"Plaštakės" migruoja į Šiaulius

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ams­ter­da­mas, Rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­las. Pros­ti­tu­ci­ja be sie­nų. Po­li­ci­ja fik­suo­ja, kad Šiau­liuo­se pro­sti­tu­ci­ja už­sii­mi­nė­ja ne­ma­žai mo­te­rų iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos.
Se­niau­sia pro­fe­si­ja įvar­di­ja­mas ver­ti­ma­sis pro­sti­tu­ci­ja praė­ju­siais me­tais, ypač pa­sku­ti­nį pus­me­tį, šo­vė į aukš­tu­mas. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko, kad tiek in­ty­mių pa­slau­gų pa­siū­ly­mų dar ne­bu­vo nie­ka­da. "Tei­kė­jos" – ne tik lie­tu­vai­tės, bet ir at­vy­kė­lės iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos. Dėl klien­tų pro­sti­tu­tės leng­vai kei­čia mies­tus, bu­tus, skel­bi­mus. Šiau­liai joms pa­trauk­lūs dėl ma­žes­nės "pro­fe­si­nės" kon­ku­ren­ci­jos.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis sa­ko, kad to­kio "plaš­ta­kių" ant­plū­džio į Šiau­lius, koks yra pa­sta­rai­siais mė­ne­siais, nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vo.

"Ga­vai pa­slau­gą ir lauk"

Už­ten­ka at­si­vers­ti vie­ną ar ki­tą skel­bi­mų po­rta­lą, kad įsi­ti­kin­tum, ko­kia di­de­lė yra pa­siū­la sve­ti­mo guo­lio iš­troš­ku­siems vy­rams: gun­dan­čios ero­ti­nės nuo­trau­kos iš vir­šaus ir apa­čios, sal­dūs žo­džiai, ža­dan­tys pa­sa­kiš­ką va­ka­rą, kaž­ku­ri "po vis­ko" sa­vo klien­tą net ar­ba­ta vai­ši­na, o ki­ta pri­sie­kia, jog svai­gi­nan­čio jos bu­či­nio klien­tas ne­pa­mirš nie­ka­da.

Čia pat iš­ri­kiuo­tos ir pa­slau­gų kai­nos: už pus­va­lan­dį nuo 30 iki 50 eu­rų, už va­lan­dą – dvi­gu­bai, vis­kas pri­klau­so nuo "klien­to", ko­kių ma­lo­nu­mų jis iš­troš­kęs.

Skel­bi­mai – lie­tu­vių, ru­sų, ang­lų kal­bo­mis. Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da – ma­lo­nu­mų liz­de­lių gau­su vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jų pil­na ir Šiau­lių mies­te, neišs­ki­riant nei pie­ti­nės, nei cent­ri­nės da­lies.

Su pro­sti­tu­ci­ja Šiau­liuo­se ko­vo­jan­tys Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko pa­sta­ruo­ju me­tu itin daž­nai pri­vers­ti min­ti slenks­čius tų bu­tų, ku­riuo­se vyks­ta ne­le­ga­li veik­la.

Ty­ri­mo sis­te­ma, pa­pa­sa­ko­jo vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas, štai ko­kia: su­si­ran­di skel­bi­mą, pa­si­skam­bi­ni ir nu­vyks­ti į nu­ro­dy­tą vie­tą. Vie­nas pa­rei­gū­nas ei­na į vi­dų, ko­le­ga lū­ku­riuo­ja to­lė­liau. Trum­pas su­si­pa­ži­ni­mo po­kal­bis, ke­li mei­lūs žo­de­liai, lū­kes­čiai... Kiek už pa­slau­gą? Dėl tik­ru­mo kar­tais pa­duo­da­mas at­ly­gis už bū­si­mus ma­lo­nu­mus, o kar­tais jo ne­pri­rei­kia. Ga­liau­siai pri­si­sta­ty­mas, kas toks ir iš kur at­vy­ko. Pros­ti­tu­tės ato­dū­sis. Jo­kios pa­ni­kos, is­te­ri­jos ar no­ro pa­bėg­ti. Už ne­le­ga­lią veik­lą pa­ža­da su­si­mo­kė­ti bau­dą ir ding­ti. Kar­tais su­si­mo­ka, o kar­tais dings­ta ne­su­si­mo­kė­ju­si.

