Pamokos – ne mokykloje, o Lengvosios atletikos manieže

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mo­ky­to­ja Jur­gi­ta Kla­stai­tie­nė džiau­gė­si, kad ma­nie­že jos tre­čio­kai spor­tuo­ja no­riai.
Ant­ra­die­nio ry­tą už­sa­ky­tas "Bus­tu­ro" au­to­bu­sas at­ve­ža vi­są bū­rį vai­kų prie Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žo. Čia Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos moks­lei­viams vyks fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ka. Pro­gim­na­zi­ja pir­mo­ji Šiau­liuo­se ėmė reng­ti to­kias pa­mo­kas ne mo­kyk­lo­je, o spor­to ba­zė­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ma­žų­jų pa­mo­kos vyks­ta su vi­so­mis spor­ti­nė­mis aist­ro­mis.

Pa­mo­kos ma­nie­že pa­tin­ka

Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že nuo pat ant­ra­die­nio ry­to spor­tuo­ja ne tik trys Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos kla­sės. Krep­ši­nį žai­džia suau­gu­sie­ji, ra­tus bė­gio­ja spor­ti­nin­kai. Vi­siems pa­kan­ka vie­tos.

Vie­na tre­čio­kų kla­sė bė­ga es­ta­fe­tes, ki­ta mankš­ti­na­si ant čiu­ži­nių, dar ki­ti vai­kai šo­ki­nė­ja į aukš­tį. Pa­kal­bin­ti mo­ki­nu­kai vie­nas per ki­tą aiš­ki­no, kad jiems ma­nie­že vyks­tan­čios fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kos pa­tin­ka kur kas la­biau, nei mo­kyk­lo­je. Čia įdo­miau, yra dau­giau, ką veik­ti. Ga­li šo­ki­nė­ti ant smė­lio, to mo­kyk­lo­je nė­ra. No­rė­tų daž­niau ma­nie­že spor­tuo­ti.

Tre­čio­kų mo­ky­to­ja Jur­gi­ta Kla­stai­tie­nė pa­tvir­ti­no vai­kų žo­džius, pa­si­džiaug­da­ma, kad ma­nie­že vai­kams ga­li dau­giau veik­lų suor­ga­ni­zuo­ti. Čia da­ro to­kius pra­ti­mus, ku­rių mo­kyk­lo­je ne­tu­ri ga­li­my­bių. Vi­si no­riai spor­tuo­ja.

Ki­ta pe­da­go­gė Edi­ta Ado­ma­vi­čie­nė tei­gė, kad kei­čia veik­las, jog vie­na kla­sė ne­truk­dy­tų ki­tai. Mo­ky­to­ja sa­kė daug su vai­kais kal­ban­ti apie ju­dė­ji­mo ir spor­ta­vi­mo nau­dą svei­ka­tin­gu­mui.

Pa­mo­kos pa­bai­go­je į ma­nie­žą par­ke­liau­ja apie 70 penk­to­kų, ką tik at­va­žia­vu­sių už­sa­ky­tu au­to­bu­su ir ly­di­mų tri­jų kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų. O toks pat skai­čius tre­čio­kų pa­mo­ką bai­gia, grei­tai per­si­ren­gia ir su­gu­ža į tą pa­tį au­to­bu­są. Jų die­not­var­kė­je – ke­lio­nė at­gal į mo­kyk­lą ir ki­tos pa­mo­kos.

Iš­šū­kis – or­ga­ni­za­ci­niai rei­ka­lai

Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Kau­nic­kie­nė pa­sa­ko­jo dar va­sa­rą pra­dė­ju­si mąs­ty­ti apie tai, kaip vai­kams su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas fi­zi­niam ug­dy­mui. Mo­kyk­los spor­to sa­lė ma­ža, tad są­ly­gos spor­tuo­ti čia mi­ni­ma­lios, o ir vai­kai di­de­lio no­ro ne­tu­ri.

Vals­ty­bės mas­tu 1–6 kla­sių moks­lei­viams įves­ta tre­čio­ji fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ka. Va­do­vė pa­sa­ko­jo, jog su­ma­nius šią pa­mo­ką per­kel­ti į leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žą, su­dė­tin­giau­sia bu­vo iš­spręs­ti vi­sus or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus.

