"Busturo" pirkimai žlunga vienas po kito

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Šie "SG du­jos" au­to­bu­sai, sam­dy­tų "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jų par­vai­ruo­ti į Pa­ne­vė­žį su­kė­lė įta­ri­mų, kad jie par­va­ry­ti "Bus­tu­rui" dar prieš jam pa­skel­biant kon­kur­są.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mai ak­ci­nei bend­ro­vei "Bus­tu­ras" ne­pa­vy­ko pra­slys­ti pro Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos dė­me­sį ir įsi­gy­ti 20 nau­do­tų au­to­bu­sų pa­žei­džiant įsta­ty­mus bei ga­li­mai iš anks­to su­si­ta­rus su tie­kė­ju. VPT įpa­rei­go­jo įmo­nę nu­trauk­ti ne­skaid­rų pir­ki­mą. Tai jau ant­ras kon­kur­sas šį mė­ne­sį, ku­rį VTP "Bus­tu­rą" įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti. Užuot su­si­rū­pi­nu­si įmo­nės da­ro­mais pa­žei­di­mais Sa­vi­val­dy­bė ją gi­na.

Tas pa­ts tie­kė­jas ir au­to­bu­sų pa­rū­pin­tų, ir du­jų įpil­tų

Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pra­dė­jo pa­tik­ri­ni­mą dėl dvie­jų įta­ri­mų su­kė­lu­sių vie­šų­jų pir­ki­mų, ku­riuos or­ga­ni­za­vo "Bus­tu­ras" – „Ne­nau­jų trans­por­to prie­mo­nių (au­to­bu­sų) pir­ki­mas“ ir „Gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 bar slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui pir­ki­mas“.

Kiek anks­čiau VPT Ri­zi­kų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Kuk­lie­rius ko­men­ta­vo, kad įta­ri­mų su­kė­lė tai, jog abiems pir­ki­mams pa­siū­ly­mus pa­tei­kė tik vie­nas ir tas pa­ts tie­kė­jas, nors pir­ki­mų ob­jek­tai iš es­mės sky­rė­si. Tar­ny­ba nu­spren­dė įver­tin­ti pro­ce­dū­ras.

VPT nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" dirb­ti­nai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją, o 440 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo kon­kur­so są­ly­gos bu­vo su­ra­šy­tos taip, kad jas ati­ti­ko tik vie­nin­te­liai MAN A21 au­to­bu­sai. Pa­siū­ly­mą įsi­gy­ti bū­tent to­kius au­to­bu­sus pa­tei­kė tik vie­nas tie­kė­jas – UAB „SG du­jos“. Ta pa­ti įmo­nė vie­nin­te­lė da­ly­va­vo ir gam­ti­nių du­jų pir­ki­me, ku­rį VPT jau praė­ju­sią sa­vai­tę pa­va­di­no "kon­kur­so imi­ta­ci­ja" ir įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti.

Tar­ny­bos eks­per­tai kons­ta­ta­vo, kad 20 au­to­bu­sų tu­rė­jo bū­ti per­ka­mi da­li­mis, ne­pri­si­ri­šant prie vie­no tie­kė­jo. Ne­nau­jos trans­por­to prie­mo­nės ga­li bū­ti įsi­gy­ja­mos tik ant­ri­nė­je rin­ko­je pa­gal to lai­ko­tar­pio pa­siū­lą – pa­pras­tai pa­gal tuo me­tu vyks­tan­čius trans­por­to prie­mo­nių nu­ra­šy­mus iš ki­tų au­to­bu­sų par­kų.

To­dėl tar­ny­ba lai­ko ne­ra­cio­na­liu pri­si­ri­ši­mą prie vie­nos au­to­bu­so mar­kės ir vie­no ga­min­to­jo. Ver­tin­to­jų neį­ti­ki­no "Bus­tu­ro" ar­gu­men­tai, kad vie­nos mar­kės au­to­bu­sų eksp­loa­ta­ci­ja pi­ges­nė, ne­rei­kia ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jų.

"Per­kan­ty­sis su­bjek­tas sa­vo au­to­bu­sų par­ke šiuo me­tu nau­do­ja apie 10 ga­min­to­jų au­to­bu­sus, to­dėl jau da­bar mo­ka už priei­gą prie duo­me­nų ba­zės ga­min­to­jams ar­ba jų at­sto­vams bei jau tu­rė­jo bū­ti ap­mo­kęs už re­mon­tą at­sa­kin­gus sa­vo dar­buo­to­jus", – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Au­to­bu­sus par­si­va­rė prieš pa­skel­biant kon­kur­są

Tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, kad UAB "SG du­jos" siū­lo­mus au­to­bu­sus įsi­gi­jo dar prieš pa­skel­biant kon­kur­są.

