Pradedami stabdyti Šiaulių medžių naikintojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko: "Žel­dy­nų įsta­ty­mas apei­na­mas, nes kaž­kam la­bai nau­din­ga pa­da­ry­ti ply­ną lau­ką ir iš nau­jo so­din­ti me­džius. Tu­ri­me tai su­stab­dy­ti."
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­ti Žel­dy­nų įsta­ty­mą, ku­rio nuo­sta­tas yra pa­žei­du­si.
"Pa­ga­liau pra­de­da veik­ti stab­džiai", – sa­ko Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras, at­kak­liai ke­lian­tis klau­si­mus dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties tei­sė­tu­mo.
Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS at­kak­liai ra­šė raš­tus aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms nuo pat rugp­jū­čio mė­ne­sio, kai dar ti­kė­ta­si ap­sau­go­ti nuo pjūk­lo Šiau­lių lie­pas Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do įsta­ty­mo

Dai­va Ke­re­keš, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, su­ra­šė du rei­ka­la­vi­mus Šiau­lių mies­to ta­ry­bai. Plius vie­ną tei­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti po Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos at­lik­to ty­ri­mo, rea­guo­jant į sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no iš­kel­tus klau­si­mus dėl žel­dy­nų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo Šiau­liuo­se.

Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog mies­to Sa­vi­val­dy­bė neį­gy­ven­di­na net ke­lių Žel­dy­nų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia – dėl žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo, ku­ris sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kas 10 me­tų.

Per in­ven­to­ri­za­vi­mą tu­ri bū­ti įver­ti­na­ma kiek­vie­no me­džio būk­lė (ku­rie yra ge­ros būk­lės, ku­rie tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, ku­rie yra kirs­ti­ni), ir nu­sta­to­ma, ko­kie bus tvar­ky­mo eta­pai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bės ly­giu toks žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas bu­vo at­lik­tas 2008 me­tais, o nau­jas nė neor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bai tei­gia, jog "in­ven­to­ri­za­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ly­giu šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­ga". Mat vyks­ta "at­ski­rų žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas" pa­gal vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, o "pil­nos apim­ties in­ven­to­ri­za­ci­ją pla­nuo­ja­ma at­lik­ti di­džia­jai mies­to da­liai su­si­tvar­kius, t.y. nuo 2021 me­tų."

Nus­ta­ty­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­rin­ti, kad žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei.

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­rei­ka­la­vo, kad nea­ti­dė­lio­jant bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas ir ap­skai­ta bei už­tik­ri­na­ma, kad šie duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei ir kas­met skel­bia­mi vie­šai.

Įs­ta­ty­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų nu­sta­ty­ta lė­šų, rei­ka­lin­gų žel­dy­nų ap­sau­gai, tvar­ky­mui ir nau­jų vei­si­mui, sky­ri­mo tvar­ka. Bet Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ir šiuo at­ve­ju in­for­ma­vo ma­nąs, jog to­kia "at­ski­ra lė­šų sky­ri­mo tvar­ka nė­ra rei­ka­lin­ga."

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė su­ra­šė ant­rą­jį rei­ka­la­vi­mą mies­to Ta­ry­bai – kad to­kia tvar­ka nea­ti­dė­lio­jant bū­tų nu­sta­ty­ta.

Me­ras yra įpa­rei­go­tas ar­ti­miau­sia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ti apie rei­ka­la­vi­mus.

Mies­to Ta­ry­ba rei­ka­la­vi­mus tu­ri ap­svars­ty­ti ne vė­liau, kaip per vie­ną mė­ne­sį, nuo jų ga­vi­mo die­nos.

Tei­ki­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui yra su­ra­šy­tas dėl Žel­dy­nų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos su­dė­ties, ku­ri nė­ra pa­keis­ta, nors ne­be­tu­ri ke­lių na­rių.

"Ši ko­mi­si­ja tu­ri tar­ti sa­vo žo­dį ypa­tin­gais žel­di­nių tvar­ky­mo at­ve­jais ir tu­ri bū­ti nor­ma­liai vei­kian­ti, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vio­le­ta Kiu­rie­nė. – Žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas – il­gas pro­ce­sas, bet svar­bu, kad jis bū­tų pra­dė­tas. La­bai aiš­ki tu­ri bū­ti ir žel­dy­nų tvar­ky­mui bei ap­sau­gai ski­ria­mų lė­šų tvar­ka: kiek kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma lė­šų, kas at­sa­kin­gas už jų pa­skai­čia­vi­mą, kas – už pa­nau­do­ji­mą."

