Šiauliuose šventinis laikotarpis prasidės Kalėdų eglės įžiebimu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vakar Prisikėlimo aikštėje jau buvo puošiama pagrindinė miesto Kalėdų eglė.
Va­kar Šiau­liuo­se, re­konst­ruo­to­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tės da­ly­je, kur jau puo­šia­ma Ka­lė­dų eg­lė, pri­sta­ty­ta šven­ti­nių ren­gi­nių pro­gra­ma.
Vilmos SUNGAILĖS nuotr.
Šventinių renginių organizatoriai kviečia miestiečius iš naujo pamilti atnaujintą erdvę Prisikėlimo aikštėje.

Lapk­ri­čio 30 die­ną 17 va­lan­dą aikš­tė­je bus įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lė. Šven­tė­je da­ly­vaus Se­ne­lis Ka­lė­da, vyks gru­pės "Te­le Bim-Bam" kon­cer­tas ir "Vi­du­ram­žiai LT" ug­nies šou mis­te­ri­ja "Le­gen­da apie Ka­lė­dų ser­gė­to­jus". Šven­tės me­tu veiks Ka­lė­dų pa­štas. Mies­to švie­ti­mo įstai­gos rengs pa­ra­mos ak­ci­ją "Lai­mės kek­siu­kai" ir kvies au­ko­ti.

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ka­lė­di­niuo­se pre­ky­bos na­me­liuo­se bus ga­li­ma įsi­gy­ti ga­ruo­jan­čios ka­vos ir ar­ba­tos bei įvai­riau­sių gar­dė­sių.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai – Sa­vi­val­dy­bė ir Kul­tū­ros cent­ras – skel­bia, kad vi­są mė­ne­sį, iki pat Tri­jų Ka­ra­lių, Šiau­liuo­se ne­trūks ka­lė­di­nę nuo­tai­ką sklei­džian­čių ren­gi­nių: kon­cer­tų, pa­ro­dų ati­da­ry­mų, eks­kur­si­jų ir ge­ru­mo ak­ci­jų.

Šių me­tų šven­čių šū­kis – #Šiauliaišviečia. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė sa­kė, kad toks šū­kis pa­si­rink­tas neat­si­tik­ti­nai.

"Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė – pa­sku­ti­nis šių me­tų ren­gi­nys, lei­džian­tis dar kar­tą pri­min­ti, kad Šiau­liai at­nau­ji­no sa­vo ženk­lą, ku­ria­me var­to­ja­mos Sau­lės mies­to gel­to­na ir juo­da spal­vos. Ir švie­čia­me ne vel­tui, o to­dėl, kad ži­no­me, ko sie­kia­me. Šau­liu­kas ro­do kryp­tį, o juk ir Šiau­liai at­si­nau­ji­na ir išo­riš­kai, ir kul­tū­ri­niu, spor­ti­niu, so­cia­li­niu gy­ve­ni­mu", – sa­kė A. Le­saus­kie­nė.

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė, pri­sta­ty­da­ma ka­lė­di­nių ir nau­ja­me­čių ren­gi­nių pro­gra­mą Šiau­liuo­se, kvie­tė mies­tie­čius da­ly­vau­ti ir "švies­ti" ren­gi­niuo­se. "Vi­lia­mės, kad or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių įvai­ro­vė pa­ten­kins ir pa­ties iš­ran­kiau­sio lan­ky­to­jo sko­nį", – ti­ki­si di­rek­to­rė.

Pag­rin­di­nės Ka­lė­dų eg­lės puo­šy­ba, kaip ir praė­ju­siais me­tais, rū­pi­no­si Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras.

"Eg­lu­tė bus tur­tin­gai pri­sod­rin­ta žais­lų (žvaigž­džių, snai­gių, bur­bu­lų, snie­go se­nių, an­ge­lų, meš­kiu­kų ir pa­na­šių) bei pa­puoš­ta gir­lian­do­mis. Vi­lia­mės, kad taip pa­puoš­ta eg­lu­tė grą­žins į vai­kys­tę ir at­gai­vins ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus", – sa­kė Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė D. Ba­čiu­lė.

Me­džiai ir aikš­tė­je sto­vin­ti sie­na švies nuo gir­lian­dų sklei­džia­mos švie­sos. Lan­ky­to­jus vi­lios ir fo­tog­ra­fuo­tis kvies švie­čian­tis už­ra­šas #ŠIAULIAIŠVIEČIA2020 bei di­džiu­lės žvaigž­dės.

Mies­te tra­di­ciš­kai bus pa­puoš­tos ir šiau­lie­čių do­va­no­tos ža­lias­ka­rės.

Pa­sak Vi­ta­lio Le­be­džio, Sa­vi­val­dy­bės Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to, bul­va­re, prie Kaš­to­nų alė­jos pa­sta­ty­ta eg­lu­tė, ku­rią mies­tui pa­do­va­no­jo Vi­ta­li­ja Li­sins­kie­nė. Prie Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos eg­lu­tė at­ke­lia­vo iš Jo­no Pet­ro­še­vi­čiaus kie­mo. Į Rė­ky­vą eg­lu­tė at­vež­ta iš Vir­gi­ni­jos Če­paus­kie­nės pri­va­čios val­dos.

