Šiaulių oro uoste - Panevėžio kelininkai

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" va­do­vas Vir­man­tas Pui­do­kas pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl Šiau­lių oro uos­te in­ves­tuo­to­jams rei­ka­lin­gos inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mo.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" va­do­vas Vir­man­tas Pui­do­kas pa­si­ra­šė Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ros įren­gi­mo ran­gos dar­bų su­tar­tį. Nie­kaip su Vy­riau­sy­be neišsp­ren­džian­tis oro uos­to tur­to klau­si­mų me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas vie­šo­je su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ro­je ne­da­ly­va­vo, ta­čiau sve­čiams bu­vo per­duo­ta, kad mies­to va­do­vas juos kvie­čia puo­de­liui ka­vos.

10 mi­li­jo­nų ver­tės dar­bai – per pus­me­tį

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su di­de­le vil­ti­mi lau­kia sa­vo įmo­nės Šiau­lių oro uos­to iš­nuo­mo­to­se že­mės skly­puo­se be­si­ku­rian­čio in­ves­tuo­to­jo. Iš pra­džių tai bu­vo įmo­nė "Ter­mi­com", vė­liau pa­kei­tu­si pa­va­di­ni­mą į "Avia­tic MRO".

Siek­da­ma įmo­nei su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas in­ves­tuo­ti į oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je ku­ria­mą or­lai­vių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir ap­tar­na­vi­mo cent­rą, mies­to val­džia iš biu­dže­to nu­ma­tė skir­ti be­veik 10 mi­li­jo­no eu­rų rei­ka­lin­gai inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti.

Pas­kel­bus ke­lio nuo Avia­ci­jos gat­vės iki skly­po Avia­ci­jos gat­vė 5, skly­po vi­daus ke­lių sta­ty­bos, rie­dė­ji­mo ta­ko „B“ re­konst­ra­vi­mo, pe­ro­no „B“ ir in­ži­ne­ri­nių tink­lų sta­ty­bos ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­są pa­siū­ly­mus pa­tei­kė 4 tie­kė­jai. AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir AB „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“ pa­siū­ly­mus kon­kur­so ko­mi­si­ja at­me­tė dėl per di­de­lės dar­bų kai­nos kai­nos.

Kon­kur­są lai­mė­jo "Pa­ne­vė­žio ke­liai", pa­siū­lę maž­daug 160 tūks­tan­čių ma­žes­nę kai­ną ir nu­ro­dę di­des­nį sa­vo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, nei Lat­vi­jos įmo­nė "AB A.C.B".

Pa­ne­vė­žio ke­li­nin­kai iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos už 9,44 mi­li­jo­no eu­rų re­konst­ruos 750 met­rų rie­dė­ji­mo ta­ką "B" ir įdiegs sig­na­li­nių ži­bu­rių sis­te­mą, įrengs 4 hek­ta­rų pe­ro­ną, pri­va­žia­vi­mo bei vi­daus ke­lius, nu­ties van­den­tie­kio ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lus.

Dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti ko­vo 2 die­ną.

Aš šis ob­jek­tas bus tik leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas, "Pa­ne­vė­žio" ke­lių va­do­vas V. Pui­do­kas ža­dė­jo pa­sa­ky­ti prieš Ka­lė­das.

"Ži­no­ma, yra ir tech­ni­nių klau­si­mų, ta­čiau man di­džiau­sią klau­si­mą ke­lia bend­ras dar­bas ir są­sa­jos. Oro uos­tas tu­ri veik­ti. Skris ir ka­ri­niai, ir ci­vi­li­niai or­lai­viai, ir mes ten tu­rė­si­me ras­ti sa­vo vie­tą. Tu­rė­si­me at­sa­kin­gai iš­spręs­ti, kad ir NA­TO funk­ci­jos ne­nu­ken­tė­tų, ir pro­jek­tas ga­lė­tų pla­nin­gai vys­ty­tis ir bū­ti pa­da­ro­mas per pa­kan­ka­mai trum­pą lai­ką. Vyks di­de­lio in­ten­sy­vu­mo dar­bai", – ko­men­ta­vo V. Pui­do­kas.

Ke­li­nin­kams taip pat sa­vo dar­bus teks de­rin­ti su in­ves­tuo­to­jo ran­go­vais.

Įmo­nės va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad "Pa­ne­vė­žio ke­liai" jau yra įgy­ven­di­nę avia­ci­nį pro­jek­tą. Prieš ke­le­rius me­tus re­konst­ra­vo ša­lia Vil­niaus esan­tį Ky­viš­kių ae­rod­ro­mą. Nors jis ir yra ge­ro­kai ma­žes­nis, re­konst­ruk­ci­ją pa­tys su­pro­jek­ta­vo ir įvyk­dė per 3 mė­ne­sius.

V. Pui­do­kas gy­rė Šiau­lių val­džios spren­di­mą vys­ty­ti oro uos­tą ir kvies­ti in­ves­tuo­to­jus.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­me da­ly­va­vęs me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad spren­di­mas skir­ti oro uos­to iš­vys­ty­mui skir­ti be­veik 10 mi­li­jo­nų eu­rų, po­li­ti­kų bu­vo priim­tas be di­de­lių prieš­ta­ra­vi­mų.

"Tai vie­nas iš tų va­rian­tų, kai ne­pai­sant vi­sų par­ti­nių, po­li­ti­nių pa­žiū­rų, bu­vo ras­tas vie­nin­gas spren­di­mas. Nors tai di­džiu­liai pi­ni­gai mies­tui, bet ne­da­ry­ti bū­tų nu­si­kal­ti­mas", – kal­bė­jo D. Griš­ke­vi­čius.

