Prostitucijos organizatorius stos prieš teismą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pros­ti­tu­ci­jos veik­lai va­do­va­vęs vy­ras lais­vės ga­li ne­tek­ti net še­še­riems me­tams.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mams per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je pel­ny­mų­si iš ki­to as­mens pro­sti­tu­ci­jos bei ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu ne­šau­na­muo­ju gink­lu kal­ti­na­mas 38 me­tų vil­nie­tis Ž. J. Nu­si­kal­ti­mas vyk­dy­tas Šiau­liuo­se.

Kal­tę dėl vyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo pri­pa­žįs­tan­tis vy­ras – vie­nos už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės va­do­vas, še­šis kar­tus teis­tas dėl nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei, o 2015 me­tais lyg­ti­nai pa­leis­tas iš pa­tai­sos na­mų.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už pel­ny­mą­si iš ki­to as­mens pro­sti­tu­ci­jos nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą iki še­še­rių me­tų.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nams, at­li­ku­siems iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, kal­ti­na­ma­sis įkliu­vo šių me­tų lie­pą. Vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas Vil­niu­je, vie­no Sa­va­no­rių pro­spek­te esan­čio dau­gia­bu­čio kie­me, įta­riant jį or­ga­ni­za­vus pro­sti­tu­ci­ją ir iš to už­dir­bus pi­ni­gus.

At­li­kus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo nu­sta­ty­ta, kad nuo 2018 me­tų bir­že­lio iki 2019 me­tų lie­pos Ž. J. ga­lė­jo pel­ny­tis iš dvie­jų mo­te­rų pro­sti­tu­ci­jos ir tam pa­čiam tiks­lui iš Uk­rai­nos į Lie­tu­vą ga­ben­ti mo­te­rį jos pa­čios su­ti­ki­mu.

Vi­sos mo­te­rys kal­ti­na­mą­jį su­si­ras­da­vo pa­čios, no­rė­da­mos už­si­dirb­ti pi­ni­gų. Uk­rai­nie­tės at­vyk­da­vo į Lie­tu­vą ke­lioms die­noms ar sa­vai­tėms ir įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se teik­da­vo ly­ti­nes pa­slau­gas.

Kal­ti­na­ma­sis bu­vo su­ta­ręs, kad nu­ken­tė­ju­sioms mo­kės pu­sę su­mos už at­lik­tą pa­slau­gą. Pa­gal by­lo­je su­rink­tą me­džia­gą, mer­gi­na už pa­slau­gą iš vy­ro gau­da­vo nuo 50 iki 100 eu­rų ir pu­sę su­mos ati­duo­da­vo pro­sti­tu­ci­jos or­ga­ni­za­to­riui.

Su­rink­ta duo­me­nų, kad ne kar­tą pa­slau­gos bu­vo tei­kia­mos dvie­juo­se iš­nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se Šiau­liuo­se.

Ž. J. pa­ts vie­šin­da­vo pra­ne­ši­mus in­ter­ne­ti­niuo­se skel­bi­mų po­rta­luo­se apie tei­kia­mas sek­sua­li­nes pa­slau­gas, nu­sta­ty­da­vo pa­slau­gų įkai­nius, SMS ži­nu­tė­mis bend­rau­da­vo su už­sa­ko­vais, priim­da­vo už­sa­ky­mus, pirk­da­vo prie­mo­nes, at­vež­da­vo mer­gi­nas prie bu­tų ir sau­go­da­vo jas lauk­da­mas au­to­mo­bi­ly­je.

Kra­tos me­tu pas vy­rą ran­ki­nė­je ras­ta te­les­ko­pi­nė laz­da, ku­rią vy­ras nau­do­jo sa­vi­gy­nai, taip pat esant rei­ka­lui ap­gin­ti mo­te­ris.