Ji ak­cen­ta­vo, jog ty­ri­mas ties Šiau­liais ne­sus­tos: "Pa­tik­rin­si­me, kaip vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­mą ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ap­skri­ty­je. Tu­ri­me sig­na­lų, jog dėl me­džių yra pro­ble­mų ir Rad­vi­liš­ky­je."

Sig­na­ta­ro po­zi­ci­ja

Ar mies­to Ta­ry­bos na­riai vyk­do prie­sai­ką?

– Apė­jom var­go ra­tą, – sa­ko sig­na­ta­ras. – Nuo Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jom, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­su­lau­kėm – ab­so­liu­tus ig­no­ra­vi­mas.

Tai ma­ty­da­mi, krei­pė­mės į fi­nan­sų, vi­daus rei­ka­lų, ap­lin­kos mi­nist­rus, du kar­tus – į Prem­je­rą. At­vi­ru laiš­ku krei­piau­si ir į Pre­zi­den­tą. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo da­vęs nu­ro­dy­mus mi­nis­te­ri­joms iš­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją kar­tu su mies­to Sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Raš­tai su­ko­si ra­tu.

Ban­dėm at­kreip­ti dė­me­sį, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nės Or­hu­so kon­ven­ci­jos ir Žel­dy­nų įsta­ty­mo, vyk­dy­da­ma re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus ir ma­siš­kai pjau­da­ma svei­kus bran­džius me­džius.

Vie­nin­te­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­rea­ga­vo, siū­ly­da­ma Sa­vi­val­dy­bei dar kar­tą ap­tar­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bę su vi­suo­me­ne, bet rea­liai nie­ko neį­vy­ko.

Pa­ga­liau pra­de­da įsi­jung­ti stab­džiai: pa­rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­ti­no mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie žel­di­nių ap­skai­tą, jų būk­lę, tvar­ky­mą.

Ma­no ži­nio­mis, kai Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris dar kar­tą nu­ro­dė su­griež­tin­ti sa­vi­val­dy­bių kont­ro­lę, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ėmė­si ty­ri­mo.

Ke­tu­ris mė­ne­sius ra­tas su­ko­si. Ma­no tiks­las bu­vo ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip "vir­šus" rea­guo­ja į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

– Koks įspū­dis?

De­ja, mi­nist­rai, Prem­je­ras, net Pre­zi­den­tas tam­pa lyg prie­dan­ga Sa­vi­val­dy­bei vyk­dy­ti to­kius pro­jek­tus.

Gal vi­si ti­kė­jo­si, kad su­sto­siu?

– Ko­kių iš­va­dų pa­ts priė­jo­te?

– Ma­ne ap­stul­bi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mas, jog tik 2021 me­tais at­liks mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mą. Tai vi­siš­kas įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas. Ne­ga­na to, vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kad įsta­ty­mo ne­ga­li­ma ne­vyk­dy­ti.

To­liau pjau­na par­ką, pjaus me­džius gat­vė­se – iki 2021 me­tų mies­to cent­re jau bus iš­pjo­vę 1 000 me­džių.

Pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą ne­ga­li­ma svei­kų me­džių kirs­ti. Jo­kie mi­nist­ro ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai nė­ra vir­šes­ni už įsta­ty­mą.

Jei­gu rei­kia gat­vė­je me­džius kirs­ti, tu­ri vi­suo­me­nei įro­dy­ti, ko­dėl to rei­kia? Bet vis­kas da­ro­ma ty­liai, in­for­ma­ci­ja sle­pia­ma.

Įs­ta­ty­mo ig­no­ra­vi­mas – tai rim­tas klau­si­mas mies­to me­rui, vi­ce­me­rams, ir vi­siems mies­to Ta­ry­bos na­riams. Jie pri­sie­kė lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ar vyk­do prie­sai­ką?

