Kalėdos su "Dagilėliu"

Ro­mo BIE­LIAUS­KO nuo­tr.
"Da­gi­lė­lio" me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis klau­sy­to­jus kvie­čia kar­tu su­gie­do­ti "Džiaugs­min­gų šven­tų Ka­lė­dų".

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių ka­ted­ro­je vy­ko ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro "Da­gi­lė­lis" kon­cer­tas. Tra­di­ci­niu ta­pęs ren­gi­nys su­kvie­tė šim­tus klau­sy­to­jų – vie­tos te­ko paieš­ko­ti ir sto­vin­tie­siems.

Dau­giau nei 70 cho­ris­tų kar­tu su Šiau­lių ka­me­ri­niu or­kest­ru, so­lis­te Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­te at­li­ko va­lan­dos truk­mės ka­lė­di­nę pro­gra­mą.

Jo­je vie­tos ra­do ir lie­tu­vių au­to­rių Ja­ros­la­vo Ce­ha­no­vi­čiaus, Lai­mio Vil­kon­čiaus, Juo­zo Nau­ja­lio, ir už­sie­nio kū­rė­jų An­to­nio Vi­val­di, César Franck, Giu­lio Cac­ci­ni kū­ri­niai.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je prie cho­ro pri­si­jun­gė bu­vu­sie­ji dai­ni­nin­kai, taip pat bū­si­mie­ji cho­ris­tai – dai­na­vi­mo mo­kyk­los tre­čio­kai. "Džiaugs­min­gų šven­tų Ka­lė­dų ir me­tų nau­jų!" – toks mu­zi­ki­nis lin­kė­ji­mas nu­skam­bė­jo vi­sų kon­cer­to da­ly­vių lū­po­se.