Administracijos direktorius ignoruoja Kontrolės komitetą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko tei­gė, kad įsi­ga­lė­jus val­dan­čia­jai dau­gu­mai Sa­vi­val­dy­bė­je ne­be­li­ko vie­tos at­vi­ru­mui, bend­ra­vi­mui, ap­ta­ri­mui ir skaid­ru­mui.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­te va­kar pla­nuo­ta svars­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nes ir vie­ši­ni­mo iš­lai­das. Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko pa­kvie­tė į po­sė­dį su­teik­ti in­for­ma­ci­ją Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį ir Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ją Gy­tį Skur­kį. Ta­čiau svars­ty­mas neį­vy­ko. D. Mi­cha­len­ko ga­vo di­rek­to­riaus raš­tą, ku­ria­me A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad jis ko­mi­te­te ne­da­ly­vaus, nes bus iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę. Di­rek­to­rius už­drau­dė vyk­ti į ko­mi­te­to po­sė­dį ir sa­vo pa­val­di­niams.

"Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai nė­ra sa­va­ran­kiš­ka ins­ti­tu­ci­ja ir be Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įga­lio­ji­mų ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos teik­ti paaiš­ki­ni­mus ar pri­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos po­zi­ci­ją Jū­sų 2019-11-58 (grei­čiau­siai tu­rė­jo bū­ti 28-aut.) ko­mi­te­to po­sė­dy­je no­ri­mais svars­ty­ti klau­si­mais", – tei­gia va­do­vas.

A. Bar­tu­lis sa­vo raš­te iš Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo ko­mi­te­tui nu­ra­šė jo funk­ci­jas ir pa­reiš­kė, kad ke­ti­na­mi nag­ri­nė­ti klau­si­mai į jas neįei­na. Ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų kvie­ti­mas pri­sta­ti­nė­ti ko­mi­te­te klau­si­mus be di­rek­to­riaus ži­nios A. Bar­tu­lis ver­ti­na, kaip ki­ši­mą­si į Ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­lą.

"Jei Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riams jų funk­ci­jų vyk­dy­mui iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja, Ad­mi­nist­ra­ci­ja yra pa­si­ruo­šu­si ją pa­teik­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, jei tik toks pra­šy­mas ar pa­klau­si­mas bus su­for­mu­luo­tas ir gau­tas iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to ar at­ski­rų Ta­ry­bos na­rių", – raš­tu pa­si­ren­gęs su po­li­ti­kais bend­rau­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ste­bi­na to­kia Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo po­zi­ci­ja. Po kon­sul­ta­ci­jų su ki­tų sa­vi­val­dy­bių Kont­ro­lės ko­mi­te­tų at­sto­vais, D. Mi­cha­len­ko pa­ste­bė­jo, kad tik Šiau­liuo­se yra da­ro­mos to­kios kliū­tys ko­mi­te­to dar­bui. Be­je ki­tiems ke­tu­riems Ta­ry­bos ko­mi­te­tams, ku­rių pir­mi­nin­kai – val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai, to­kie ap­ri­bo­ji­mai iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos nė­ra da­ro­mi.

Vie­na iš įsta­ty­me įtvir­tin­tų ko­mi­te­to funk­ci­jų – nag­ri­nė­ti iš as­me­nų gau­na­mus pra­ne­ši­mus ir pa­reiš­ki­mus apie Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, įmo­nių, įstai­gų ir jų va­do­vų veik­lą ir teik­ti dėl jų siū­ly­mus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir Ta­ry­bai. Ta­ry­bos na­riams to­kius raš­tus ra­šan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis yra tie­sio­giai pa­val­dus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, o at­skai­tin­gas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ir me­rui.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­ko­men­ta­vo, kad ne­ke­ti­na taiks­ty­tis su to­kiu truk­dy­mu ko­mi­te­to dar­bui ir ža­da skųs­ti A. Bar­tu­lio veiks­mus Sei­mo kont­ro­lie­riui.

Komentarai

Kontrolierius     Šeš, 2019-11-30 / 11:11
O gal visa visockio sutve turi ka slėpti , todel ir dengia vienas kita?
Jo    Šeš, 2019-11-30 / 11:18
Ignoras - tai tik viena iš taktikų. Šios chebros vadeiva yra praėjęs specialius mokymus masėms valdyti.
Ignuoruoja    Šeš, 2019-11-30 / 15:13
Todėl, kad opozicijos skystos blauzdos. Kaip ir valadntieji nieko kito kaip skusti ir skustis temoka. Belieka laukti kitų rinkimų ir rinkėjų kritiškumo.
>>    Pir, 2019-12-02 / 12:44
Bėda ta, kad administracija privalo teikti informaciją ne tik vietos savivaldos įstatymo pagrindu. Dar administraciją teikti informaciją įpareigoja Visuomenės informavimo įstatymas ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas. Pagal šiuos du įstatymus informaciją privalo teikti ne tik savivaldybių tarybų nariams, žurnalistams, bet ir visiems mirtingiesiems..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.