Permainos Šiaulių miesto taryboje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į Ta­ry­bą tu­rin­tis šan­są su­grįž­ti Au­ri­mas Lan­kas dar ga­lu­ti­nai neap­sisp­ren­dė.
Antradienį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) priėmė spren­di­mą dėl Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Vai­do Ba­cio įga­lio­ji­mų nu­trū­ki­mo ne­suė­jus ter­mi­nui. Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys V. Ba­cys at­si­sa­ko Ta­ry­bos na­rio man­da­to. VRK pripažino, kad į Šiaulių miesto tarybą gali grįžti Aurimas LANKAS, išrinktas pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio iškeltų kandidatų sąrašą. Bet jis jau pakeitė partiją.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys Vai­das Ba­cys at­si­sa­kė man­da­to, nes kon­cent­ruo­ja­si į pro­fe­si­nę veik­lą

V. Ba­cys ren­ka­si pro­fe­si­nę veik­lą

"Šiau­lių kraš­tui" po­li­ti­kas paaiš­ki­no, kad to­kį spren­di­mą priė­mė no­rė­da­mas la­biau su­si­kon­cent­ruo­ti į pro­fe­si­nę veik­lą.

V. Ba­cys, bū­da­mas Aukš­tel­kės mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro ir Bu­bių mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi sau­sio mė­ne­sį ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės bu­vo pa­skir­tas va­do­vau­ti dar ir tre­čiai švie­ti­mo įstai­gai – Kur­tu­vė­nų mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciam cent­rui.

"Ra­jo­no val­džia priė­mė spren­di­mą reor­ga­ni­zuo­ti tas įstai­gas ir fi­ziš­kai lai­ko pra­sme ne­bei­šei­na (dirb­ti Ta­ry­bo­je-aut.). Gry­nai dėl pro­fe­si­nės veik­los", – tei­gė pe­da­go­gas.

Mi­nė­tų tri­jų mo­kyk­lų pa­grin­du pla­nuo­ja­ma įsteig­ti pir­mą­ją Lie­tu­vo­je jung­ti­nę Šiau­lių ra­jo­no Du­by­sos Aukš­tu­pio mo­kyk­lą. Anot va­do­vo, to­kie žings­niai leis iš­sau­go­ti kai­miš­ko­se vie­to­vė­se mo­kyk­las, ne­sus­mul­ki­nant jų iki sky­rių, o dir­bant su vie­na ad­mi­nist­ra­ci­ja.

V. Ba­cys pri­pa­ži­no, kad pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra ak­ty­vus Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys, la­biau orien­tuo­ja­si į pro­fe­si­nę veik­lą.

Jį pa­kei­sian­čiam po­li­ti­kui jis re­ko­men­duo­ja tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, nes tai šio­je Ta­ry­bo­je la­bai svar­bu.

Ta­ry­bo­je po­li­ti­kui pri­trū­ko sek­re­to­ria­to pa­gal­bos, sie­kiant rea­li­zuo­ti idė­jas.

"Aš ma­nau, kad Sei­mas tu­ri sa­vo sek­re­to­ria­tą, ko­mi­te­tų pa­ta­rė­jus, ku­rie pa­ren­gia jiems rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus. Mies­to Ta­ry­bo­je ga­li tu­rė­ti idė­ją, bet ne­tu­rė­ti tiek lai­ko, kad ga­lė­tum ju­ri­diš­kai pa­reng­ti tei­sės ak­to pro­jek­to. Mums at­sa­ko, kad Ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pri­va­lo Ta­ry­bos na­riams reng­ti spren­di­mų pro­jek­tų, juos de­rin­ti", – sa­ko V. Ba­cys.

Jis siū­lo rim­tai pa­svars­ty­ti, kaip Ta­ry­bos na­riams pa­leng­vin­ti tech­ni­nį dar­bą, nes pa­čios ge­riau­sios idė­jos nu­gu­la neį­gy­ven­din­tos dėl to, kad nė­ra kam pa­dė­ti jas api­for­min­ti į Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą. Vi­si Ta­ry­bos na­riai tu­ri dar ir sa­vo dar­bus.

"Dau­giau dis­ku­si­jų, al­ter­na­ty­vių nuo­mo­nių ir ne­gal­vo­ti, kad tie, kas tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę, bū­ti­nai yra prie­šai", – lin­kė­jo V. Ba­cys mies­to Ta­ry­bos na­riams.

