Pradedami stabdyti Šiaulių medžių naikintojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko: "Žel­dy­nų įsta­ty­mas apei­na­mas, nes kaž­kam la­bai nau­din­ga pa­da­ry­ti ply­ną lau­ką ir iš nau­jo so­din­ti me­džius. Tu­ri­me tai su­stab­dy­ti."
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­ti Žel­dy­nų įsta­ty­mą, ku­rio nuo­sta­tas yra pa­žei­du­si.
"Pa­ga­liau pra­de­da veik­ti stab­džiai", – sa­ko Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras, at­kak­liai ke­lian­tis klau­si­mus dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties tei­sė­tu­mo.
Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS at­kak­liai ra­šė raš­tus aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms nuo pat rugp­jū­čio mė­ne­sio, kai dar ti­kė­ta­si ap­sau­go­ti nuo pjūk­lo Šiau­lių lie­pas Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do įsta­ty­mo

Dai­va Ke­re­keš, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, su­ra­šė du rei­ka­la­vi­mus Šiau­lių mies­to ta­ry­bai. Plius vie­ną tei­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti po Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos at­lik­to ty­ri­mo, rea­guo­jant į sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no iš­kel­tus klau­si­mus dėl žel­dy­nų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo Šiau­liuo­se.

Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog mies­to Sa­vi­val­dy­bė neį­gy­ven­di­na net ke­lių Žel­dy­nų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia – dėl žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo, ku­ris sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kas 10 me­tų.

Per in­ven­to­ri­za­vi­mą tu­ri bū­ti įver­ti­na­ma kiek­vie­no me­džio būk­lė (ku­rie yra ge­ros būk­lės, ku­rie tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, ku­rie yra kirs­ti­ni), ir nu­sta­to­ma, ko­kie bus tvar­ky­mo eta­pai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bės ly­giu toks žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas bu­vo at­lik­tas 2008 me­tais, o nau­jas nė neor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bai tei­gia, jog "in­ven­to­ri­za­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ly­giu šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­ga". Mat vyks­ta "at­ski­rų žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas" pa­gal vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, o "pil­nos apim­ties in­ven­to­ri­za­ci­ją pla­nuo­ja­ma at­lik­ti di­džia­jai mies­to da­liai su­si­tvar­kius, t.y. nuo 2021 me­tų."

Nus­ta­ty­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­rin­ti, kad žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei.

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­rei­ka­la­vo, kad nea­ti­dė­lio­jant bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas ir ap­skai­ta bei už­tik­ri­na­ma, kad šie duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei ir kas­met skel­bia­mi vie­šai.

Įs­ta­ty­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų nu­sta­ty­ta lė­šų, rei­ka­lin­gų žel­dy­nų ap­sau­gai, tvar­ky­mui ir nau­jų vei­si­mui, sky­ri­mo tvar­ka. Bet Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ir šiuo at­ve­ju in­for­ma­vo ma­nąs, jog to­kia "at­ski­ra lė­šų sky­ri­mo tvar­ka nė­ra rei­ka­lin­ga."

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė su­ra­šė ant­rą­jį rei­ka­la­vi­mą mies­to Ta­ry­bai – kad to­kia tvar­ka nea­ti­dė­lio­jant bū­tų nu­sta­ty­ta.

Me­ras yra įpa­rei­go­tas ar­ti­miau­sia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ti apie rei­ka­la­vi­mus.

Mies­to Ta­ry­ba rei­ka­la­vi­mus tu­ri ap­svars­ty­ti ne vė­liau, kaip per vie­ną mė­ne­sį, nuo jų ga­vi­mo die­nos.

Tei­ki­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui yra su­ra­šy­tas dėl Žel­dy­nų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos su­dė­ties, ku­ri nė­ra pa­keis­ta, nors ne­be­tu­ri ke­lių na­rių.

"Ši ko­mi­si­ja tu­ri tar­ti sa­vo žo­dį ypa­tin­gais žel­di­nių tvar­ky­mo at­ve­jais ir tu­ri bū­ti nor­ma­liai vei­kian­ti, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vio­le­ta Kiu­rie­nė. – Žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas – il­gas pro­ce­sas, bet svar­bu, kad jis bū­tų pra­dė­tas. La­bai aiš­ki tu­ri bū­ti ir žel­dy­nų tvar­ky­mui bei ap­sau­gai ski­ria­mų lė­šų tvar­ka: kiek kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma lė­šų, kas at­sa­kin­gas už jų pa­skai­čia­vi­mą, kas – už pa­nau­do­ji­mą."