Kel­si­me klau­si­mą apie as­me­ni­nę po­li­ti­kų – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų – at­sa­ko­my­bę. Rei­kia aiš­kin­tis, kas ir kaip at­ly­gins jau pa­da­ry­tą ža­lą? Tai klau­si­mas vi­sai mies­to Ta­ry­bai.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vo nu­pjau­ti di­de­li svei­ki bran­dos dar nė ne­su­lau­kę me­džiai. Jie ga­lė­jo aug­ti dar 30 ir dau­giau me­tų.

Pat­vir­ti­ni­mas yra Klai­pė­dos Vil­ties ir S. Nė­ries gat­vė­se au­gan­čios lie­pos, ku­rioms 120 me­tų. Bu­vo at­lik­ta jų ek­per­ti­zė ir lapk­ri­čio 29 die­ną vie­ša­me su­si­ri­ki­me su vi­suo­me­ne spręs­ta, ką su jo­mis da­ry­ti, kaip iš­sau­go­ti?

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo bend­rau­ti su vi­suo­me­ne. Ma­nau, jog tai ir mū­sų veik­los re­zul­ta­tas.

O Šiau­liuo­se iš­pjo­vė­me 60 me­tų lie­pas – tai nu­si­kal­ti­mas.

– Tu­ri­te vil­ties, kad ma­si­nė me­džių pjū­tis bus su­stab­dy­ta?

– Tai, kad nors vie­na ins­ti­tu­ci­ja pri­pa­ži­no, jog įsta­ty­mas yra ne­vyk­do­mas, tai jau daug. Bet mes dar­bo dar ne­bai­gėm.

Re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų tiks­las – ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ky­bę. Mes įro­di­nė­ja­me, jog jis ne­ga­li bū­ti pa­siek­tas, ma­siš­kai ker­tant svei­kus bran­džius me­džius.

Įžū­liai ti­ki­na­ma, jog jų iš­kir­ti­mas kom­pen­suo­ja­mas – mat so­di­na dau­giau, nei iš­ker­ta. Bet tai jo­kia kom­pen­sa­ci­ja.

Dend­ro­lo­gai tei­gia, jog vie­toj vie­no iš­kirs­to svei­ko bran­daus me­džio rei­kė­tų pa­so­din­ti 60–100 me­de­lių, kad jų la­jos at­sto­tų di­de­lio me­džio la­ją. Ar bul­va­re, ku­ria­me iš­kir­to 100 di­de­lių lie­pų, įma­no­ma pa­so­din­ti 600–1 000 nau­jų me­de­lių?

Nau­ji me­de­liai ga­li ir ne­pri­gy­ti. Apė­jom juos ir nu­sta­tėm, jog 40 pro­cen­tų tų me­de­lių būk­lė jau blo­ga, nes blo­gai pri­žiū­ri­mi. Po 30 me­tų ar net anks­čiau juos vėl rei­kės keis­ti.

To­kie eu­ro­re­mon­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ker­ti me­dį ir "įsi­sa­vi­ni" pi­ni­gus. Pi­ni­gai la­bai di­de­li. Šiau­liuo­se vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­joms skir­ta 55 mi­li­jo­nai eu­rų, iš jų 45 mi­li­jo­nai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Juos gi ga­li­ma skir­ti ne tik me­džių kir­ti­mui, bet ir prie­žiū­rai.

Me­džiai tu­ri bū­ti gi­na­mi ir gi­na­mi pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to cent­re ma­siš­kai iš­pjau­tos di­de­lės svei­kos lie­pos.

Komentarai

to aš    Šeš, 2019-12-07 / 22:41

In reply to by

Juk šlavėjai turėtų būti, bent keli šiauliečiai turėtų oficialų darbą. O logika-iškertam medžius, nereikės genėti, šluoti, tvarkyti...problemos kaip nebūta
Liucija - "gelbėtojui"    Pen, 2019-12-06 / 10:51
Gerbiamasis, per ilgai miegojote, jau viskas iškirsta ir nebėra ko stabdyti, verskitės ant kito šono ir toliau ramiai miegokite... Baju baju baj...
:(    Pen, 2019-12-06 / 12:58