A. Lan­kas dar neap­sisp­ren­dė

Pa­gal sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se teik­tą Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šą, į at­si­lais­vi­nu­sią Ta­ry­bos na­rio vie­tą tu­rė­tų grįž­ti praė­ju­sią ka­den­ci­ją bu­vęs Ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Lan­kas. Jis rin­ki­muo­se są­ra­še li­ko tre­čias. Be V. Ba­cio į Ta­ry­bą pa­te­ko Gied­rė Men­do­za-Her­re­ra. Jie abu dir­bo opo­zi­ci­jo­je.

A. Lan­kas ne­bė­ra mi­nė­tos par­ti­jos na­rys, jis pe­rė­jo į Lais­vės par­ti­ją, ini­ci­ja­vo šio sky­riaus įkū­ri­mą Šiau­liuo­se ir yra jo pir­mi­nin­kas, ta­čiau tei­siš­kai tai ne­truk­do jam pa­tek­ti į Ta­ry­bą su Li­be­ra­lų Są­jū­džio są­ra­šu.

Prieš VRK posėdį pak­laus­tas, ar grįš į mies­to Ta­ry­bą, A. Lan­kas at­sa­kė: "Ga­li­my­bės neat­me­tu, bet no­riu su­lauk­ti VRK po­sė­džio ir spren­di­mo. Tai ne­bu­vo pla­nuo­ta, ir ma­no gy­ve­ni­mas yra in­ten­sy­vus. Per ke­lias ar­ti­miau­sias die­nas ap­si­sprę­siu".

Po­li­ti­kas pa­ko­men­ta­vo, kad priim­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą jį stab­do ak­ty­vi spor­ti­nin­ko kar­je­ra, dėl ku­rios ne­ma­žai lai­ko ten­ka pra­leis­ti už­sie­ny­je. Olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos lai­mė­to­jas bai­da­ri­nin­kas gruo­dį tre­ni­ra­vo­si Pie­tų Af­ri­ko­je, sau­sį – Ita­li­jo­je, va­sa­rį – vy­ko į Por­tu­ga­li­ją. Ko­vą ir­gi trum­pam iš­vyks į Por­tu­ga­li­ją.

Tei­si­nin­ko pro­fe­si­ją tu­rin­tis po­li­ti­kas at­sklei­dė, kad sa­vo spren­di­mą dar de­rins ir su žmo­na Eg­le, nes ba­lan­dį šei­ma su­si­lauks ant­ro­jo vai­ke­lio.

Par­ti­nės per­mai­nos A. Lan­ko ne­stab­do, nes yra iš­rink­tas pa­gal žmo­nių iš­rei­tin­guo­tus pir­mu­mo bal­sus, ati­duo­da­mus už konk­re­tų as­me­nį.

"Ne­ma­nau, kad dau­gu­mą nu­vil­čiau, nes iš­li­kau li­be­ra­lių pa­žiū­rų po­li­ti­ku, tik ne­be Li­be­ra­lų są­jū­dy­je", – sa­ko A. Lan­kas.

Jis spė­ja, kad aukš­čiau­sia mies­to val­džia jo su­grį­ži­mu grei­čiau­siai neap­si­džiaug­tų. Praė­ju­sią ka­den­ci­ją jis bu­vo vie­nas iš in­ter­pe­lia­ci­jos me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio ir vi­ce­me­ro Do­mo Griš­ke­vi­čiaus at­lei­di­mų ini­cia­to­rių.

Po­li­ti­kas už­tik­ri­no, jei grįš į Ta­ry­bą, tai ne­bus tramp­li­nas rin­ki­muo­se į Sei­mą, nes jis no­ri dirb­ti mies­tui.

Komentarai

Rajoninis    Tre, 2020-02-26 / 12:34
Jau geriau Lankas neatsisakytų, nes už jo einantys "gezai" Kulikauskas ir Rimkus yra labai silpti
Tarvydas    Tre, 2020-02-26 / 14:01
Gera vieta tuščia nebūna. Tas apsisprendimas - tik akių dūmimas. Sėdės, kaip grybas šiltoje vietoje.
miestietis    Ket, 2020-02-27 / 09:02
Kalbant apie miesto Tarybos eksnarį ir trijų mokyklų direktorių Vaidą Bacį galiu pasakyti du pastebėjimus: jeigu jis vienas aprėpia tris mokyklas, tai signalas, o ką gi veikia kitų mokyklų direktoriai- nejaugi nosis krapšto ir savo reikaliukus sprendžia dėl laiko pertekliaus, ir kitas pastebėjimas- gaila gana aktyvaus ir produktyvaus savivaldos veikėjo, nes tai žmogus su gana guviu protu ir aiškiomis mintimis.
Solveiga    Ket, 2020-02-27 / 23:23
Niekas nestovi vietoje. Išėjo Bacys, Mendoza, Lankas, Kulikauskas, Rimkus. Dabar Šiaulių liberalai Strups, Dinius, Mockus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.