Ji ak­cen­ta­vo, jog ty­ri­mas ties Šiau­liais ne­sus­tos: "Pa­tik­rin­si­me, kaip vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­mą ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ap­skri­ty­je. Tu­ri­me sig­na­lų, jog dėl me­džių yra pro­ble­mų ir Rad­vi­liš­ky­je."

Sig­na­ta­ro po­zi­ci­ja

Ar mies­to Ta­ry­bos na­riai vyk­do prie­sai­ką?

– Apė­jom var­go ra­tą, – sa­ko sig­na­ta­ras. – Nuo Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jom, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­su­lau­kėm – ab­so­liu­tus ig­no­ra­vi­mas.

Tai ma­ty­da­mi, krei­pė­mės į fi­nan­sų, vi­daus rei­ka­lų, ap­lin­kos mi­nist­rus, du kar­tus – į Prem­je­rą. At­vi­ru laiš­ku krei­piau­si ir į Pre­zi­den­tą. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo da­vęs nu­ro­dy­mus mi­nis­te­ri­joms iš­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją kar­tu su mies­to Sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Raš­tai su­ko­si ra­tu.

Ban­dėm at­kreip­ti dė­me­sį, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nės Or­hu­so kon­ven­ci­jos ir Žel­dy­nų įsta­ty­mo, vyk­dy­da­ma re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus ir ma­siš­kai pjau­da­ma svei­kus bran­džius me­džius.

Vie­nin­te­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­rea­ga­vo, siū­ly­da­ma Sa­vi­val­dy­bei dar kar­tą ap­tar­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bę su vi­suo­me­ne, bet rea­liai nie­ko neį­vy­ko.

Pa­ga­liau pra­de­da įsi­jung­ti stab­džiai: pa­rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­ti­no mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie žel­di­nių ap­skai­tą, jų būk­lę, tvar­ky­mą.

Ma­no ži­nio­mis, kai Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris dar kar­tą nu­ro­dė su­griež­tin­ti sa­vi­val­dy­bių kont­ro­lę, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ėmė­si ty­ri­mo.

Ke­tu­ris mė­ne­sius ra­tas su­ko­si. Ma­no tiks­las bu­vo ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip "vir­šus" rea­guo­ja į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

– Koks įspū­dis?

De­ja, mi­nist­rai, Prem­je­ras, net Pre­zi­den­tas tam­pa lyg prie­dan­ga Sa­vi­val­dy­bei vyk­dy­ti to­kius pro­jek­tus.

Gal vi­si ti­kė­jo­si, kad su­sto­siu?

– Ko­kių iš­va­dų pa­ts priė­jo­te?

– Ma­ne ap­stul­bi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mas, jog tik 2021 me­tais at­liks mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mą. Tai vi­siš­kas įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas. Ne­ga­na to, vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kad įsta­ty­mo ne­ga­li­ma ne­vyk­dy­ti.

To­liau pjau­na par­ką, pjaus me­džius gat­vė­se – iki 2021 me­tų mies­to cent­re jau bus iš­pjo­vę 1 000 me­džių.

Pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą ne­ga­li­ma svei­kų me­džių kirs­ti. Jo­kie mi­nist­ro ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai nė­ra vir­šes­ni už įsta­ty­mą.

Jei­gu rei­kia gat­vė­je me­džius kirs­ti, tu­ri vi­suo­me­nei įro­dy­ti, ko­dėl to rei­kia? Bet vis­kas da­ro­ma ty­liai, in­for­ma­ci­ja sle­pia­ma.

Įs­ta­ty­mo ig­no­ra­vi­mas – tai rim­tas klau­si­mas mies­to me­rui, vi­ce­me­rams, ir vi­siems mies­to Ta­ry­bos na­riams. Jie pri­sie­kė lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ar vyk­do prie­sai­ką?

Kel­si­me klau­si­mą apie as­me­ni­nę po­li­ti­kų – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų – at­sa­ko­my­bę. Rei­kia aiš­kin­tis, kas ir kaip at­ly­gins jau pa­da­ry­tą ža­lą? Tai klau­si­mas vi­sai mies­to Ta­ry­bai.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vo nu­pjau­ti di­de­li svei­ki bran­dos dar nė ne­su­lau­kę me­džiai. Jie ga­lė­jo aug­ti dar 30 ir dau­giau me­tų.