In reply to by L

Įdomu. Kodėl mero verksniams vis vaidenasi rinkimai, kažkokios puolančios partijos ir veličkos. Vyrai, turit daugumą (!), nėr ko bijoti... Nes, kai iš tikrųjų kažkas puls, galit ir nepastebėti.
antraste    Pen, 2019-12-06 / 13:03
antraste neatitinka turinio!!!!! antraste raso kad stabdyti kirtima ir t.t. o turinys, tik kad vyriausybes atstove ipraiegojo atlikti inventorizacija, ja viesinti ir komsija sudaryti tai kur stabdyti? pigus laikrastis, nori pigaus skandalo.
Qrtas    Pen, 2019-12-06 / 13:24
Kiek dar musu miesto biudzetui kainuos tu issisokeliu neadekvatu(Sejuno ir ko) svaiciojimai?
?    Pen, 2019-12-06 / 17:36

In reply to by Qrtas

O kiek miestui kainuoja projektai, kuriems net nesugebama reikiamų lėšų paskaičiuoti, ir kurių niekaip nesugebama pabaigti? Nebaigtiems projektams vis pridedama iš miesto biudžeto, t .y. iš mūsų kišenės. Kai kurių ir pradėti neišeina, nes per pigiai paskaičiuota. Kiek būtų galima už tuos pinigus padaryti? Kiek mokyklų, kiek darželių ir kitokių gėrybių miestui liktų? Jei reikėtų rinktis tarp miesto parko ir nemokamo gydymo, kažin ką rinktumeisi? Ko merukas apie tai nekalba? Kiek visokio gėrio miestui išeitų už 5 milijonus?
Vakar    Pen, 2019-12-06 / 15:50
Gerbiami Šiauliečiai. Nenusileiskime iki Delfio ir kitų dienraščių lygio komentavimo lygio. Argi Šiaulių mieste nėra kitų bėdų tik benamiai,medžiai ir turgus? Tik 3 esminiai klausimai. Dar gerbiamas meras sėdės savo poste tris metus ir kai prie pabaigos eis jo kadencija ir kai viskas bus sutvarkyta(aš labai tuo tikiu). Ką tada jūs gerbiamieji sakysite? Vis tiek blogai jis dirba ir tada rinksite Simuliką ar Sartauską kurie miestą vėl paskandins skolose. Gerbiamieji Šiauliečiai taikos ir ramybės visiems šį advento mėnesį. P.S. Nepasirašau,nes jums tai nepatinka.
>>    Pen, 2019-12-06 / 16:24

In reply to by Vakar

Tie " tik 3 esminiai klausimai" išryškino pačius esminius dalykus - kad visiškai nesiskaitoma su miesto gyventojų nuomone, kad be atodairos sunaikinamos miestelėnų susikurtos darbo vietos toje vietoje nekuriant nieko naujo, kad problemos ne sprendžiamos, o didinamos. Savivalda, savivaldybė - tai miesto gyventojų bendruomenė. Ne meras ir ne tarybos nariai. Šie yra tik pasisiūlę tarnauti miestui ir miestelėnams. Ne ponauti, o tarnauti. Antras šansas buvo suteiktas, bet... Tik dar ryškiau pasimatė kas yra kas.. Ir juokingas sugretinimas su kitais dviem buvusiais/kandidatavusiais.. Įsivaizduojama, kad esamasis - mažesnis blogis? :)))) tai kad, dėja, ne.. ne mažesnis..
Vakar    Pen, 2019-12-06 / 16:48

In reply to by >>

Aš nesuprantu problemos išvis. Ar savivaldybė yra rūmai kur niekas negali įeiti? a? Kur niekas negali merui rankos paspausti? Kur niekas negali nieko? Savivaldybė yra atvira belskite ir bus atidaryta. Kodėl nebuvo tokio susipriešinimo prie kitų valdžių? Kodėl per jų valdymo metus Šiauliai neteko net 50000 žmonių? Kur jūs buvote tada? Kodėl tada tylėjote visi? KODĖL?
He    Pen, 2019-12-06 / 16:55

In reply to by Vakar

tai, kad nėra už ką jam tą ranką spausti. Jis tik žaibuoja. O dėl ignoro, tai tu ir paklausk kodėl jis susipriešino. Pačiam gi tik už sienos fotolaboratorija.
Vaikeli    Pen, 2019-12-06 / 17:43