Ki­tas di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tis po­li­ci­jos ty­rė­jas pa­pa­sa­ko­jo trum­pą nu­ti­ki­mą, ku­ris jį ge­ro­kai su­glu­mi­no.

Pas­kam­bi­nęs į vie­no Šiau­liuo­se nuo­mo­ja­mo bu­to du­ris, ant slenks­čio iš­vy­do lyg spor­ti­niu kos­tiu­mu, lyg pi­ža­ma vil­kin­čią mer­gi­ną. Tiek ji, tiek bu­tas, ku­ria­me ji prii­mi­nė­jo klien­tus, tiek su­jauk­ta lo­va, at­ro­dė ap­gai­lė­ti­nai.

"Sa­kau jai, la­ba die­na, kaip čia pra­tę­sim... Bet ko­dėl ta­vo vei­das toks rim­tas, be šyp­se­nos? O ji­nai: ne­pa­tin­ka, išeik. Nu bet vis tiek gi rei­kės bend­rau­ti, sa­kau jai. O ji: aš tau sa­kau, jei ne­pa­tin­ka, išeik. Sa­kau jai, aš ta­ve at­leis­čiau iš dar­bo už to­kį po­žiū­rį į klien­tą, o ji at­šo­vė, kad dir­ba "be tar­pi­nin­ko", – ne­jau­kią si­tua­ci­ją pri­si­me­na klien­tu ap­si­me­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

At­si­neš­to šam­pa­no ji su klien­tu ne­ge­ria – ga­vo, ko atė­jęs, ir te­gul ne­šdi­na­si lauk. Kad šam­pa­no tau­rės čia ne­ke­lia­mos, aki­vaiz­du: kam­ba­ry­je sto­vė­jo net trys neiš­šo­vę bu­te­liai.

"At­li­kai, ko atė­jęs, su­si­mo­kė­jai, ap­si­suk ir išeik, jo­kiom kal­bom ir šam­pa­nui nė­ra lai­ko – to­kia lo­gi­ka va­do­vau­ja­si ne tik mi­ni­ma pro­sti­tu­tė, bet ir dau­gu­ma ki­tų", – paaiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, su­ži­no­ju­si, kad kal­ba­si ne su klien­tu, o su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu, pro­sti­tu­tė nė ne­mė­gi­no nu­slėp­ti pyk­čio.

"Ir vėl... Tai­gi praei­tą sa­vai­tę bu­vot atė­ję, nu­bau­dėt! Leis­kit bent mė­ne­sį at­si­gau­ti. Ko­dėl jūs uk­rai­nie­čių, bal­ta­ru­sių ne­gau­dot?"

Tai mer­gi­nai – 23 me­tai. Už ne­le­ga­lią veik­lą ji baus­ta ne kar­tą. Bau­dų ne­mo­ka, bet ir įpro­čio ne­me­ta.

Už­sie­nie­tes gun­do ge­ri pi­ni­gai

Vis dėl­to di­des­nį rū­pes­tį pa­sta­ruo­ju me­tu ke­lia ne lie­tu­vai­tės, o iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą plūs­te plūs­tan­čios "plaš­ta­kės". Lo­gi­ka pa­pras­ta – dau­gė­ja už­sie­nie­čių vai­ruo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų, dau­gė­ja ir mi­nė­to vers­lo at­sto­vių. Ar­ti­mie­siems šios mo­te­rys daž­niau­siai aiš­ki­na į Lie­tu­vą va­žiuo­jan­čios tvar­ky­ti vieš­bu­čių kam­ba­rių.

Ne­pai­sant to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams vis tiek mįs­lė, ko­dėl Lie­tu­va ta­po to­kia pa­trauk­li sa­vo kū­no par­da­vė­joms iš mi­nė­tų vals­ty­bių. Da­ro­ma prie­lai­da, kad šią mig­ra­ci­ją ga­lė­tų nu­lem­ti eko­no­mi­nis sver­tas – mo­ku­mas Lie­tu­vos klien­tų, ku­rie už pus­va­lan­dį pa­slau­gos ne­si­de­rė­da­mi pa­klo­ja "plaš­ta­kės" pra­šo­mą su­mą, du ar tris kar­tus di­des­nę ne­gu gau­tų Uk­rai­no­je.