Nors 2020 me­tų biu­dže­te šiam pro­jek­tui skir­ta tik kiek dau­giau nei pu­sė rei­ka­lin­gos su­mos, A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad tai pro­ble­mų ne­su­kels. Su ran­go­vu Sa­vi­val­dy­bė tu­ri at­si­skai­ty­ti per 60 die­nų nuo dar­bų už­bai­gi­mo, o tai jau bus 2021-ųjų pra­džia ir nau­jas biu­dže­tas, ku­ria­me bus ga­li­ma skir­ti li­ku­sią su­mą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad mies­to va­do­vai ne­nus­to­ja ieš­ko­ti ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Jis vi­lia­si, kad prie šio pro­jek­to pri­si­dės ir Vy­riau­sy­bė.

Ti­ki­si, kad vals­ty­bė plauks vie­no­je val­ty­je

Kol kas Vy­riau­sy­bė ne­la­bai pa­lan­kiai nu­si­tei­ku­si Šiau­lių oro uos­to at­žvil­giu. Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­stan­gos pa­keis­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ir įtvir­tin­ti Šiau­liams pa­lan­kias ga­li­my­bės nau­do­tis ka­riuo­me­nės tur­tu kol kas yra be­vai­sės. Mies­to val­džia sie­kia spren­di­mo, kad in­ves­ta­vus į vals­ty­bės tur­tą, in­ves­tuo­tos lė­šos bū­tų įskai­to­mos į ob­jek­to nuo­mos kai­ną.

Me­ras A. Vi­soc­kas iš­siun­tė raš­tą Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui, pra­šy­da­mas su­kvies­ti suin­te­re­suo­tas ins­ti­tu­ci­jas ir iš­spręs­ti Šiau­liams ak­tua­lų klau­si­mą. Raš­te ak­cen­tuo­ja­ma, kad ran­go­vas tu­rės at­lik­ti vi­sus su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dar­bus, tarp jų ir rie­dė­ji­mo ta­ko "B", ku­ris pri­klau­so ka­riuo­me­nei, re­konst­ruk­ci­ją.

"Ta­čiau, kol aukš­čiau mi­nė­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas nė­ra pa­tvir­tin­tas LR Vy­riau­sy­bės, ran­go­vas ka­riuo­me­nei šiuo me­tu pri­klau­san­čio tur­to da­lies re­konst­ruo­ti ne­ga­lės, ka­dan­gi tam ne­bus tei­si­nio pa­grin­do", – Vy­riau­sy­bei aiš­ki­no A. Vi­soc­kas.

A. Bar­tu­lis ti­ki­si, kad kol "Pa­ne­vė­žio ke­liai" pa­si­rengs dar­bo brė­ži­nius, bei at­liks ki­tus dar­bus "suak­ty­vės ir Vy­riau­sy­bė".

"Mes pa­ro­dė­me, kad vis­ką jau tu­ri­me ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­di­din­ti ap­su­kas ir baig­ti spręs­ti ši­tą pro­ce­są", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pa­ra­le­liai yra dir­ba­ma prie Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ma­to ir dar vie­ną išei­tį: "Jei tai yra ka­riuo­me­nės tur­tas, mes jį pa­ge­ri­na­me ir ji su mu­mis at­si­skai­to".

Ta­čiau pa­klaus­tas, ar ka­riuo­me­nė su­tin­ka su to­kiais Sa­vi­val­dy­bės no­rais, A. Bar­tu­lis paaiš­ki­no, kad tai įvar­di­jo tik kaip ga­li­my­bę.

"O klau­si­mas, kaip mes į sve­ti­mą tur­tą dė­si­me Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus, tai bus su­tvar­ky­ta", – už­tik­ri­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis pri­mi­nė, kad 1,5 mi­li­jo­no eu­rų jau vals­ty­bė per Ūkio mi­nis­te­ri­ją sky­rė UAB "Ter­mi­com". Yra nu­pirk­ta diag­nos­ti­nė įran­ga, ku­ri jau yra Šiau­lių oro uos­te.

"Vals­ty­bė per Ūkio mi­nis­te­ri­ją yra įmer­ku­si ko­jas į šį pro­jek­tą. Dar vyk­do­mos kon­sul­ta­ci­jos dėl ki­tų to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gų po­zi­ci­jų įsi­gi­ji­mo. Tai­gi vi­si sė­di­me vie­no­je val­ty­je ir tu­ri­me iš­plauk­ti", – įsi­ti­ki­nęs A. Bar­tu­lis.

Jis aiš­ki­no, kad in­ves­tuo­to­jas ne tik su­kurs pir­ma­me eta­pe – per 70, ant­ra­me – 250 dar­bo vie­tų, bet ir at­gai­vins Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to ko­mer­ci­nę veik­lą. Be to, su­kur­ta inf­rast­ruk­tū­ra su­da­rys pa­lan­kias są­ly­gas atei­ti ir ki­tiems in­ves­tuo­to­jams.

Šis pro­jek­tas tę­sia­si nuo 2017 me­tų, kai in­ves­tuo­to­jas Sa­vi­val­dy­bei pir­mą kar­tą pri­sta­tė sa­vo pla­nus. Praė­ju­siais me­tais Sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gas ir ga­vo pa­reng­tą pro­jek­tą. Rug­sė­jį bu­vo pra­dė­tos ran­gos dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros.

Jei tiek Sa­vi­val­dy­bė, tiek in­ves­tuo­to­jas vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, pla­nuo­ja­ma, kad "Avia­tic MRO" sa­vo veik­lą Šiau­lių oro uos­te pra­dės 2021 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį.