At­lei­do di­rek­to­rių – prašvilpė 50 000 eu­rų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas iš pra­džių ne­no­rė­jo pa­ti­kė­ti, kad bu­vu­sio "Del­fi­no" di­rek­to­riaus at­lei­di­mas iš pa­rei­gų mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo taip bran­giai – apie 50 tūks­tan­čių eu­rų.
Lie­tu­vos aukš­čiau­sia­sis teis­mas pa­dė­jo taš­ką ke­le­rius me­tus tru­ku­sio­je bu­vu­sio plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" di­rek­to­riaus Va­le­ri­jaus Be­lo­vo at­lei­di­mo iš dar­bo by­lo­je. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas – V. Be­lo­vas iš pa­rei­gų at­leis­tas ne­tei­sė­tai, ta­čiau į pa­rei­gas grą­žin­tas ne­bus. Nuo 2016 me­tų tru­ku­si is­to­ri­ja mies­to mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo apie pu­sę šim­to tūks­tan­čių. Sa­vi­val­dy­bė net tris kar­tus ne­su­ge­bė­jo tei­sė­tai at­leis­ti iš dar­bo įstai­gos va­do­vo.
"Jei tai pa­si­kar­to­tų, aš ir vėl tą pa­tį pa­kar­to­čiau", – tei­gė Šiaulių me­ras Artūras Visockas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vęs plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" di­rek­to­rius Va­le­ri­jus Be­lo­vas teis­mus lai­mė­jo, ta­čiau į pa­rei­gas ne­beg­rįš.

Trys at­lei­di­mai ir vi­si ne­pag­rįs­ti

Pir­mą kar­tą V. Be­lo­vas iš pa­rei­gų at­leis­tas 2017 me­tų ko­vą mies­to Ta­ry­bos spren­di­mu po 2016 me­tais at­lik­to Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to iš­va­dų. Tų pa­čių me­tų me­tų rugp­jū­tį dėl pa­da­ry­tų pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų teis­mas at­lei­di­mą pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu, grą­ži­no va­do­vą į dar­bą ir pri­tei­sė be­veik 14 tūks­tan­čių eu­rų kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas ir teis­mo iš­lai­das.

Sa­vi­val­dy­bė ne­lau­kė teis­mų pa­bai­gos, ir į "Del­fi­no" di­rek­to­riaus kė­dę sė­do nau­jas va­do­vas – me­ro pa­ta­rė­jo tei­si­nin­ko Ar­no Il­gaus­ko įbro­lis bu­vęs plau­ki­kas Pau­lius Vik­to­ra­vi­čius.

Tuo me­tu mies­to Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jus spor­to mo­kyk­lų nuo­sta­tus ir jos iš švie­ti­mo įstai­gų ta­po spor­to cent­rais. To­kių bū­du me­ras A. Vi­soc­kas įgi­jo tei­sę vie­na­ša­liš­kai priim­ti ir at­leis­ti iš dar­bo jų va­do­vus.

Tų pa­čių me­tų rug­sė­jo 13 die­ną V. Be­lo­vą me­ras sa­vo po­tvar­kiu iš pa­rei­gų at­šau­kė ant­rą kar­tą. Ta­čiau 2018 me­tų ko­vo 15 die­nos teis­mo spren­di­mu jis ir vėl grą­žin­tas į pa­rei­gas.

Sug­rį­žęs į po­stą, ko­vo 27 die­ną me­ro po­tvar­kiu V. Be­lo­vas jau tre­čią kar­tą bu­vo at­leis­tas.

Nors tre­čią­jį V. Be­lo­vo at­lei­di­mą Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas 2018 me­tų spa­lio mė­ne­sį pri­pa­ži­no kaip ne­pag­rįs­tą, vis tik į pa­rei­gas jo nu­spręs­ta ne­beg­rą­žin­ti, o iš "Del­fi­no" pri­teis­ti be­veik 7 tūks­tan­čių eu­rų kom­pen­sa­ci­ją ir vi­sas su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sias ir teis­mi­nes iš­lai­das. Teis­mas mo­ty­va­vo, kad dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos V. Be­lo­vui bus su­dė­tin­ga dirb­ti va­do­vu ir to­kį spren­di­mą priė­mė gin­da­mas jo in­te­re­sus.