"Pir­miau­siai te­ko su par­tne­riais ap­tar­ti šią idė­ją – su "Bus­tu­ru" ir su ma­nie­žu, kaip vis­ką pra­ktiš­kai pa­da­ry­ti. Skai­čia­vo­me, per kiek lai­ko au­to­bu­sas ga­li nu­vež­ti nuo du­rų iki du­rų, kad tilp­tu­me į pa­mo­kų tvar­ka­raš­tį. Kad ne­nu­ken­tė­tų įpras­tas re­ži­mas – vai­kus rei­kia ir pa­mai­tin­ti, ir ki­ti pro­ce­sai tu­ri bū­ti už­tik­rin­ti", – sa­kė N. Kau­nic­kie­nė.

Nusp­ręs­ta ma­nie­že ves­ti po vie­ną fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ką 3–6 kla­sėms. Pir­mo­kai dar ma­ži, o vi­si ant­ro­kai lan­ko ba­sei­ną. Mo­kyk­los va­do­vė pa­brė­žė, kad svar­bus ne tik fi­zi­nis ug­dy­mas, bet ir bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos – kad vai­kai mo­ky­tų­si elg­tis ki­to­je erd­vė­je, bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je ir pa­na­šiai.

Anot di­rek­to­rės, ki­tas svar­bus da­ly­kas – mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­jos. Or­ga­ni­zuo­ti pa­mo­ką neįp­ras­to­je erd­vė­je mo­ky­to­jui yra iš­šū­kis.

"Klau­si­nė­jo­me, žiū­ri­nė­jo­me, va­žia­vo­me į ma­nie­žą, kal­bė­jo­mės su jo dar­buo­to­jais", – sa­kė N. Kau­nic­kie­nė ir pa­si­džiau­gė, kad vi­sos bai­mės ne­pa­sit­vir­ti­no.

Di­rek­to­rė ak­cen­ta­vo, kad la­bai svar­bu bu­vo su­dė­lio­ti au­to­bu­so gra­fi­ką. Ry­tais mo­kyk­los dar­buo­to­jams ten­ka pa­si­rū­pin­ti, kad gat­vė ne­bū­tų už­sta­ty­ta au­to­mo­bi­liais, au­to­bu­sas tu­rė­tų, kur su­sto­ti.

Su­si­ta­rus su par­tne­riais, va­do­vė ėmė ieš­ko­ti šiam pro­ce­sui pi­ni­gų. Ka­dan­gi spor­tas – svei­kos gy­ven­se­nos da­lis, su­ma­ny­ta teik­ti pro­jek­tą svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tų kon­kur­sui. Ir ga­vo fi­nan­sa­vi­mą – 2 300 eu­rų nuo spa­lio mė­ne­sio iki me­tų pa­bai­gos.

Už dvie­jų vai­kų gru­pių su­ve­žio­ji­mą per die­ną "Bus­tu­rui" mo­kyk­la mo­ka 55 eu­rus. Anot di­rek­to­rės, vie­nam vai­kui išei­na po 19 cen­tų. Tai yra ne tik pi­giau, nei marš­ru­ti­niu mies­to au­to­bu­su, bet ir tau­po­mas lai­kas. Marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos moks­lei­viams tek­tų va­žiuo­ti į ma­nie­žą su per­sė­di­mu ir tai bū­tų vi­sos die­nos iš­vy­ka.

Ma­nie­že kiek­vie­nos sa­vai­tės ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį vyks­ta po dvi fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kas. Už kiek­vie­nos kla­sės vie­ną pa­mo­ką ma­nie­že Leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­rui su­mo­ka po 6 eu­rus.

"Nė vie­nas vai­kas ne­vė­luo­ja, ne­li­ko tė­vų raš­te­lių, kad skau­da gerk­ly­tę, ko­jy­tę ir šian­dien vai­kas ne­spor­tuos, nes vai­kų no­ras spor­tuo­ti yra di­džiu­lis. Pa­ti kal­bi­nau vai­kus, emo­ci­jos la­bai ge­ros. Bu­vo ne­ra­mu dėl tė­vų, gal bus ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, dėl mo­ky­to­jų reak­ci­jos, kad su­val­dy­ti vai­kus di­de­lė­je erd­vė­je sun­kiau, ta­čiau vis­kas ge­rai", – pa­ten­kin­ta eks­pe­ri­men­tu va­do­vė.