Šiais me­tais do­va­no­ti bu­vo pa­siū­ly­tos net 22 eg­lės, ko­mi­si­ja iš­rin­ko tris pa­čias gra­žiau­sias. Eg­lu­tės bus puo­šia­mos nau­jais žais­lais ir vir­šū­nė­mis, vie­nai at­nau­jin­tos ir lem­pu­čių gir­lian­dos (tai kai­na­vo be­veik 12 tūks­tan­čių eu­rų).

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Bulvare prie Kaštonų alėjos pastatyta šiaulietės Vitalijos Lisinskienės dovanota eglė.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-11-27 / 09:11
Bulvare(ir kitur)- grožis, pratęsta tradicija ir šiluma, o Prisikėlimo aikštėje- metalas, kičas, butaforija, nuvalkiotas prastas skonis. Noriu padėkoti gerbiamiems- Vitalijai Lisinskienei, Jonui Petroševičiui ir Virginijai Čepauskienei už gražias dovanas miestui.
miestietis    Tre, 2019-11-27 / 09:15
Bulvare(ir kitur)- meilė miestui ir jo gyventojams, o Prisikėlimo aikštėje- pavyzdys, kaip yra taškomi vėjais dešimtys tūkstančių eurų mokesčių mokėtojų pinigų, kuriais galėtu paremti daugiavaikes šeimas, nes joms, šventiniu periodu, niekada nebūna per daug.
Buratinas    Tre, 2019-11-27 / 09:33
Visas egles reikia pakeisti į metalus, draugai! Labai labai gražu!
nulis    Tre, 2019-11-27 / 09:47
Dėl skonio nesiginčijama. Man, pvz., gražios ir gyvos, jaukios eglutės, ir centrinė stilizuota eglė su visais aikštės papuošimais. Pastaroji atspindi miesto kultūrą, o natūrali, dovanokit, dvelkia kaimu (gerąja prasme) ir meduoliais. Kai žmogaus sąmonėje ir pasąmonėje tebegyvena Lietuvos valstietis, tada, be abejonės, reikia natūralios eglės, šiaudinių žaislų (skrybėlių ir vyžų), ant stalo - silkės, bulvių su lupynom ir raugintų kopūstų. O miestiško mentaliteto žmonės priima naujoves, stilizuotą eglę, ant stalo deda lašišos kepsnį, žalių salotų ar net (o siaube!) sušį ar sašimį. Man kažkodėl labiau patinka miestiečiai. Jie lankstesni, malonesni, novatoriškesni. O kaimas yra kaimas: piktai, lėtai ir "po senovei" :)
Vakar    Tre, 2019-11-27 / 12:44
Kreipiuosi y laido riterius. Gal nors šį advento mėn. Diskutuojam,be užgauliojimų miesto valdžiai ir vieni kitiems. Nes jūs su savo užgauliojimais visai neprisidedate prie šventinės miesto nuotaikos. Tai,kaip sutariam? Ar ir toliau bus žodžiai "ligonis,durnelis,iš Čiurlionio gatvės" Su pagarba mieli miestiečiai.
Tataigi    Tre, 2019-11-27 / 12:57

In reply to by Vakar

Paskutinį džiaugsmą iš žmonių atimti kėsinatės? Jei šiais laikais pastatyti aikštėje dvi Kalėdines eglutes ir vieną jų puošti pykčiu, patyčiomis, pavydu, neapykanta, laukimu daug brangių dovanų, besaike mityba ir gėrimu, o kitą geranoriškumu, šviesia viltimi sau, miestui, valstybei ir pasauliui, kuri eglutė puošnesnė bus?
Vakar    Tre, 2019-11-27 / 13:08

In reply to by Tataigi

Na va iškart prasideda užgauliojimai. Visos Eglutės mieste turi būti papuoštos tik teigiama energija,meile ir tikėjimu,kad mieste bus vis geriau ir geriau gyventi....
Nesuprantu    Tre, 2019-11-27 / 14:09
Tai jeigu taip labai patinka šventės akcentai eglės ir jų puošimas , tai kodėl neauginate normalios - didelės. Vat ne, būtinai reikia visas nukirsti, o paskui pasakoti, kaip dirbtinės eglės yra gerai, nes išsaugome miške gyvas :D
Ina    Pen, 2019-11-29 / 08:09
Nežinau, man visos eglutės gražios ir gyvos ir metalinės! Svarbiausiai, kad būtum pats šventiškai nusiteikęs, ar ne taip! Linkiu visiems, visiems artėjančių švenčių! 👍😊👍
Silva    Šeš, 2019-11-30 / 07:30
Mieli,Šiauliečiai,tikrai graži mūsų eglė,tik patys nebūkit tokie pilni negatyvo.Daugiau šypsenų ir geros nuotaikos belaukiant švenčių!!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.