Policija ragina neprarasti budrumo

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ar­tė­ja sa­vait­ga­lis, ku­rį mi­nė­si­me Vi­sų Šven­tų­jų die­ną ir Vė­li­nes. Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja spa­lio 31-ąją--lapk­ri­čio 2 die­no­mis sieks su­da­ry­ti kuo pa­to­ges­nę ir sau­ges­nę ap­lin­ką vyks­tan­tie­siems ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pų.

Šio­mis die­no­mis bus or­ga­ni­zuo­ja­mas su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas prie ka­pi­nių, re­gu­liuo­ja­mas eis­mas prie įva­žia­vi­mų į jas. Ap­lin­ką prie ka­pi­nių ste­bės Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai, ku­rių tiks­las – ap­sau­go­ti trans­por­to prie­mo­nes nuo il­ga­pirš­čių, įspė­ti ka­pų lan­ky­to­jus ne­pa­lik­ti be prie­žiū­ros sa­vo daik­tų.

Dėl di­de­lio ka­pi­nių lan­ky­to­jų srau­to ir in­ten­sy­vaus eis­mo vai­ruo­to­jų pra­šo­ma bū­ti itin ati­diems, kant­riems ir pa­kan­tiems, į to­li­mes­nę ke­lio­nę iš­vyk­ti anks­čiau, kad ne­rei­kė­tų sku­bė­ti. Ta­da ne­rei­kės vir­šy­ti leis­ti­no grei­čio ir ig­no­ruo­ti ke­lio ženk­lų rei­ka­la­vi­mų.

Sie­kiant iš­veng­ti ne­ti­kė­tu­mų ke­ly­je, re­ko­men­duo­ja­ma iš anks­to pa­si­rū­pin­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­ne būk­le (pa­si­keis­ti pa­dan­gas, pa­si­tik­rin­ti, ar vei­kia ži­bin­tų švie­sos, stik­lo va­ly­tu­vai, ar yra stik­lų plo­vik­lio ir kt.).

Ne­pa­to­gu­mų pa­ti­ria vai­ruo­to­jai, no­rin­tys au­to­mo­bi­lius pa­si­sta­ty­ti kuo ar­čiau ka­pi­nių, tuo tar­pu po­li­ci­ja pri­me­na, jog au­to­mo­bi­liai ga­li bū­ti sta­to­mi tik leis­ti­no­se vie­to­se ir jo­kiu bū­du ne­truk­dy­ti eis­mui. Prie ka­pi­nių bu­din­tys ir eis­mo srau­tus kont­ro­liuo­jan­tys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­dės jums par­kuo­tis. Ka­dan­gi pa­ke­liui į ka­pi­nes su­si­da­ro ki­lo­met­ri­nės au­to­mo­bi­lių spūs­tys, tad, esant ga­li­my­bei, į ka­pi­nes bū­tų ge­riau vyk­ti vie­šuo­ju trans­por­tu, ku­ris šven­čių die­no­mis bus gau­sus.

Sie­kiant iš­veng­ti kamš­čių, Šiau­liuo­se pla­nuo­ja­mi lai­ki­ni eis­mo ri­bo­ji­mai prie K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nių. Eis­mas Iš­ra­dė­jų gat­ve vyks tik vie­na kryp­ti­mi – nuo K. Do­ne­lai­čio gat­vės link Pra­mo­nės gat­vės. Iš pa­sta­ro­sios įva­žiuo­ti į Iš­ra­dė­jų gat­vę bus drau­džia­ma.

Prie ka­pi­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai taip pat ri­zi­kuo­ja ne­tek­ti sa­vo tur­to, jei tin­ka­mai ne­pa­si­rū­pi­na tur­to sau­gu­mu. Ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad mi­nė­to­mis die­no­mis pa­dau­gė­ja va­gys­čių iš ša­lia ka­pi­nių pa­lik­tų au­to­mo­bi­lių. To­dėl la­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti ele­men­ta­rių da­ly­kų: už­ra­kin­ti au­to­mo­bi­lio, ne­pa­lik­ti ati­da­ry­tų lan­gų, stog­lan­gių, o sa­lo­ne, ma­to­mo­je vie­to­je, – ran­ki­nių, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, do­ku­men­tų ar ki­tų ver­tin­gų daik­tų, ku­rie tar­si ma­sa­las vi­lio­ja va­gi­šius, ku­rių ma­si­nė­se su­si­bū­ri­mo vie­to­se yra ap­stu. Net ir ne­reikš­min­gas maž­mo­žis, pa­vyz­džiui, nuo gė­lių nu­vy­nio­tu po­pie­riu­mi pri­kiš­tas mai­še­lis, ga­li pri­vi­lio­ti il­ga­pirš­čius.

Jei vis dėl­to ryž­ta­tės pa­lik­ti daik­tus ma­ši­no­je, pa­slėp­ki­te juos taip, kad ne­bū­tų aki­vaiz­džiai ma­to­mi. Ir ne­pra­ras­ki­te bud­ru­mo pa­čio­se ka­pi­nai­tė­se. Puoš­da­mi ka­pa­vie­tes, deg­da­mi žva­ku­tes, žmo­nės ran­ki­nes pa­lie­ka be prie­žiū­ros. At­ro­do, aki­mir­kai. Ta­čiau ir tos aki­mir­kos pa­kan­ka, kad ją pa­si­čiup­tų mik­lūs il­ga­pirš­čiai, ku­rie ypač „me­džio­ja“ sen­jo­rus.

To­kio­mis in­ten­sy­vaus gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mo die­no­mis, vi­sa­da yra ti­ki­my­bė, kad ga­li bū­ti ap­vog­ti il­ges­niam lai­kui be prie­žiū­ros pa­lik­ti gy­ve­na­mie­ji na­mai, bu­tai. To­dėl gy­ven­to­jai, il­ges­niam lai­kui iš­vyk­da­mi iš na­mų, tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti pa­si­rū­pin­ti sa­vo tur­to sau­gu­mu, įjung­ti ap­sau­gos sis­te­mos prie­mo­nes. Jei bu­te neį­reng­ta sig­na­li­za­ci­ja, tie­siog pa­pra­šy­ki­te kai­my­no ste­bė­ti jū­sų būs­tą.