Prak­tiš­kai tą pa­tį spren­di­mą ga­lio­ti pa­li­ko ir aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė, kad "Del­fi­nas" pa­gal sa­vo vyk­do­mą veik­lą yra švie­ti­mo įstai­ga, o jo nuo­sta­tai pa­keis­ti for­ma­liai.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo priė­mi­mo ir at­lei­di­mo iš pa­rei­gų tei­sė pri­klau­so išim­ti­nai mies­to Ta­ry­bai ir ne­ga­li bū­ti per­leis­ta me­rui. Me­ro po­tvar­kiai dėl at­lei­di­mo pa­nai­kin­ti.

Į Lie­tu­vos aukš­čiau­sią­jį teis­mą du ka­sa­ci­nius skun­dus pa­tei­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė. Ji gin­či­jo du Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mus, ku­riais ant­ras ir tre­čias V. Be­lo­vo at­lei­di­mai pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais. Aukš­čiau­sia­sis teis­mas šių me­tų lapk­ri­čio 7 die­nos ga­lu­ti­nė­mis nu­tar­ti­mis pa­li­ko ne­pa­keis­tus abu Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mus.

Be­lo­vas tei­sus, bet teis­mas ne­lie­pė nai­kin­ti Ta­ry­bos priim­tų spren­di­mų. Jie yra lo­giš­ki ir ne­šan­tys nau­dą.

Mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo per 50 tūks­tan­čių eu­rų

Ši be­veik tre­jus me­tus tru­ku­si V. Be­lo­vo at­lei­di­nė­ji­mo is­to­ri­ja ne tik pa­li­ko daug neat­sa­ky­tų klau­si­mų, ta­čiau ir pa­tuš­ti­no mies­to biu­dže­tą – per 50 tūks­tan­čių eu­rų.

Per vi­są by­li­nė­ji­mo­si lai­ko­tar­pį iš mies­to biu­dže­to V. Be­lo­vui bu­vo su­mo­kė­ta per 30 tūks­tan­čių eu­rų. Da­lį jų su­mo­kė­jo iš biu­dže­to iš­lai­ko­mas plau­ki­mo cent­ras "Del­fi­nas", kaip ir dau­giau ne­gu 5 tūks­tan­čius eu­rų mo­kes­čių nuo kom­pen­sa­ci­jų už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas.

Po tre­čio­jo at­lei­di­mo, kol įsi­tei­sė­jo apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, pus­me­tį "Del­fi­nas" mo­kė­jo V. Be­lo­vui at­ly­gi­ni­mą – po 55,23 eu­ro per die­ną. Įs­tai­ga tuo me­tu iš­lai­kė net du di­rek­to­rius – P. Vik­to­ra­vi­čių ir į pa­rei­gas ne­sug­rą­žin­tą V. Be­lo­vą.

Be to, Sa­vi­val­dy­bei te­ko ne tik pa­deng­ti V. Be­lo­vo tei­si­nes iš­lai­das. Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­gai­lė­jo at­sei­kė­ti be­veik 6 tūks­tan­čius eu­rų iš Klai­pė­dos sam­dy­tam tei­si­nin­kui, o plau­ki­mo mo­kyk­la sam­dė ad­vo­ka­tus už 7,5 tūks­tan­čio eu­rų. Šia by­la Sa­vi­val­dy­bė­je rū­pi­no­si ir me­ro pa­ta­rė­jas A. Il­gaus­kas.

Ta­čiau pra­lai­mė­da­ma vie­ną teis­mą po ki­to Sa­vi­val­dy­bė šo­vė dar aukš­čiau – su­ra­šy­ti du ieš­ki­nius Aukš­čiau­siam teis­mui nu­sam­dė vie­ną la­biau­siai pa­ty­ru­sių ci­vi­li­nės tei­sės asų, pro­fe­so­rių iš Vil­niu­je vei­kian­čios ad­vo­ka­tų kon­to­ros "TGS Bal­tic". Ši pa­slau­ga biu­dže­tą dar pa­tuš­ti­no dau­giau nei 7,2 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau by­las Sa­vi­val­dy­bė pra­lai­mė­jo.

V. Be­lo­vo ad­vo­ka­to pa­slau­gos vie­no­je by­lo­je kai­na­vo per 1 100 eu­rų ir pri­teis­tos ap­mo­kė­ti taip pat Sa­vi­val­dy­bei.