In reply to by Vakar

Marš į mokyklą. Į ES įstojom 2004 m. 2008 m. prasidėjo ekonominė krizė, kuri tęsėsi beveik iki 2012 (čia kam ir kaip pasisekė). Merukas į valdžią sėdo 2015 m., kai pasibaigus krizei ir pagerėjus ekonominei situacijai pasipylė ES pinigai. Šiaip jie miesto tvarkymui buvo skirti dar 2017 m. Viskas. Čia yra paaiškinimas, kodėl viskas "tvarkoma". Ne už Šiaulių miesto pinigus. Jų naudojama labai nedidelė dalis. Šiauliai ir dabar tokioje padėtyje, kai net skolintis negali... Pataisykit, jeigu klystu.
Vakar    Pen, 2019-12-06 / 20:16

In reply to by Vaikeli

Taip aš tą viską puikiai žinau. Krizės ir pan.,bet pala,pala miesto skola po krizės buvo 40milijonų euru ir kas leido tiek praskolinti miestą? Kai visi veržėsi diržus ir dar po krizės parėjus 3 - 4m. mieste degė tik kas antras miesto šviestuvas. Beje EU pinigais nebuvo galima lopyti. Labai,labai didelės miesto skolos, O dabar miesto skola 10 milijonų euru. Taip negali skolintis,nes valdžia žiuri y pinigus atsakingai. Na tiek to palikim pinigus ramybėje. Man tai labai,labai gaila tų 50000 jaunų žmonių kurie paliko savo gimtą miestą,nes tuometiniai valdžiai jie visai nerūpėjo. Va tokie mano pamąstymai šiam kartui.
:(    Šeš, 2019-12-07 / 01:12

In reply to by Vakar

Elementaru. Augant ekonomikai, auga gyventojų pajamų mokestis, todėl galima sumažinti skolas. Nukentėjo visi miestai. Ir gyventojais, ir pajamomis. Graudu, kad dabartinė valdžia augimą ir atgimimą sieja su miesto praeities naikinimu. Šaligatviai nėra investicija į miestą. Kad ir kaip tai nepatiktų,. Pilna Lietuva trinkelėmis išklotų kaimų, kuriuose nėra žmonių. Pigu, ponas VIsockai.
>>    Pen, 2019-12-06 / 21:06

In reply to by Vakar

Šiaip jau - taip. Iš anksto nesusitarus tik į savivaldybės priestato holą tepateksi.. meras gatvėmis vaikšto kapišoną ant akių užsitraukęs ir žmonių vengdamas.. o jaunimas bėga dabar ypač iš Šiaulių, nes miesto valdžia net universiteto išsaugot nesugeba.. tai ir išvažiuoja mokytis kitur, kitur ir gyvent lieka - įstatymus ignoruojantys valdžioje nieko nežavi.. o tokį susipriešinimą būtent šita valdžia ir sukėlė ignoruodama miesto žmones, naikindama miestą, darbo vietas..
Vakar    Šeš, 2019-12-07 / 13:06

In reply to by >>

Kas liečia Šiaulių universitetą. Tai viskam diriguoja centrinė valdžia. Ji ir toliau siekia Šiaulių miestą sunaikinti visais įmanomais būdais. Kiek esu girdėjęs tai net 80% Baigęs šį universitetą randa darbus. Kam centrinei valdžiai toks universitetas? a? Naikinti,bet kokiais įmanomais būdais, O kaip jūs gerbiamasi paaiškinsite tai? "Rail Baltica" projektas kuris galėjo eiti pro Šiaulių miestą ir nešti papildomus pinigėlius į miesto biudžeta žlugo,nes tuomet sėdėjo valdžioje centrinės valdžios statytinis meras. Kuris darė viską ką pasakys valdžia. O ji sakė. NAIKINAM ŠIAULIUS visais įmanomais būdais.
Vakar    Šeš, 2019-12-07 / 14:05

In reply to by Nu jo

https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliai/gera-zinia-studentams-pazadeta-uztikrinti-universitetiniu-studiju-siauliuose. 2019.11.30 Nė vieno komentaro. O čia virš 100 ir mano manymu diskutuojama apie nieką.
:(    Šeš, 2019-12-07 / 15:56

