ciš­kai bus pa­puoš­tos ir šiau­lie­čių do­va­no­tos ža­lias­ka­rės.

Pa­sak Vi­ta­lio Le­be­džio, Sa­vi­val­dy­bės Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to, bul­va­re, prie Kaš­to­nų alė­jos pa­sta­ty­ta eg­lu­tė, ku­rią mies­tui pa­do­va­no­jo Vi­ta­li­ja Li­sins­kie­nė. Prie Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos eg­lu­tė at­ke­lia­vo iš Jo­no Pet­ro­še­vi­čiaus kie­mo. Į Rė­ky­vą eg­lu­tė at­vež­ta iš Vir­gi­ni­jos Če­paus­kie­nės pri­va­čios val­dos.

Šiais me­tais do­va­no­ti bu­vo pa­siū­ly­tos net 22 eg­lės, ko­mi­si­ja iš­rin­ko tris pa­čias gra­žiau­sias. Eg­lu­tės bus puo­šia­mos nau­jais žais­lais ir vir­šū­nė­mis, vie­nai at­nau­jin­tos ir lem­pu­čių gir­lian­dos (tai kai­na­vo be­veik 12 tūks­tan­čių eu­rų).

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Bulvare prie Kaštonų alėjos pastatyta šiaulietės Vitalijos Lisinskienės dovanota eglė.