Šiaulių savivaldybė skaitmenizuoja vis daugiau veiklos

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės gau­ti pri­zu dėl vie­šų­jų pir­ki­mų skait­me­ni­za­vi­mo džiau­gė­si Vie­šų­jų pir­ki­mų po­sky­rio ve­dė­ja Gi­ta­na Stan­ke­vi­čė.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė skait­me­ni­zuo­ja­si. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je už 40 tūks­tan­čių eu­rų pa­keis­ta mies­to Ta­ry­bos po­sė­džių val­dy­mo sis­te­ma. Tie­sa, ji iš pat pra­džių kiek pa­ve­dė. Pir­mą kar­tą Ta­ry­bos po­sė­dis su šia sis­te­ma vy­ko va­sa­rio 6 die­ną. Stri­go sis­te­mos gar­sas. Po­li­ti­kams te­ko im­ti tech­ni­nę per­trau­ką. Pra­dė­jus Ta­ry­bai dirb­ti grei­tai paaiš­kė­jo, kad po­sė­džio trans­lia­ci­ja in­ter­ne­tu vyks­ta iš­vis be gar­so.

Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Ap­tar­na­vi­mo ir e pa­slau­gų po­sky­rio ve­dė­ja Dia­na Gri­gie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad nau­ja sis­te­ma leis Ta­ry­bos dar­bą or­ga­ni­zuo­ti ne­nau­do­jant nei vie­no po­pie­ri­nių do­ku­men­tų komp­lek­to. Ta­ry­bos pro­to­ko­lai taip pat bus ra­šo­mi elekt­ro­ni­nė­je sis­te­mo­je, o pa­si­ra­šo­mi elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo no­mi­nuo­ta kaip la­biau­siai skait­me­ni­za­vu­si vie­šuo­sius pir­ki­mus. Pa­gal per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų skait­me­ni­za­vi­mo me­to­di­ką įvai­rio­se ka­te­go­ri­jo­se bu­vo ver­tin­ta 70 or­ga­ni­za­ci­jų. Ver­ti­ni­mus or­ga­ni­za­vo įmo­nė "Eco­Cost", ku­rian­ti iš­ma­niuo­sius vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Tei­sės sky­riaus Vie­šų­jų pir­ki­mų po­sky­rio ve­dė­ja Gi­ta­na Stan­ke­vi­čė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė už 20 tūks­tan­čių eu­rų įdie­gė skait­me­ni­nius inst­ru­men­tus, lei­džian­čius vi­sas pir­ki­mo pro­ce­dū­ras nuo pla­na­vi­mo iki su­tar­ties vyk­dy­mo at­lik­ti elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je.

Ši in­for­ma­ci­ja yra vi­di­nė ir di­de­lio išo­ri­nio skaid­ru­mo Sa­vi­val­dy­bei ne­pri­dė­jo, ta­čiau ji už­tik­ri­na ne tik ge­res­nį dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, bet ir vi­di­nę kont­ro­lę.

G. Stan­ke­vi­čė in­for­ma­vo, kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė vie­nin­te­lė yra skait­me­ni­za­vu­si sta­ty­bos su­tar­čių vyk­dy­mą pa­gal dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­kus.

 

Komentarai

Euras    Tre, 2020-02-12 / 11:50
"Ši in­for­ma­ci­ja yra vi­di­nė ir di­de­lio išo­ri­nio skaid­ru­mo Sa­vi­val­dy­bei ne­pri­dė­jo."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.