Šiaulietis – astronomų olimpiados bronzininkas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Lie­tu­vos ko­man­da tarp­tau­ti­nė­je moks­lei­vių ast­ro­no­mi­jos olim­pia­do­je, ku­rio­je šiau­lie­tis Jus­ti­nas Tur­čak (ant­ras iš de­ši­nės pir­mo­je ei­lė­je) pel­nė bron­zos me­da­lį.
Šiau­lie­tis moks­lei­vis Jus­ti­nas Tur­čak iš tarp­tau­ti­nės ast­ro­no­mų olim­pia­dos Ru­mu­ni­jo­je grį­žo lai­mė­jęs bron­zos me­da­lį. Lie­tu­vos ko­man­do­je jis vie­nin­te­lis pel­nė ap­do­va­no­ji­mą.

"Ro­mu­vos" gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas Jus­ti­nas Tur­čak ast­ro­no­mi­jos ži­nių se­mia­si ir Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro ast­ro­no­mi­jos bū­re­ly­je, va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jo ast­ro­fi­zi­ko Va­cio Jan­kaus.

"Nuo aš­tun­tos kla­sės Jus­ti­nas lan­ko ast­ro­no­mi­jos bū­re­lį, yra ga­bus, smal­sus," – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" V. Jan­kus, džiaug­da­ma­sis sa­vo mo­ki­nio lai­mė­ji­mu tarp­tau­ti­nė­je olim­pia­do­je.

Ru­mu­ni­jo­je Piat­ra Neamt mies­te vi­są sa­vai­tę vy­ku­sio­je olim­pia­do­je var­žė­si 21 pa­sau­lio ša­lies moks­lei­viai, iš vi­so per 100 da­ly­vių. Tarp jų – iš di­džių­jų pa­sau­lio ša­lių JAV, Ki­ni­jos, Ru­si­jos.

"Tu­rė­jo­me da­ly­vau­ti teo­ri­nė­je, ste­bė­ji­mo ir pra­kti­kos rung­ty­se, tai pir­mas ma­no tarp­tau­ti­nis lai­mė­ji­mas, džiau­giuo­si", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" šiau­lie­tis mosk­lei­vis.

J. Tur­čak šių me­tų ba­lan­dį lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą ir auk­so me­da­lį Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je ast­ro­fi­zi­kų olim­pia­do­je.

Ru­mu­ni­jo­je Lie­tu­vai at­sto­va­vo pen­ki moks­lei­viai. Be šiau­lie­čio, dar du klai­pė­die­čiai, vie­nas vil­nie­tis, vie­na ro­kiš­kie­tė moks­lei­vė. Lie­tu­vos ko­man­dos va­do­vai bu­vo ast­ro­fi­zi­kai moks­lų dr. Jo­kū­bas Sū­džius ir Ge­di­mi­nas Be­res­ne­vi­čius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.