"Dagilėlis" grįžta į atnaujintus namus

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Re­pe­ti­ci­jų sa­lė­je la­biau­siai džiu­gi­na pa­keis­tos akus­ti­ką iš­krai­piu­sios pa­ka­bi­na­mos lu­bos.
20-tuo­sius moks­lo me­tus skai­čiuo­jan­ti Šiau­lių mies­to "Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo mo­kyk­la grįž­ta į mo­der­ni­zuo­tas pa­tal­pas. Mo­kyk­la, ug­dan­ti pa­sau­li­nių fes­ti­va­lių lau­rea­to ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro "Da­gi­lė­lis" dai­no­rė­lius, pa­ga­liau dirbs švie­sio­se tam pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se. Jas va­kar ap­ro­dė žur­na­lis­tams bei mies­to va­do­vams.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Da­gi­lė­lio" re­mon­tą at­nau­jin­to­je sa­lė­je pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis, me­ras A. Vi­soc­kas ir dai­na­vi­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius R. Ado­mai­tis. A. Vi­soc­kas pa­sa­ko­jo, kad jo sū­nus lan­kė "Da­gi­lė­lį", to­dėl jis iš vi­daus ži­no "vir­tu­vę".

Re­mon­to dar­bai bran­go

"Da­gi­lė­lio" mo­kyk­los Vy­tau­to gat­vė­je re­mon­tas bu­vo su­pro­jek­tuo­tas dar 2017 me­tais, o po me­tų pra­si­dė­jo dviem eta­pais vy­kę sta­ty­bos dar­bai. Di­džio­ji da­lis sta­ty­bos dar­bų at­lik­ti šiais me­tais. Kon­kur­są ant­ro eta­po dar­bams lai­mė­jo UAB "Li­me­ga".

Ran­go­vui su­for­mu­luo­tos už­duo­tys: at­lik­ti pa­tal­pų per­pla­na­vi­mą, pa­keis­ti su­tre­šu­sių me­di­nių grin­dų dan­gą, įreng­ti be­to­ni­nes grin­dis su gar­so izo­lia­ci­ja, pa­keis­ti jų dan­gą, įreng­ti pan­du­są ir tua­le­tą žmo­nėms su ne­ga­lia, at­lik­ti tua­le­tų re­mon­tą, įreng­ti stik­li­nes per­tva­ras, pa­ka­bi­na­mas lu­bas, pa­keis­ti vi­daus du­ris, at­lik­ti vi­daus sie­nų ap­dai­los dar­bus. Taip pat rei­kė­jo pa­keis­ti van­den­tie­kio ir nuo­tė­kų sis­te­mas, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją, su­mon­tuo­ti nau­jus švies­tu­vus, įreng­ti žai­bo­sau­gos sis­te­mą, įreng­ti nau­ją re­ku­pe­ra­ci­nę vė­di­ni­mo sis­te­mą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­sa­ko­jo, kad se­nas, dar prieš­ka­rio me­tais sta­ty­tas pa­sta­tas sta­ty­bi­nin­kams bu­vo pa­ren­gęs siurp­ri­zų. Nuar­džius me­di­nes grin­dis ras­tas šla­kas su sta­ty­bi­niu lau­žu ir šiukš­lė­mis. Pra­ka­sus šiukš­les paaiš­kė­jo, kad per­dan­ga ne gelž­be­to­ni­nė, o ke­ra­mi­nių blo­ke­lių, ku­rią bu­vo bū­ti­na stip­rin­ti.

Rei­kė­jo iš­tie­sin­ti krei­vas sie­nas, o nu­si­dė­vė­ju­sią sce­nos grin­dų dan­gą ne­pa­ka­ko at­nau­jin­ti, te­ko per­da­ry­ti iš pa­grin­dų. Sta­ty­bos dar­bų me­tu nu­dau­žus tin­ką paaiš­kė­jo, kad sie­nos – ke­ra­mi­nių blo­ke­lių, rei­kė­jo įreng­ti pa­pil­do­mą sie­nų gar­so izo­lia­ci­ją.