"Šiau­lių kraš­tui" me­ras A. Vi­soc­kas pra­ne­šė, kad da­lį teis­mi­nių iš­lai­dų kom­pen­suos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tį, at­sa­ko­my­bės drau­di­mu ap­drau­du­si drau­di­mo įstai­ga. Sa­vi­val­dy­bė­je pa­tiks­li­no, kad kal­ba­ma apie be­veik 4 tūks­tan­čius eu­rų. Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė paaiš­ki­no, kad dėl ga­lu­ti­nės su­mos dar bus svars­to­ma.

Į dar­bą "Del­fi­ne" ne­grį­žo

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na ga­lu­ti­nį teis­mo spren­di­mą, Rad­vi­liš­kio ba­sei­ne pro­jek­tų va­do­vu dir­ban­tis V. Be­lo­vas ne­džiū­ga­vo. Jam ne­pa­si­se­kė grįž­ti į anks­tes­nes pa­rei­gas, nors sa­kė su­pran­tąs, kad var­gu, ar to­kia­me san­ty­ky­je su mies­to va­do­vais dar­bas bū­tų bu­vęs įma­no­mas.

"Pap­ras­tam žmo­gui sun­ku su­pras­ti, kaip iš dar­bo at­lei­dus ne darb­da­viui, ne­grą­ži­na į dar­bą. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad ma­ne, pro­jek­tų va­do­vą, iš dar­bo at­leis­tų ne di­rek­to­rius, o pa­va­duo­to­jas ūkio rei­ka­lams. Ta­čiau aš pui­kiai su­pran­tu, kad šian­die­ni­nė­je si­tua­ci­jo­je ma­ne grį­žu­sį kaip mat at­leis­tų Ta­ry­ba", – sa­kė V. Be­lo­vas.

Me­ras ir vėl vis­ką pa­kar­to­tų

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ap­gai­les­ta­vo, kad teis­mas ne­su­dė­lio­jo taš­kų iki ga­lo. Pri­pa­ži­nęs, kad "Del­fi­nas" yra švie­ti­mo įstai­ga, teis­mas ne­pa­nai­ki­no Ta­ry­bos spren­di­mo, ku­riuo pa­tvir­tin­ti spor­to mo­kyk­lų nuo­sta­tai su pa­keis­tu jų sta­tu­su. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­si­sa­kė, kad tai bū­tų per­tek­li­nis da­ly­kas, nes šis Ta­ry­bos spren­di­mas pa­lie­čia ne tik "Del­fi­ną", bet ir ki­tas spor­to mo­kyk­las, ku­rios nė­ra by­los ša­lys.

"Aukš­čiau­sia­sis teis­mas iš es­mės pa­li­ko ko­šę, nes įsta­ty­mai ko­šės ver­ti. Iš šios si­tua­ci­jos išau­go di­de­lė nau­da. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja keis tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Yra ne­di­de­li niuan­sai, vis­kas pa­si­ka­bi­na ant vie­no žo­de­lio ne­for­ma­lia­ja­me ug­dy­me. Ga­li bū­ti ar į tą, ar į tą pu­sę. Čia lo­te­ri­ja. Šį kar­tą taip. Jau praė­jo daug lai­ko, jei teis­mas da­ry­tų ši­tą spren­di­mą da­bar, jis jau bū­tų ki­toks. Ne­de­ra tei­sės ak­tai ir tos ko­šės neišsp­ren­dė ir Aukš­čiau­sias teis­mas. (...) Tei­sė­jai la­vi­ruo­ja, nes tei­si­nė ba­zė nė­ra tiks­li", – sa­kė A. Vi­soc­kas.

Pa­gal tą pa­tį mo­de­lį, kai spor­to mo­kyk­los iš švie­ti­mo įstai­gų ta­po spor­to cent­rais, ku­rių tiks­las ne tik užim­ti vai­kus, bet ir ug­dy­ti spor­ti­nin­kus, nuė­jo Kau­nas, Pa­ne­vė­žys. Anot me­ro, tik taip ga­li­ma pa­siek­ti aukš­tų spor­ti­nių re­zul­ta­tų.

"Be­lo­vas tei­sus, bet teis­mas ne­lie­pė nai­kin­ti Ta­ry­bos priim­tų spren­di­mų. Jie yra lo­giš­ki ir ne­šan­tys nau­dą", – aiš­ki­no mies­to va­do­vas ir sa­kė ne­ke­ti­nan­tis ini­ci­juo­ti Ta­ry­bos spren­di­mų pa­kei­ti­mą.

