Pradedami stabdyti Šiaulių medžių naikintojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko: "Žel­dy­nų įsta­ty­mas apei­na­mas, nes kaž­kam la­bai nau­din­ga pa­da­ry­ti ply­ną lau­ką ir iš nau­jo so­din­ti me­džius. Tu­ri­me tai su­stab­dy­ti."
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­ti Žel­dy­nų įsta­ty­mą, ku­rio nuo­sta­tas yra pa­žei­du­si.
"Pa­ga­liau pra­de­da veik­ti stab­džiai", – sa­ko Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras, at­kak­liai ke­lian­tis klau­si­mus dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties tei­sė­tu­mo.
Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS at­kak­liai ra­šė raš­tus aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms nuo pat rugp­jū­čio mė­ne­sio, kai dar ti­kė­ta­si ap­sau­go­ti nuo pjūk­lo Šiau­lių lie­pas Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do įsta­ty­mo

Dai­va Ke­re­keš, lai­ki­nai ei­nan­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas, su­ra­šė du rei­ka­la­vi­mus Šiau­lių mies­to ta­ry­bai. Plius vie­ną tei­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti po Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos at­lik­to ty­ri­mo, rea­guo­jant į sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no iš­kel­tus klau­si­mus dėl žel­dy­nų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo Šiau­liuo­se.

Bu­vo kons­ta­tuo­ta, jog mies­to Sa­vi­val­dy­bė neį­gy­ven­di­na net ke­lių Žel­dy­nų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Pir­miau­sia – dėl žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo, ku­ris sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas kas 10 me­tų.

Per in­ven­to­ri­za­vi­mą tu­ri bū­ti įver­ti­na­ma kiek­vie­no me­džio būk­lė (ku­rie yra ge­ros būk­lės, ku­rie tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, ku­rie yra kirs­ti­ni), ir nu­sta­to­ma, ko­kie bus tvar­ky­mo eta­pai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Šiau­liuo­se sa­vi­val­dy­bės ly­giu toks žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas bu­vo at­lik­tas 2008 me­tais, o nau­jas nė neor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­ky­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bai tei­gia, jog "in­ven­to­ri­za­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ly­giu šiuo me­tu nė­ra tiks­lin­ga". Mat vyks­ta "at­ski­rų žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mas" pa­gal vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, o "pil­nos apim­ties in­ven­to­ri­za­ci­ją pla­nuo­ja­ma at­lik­ti di­džia­jai mies­to da­liai su­si­tvar­kius, t.y. nuo 2021 me­tų."

Nus­ta­ty­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­do ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo už­tik­rin­ti, kad žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mo ir ap­skai­tos duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei.

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­rei­ka­la­vo, kad nea­ti­dė­lio­jant bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių žel­dy­nų ir žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas ir ap­skai­ta bei už­tik­ri­na­ma, kad šie duo­me­nys bū­tų priei­na­mi vi­suo­me­nei ir kas­met skel­bia­mi vie­šai.

Įs­ta­ty­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų nu­sta­ty­ta lė­šų, rei­ka­lin­gų žel­dy­nų ap­sau­gai, tvar­ky­mui ir nau­jų vei­si­mui, sky­ri­mo tvar­ka. Bet Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ir šiuo at­ve­ju in­for­ma­vo ma­nąs, jog to­kia "at­ski­ra lė­šų sky­ri­mo tvar­ka nė­ra rei­ka­lin­ga."

To­dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vė su­ra­šė ant­rą­jį rei­ka­la­vi­mą mies­to Ta­ry­bai – kad to­kia tvar­ka nea­ti­dė­lio­jant bū­tų nu­sta­ty­ta.

Me­ras yra įpa­rei­go­tas ar­ti­miau­sia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ti apie rei­ka­la­vi­mus.

Mies­to Ta­ry­ba rei­ka­la­vi­mus tu­ri ap­svars­ty­ti ne vė­liau, kaip per vie­ną mė­ne­sį, nuo jų ga­vi­mo die­nos.

Tei­ki­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui yra su­ra­šy­tas dėl Žel­dy­nų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos su­dė­ties, ku­ri nė­ra pa­keis­ta, nors ne­be­tu­ri ke­lių na­rių.