N. Kau­nic­kie­nė siū­lo jų pa­tir­ti­mi pa­si­nau­do­ti ir ki­toms mies­to mo­kyk­loms, pro­jek­tą pri­sta­tė ki­tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams.

Siū­lo pri­si­jung­ti ir ki­toms mo­kyk­loms

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas ti­ki­no, kad ma­nie­žo nuo­mos kai­na švie­ti­mo įstai­go­se yra leng­va­ti­nė ir den­gia tik kaš­tus. Ta­čiau prie pro­jek­to pri­si­jun­gus dau­giau mo­kyk­lų ke­ti­na­ma ieš­ko­ti bū­dų, kad spor­to ba­zė­mis ry­ti­nė­mis va­lan­do­mis mo­kyk­los ga­lė­tų nau­do­tis "įstai­gų bend­ra­dar­bia­vi­mo prin­ci­pu" ne­mo­ka­mai. Ta­čiau čia rei­kė­tų mies­to Ta­ry­bos spren­di­mo, nes spor­to cent­rai iš­lai­ko­mi iš mies­to biu­dže­to.

Nors šį eks­pe­ri­men­ti­nį pro­jek­tą G. Ja­siū­nas ver­ti­na kaip pa­si­tei­si­nu­sį, kol kas ma­si­nio mo­kyk­lų pri­si­jun­gi­mo ne­lau­kia­ma. Vi­lia­ma­si, kad to­kia veik­la nuo ki­tų me­tų ga­lė­tų su­si­do­mė­ti 3–4 mo­kyk­los.

"Šis pro­jek­tas ver­tas įver­ti­ni­mo ir na­cio­na­li­niu ly­giu. Gal šis pro­ce­sas ga­lė­tų gau­ti sis­te­mi­nį fi­nan­sa­vi­mą vi­so­se ša­lies mo­kyk­lo­se", – svars­tė sky­riaus ve­dė­jas. Jis pa­ste­bė­jo, kad epi­zo­di­nes pa­mo­kas spor­to ba­zė­se yra ve­du­sios ir ki­tos mo­kyk­los, ta­čiau sis­te­mi­niam ug­dy­mui to­kį va­rian­tą Sal­du­vės gim­na­zi­ja pa­si­rin­ko pir­mo­ji.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad mo­kyk­loms siū­lo­mas ne tik ma­nie­žas, bet ir ki­tos spor­to ba­zės. Pa­vyz­džiui, pie­ti­nio ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų moks­lei­viams ar­čiau bū­tų va­žiuo­ti į Te­ni­so kor­tus, ki­ta nau­ja ba­zė – Spor­to gim­na­zi­jos sa­lė.

Pas­te­bė­ta, kad į ma­nie­že fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kos me­tu spor­tuo­jan­čius vai­kus pa­si­dai­ro ir "per­liu­kų" ieš­kan­tys tre­ne­riai.

Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Pal­čiaus­kie­nė ko­men­ta­vo, kad svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tų kon­kur­se kvie­tė da­ly­vau­ti vi­sas mo­kyk­las ir taip in­teg­ruo­ti tre­čią fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ką į spor­to ba­zes. Sal­du­vės pro­gim­na­zi­ja pa­tei­kė pa­raiš­ką vie­nin­te­lė.

Ve­dė­ja ma­no, kad mo­kyk­loms rei­kia ge­rai vis­ką ap­gal­vo­ti, nė­ra taip pa­pras­ta suor­ga­ni­zuo­ti. Jau sau­sį pla­nuo­ja skelb­ti nau­ją kon­kur­są, o pa­tvir­ti­nus ki­tų me­tų mies­to biu­dže­tą, pa­si­ra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis. Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no, kad pro­jek­tą bū­ti­nai teiks.

Nė vie­nas vai­kas ne­vė­luo­ja, ne­li­ko tė­vų raš­te­lių, kad skau­da gerk­ly­tę, ko­jy­tę ir šian­dien vai­kas ne­spor­tuos, nes vai­kų no­ras spor­tuo­ti yra di­džiu­lis.