Šie ir dar ki­ti pa­pil­do­mi dar­bai Sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo per 200 tūks­tan­čių ir, pa­sak A. Bar­tu­lio, "su­val­gė" vi­sus per vie­šą­jį pir­ki­mo kon­kur­są su­tau­py­tus pi­ni­gus. Kon­kur­są "Li­me­ga" lai­mė­jo su 687 tūks­tan­čių eu­rų kai­na, ta­čiau bend­ra dar­bų ver­tė išau­go be­veik iki mi­li­jo­no eu­rų.

"Tie spren­di­niai leis tu­rė­ti ne tik gra­žų, bet ir funk­cio­na­lų pa­sta­tą. Įreng­ta mo­der­ni re­ku­pe­ra­ci­nė ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma. San­tech­ni­ką rei­kė­jo per­žiū­rė­ti, nes ten bu­vo vi­siš­ki "pū­liai", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

"Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo mo­kyk­lo­je dir­ba 29 pe­da­go­gai, o dai­na­vi­mo mo­ko­si apie 340 ber­niu­kų. Per me­tus "Da­gi­lė­lio" cho­ras da­ly­vau­ja apie 50 kon­cer­tų. Vien gruo­dį ber­niu­kų lau­kia 7 pa­si­ro­dy­mai.

Prie pa­sto­gės dar teks grįž­ti

Pris­ta­ty­me da­ly­va­vęs mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ant­ri­no: "Nie­ko nė­ra bai­siau, nei už­si­spir­ti, kaip ožiui, ir sa­ky­ti: va, Ta­ry­ba priė­mė, to­kia su­ma ir jau kaip bus, taip bus. Daž­ni pro­jek­tai bai­gia­si pa­pil­do­mais pi­ni­gais, pro­jek­tuo­to­jai ne­ga­li ma­ty­ti vis­ko".

Me­ras pik­ti­no­si ne­ko­ky­biš­kai dar 2003–2005 me­tais su­re­mon­tuo­tu mo­kyk­los sto­gu ir pa­sto­ge.

"Di­rek­to­rius pa­kal­bė­jo op­ti­mis­tiš­kai, aš pa­kal­bė­siu taip, kaip yra. Bu­vo­me kar­tu su mo­kyk­los va­do­vu pa­sto­gė­je. Jos re­mon­tą rei­kės per­da­ry­ti, nes ki­taip vi­sas tas da­bar­ti­nis re­mon­tas, ku­rį pa­da­rė­me vi­du­je, pra­žus. Ma­čiau sa­vo aki­mis ir ma­ne siu­tas ima, kaip žmo­nės prii­mi­nė­ja to­kius dar­bus", – dės­tė me­ras.

Šių me­tų pro­jek­te sto­go re­mon­tas ne­bu­vo nu­ma­ty­tas, tam ne­be­bu­vo pi­ni­gų. Mies­to va­do­vai dė­ko­jo "Li­me­gai", ku­ri su­ti­ko neat­ly­gin­ti­nai, sau­go­da­ma sa­vo dar­bo ko­ky­bę, pa­da­ry­ti bū­ti­nuo­sius dar­bus ir pa­sto­gė­je. Da­bar nuo drėg­mės ji ap­sau­go­ta, ta­čiau po 3–5 me­tų prie sto­go re­mon­to teks grįž­ti.

Ap­lin­ka ug­do vai­kuo­se as­me­ny­bes

Dai­na­vi­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis pa­brė­žė, kad kiek­vie­nas mo­kyk­los vaiz­do pa­ge­rė­ji­mas skir­tas vai­kams. Ko­lek­ty­vas tu­ri idė­jų, pla­nų, kaip ap­gy­ven­din­ti pa­tal­pas, pri­si­jau­kin­ti. Ap­lin­ka ug­do vai­kų sko­nį, ug­do juos kaip as­me­ny­bes. Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad nau­jas mo­kyk­los vaiz­das nu­džiu­gi­no ap­si­lan­kiu­sius vai­kus.