"Pa­žy­mė­ti­na, kad re­mian­tis pa­ties tie­kė­jo pa­teik­to­mis tran­zi­ti­nių nu­me­rių kor­te­lių ko­pi­jo­mis, mi­nė­tus au­to­bu­sus jis įsi­gi­jo ir per kai­my­ni­nės vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją trans­por­ta­vo 2019 m. spa­lio mė­ne­sį t. y., dar prieš pa­skel­biant apie pir­ki­mą, kas tar­ny­bos nuo­mo­ne, lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus", – pa­žy­mė­ta ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Ne­se­niai ra­šė­me, kad "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jai pri­va­čiu už­sa­ky­mu par­va­rė iš Ry­gos apie 20 nau­do­tų šve­diš­kų MAN au­to­bu­sų. Ke­li ne­va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai esą bu­vo par­vež­ti "Bus­tu­ro" tra­lu. Tik šie au­to­bu­sai ne­bu­vo at­va­ry­ti į Šiau­lius, o pa­lik­ti Pa­ne­vė­žy­je.

"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas ta­da pa­tvir­ti­no, jog įmo­nės vai­ruo­to­jai au­to­bu­sus par­va­rė.

"UAB „Bus­tu­ras“ tei­kia ne tik ve­ži­mo, bet ir ki­tas, ko­mer­ci­nes pa­slau­gas, to­kias kaip tech­ni­nė pa­gal­ba, vai­ruo­to­jų, au­to­bu­sų, nuo­mos ir ki­tas. Už vi­sas "Bus­tu­ro" tei­kia­mas pa­slau­gas yra iš­ra­šo­mos są­skai­tos fak­tū­ros. Prii­mant už­sa­ky­mą pa­slau­gai už­sa­ko­vas nė­ra įpa­rei­go­tas paaiš­kin­ti, kaip ir "Bus­tu­ras" iš­siaiš­kin­ti, ko­kios konk­re­čiai trans­por­to prie­mo­nės bus ga­be­na­mos (vai­ruo­ja­mos)", – tei­gė V. Sei­rac­kas.

Anot va­do­vo, spa­lio mė­ne­sį UAB „Bus­tu­ras“ tu­rė­jo ko­mer­ci­nius už­sa­ky­mus iš Ry­gos tech­ni­nės pa­gal­bos ir vai­ruo­to­jų pa­slau­goms. Už su­teik­tas pa­slau­gas už­sa­ko­vui są­skai­tos iš­ra­šy­tos ir už­sa­ko­vų ap­mo­kė­tos. Kas bu­vo už­sa­ko­vas V. Sei­rac­kas nein­for­ma­vo.

Per 20 šių au­to­bu­sų iš­ri­kiuo­ti gre­ta Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko. Šios įmo­nės va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad šie au­to­bu­sai nė­ra skir­ti Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­kui.

Nors tei­gia­ma, kad au­to­bu­sai yra šve­diš­ki, jie yra su lat­viš­kais nu­me­riais.

UAB "SG du­jos" va­do­vas Vi­das Kor­sa­kas ne­nei­gė, kad tai jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės au­to­bu­sai.

"Mes tu­ri­me dau­giau nei 20 au­to­bu­sų. Mū­sų ei­na skel­bi­mai, mes juos par­duo­da­me ir už vi­sai ki­tą kai­ną. Šiuo me­tu mes par­duo­si­me juos tiems, ku­rie mums su­mo­kės di­džiau­sią kai­ną. Jie pa­leis­ti į lais­vą rin­ką", – aiš­ki­no V. Kor­sa­kas.

Pak­lau­sus, ko­dėl jie su lat­viš­kai nu­me­riais, ga­vo­me at­sa­ky­mą:

"O ko­dėl tai jus jau­di­na? To­kia yra ga­be­ni­mo tvar­ka. Jie nė­ra iš Lat­vi­jos", – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ant­ri­nė­je rin­ko­je nė­ra ge­rų nau­do­tų du­ji­nių au­to­bu­sų, ka­dan­gi dėl kli­ma­to kai­tos vie­nas iš pa­grin­di­nių šio pro­ce­sų as­pek­tų – trans­por­to trans­for­ma­vi­mas nau­do­jant al­ter­na­ty­vų ku­rą. Vie­na iš il­giau­sių per­spek­ty­vų yra me­ta­nas – gam­ti­nės du­jos.

V. Kor­sa­kas sa­kė dar ne­ži­nąs, ar "SG du­jos" da­ly­vaus vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­se, jei UAB "Bus­tu­ras" jį skelbs iš nau­jo. Spren­di­mą priims ta­da, kai kon­kur­sas bus pa­skelb­tas.

In­for­ma­ci­jos ne­ži­no, bet įmo­nę gi­na

Pap­ra­šius pa­ko­men­tuo­ti įsta­ty­mus pa­žei­džian­čius "Bus­tu­ro" vie­šuo­sius pir­ki­mus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad gerb­da­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą "Bus­tu­ro" va­do­vy­bė nu­trau­kė pir­ki­mą, kaip bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, tai­so pir­ki­mo są­ly­gas pa­gal nu­ro­dy­tus kri­te­ri­jus ir pro­ce­dū­ras pra­dės iš nau­jo.

"Jei­gu kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos konk­re­čiam X da­ly­viui, ta­da bū­tų pa­žei­di­mas. Bet to­kių ar­gu­men­tų, kad kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos vie­nam nė­ra", – įsi­ti­ki­nęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Di­rek­to­rius, ma­tyt, ne­bu­vo in­for­muo­tas, kad ver­ti­ni­mo iš­va­do­se tei­gia­ma: "Iš­nag­ri­nė­jus Eu­ro­po­je po­pu­lia­riau­sių ga­min­to­jų (...) skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie 2009-2019 me­tais ga­min­tus au­to­bu­sus, ma­ty­ti, kad vi­sus tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka tik MAN Truck & Bus SE ga­min­ti A21 mo­de­lio (skir­tin­goms rin­koms, skir­tin­gi pa­va­di­ni­mai) au­to­bu­sai, va­ro­mi su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis".

Ne­bu­vo A. Bar­tu­lis gir­dė­jęs ir apie tai, kad VPT su­rink­ta in­for­ma­ci­ja jai lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus, vy­ku­sius dar prieš kon­kur­so pa­skel­bi­mą.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad nuo­lat do­mi­si "Bus­tu­ro" pir­ki­mų si­tua­ci­ja, ta­čiau įmo­nę gi­na. Jis tei­gė, kad ir dau­giau ins­ti­tu­ci­jų ga­vo ano­ni­mi­nius skun­dus dėl įmo­nės veik­los, ta­čiau ver­ti­na juos kaip kon­ku­ren­ci­nę ko­vą.

Per­nai au­to­bu­sai pirk­ti taip pat pa­žei­džiant įsta­ty­mus

2019 me­tų lapk­ri­tį VPT įver­ti­no ir praė­ju­sių me­tų pra­džio­je pirk­tų 15 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras bei nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" du kar­tus, pa­si­ra­šy­da­mas pa­pil­do­mus su­si­ta­ri­mus su tie­kė­ju "BTS Vil­nius" pra­tę­sė pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, tai yra pa­kei­tė su­tar­tį, tie­kė­jui nu­sta­tant pa­lan­kes­nes są­ly­gas.

Tei­gia­ma, kad taip įmo­nė at­li­ko es­mi­nį su­tar­ties pa­kei­ti­mą ir pa­žei­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus – neuž­tik­ri­no skaid­ru­mo prin­ci­po bei vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lo – ra­cio­na­laus lė­šų nau­do­ji­mo.

Tar­ny­ba pri­pa­ži­no, kad su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, ta­čiau ji tuo me­tu jau bu­vo be­veik įvyk­dy­ta, ne­pris­ta­ty­tas bu­vo tik vie­nas iš 15 au­to­bu­sų, to­dėl ap­si­ri­bo­jo ver­ti­ni­mu.

Komentarai

zakrastionas    Tre, 2020-02-19 / 17:28
kartais einu per miestą ir pagalvoju - gal kiaurai praėjau pro merą ar kokį specialistą - nepastebėjau, nes tokie juk skaidrūs, permatomi ir nejaučiami - kaip šventa dvasia :)
bjauri vieta    Tre, 2020-02-19 / 19:44
skandinavai perka naujus elektrinius,lietuva milijona nuvaziavusius dyzelius
Gražvydas    Ket, 2020-02-20 / 11:05
Man tai patinka važinėti su miesto autobusais. Atsisėdi sau prie lango, žvalgais į gimtąjį miestą. Tave veža veža veža. Smagu. Pačiam vairuoti nereikia, durys pačios atsidaro. Puikumėlis. Ko jūs čia plyšaujate, nervus vienas kitam gadinate. Pažiūrėkite, pavasaris jau skruostus dažo. Ech...lepota.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.