"Ši ko­mi­si­ja tu­ri tar­ti sa­vo žo­dį ypa­tin­gais žel­di­nių tvar­ky­mo at­ve­jais ir tu­ri bū­ti nor­ma­liai vei­kian­ti, – ko­men­ta­vo "Šiau­lių kraš­tui" Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vio­le­ta Kiu­rie­nė. – Žel­di­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas – il­gas pro­ce­sas, bet svar­bu, kad jis bū­tų pra­dė­tas. La­bai aiš­ki tu­ri bū­ti ir žel­dy­nų tvar­ky­mui bei ap­sau­gai ski­ria­mų lė­šų tvar­ka: kiek kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma lė­šų, kas at­sa­kin­gas už jų pa­skai­čia­vi­mą, kas – už pa­nau­do­ji­mą."

Ji ak­cen­ta­vo, jog ty­ri­mas ties Šiau­liais ne­sus­tos: "Pa­tik­rin­si­me, kaip vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­mą ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ap­skri­ty­je. Tu­ri­me sig­na­lų, jog dėl me­džių yra pro­ble­mų ir Rad­vi­liš­ky­je."

Sig­na­ta­ro po­zi­ci­ja

Ar mies­to Ta­ry­bos na­riai vyk­do prie­sai­ką?

– Apė­jom var­go ra­tą, – sa­ko sig­na­ta­ras. – Nuo Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jom, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­su­lau­kėm – ab­so­liu­tus ig­no­ra­vi­mas.

Tai ma­ty­da­mi, krei­pė­mės į fi­nan­sų, vi­daus rei­ka­lų, ap­lin­kos mi­nist­rus, du kar­tus – į Prem­je­rą. At­vi­ru laiš­ku krei­piau­si ir į Pre­zi­den­tą. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo da­vęs nu­ro­dy­mus mi­nis­te­ri­joms iš­nag­ri­nė­ti si­tua­ci­ją kar­tu su mies­to Sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Raš­tai su­ko­si ra­tu.

Ban­dėm at­kreip­ti dė­me­sį, jog Sa­vi­val­dy­bė ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nės Or­hu­so kon­ven­ci­jos ir Žel­dy­nų įsta­ty­mo, vyk­dy­da­ma re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus ir ma­siš­kai pjau­da­ma svei­kus bran­džius me­džius.

Vie­nin­te­lė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­rea­ga­vo, siū­ly­da­ma Sa­vi­val­dy­bei dar kar­tą ap­tar­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bę su vi­suo­me­ne, bet rea­liai nie­ko neį­vy­ko.

Pa­ga­liau pra­de­da įsi­jung­ti stab­džiai: pa­rei­ka­lau­ta nea­ti­dė­lio­ti­no mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie žel­di­nių ap­skai­tą, jų būk­lę, tvar­ky­mą.

Ma­no ži­nio­mis, kai Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris dar kar­tą nu­ro­dė su­griež­tin­ti sa­vi­val­dy­bių kont­ro­lę, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė ėmė­si ty­ri­mo.

Ke­tu­ris mė­ne­sius ra­tas su­ko­si. Ma­no tiks­las bu­vo ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip "vir­šus" rea­guo­ja į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

– Koks įspū­dis?

De­ja, mi­nist­rai, Prem­je­ras, net Pre­zi­den­tas tam­pa lyg prie­dan­ga Sa­vi­val­dy­bei vyk­dy­ti to­kius pro­jek­tus.

Gal vi­si ti­kė­jo­si, kad su­sto­siu?

– Ko­kių iš­va­dų pa­ts priė­jo­te?

– Ma­ne ap­stul­bi­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mas, jog tik 2021 me­tais at­liks mies­to me­džių in­ven­to­ri­za­vi­mą. Tai vi­siš­kas įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas. Ne­ga­na to, vi­siš­kas ne­su­vo­ki­mas, kad įsta­ty­mo ne­ga­li­ma ne­vyk­dy­ti.

To­liau pjau­na par­ką, pjaus me­džius gat­vė­se – iki 2021 me­tų mies­to cent­re jau bus iš­pjo­vę 1 000 me­džių.

Pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą ne­ga­li­ma svei­kų me­džių kirs­ti. Jo­kie mi­nist­ro ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai nė­ra vir­šes­ni už įsta­ty­mą.

