Rudens spalvos – puokštėse

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Art­ri­to drau­gi­jos pir­mi­nin­kės tau­to­dai­li­nin­kės Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės (kai­rė­je) pa­ska­tin­tos mo­te­rys ku­ria ru­de­ni­nes puokš­tes.
Šiau­lių art­ri­to drau­gi­jos "Ar­tis" na­rės su­si­ren­ka ir pa­bend­rau­ti, ir rank­dar­biais už­sii­ma. Pas­ka­tin­tos drau­gi­jos pir­mi­nin­kės tau­to­dai­li­nin­kės Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės kū­rė ru­de­ni­nes puokš­tes.

"Su­dė­jo­me į puokš­tes ru­dens spal­vas – iš la­pų, ša­ke­lių, gė­lių, obuo­lių – ir pa­čios ne­ga­lė­jom at­si­gro­žė­ti, – sa­ko I. Gai­da­ma­vi­čie­nė. – Ne pa­ro­dai, tie­siog sau da­rė­me, ge­rai nuo­tai­kai su­si­kur­ti."

"Ar­tis" drau­gi­ja su­bu­ria sa­vo na­rius ir į ren­gi­nius. Praei­tą sa­vai­tę pa­mi­nė­jo Pa­sau­li­nę art­ri­to die­ną. Su­si­rin­ku­siems ro­man­sus dai­na­vo an­samb­lis "Ar­tis", pa­si­ro­dė mu­zi­kos ir ju­de­sio te­ra­pi­jos bū­re­lio šo­kė­jos. Prie bend­ro sta­lo vai­šin­ta­si ka­va, ar­ba­ta.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ru­dens puokš­tei tin­ka ir obuo­liai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.