Administracijos direktorius ignoruoja Kontrolės komitetą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko tei­gė, kad įsi­ga­lė­jus val­dan­čia­jai dau­gu­mai Sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­li­ko vie­tos at­vi­ru­mui, bend­ra­vi­mui, ap­ta­ri­mui ir skaid­ru­mui.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­te va­kar pla­nuo­ta svars­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nes ir vie­ši­ni­mo iš­lai­das. Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko pa­kvie­tė į po­sė­dį su­teik­ti in­for­ma­ci­ją Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį ir Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ją Gy­tį Skur­kį. Ta­čiau svars­ty­mas neį­vy­ko. D. Mi­cha­len­ko ga­vo di­rek­to­riaus raš­tą, ku­ria­me A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad jis ko­mi­te­te ne­da­ly­vaus, nes bus iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę. Di­rek­to­rius už­drau­dė vyk­ti į ko­mi­te­to po­sė­dį ir sa­vo pa­val­di­niams.

"Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai nė­ra sa­va­ran­kiš­ka ins­ti­tu­ci­ja ir be Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mų ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos teik­ti paaiš­ki­ni­mus ar pri­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos po­zi­ci­ją Jū­sų 2019-11-58 (grei­čiau­siai tu­rė­jo bū­ti 28-aut.) ko­mi­te­to po­sė­dy­je no­ri­mais svars­ty­ti klau­si­mais", – tei­gia va­do­vas.

A. Bar­tu­lis sa­vo raš­te iš Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo ko­mi­te­tui nu­ra­šė jo funk­ci­jas ir pa­reiš­kė, kad ke­ti­na­mi nag­ri­nė­ti klau­si­mai į jas neįei­na. Ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų kvie­ti­mas pri­sta­ti­nė­ti ko­mi­te­te klau­si­mus be di­rek­to­riaus ži­nios A. Bar­tu­lis ver­ti­na, kaip ki­ši­mą­si į Ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­lą.

"Jei Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riams jų funk­ci­jų vyk­dy­mui iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja, Ad­mi­nist­ra­ci­ja yra pa­si­ruo­šu­si ją pa­teik­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, jei tik toks pra­šy­mas ar pa­klau­si­mas bus su­for­mu­luo­tas ir gau­tas iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to ar at­ski­rų Ta­ry­bos na­rių", – raš­tu pa­si­ren­gęs su po­li­ti­kais bend­rau­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ste­bi­na to­kia Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo po­zi­ci­ja. Po kon­sul­ta­ci­jų su ki­tų sa­vi­val­dy­bių Kont­ro­lės ko­mi­te­tų at­sto­vais, D. Mi­cha­len­ko pa­ste­bė­jo, kad tik Šiau­liuo­se yra da­ro­mos to­kios kliū­tys ko­mi­te­to dar­bui. Be­je ki­tiems ke­tu­riems Ta­ry­bos ko­mi­te­tams, ku­rių pir­mi­nin­kai – val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai, to­kie ap­ri­bo­ji­mai iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos nė­ra da­ro­mi.

Vie­na iš įsta­ty­me įtvir­tin­tų ko­mi­te­to funk­ci­jų – nag­ri­nė­ti iš as­me­nų gau­na­mus pra­ne­ši­mus ir pa­reiš­ki­mus apie Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, įmo­nių, įstai­gų ir jų va­do­vų veik­lą ir teik­ti dėl jų siū­ly­mus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir Ta­ry­bai. Ta­ry­bos na­riams to­kius raš­tus ra­šan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis yra tie­sio­giai pa­val­dus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, o at­skai­tin­gas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ir me­rui.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­ko­men­ta­vo, kad ne­ke­ti­na taiks­ty­tis su to­kiu truk­dy­mu ko­mi­te­to dar­bui ir ža­da skųs­ti A. Bar­tu­lio veiks­mus Sei­mo kont­ro­lie­riui.