Jei­gu rei­kia gat­vė­je me­džius kirs­ti, tu­ri vi­suo­me­nei įro­dy­ti, ko­dėl to rei­kia? Bet vis­kas da­ro­ma ty­liai, in­for­ma­ci­ja sle­pia­ma.

Įs­ta­ty­mo ig­no­ra­vi­mas – tai rim­tas klau­si­mas mies­to me­rui, vi­ce­me­rams, ir vi­siems mies­to Ta­ry­bos na­riams. Jie pri­sie­kė lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ar vyk­do prie­sai­ką?

Kel­si­me klau­si­mą apie as­me­ni­nę po­li­ti­kų – Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų – at­sa­ko­my­bę. Rei­kia aiš­kin­tis, kas ir kaip at­ly­gins jau pa­da­ry­tą ža­lą? Tai klau­si­mas vi­sai mies­to Ta­ry­bai.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vo nu­pjau­ti di­de­li svei­ki bran­dos dar nė ne­su­lau­kę me­džiai. Jie ga­lė­jo aug­ti dar 30 ir dau­giau me­tų.

Pat­vir­ti­ni­mas yra Klai­pė­dos Vil­ties ir S. Nė­ries gat­vė­se au­gan­čios lie­pos, ku­rioms 120 me­tų. Bu­vo at­lik­ta jų ek­per­ti­zė ir lapk­ri­čio 29 die­ną vie­ša­me su­si­ri­ki­me su vi­suo­me­ne spręs­ta, ką su jo­mis da­ry­ti, kaip iš­sau­go­ti?

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo bend­rau­ti su vi­suo­me­ne. Ma­nau, jog tai ir mū­sų veik­los re­zul­ta­tas.

O Šiau­liuo­se iš­pjo­vė­me 60 me­tų lie­pas – tai nu­si­kal­ti­mas.

– Tu­ri­te vil­ties, kad ma­si­nė me­džių pjū­tis bus su­stab­dy­ta?

– Tai, kad nors vie­na ins­ti­tu­ci­ja pri­pa­ži­no, jog įsta­ty­mas yra ne­vyk­do­mas, tai jau daug. Bet mes dar­bo dar ne­bai­gėm.

Re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų tiks­las – ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ky­bę. Mes įro­di­nė­ja­me, jog jis ne­ga­li bū­ti pa­siek­tas, ma­siš­kai ker­tant svei­kus bran­džius me­džius.

Įžū­liai ti­ki­na­ma, jog jų iš­kir­ti­mas kom­pen­suo­ja­mas – mat so­di­na dau­giau, nei iš­ker­ta. Bet tai jo­kia kom­pen­sa­ci­ja.

Dend­ro­lo­gai tei­gia, jog vie­toj vie­no iš­kirs­to svei­ko bran­daus me­džio rei­kė­tų pa­so­din­ti 60–100 me­de­lių, kad jų la­jos at­sto­tų di­de­lio me­džio la­ją. Ar bul­va­re, ku­ria­me iš­kir­to 100 di­de­lių lie­pų, įma­no­ma pa­so­din­ti 600–1 000 nau­jų me­de­lių?

Nau­ji me­de­liai ga­li ir ne­pri­gy­ti. Apė­jom juos ir nu­sta­tėm, jog 40 pro­cen­tų tų me­de­lių būk­lė jau blo­ga, nes blo­gai pri­žiū­ri­mi. Po 30 me­tų ar net anks­čiau juos vėl rei­kės keis­ti.

To­kie eu­ro­re­mon­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ker­ti me­dį ir "įsi­sa­vi­ni" pi­ni­gus. Pi­ni­gai la­bai di­de­li. Šiau­liuo­se vie­šų­jų erd­vių re­konst­ruk­ci­joms skir­ta 55 mi­li­jo­nai eu­rų, iš jų 45 mi­li­jo­nai – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Juos gi ga­li­ma skir­ti ne tik me­džių kir­ti­mui, bet ir prie­žiū­rai.

Me­džiai tu­ri bū­ti gi­na­mi ir gi­na­mi pa­gal Žel­dy­nų įsta­ty­mą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to cent­re ma­siš­kai iš­pjau­tos di­de­lės svei­kos lie­pos.