Po re­mon­to pa­ge­rė­jo są­ly­gos ir mo­ky­to­jų dar­bui. Ke­lias di­de­les kla­ses per­tvė­rė ir pa­da­rė ma­žes­nes kla­ses inst­ru­men­ta­lis­tams.

"Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo mo­kyk­lo­je dir­ba 29 pe­da­go­gai, o dai­na­vi­mo mo­ko­si apie 340 ber­niu­kų. Per me­tus "Da­gi­lė­lio" cho­ras da­ly­vau­ja apie 50 kon­cer­tų. Vien gruo­dį ber­niu­kų lau­kia 7 pa­si­ro­dy­mai.

Mo­kyk­la jau pra­dė­jo per­si­kė­li­mo pro­ce­są iš lai­ki­nų pa­tal­pų P. Vi­šins­kio gat­vė­je į da­žais kve­pian­čią mo­kyk­lą. Ta­čiau šis pro­ce­sas yra bran­gus. R. Ado­mai­tis sa­kė, kad jau pra­dė­jo inst­ru­men­tų per­ve­ži­mą, ta­čiau vie­no inst­ru­men­to par­ga­be­ni­mas kai­nuo­ja per 100 eu­rų. Pa­vyz­džiui, par­ga­be­nus for­te­pio­ną, jį rei­kia ne tik iš nau­jo su­de­rin­ti, bet ir duo­ti jam lai­ko pa­sto­vė­ti, pri­pras­ti prie esa­mos tem­pe­ra­tū­ros. Bet di­rek­to­rius ti­ki­si, kad gruo­džio mė­ne­sį ko­lek­ty­vas su­si­kraus­tys į sa­vo mo­kyk­lą. Ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je "Da­gi­lė­lio" par­si­kraus­ty­mui pla­nuo­ja­ma skir­ti iš biu­dže­to apie 10 tūks­tan­čių eu­rų.

Su "Da­gi­lė­lio" cho­ru va­do­vas jau tu­rė­jo re­pe­ti­ci­ją at­nau­jin­to­je sa­lė­je. Aki­vaiz­du, kad jo­je bū­ti­nai rei­kia užuo­lai­dų, ku­rios su­ger­tų ai­dą ir pa­ge­rin­tų akus­ti­ką. Va­do­vas vi­lia­si, kad ta­da bus ga­li­ma kon­cer­tuo­ti su or­kest­ru, kas iki šiol bu­vo neį­ma­no­ma.

R. Ado­mai­tis su pa­si­di­džia­vi­mu ro­do sce­no­je sto­vin­čius sau­gius mo­der­nius laip­tus cho­ris­tams, ku­rie yra su at­ra­mo­mis, kad vai­kai ne­nuk­ris­tų. Anot di­rek­to­riaus, tai, ko ge­ro vie­nin­te­liai to­kie laip­tai Lie­tu­vos sce­no­se.

Kal­bė­da­mas apie mo­kyk­los re­mon­tą R. Ado­mai­tis juo­ka­vo, kad pa­ga­liau at­si­ra­do ga­li­my­bė į dai­na­vi­mo mo­kyk­lą priim­ti mer­gai­tes, nes įreng­ti joms skir­ti tua­le­tai.

"Jei mer­gai­tės ateis į šią mo­kyk­lą, tai ber­niu­kų ly­gis iš­kart kris. Su mer­gai­tė­mis dirb­ti leng­viau. Yra tam tik­ri da­ly­kai, jos la­biau no­ri, o čia tu­ri už­degt. Mes mer­gai­tes kvie­čia­me į kon­cer­tus", – aiš­ki­no va­do­vas.