Už in­ty­mias pa­slau­gas kiek­vie­na "tei­kė­ja" pra­šo, kiek pa­ti no­ri – rin­kos kai­na čia ne­ga­lio­ja. Ne­ga­lio­ja ir ak­ci­ja: dvi už vie­nos kai­ną.

Štai vie­nas skel­bi­muo­se ap­tik­tas "taš­kas" siū­lo sa­vo klien­tams pa­slau­gų su vie­na ir dviem mer­gi­no­mis. Pus­va­lan­dį su vie­na – 40 eu­rų, va­lan­dą – 80 eu­rų. Pus­va­lan­dį su dviem – 60 eu­rų, va­lan­dą – 120.

Kar­tą nu­vy­kęs į bu­tą, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti pri­čiup­ta vie­na plaš­ta­kė, Šiau­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas su­ra­do dvi – 34 ir 36 me­tų. Kaž­ku­ri pa­sa­kė: neiš­si­gąs­ki­te, rin­ki­tės, ku­rią no­rit. O jei su abiem iš kar­to? Ge­rai, bet kai­na ta­da be­veik dvi­gu­ba.

Pros­ti­tu­ci­jos veik­lą ti­rian­tiems pa­rei­gū­nams už­sie­nie­tės ne kar­tą iš­si­ta­ru­sios, kad tė­vy­nė­je sun­ku iš­gy­ven­ti dir­bant net ir so­li­dų dar­bą. Vie­na uk­rai­nie­tė į nuo­mo­ja­mą bu­tą Šiau­liuo­se at­vy­ku­siam "klien­tui" iš­si­ta­rė dir­bu­si Uk­rai­nos ban­ke, ta­čiau iš at­ly­gi­ni­mo ta­pę ne­beį­ma­no­ma iš­gy­ven­ti.

Uk­rai­nie­tei ir bal­ta­ru­sei 30–50 eu­rų va­lan­dos už­mo­kes­tis už va­lan­dą "kū­no pa­slau­gų" – ge­ri pi­ni­gai.

"Ten pra­gy­ve­ni­mo ly­gis toks men­kas, kad toms mer­gi­noms į Lie­tu­vą ap­si­mo­ka at­va­žiuo­ti tik mė­ne­siui ar dviem. Kai ku­rios įsi­gy­ja bend­rą vi­zą po Šen­ge­no erd­vę. Bu­vo at­ve­jis, kuo­met vi­za bu­vo išim­ta per Is­pa­ni­ją – uk­rai­nie­tė pa­bu­vo ten dvi sa­vai­tes, at­va­žia­vo ir pa­bu­vo čia, ta­da iš­va­žia­vo į Ry­gos pu­sę", – pa­sa­ko­ja po­li­ci­nin­kas.

Mig­ruo­ja "plaš­ta­kės" ir po Lie­tu­vą. Ne­se­niai šiau­lie­čiai pa­rei­gū­nai su­čiu­po mer­gi­ną, ku­ri į Šiau­lius iš Vil­niaus at­vy­ko tik prieš sa­vai­tę, sos­ti­nė­je neat­lai­kė kon­ku­ren­ci­jos.

Ty­rė­jai pa­ste­bi, kad už­sie­nie­tės pro­sti­tu­tės kur kas man­da­ges­nės, la­biau pri­si­žiū­rė­ju­sios, šyp­so­si net ir su­ži­no­ju­sios, kad at­vy­kė­lis nė­ra mo­kus klien­tas, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas. Be to, pri­čiup­tos jos daž­niau nei lie­tu­vės su­si­mo­ka pa­skir­tas bau­das.

Be am­žiaus cen­zo

"Leng­vas dar­bas ir ge­ras už­dar­bis, jei žmo­gus ne­tu­ri mo­ra­li­nių stab­džių, su­ge­ba at­si­ri­bo­ti nuo as­me­ni­nių iš­gy­ve­ni­mų. Dau­ge­liui tai sun­kiai su­vo­kia­ma, ta­čiau taip yra", – į klau­si­mą, ko­dėl mo­te­rys par­da­vi­nė­ja sa­vo kū­ną, at­sa­ko il­ga­me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

Koks daž­niau­sias plaš­ta­kių am­žius? To­kio, paaiš­kė­ja, nė­ra: te­ko pri­čiup­ti ir 1996-ai­siais gi­mu­sias, ir 1969-ai­siais. Ra­mi­na tik tai, kad ne­su­ti­ko ne­pil­na­me­čių.