In reply to by Vakar

Ten, atrodo, savivaldybės medžiaga ir komentuoti neleidžia. Į temą. VU Šiaulių universiteto nereikia: nei su pinigais, nei be pinigų. Va čia tas atvejis, kai šuo loja, o karavanas eina.
>>    Pen, 2019-12-06 / 21:07

In reply to by Vakar

Šiaip jau - taip. Iš anksto nesusitarus tik į savivaldybės priestato holą tepateksi.. meras gatvėmis vaikšto kapišoną ant akių užsitraukęs ir žmonių vengdamas.. o jaunimas bėga dabar ypač iš Šiaulių, nes miesto valdžia net universiteto išsaugot nesugeba.. tai ir išvažiuoja mokytis kitur, kitur ir gyvent lieka - įstatymus ignoruojantys valdžioje nieko nežavi.. o tokį susipriešinimą būtent šita valdžia ir sukėlė ignoruodama miesto žmones, naikindama miestą, darbo vietas..
MERO ARTŪRO VISOCKO Komandiruotė     Pen, 2019-12-06 / 16:12
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ Penktadienis, gruodžio 6 d. Komandiruotė į Vilnių, Savivaldybės merą pavaduoja Savivaldybės mero pavaduotojas Domas Griškevičius
Gintaras    Pen, 2019-12-06 / 16:19
Gal jau gana eskaluoti tą nuvalkiotą temą.Jau senai miestas taip nesitvarkė.Džiaugtis reikia kad atsinaujina.Jei matot korupcijos faktų,tai eikit į prokuratūrą. Jei ne stebėkit tyliai kaip ateina naujovės.
atkreipiu dėmesį    Pen, 2019-12-06 / 20:42

In reply to by Gintaras

Valdžios požiūris į šiauliečius: stebėkit tyliai, sėdėkit tyliai... važiuokit į mišką, jei nepatinka... iš vis - važiuokit von... Čia griškevičiukai taip rašinėja? Teko susidurti - reto bukumo publika. Dar apie "naujoves". Baigiamas įrengti dar vienas monstras - žiedinė sankryža priešais Geležinkelio stotį. Niekaip negaliu suprasti, kam šovė galvon šitaip sudarkyti aplinką - aikštė prieš stoties pastatą prarado savo mastelį, gerai, kad pati sankryža ne trijų lygių, Nes jau ir dabar atrodo, kaip Akropolis Balbierišky. Eismo požiūriu negali suprasti, kam ten reikalingas žiedas? Bus pristabdomas eismas Dubijos gatve - padidės tarša. To siekta? Nes iš Draugystės prospekto išvažiuoti niekada nebuvo problemų (gyvenu ten). Kas laimina tokius "prožektus"? Vėl pinigų "įsisavinimas? Tiesiog tragedija,kaip darkomas miestas.
Staselė    Pen, 2019-12-06 / 20:53
Nemaža gauja komentuojančių aklų mero ir Bartulio šiknalaižių čia skalambija. Kas per tipai? LR įstatymų Šiaulių valdžia nevykdo. Jiems, mat, galima, o paprastam žmogeliui iš karto šakės už tokią savivalę būtų. Pagarba principingajam signatarui Sėjūnui. Ačiū už savanorišką darbą.
Irena    Pen, 2019-12-06 / 21:30
Jeigu taip tvarkysimės, Šiauliai niekada neturės nei istorinės aikštės, nei senamiesčio, nes nuolat viskas ardoma, o įsisavintais ar pasisavinti ES eurais neprisidengsi nuo pragariško karščio bulvare
Irena    Pen, 2019-12-06 / 21:52
Šiauliai net po šimto metų neturės nei istorinės aikštės, nei senamiesčio ir juokinga lyginti su Berlynu at Londonu, kurie turi daugybę aikščių ir parkų, o mes tą vienintėlę stropiai išcementuotą. Įsisavintais ir pasisavintais eurais neprisidengsi nuo saulės, kepinančios einant bulvaru.
Per vėlai atsibudai    Šeš, 2019-12-07 / 09:41
Dėdule, per vėlai atsibudai, per vėlai. Jau nebėra ką saugoti. Gulk ant kito šono ir toliau miegok.
Staselė    Šeš, 2019-12-07 / 11:46