Da­bar­ti­nis "Del­fi­no" di­rek­to­rius P. Vik­to­ra­vi­čius į pa­rei­gas yra priim­tas me­ro po­tvar­kiu, nors teis­mas pa­si­sa­kė, kad tai yra švie­ti­mo įstai­ga ir jos va­do­vų sky­ri­mas yra išim­ti­nė Ta­ry­bos tei­sė.

Me­ras aiš­ki­na, kad čia vis­kas ge­rai, nes ga­lio­jan­čių Ta­ry­bos spren­di­mų nei teis­mas, nei Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ne­pra­šė nu­neig­ti.

Me­ras pri­pa­ži­no, kad ši by­la tu­ri mi­nu­są – rei­kė­jo lai­ko, ner­vų, iš­tek­lių. Ta­čiau jam neat­ro­do, kad dau­giau ne­gu 50 tūks­tan­čių eu­rų – ne per di­de­li pi­ni­gai, nes tai esą at­neš "ne­pa­ma­tuo­ja­mą" nau­dą, kal­bant apie Lie­tu­vos mas­te­lį – su­si­tvar­kys tei­si­nė ba­zė.

"Jei tai pa­si­kar­to­tų, aš ir vėl tą pa­tį pa­kar­to­čiau", – tei­gė me­ras.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" ke­lis me­tus tru­ku­si dvi­val­dys­tės grės­mė bai­gė­si.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-11-14 / 14:01
Pritariu merui, kad reikia, kaip chirurgui, pjauti miesto auglius, o nemokamos medicinos, kaip žinome, nėra.Linkėčiau merui ir toliau nesustoti, nes dar toli gražu miesto kūnas nėra sveikas, bei skalpelio reikia ir kitose savivaldybės bendrovėse, ypač ten, kur labai giriamasi.
Tai jau kartojasi    Ket, 2019-11-14 / 14:04
,,Jei tai pa­si­kar­to­tų, aš ir vėl tą pa­tį pa­kar­to­čiau", – tei­gė me­ras". ,,"Del­fi­no" di­rek­to­rius P. Vik­to­ra­vi­čius į pa­rei­gas yra priim­tas me­ro po­tvar­kiu, nors teis­mas pa­si­sa­kė, kad tai yra švie­ti­mo įstai­ga ir jos va­do­vų sky­ri­mas yra išim­ti­nė Ta­ry­bos tei­sė". Tai reiškia, kad 50 000 eurų, tai dar ne riba, nes dabartinis išeitų paskirtas neteisėtai. Na, jei iš savo lėšų, tai daryk nesąmones kiek nori, tačiau jei tai iš miesto biudžeto, teks grąžinti.
Raimonda    Ket, 2019-11-14 / 14:06
Ar niekas nebemoko žurnalistų rašyti antraščių? Pagal šitą antraštę išeina, kad direktorius atleistas už tai, jog jis prašvilpė 50000 eur. Lietuvių kalboje "prašvilpti" pinigus reiškia juos pragerti, pravalgyti, praulioti ar kaip kitaip paleisti vėjais. Bet straipsnio esmė visai ne tokia. Logiška būtų tokį straipsnį pavadinti bent jau (nepretenduoju į tobulumą, nors jau į aiškumą) "Kad atleistų nepageidaujamą direktorių, savivaldybė nepagailėjo/išleido/sumokėjo net 50000 eur.
Meras saule    Ket, 2019-11-14 / 14:24
Kvailys tas meras, jo padejajai ir konsultantai. Kaip taip nesugebeti atleisti zmogu su tinkamai atliktom procedurom? Nemoki- nekisi nagu. Dabar 50tukst tik Belovui sumokes. Galetu is savo kisenes Ir siaip, siulyciau visiems biudzetiniu imoniu vadovams ivesti kadencijas, kad neuzsisedetu, kaip koks mero saules biciulis Petreikis :)
žinia Visocko rėmėjams    Ket, 2019-11-14 / 14:41
50 tūkstančių merui - jau ne pinigai, šiaip arbatpinigiai
Kaži     Ket, 2019-11-14 / 14:44
Bus įrašas ta tema feisbuke,nes nu labai žmogus mėgsta girtis koks ans auksa gabals šiauliuosna yra.O liapsusus savo aprašht nebus slabo?
R.    Pen, 2019-11-15 / 11:31