1969-ai­siais? To­kio am­žiaus pro­sti­tu­tės, pa­ste­bė­ję po­li­ci­jos ty­rė­jai, pa­si­tem­pu­sios, pri­žiū­rin­čios ne tik sa­vo išo­rę, bet ir fi­gū­rą, šu­kuo­se­ną, ma­kia­žą.

Mer­gi­nos, pa­ste­bi­ma, pa­pras­tai dir­ba nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se – juos ar­ba pa­čios bū­na iš­si­nuo­mo­ju­sios, ar­ba pa­tal­po­mis bū­na pa­si­rū­pi­nę tar­pi­nin­kai.

Sa­va­ran­kiš­kai, nie­kam ne­tar­pi­nin­kau­jant, daž­niau "dir­ba" lie­tu­vės, tad skel­bi­muo­se jos daž­niau nu­ro­do te­le­fo­no nu­me­rį ir su klien­tu bend­rau­ja tie­sio­giai.

Tuo tar­pu už­sie­nie­tės Lie­tu­vo­je daž­niau "dar­buo­ja­si" per tar­pi­nin­ką. Tad ir su­si­sie­ki­mui nu­ro­do­mos įvai­rios in­ter­ne­ti­nės prie­mo­nės.

Prieš ke­lias die­nas į ko­mi­sa­ria­tą bu­vo at­vež­ta mer­gi­na, ku­ri prie sa­vo skel­bi­mo bu­vo su­dė­ju­si gra­žias ero­ti­nes nuo­trau­kas, ir už­ra­šiu­si "čia aš".

"Čia kaip ma­ši­nai kon­di­cio­nie­rius yra pri­va­lu­mas, taip pri­va­lu­mas, kai nu­va­žia­vęs ra­si tą pa­čią mer­gi­ną, ku­ri yra nuo­trau­ko­je, – šyp­so­si pa­šne­ko­vai. – Dau­gu­ma de­da ma­ne­ke­nių nuo­trau­kas, taip gun­dy­da­mos klien­tus".

Po­li­ci­ja pa­ste­bi, kad, bė­gant me­tams, skel­bi­mų, ku­riuo­se siū­lo­mos sek­sua­li­nės pa­slau­gos, teks­tai vis bru­ta­les­ni. Jei anks­čiau vy­rams bu­vo su­bti­liai siū­lo­mas ma­sa­žas ar­ba ma­lo­ni pa­žin­tis, tai pa­sta­rai­siais me­tais apie ne­le­ga­lias pa­slau­gas ra­šo­ma ties­mu­kai, ne­ren­kant žo­džių, ko­kias "kū­no pa­slau­gas" ir už kiek klien­tas ga­lė­tų gau­ti, ir čia pat nu­ro­dant kai­nas.

Pa­rei­gū­nus ste­bi­na, kad tink­la­pių ad­mi­nist­ra­to­rius to­kių skel­bi­mų, ku­rio­se mer­gi­nos ir mo­te­rys at­vi­ru teks­tu siū­lo­si pa­ma­lo­nin­ti vy­rus, ne­cen­zū­ruo­ja.

"Skel­bi­mai at­si­ran­da ir iš­nyks­ta. "Plaš­ta­kę" pa­ga­vom, skel­bi­mas pra­dings­ta, bet ne­tru­kus at­si­ran­da nau­jas ir su tos pa­čios mo­ters nuo­trau­ka", – kal­ba pa­tir­tis.

Už ver­ti­mą­si pro­sti­tu­ci­ja į ka­lė­ji­mą ne­so­di­na­ma. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas už tai nu­ma­to 90–140 eu­rų bau­dą. To­kia pa­ti bau­da gre­sia ir tam, ku­ris nau­do­jo­si pro­sti­tu­tės pa­slau­go­mis.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis in­for­ma­vo, kad per­nai Šiau­lių mies­te už ver­ti­mą­si pro­sti­tu­ci­ja nu­baus­ta 11 mo­te­rų.

Per du šių me­tų mė­ne­sius nu­baus­ta jau try­li­ka as­me­nų, du iš jų – klien­tai.