In reply to by Per vėlai atsibudai

Tiems, kas nė karto nesibrovė į valdžios kabinetus ir negynė viešojo intereso - geriau patylėkite ir savo anoniminio bukumo nedemonstruokite. Įrodymų rinkimo, kad Šiaulių valdžios asilai nevykdo įstatymų, trukmė -daugiau nei šeši mėnesiai. Žalos atlyginimo byla gali trukti 6 metus, bet atsakyti visocbartullukošiams teks. Taupykit babkes, vyriukai, neišlaidaukit. Nors gal jūsų padlaižūnai susimes...😂
Dėl kitų    Šeš, 2019-12-07 / 10:25
Pagaliau....gaila, kad per vėlai....bet kiti miestai gal pasvarstys, ką galima iškirsti prieš medžiųpjūtį....tas pašaipus tonas dings prieš medžių gynėjus.... Želdinių įstatymas turi veikti. Juk gailma visada suderinti projektą su visuomene, seną su nauju.....kaip sako dabar facebboke "estetika" , o čia apie tai tik subjektyvus požiūris
Dėl aikštės    Šeš, 2019-12-07 / 10:31
Didelė plyna išbetonuota aikštė, tinkanti renginiams. Žinau tikrai, kad ilgai nesėdėsiu, taip kaip po riešutmedžiaus kažkada. Ačiū signatarams, kad pasodino ąžuolus, nes ir jų būtų nelikę. Pati užterščiausia gatvė kietosiomis dalelėmis.
fotolaborantui    Šeš, 2019-12-07 / 13:55
Kaip jautiesi, šmikiau? Ten viduje, kur padorumas turėtų būti - irgi šaltas betonas? Ar vis dar nieko nežadi, naikindamas miestą? Kokiai struktūrai atiduodi skolą?
senolis    Šeš, 2019-12-07 / 16:52
Kaip man gaila kitu senoliu, kurie po savo mirties nieko nenori palikti ateinancioms kartoms.Tik sabakstynus ir peraugusias liepas. Gyvenimas eina i prieki(jau net kapu-darzeliu niekas nebenori priziuret. Eitumet Senoliai tvarkyt parku, patrest naujai pasodintu medeliu. Parodytumet pavyzdi jaunimui(uzuot verke ir lauke kad valdzia viskuo pasirupins)
Svečias    Šeš, 2019-12-07 / 17:15

In reply to by senolis

Mes ne laukiam, mes mokame mokesčius, tam, kad "valdžia" išsimokėtų sau nemenkas algas ir premijas, lindėdami bokštelyje. Mes susimokame, kad medžiai būtų "tręšiami" ir tinkamai prižiūrimi. Tai jūs jais norite atsikratyti, kad nereikėtų lapų šluoti. Tai jūs juos kertate, nes nenorite palikti vaikams tikrojo medžio (ne šluotražius).
Ei    Šeš, 2019-12-07 / 17:16

In reply to by senolis

Mes ne laukiam, mes mokame mokesčius, tam, kad "valdžia" išsimokėtų sau nemenkas algas ir premijas, lindėdami bokštelyje. Mes susimokame, kad medžiai būtų "tręšiami" ir tinkamai prižiūrimi. Tai jūs jais norite atsikratyti, kad nereikėtų lapų šluoti. Tai jūs juos kertate, nes nenorite palikti vaikams tikrojo medžio (ne šluotražius).
to senoliui    Šeš, 2019-12-07 / 22:25

In reply to by senolis

Liepas reikia genėti ;) Kas centre gyvena, bulvare, jas labiausiai ir vertino....tai buvo sveikos liepos...eidami pasivaiksčioti, matydavome paukščių lizdelius, tai buvo medžiai pilni gyvybės...pažiūrėsime, kiek gyvybės išsaugos jau apsamanėjusios mažaūgės liepos. Taip, dabar pasirinkimo neturime, priprasime prie vienodumo, kaip ir visose miestuose vienodų medžių, juk ir šuo kariamas pripranta....bet smagu, kad žmonės aktyvūs, pilietiški, neabejingi....
Margarita    Šeš, 2019-12-07 / 21:08
Baisu ,kas darosi su mūsų valdžiažmogiais,kokiu mankurtu reikia būti kad leisti iškirsti pėsčiųjų alėjoje tiek sveikų medžių ,projektą matai sunku jiems pakeisti...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.