Pat­vir­ti­ni­mas yra Klai­pė­dos Vil­ties ir S. Nė­ries gat­vė­se au­gan­čios lie­pos, ku­rioms 120 me­tų. Bu­vo at­lik­ta jų ek­per­ti­zė ir lapk­ri­čio 29 die­ną vie­ša­me su­si­ri­ki­me su vi­suo­me­ne spręs­ta, ką su jo­mis da­ry­ti, kaip iš­sau­go­ti?

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo bend­rau­ti su vi­suo­me­ne. Ma­nau, jog tai ir mū­sų veik­los re­zul­ta­tas.

O Šiau­liuo­se iš­pjo­vė­me 60 me­tų lie­pas – tai nu­si­kal­ti­mas.

– Tu­ri­te vil­ties, kad ma­si­nė me­džių pjū­tis bus su­stab­dy­ta?

– Tai, kad nors vie­na ins­ti­tu­ci­ja pri­pa­ži­no, jog įsta­ty­mas yra ne­vyk­do­mas, tai jau daug. Bet mes dar­bo dar ne­bai­gėm.

Re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų tiks­las – ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ky­bę. Mes įro­di­nė­ja­me, jog jis ne­ga­li bū­ti pa­siek­tas, ma­siš­kai ker­tant svei­kus bran­džius me­džius.

Įžū­liai ti­ki­na­ma, jog jų iš­kir­ti­mas kom­pen­suo­ja­mas – mat so­di­na dau­giau, nei iš­ker­ta. Bet tai jo­kia kom­pen­sa­ci­ja.

Dend­ro­lo­gai tei­gia, jog vie­toj vie­no iš­kirs­to svei­ko bran­daus me­džio rei­kė­tų pa­so­din­ti 60–100 me­de­lių, kad jų la­jos at­sto­tų di­de­lio me­džio la­ją. Ar bul­va­re, ku­ria­me iš­kir­to 100 di­de­lių lie­pų, įma­no­ma pa­so­din­ti 600–1 000 nau­jų me­de­lių?

Nau­ji me­de­liai ga­li ir ne­pri­gy­ti. Apė­jom juos ir nu­sta­tėm, jog 40 pro­cen­tų tų me­de­lių būk­lė jau blo­ga, nes blo­gai pri­žiū­ri­mi. Po 30 me­tų ar net anks­čiau juos vėl rei­kės keis­ti.

To­kie eu­ro­re­mon­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ker­ti me­dį ir "įsi­sa­vi­ni" pi­ni­gus. Pi­ni­gai la­bai di­de­li. Šiau­liuo­se vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­joms skir­ta 55 mi­li­jo­nai eu­rų, iš jų 45 mi­li­jo­nai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Juos gi ga­li­ma skir­ti ne tik me­džių kir­ti­mui, bet ir prie­žiū­rai.

Me­džiai tu­ri bū­ti gi­na­mi ir gi­na­mi pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to cent­re ma­siš­kai iš­pjau­tos di­de­lės svei­kos lie­pos.

Komentarai

Viltė    Šeš, 2019-12-07 / 22:11
Tikiuosi, kad žmonės ims daugiau reikšti atvirą nuomonę ir nepasitenkinimą feisbukine propaganda bei savanaudišku narcisizmu.
virš 100 komentarų    Šeš, 2019-12-07 / 22:20
Jau gerokai virš 100 komentarų, tai rodo, jog žmonėms aktuali tema, skaudi....
Tema tikrai aktuali    Sek, 2019-12-08 / 02:06
Ir iš komentarų jaučiasi,kad kažkam gerai ant kiaušinių užmynė. Tikrai daug šiauliečių nusivylę valdančiais Šiauliuose. Nusivylę tokia destrukcija ir kitos nuomonės negirdėjimu. Dabartinio mero ir jo aplinkos arogancija peržengia visas ribas. Ir pritarsiu ne vienam čia išsakiusiam savo mintis -centrinė miesto aikštė baisi-didžiulė architektūrinė nesėkmė, kurios neužmaskuos jokia eglutė.. Ir tas desperatiškas europinių pinigų "įsisavinimas" tikrai nieko gražaus Šiauliams neatnešė. Už tuos pinigus buvo galima atlikti tikrai reikalingų ir pagirtinų darbų, bet, čia kaip vienoje dainoje "žirafas didelis ir jam geriau matosi..." Ir tiems,kuriems dar atrodo,kad šiauliečiai meru pasitiki , linkiu nusipūsti miglą nuo akių...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.