In reply to by Kaži

Savo liapsusus jis be jokio atsiprašymo ramiausiai pamiršta. Štai prieš kelias dienas visiems iš eilės kaišiojo savo postą, kokie "Šiaulių kraštas" blogiečiai - platina neigiamą informaciją apie mero-saulės požiūrį į Šiaulių universitetą. Pasirodo, tekstas buvo agentūros ELTA klaida (ir ne tokia jau didelė). Ir ką? Meras kuo ramiausiai tai iš savo puslapio ištrina be jokio paaiškinimo... Ne visi jo gerbėjai turi loginio mąstymo dovaną, tai jiems reikėtų ir išsamesnio paaiškinimo. Jeigu jau pašiukšlinai, ponas mere, tai prašom ir sutvarkyti. Su savo "gebėjimais" ir savo lėšomis.
Pastebėjau    Šeš, 2019-11-16 / 07:08

In reply to by R.

Kad dažnai ištrina savo postus jei tik kas daugiau prieš jį pakomentuoja.Neperseniausiai išsityčiojo iš žmogaus dėl Bačiūnų g. remonto o kai ponui daėjo,kad kvailai pasirodė-postas dingo :) va tau ir teisuolis geruolis :D
rimas     Ket, 2019-11-14 / 14:58
kas pazista pona Belova manau sutiks vienasaliskai,jog reikejo ji senai lauk mesti.Aisku gaila musu pinigeliu,bet gal kita karta teisininkas gudriau pasielgs atleisdamas
miestietis    Ket, 2019-11-14 / 21:34

In reply to by rimas

Pritariu Rimui, nes šiauliečiai labai mažai žino apie mieste bujojusią senų funkcionierių "grupę draugų" ratą, kurių maklės jau kitąkart ir per naglos būdavo, bet viskas po truputį, po truputį taisosi į gerą. Sveikinu merą nepabūgus, na o savivaldybės teisininkams ,žinoma, reiktu pasitempti ir būti profesionalesniems ir ateityje nebekompromituoti miesto galvos.
Vakar    Ket, 2019-11-14 / 15:11
Centrinė aikštė nebaigta - Kaltas meras. Liepos išpjautos - kaltas meras. Pabalių turgus - kaltas meras. Ir dėl visų kitų darbų - kaltas meras. Labai įdomus Šiaulių miesto gyventojų mąstymas. Su pagarba mieli miestiečiai.
Ina    Ket, 2019-11-14 / 19:58

In reply to by Vakar

Meras yra miesto galva,jis ir atsako už blogus ir gerus darbus,kaip ir šeimininkas savo kieme.Nesugeba valdyti situacijos,gali palikti savo pareigas,bet jis gi visur teisus,ką bedarytų,jau nebesmagu darosi,kai meras savo mieste nesusitvarko,negerbiu tokio mero!
@@@    Pen, 2019-11-15 / 03:07

In reply to by Vakar

O kas kaltas? Tai jam su komanda žmonės patikėjo valdyti ir tvarkyti miestą. Gaila tik, kad rinkėjai neįsigilino kas toj komandoj (šokėja, krepšinio specialistas, aktorius ir t.t.) Nematau nei vieno gero vadybininko, pats meras irgi praktiškai bemokslis toje srityje, apie viešuosius ryšius visai tyliu. Taigi, tai ir turim ką turim.
Klaunams    Pen, 2019-11-15 / 11:35

In reply to by Vakar

Bet, jeigu kas geresnio mieste nutinka, tai visada garbinamas meras. Jis padarė, jis suorgnizavo, jis, jis, jis... Tai čia jau - normalu? Visi miestai (ir net kaimai) tvarkosi, visi įsisavina ES lėšas. Šiauliai niekuo neišsiskiria. Ir meras čia nė prie ko. Paprasta tvarkytis, kai ateini į valdžią krizei pasibaigus. Nors, atrodo, kol kas Šiaulių finansinė situacija vis dar nėra gera.
to Vakar    Ket, 2019-11-14 / 15:19
Esi miesto galva, tai ir prisiimk atsakomybę, ne tik didelę algą, ir aplodismentus. Jei ne jis atsakingas už miestai, tai kas tada, gal šlavėja Salomėja ???
Labai abejoju    Pen, 2019-11-15 / 19:18

In reply to by vietinis

Nebent perrašys įstatymus,kurie bylos,kad jis-toks vienas ir nepakeičiamas. Pašūkauti atvykus su svita ,kad "aš esu Šiauliai", nebepavyks.
Radviliskietis    Ket, 2019-11-14 / 18:27
Ką reikia veikti plėtros vadovui baseine. dar viena erke prie savivaldybes lovio?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.