Savivaldybė su privačia bendrove teisybę aiškinsis teismuose

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis: "Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu."
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją dėl daug triukš­mo su­kė­lu­sios tvo­ros prie "Ly­ros" pre­ky­bos cent­ro bei į vals­ty­bi­nę že­mę įsi­ter­pu­sio šio pa­sta­to prie­sta­to.

Už tvo­rą at­sa­ko­my­bės ne­pri­sii­ma

"Ne­pa­kan­tu pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, už ką ne­tu­rė­tu­me pri­siim­ti", – tei­gė A. Bar­tu­lis apie ne­se­niai prie "Ly­ros" pre­ky­bos cent­ro Ly­ros gat­vė­je 13 iš­dy­gu­sią tvo­rą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas aiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė dėl tvo­ros tei­sė­tu­mo ren­ka pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją ir so­li­da­ri­zuo­ja­si su pro­ku­ra­tū­ra, gi­nan­čia vie­šą­jį in­te­re­są.

"Bend­ro­vė už­si­tvė­rė, ap­sun­ki­no srau­tus vers­li­nin­kų klien­tams. Pro­ku­ra­tū­ra įpa­rei­go­jo Sta­ty­bos ins­pek­ci­ją im­tis bū­ti­nų prie­mo­nių ap­gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są. Kiek mums ži­no­ma, Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ap­skun­dė to­kį pro­ku­ro­ro spren­di­mą", – pa­sa­ko­jo A. Bar­tu­lis.

Sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na­si, ar tvo­ros pa­sta­ty­mas ne­pa­žei­dė rei­ka­la­vi­mų dėl po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų. Ne­ri­mau­ja­ma, ar ji neap­sun­kins si­tua­ci­jos ne­lai­mės at­ve­ju gel­bė­jant žmo­nes ir tur­tą.

"Mes, kaip ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tu­ri­me bū­ti kal­ti­na­mi, kad čia at­si­ra­do tvo­ra ir mes nie­ko ne­da­ro­me. Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu", – juo­kė­si di­rek­to­rius.

Jis ne­nei­gė, kad jei tvo­ra neaukš­tes­nė nei 1,7 met­ro, o in­ter­ven­ci­ja į že­mę ne gi­les­nė nei 30 cen­ti­met­rų, sta­ty­bos lei­di­mo, de­ri­ni­mų dėl ko­mu­ni­ka­ci­jų ne­rei­kia. Anot di­rek­to­riaus, jei bus nu­sta­ty­ta sta­ti­nio sta­ty­ba pa­žei­džiant ko­kį nors tei­sės ak­tą, at­si­ras ar­gu­men­tas rei­ka­lau­ti nu­si­griau­ti tvo­rą ar­ba pa­ša­lin­ti pa­žei­di­mą. Va­do­vas pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu pil­nos tei­si­nės ar­gu­men­ta­ci­jos dar ne­tu­ri.

Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu.

"To­kios tvo­ros mies­to ne­puo­šia, jos yra ne­san­tai­kos is­to­ri­ja. La­bai no­rė­tų­si pa­pra­šy­ti spręs­ti tar­pu­sa­vio pro­ble­mas ne tvo­ro­mis", – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Šiau­liuo­se – Vi­jū­nė­lės va­rian­tas?

A. Bar­tu­lis taip pat in­for­ma­vo, kad bir­že­lio 28 die­ną "Šiau­lių ly­ra" krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu su­for­muo­ti tarp Sa­vi­val­dy­bės aikš­te­lės ir "Šiau­lių ly­ros" val­do­mos že­mės įsi­ter­pu­sį vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą ir su­jung­ti su be­si­ri­bo­jan­čiu skly­pu, val­do­mu mi­nė­tos bend­ro­vės.

Pra­dė­jus pro­ce­dū­rą ir ėmus rink­ti in­for­ma­ci­ją paaiš­kė­jo, kad į šį siau­rą vals­ty­bi­nės že­mės ruo­žą yra įsi­ter­pęs bend­ro­vės pa­sta­to prie­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bės pa­sam­dy­ti ma­ti­nin­kai šį fak­tą pa­tvir­ti­no.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad dar 2005 me­tais bend­ro­vė pra­šė sta­ty­bos lei­di­mo už­sta­ty­ti ant­rą aukš­tą ir prie­sta­tui sta­ty­ti, ta­čiau po po­ros me­tų re­gist­ruo­jant sta­ty­bą, že­mės in­tar­po ne­li­ko, o vi­sas pa­sta­tas til­po sa­vo že­mės skly­pe.

Di­rek­to­rius ste­bė­jo­si, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­ta ne­gy­ve­na­ma pa­tal­pa – ant­ras aukš­tas, o apie prie­sta­tą nu­ty­lė­ta.

"Pa­ti­kė­ki­te, kas yra sta­ti­nys, o kas pa­tal­pa, šiuo­se rū­muo­se (Sa­vi­val­dy­bė­je) dar at­ski­ria", – ne­lei­do abe­jo­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis tvir­ti­no, kad sta­ti­nys į vals­ty­bi­nę že­mę įsi­ter­pė 83–84 cen­ti­met­rus. Sta­ti­nio pa­ma­tas esą pa­sta­ty­tas ant gelž­be­to­ni­nės sie­ne­lės, ku­ri bu­vo lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

"Tu­ri­me Šiau­liuo­se Vi­jū­nė­lės va­rian­tą. Es­mė yra ne pa­žei­di­mo mas­tas, o pa­ts fak­tas. Kiek ga­li­ma lįs­ti į vals­ty­bi­nę že­mę – met­rą, pen­kis, šim­tą?" – re­to­riš­kai klau­sė di­rek­to­rius.

Dar 2016 me­tais Sa­vi­val­dy­bė su­si­ra­ši­nė­jo dėl šių skly­pų su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba (NŽT), ku­ri ra­šė: "nė­ra aiš­ku, kad sta­ti­nys, ku­ris ker­ta že­mės skly­po ri­bą, yra įre­gist­ruo­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Pa­gal re­gist­ro duo­me­nis neį­ma­no­ma iden­ti­fi­kuo­ti šio sta­ti­nio. Bū­tų tiks­lin­ga įver­tin­ti sta­ti­nio sta­ty­bos tei­sė­tu­mą".

2017 me­tais NŽT Šiau­lių sky­rius Sa­vi­val­dy­bei ra­šė apie įsta­ty­mo pa­žei­di­mą šio­je is­to­ri­jo­je. A. Bar­tu­lis ap­gai­les­ta­vo, kad tuo me­tu dir­bę ad­mi­nist­ra­to­riai ne­siė­mė veiks­mų, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą vi­sa at­sa­ko­my­bė už įsta­ty­mo vyk­dy­mą Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ten­ka Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

"By­la bus su­dė­tin­ga ir il­ga. Pa­tir­ties ša­ly­je yra – Vi­jū­nė­lės dva­ras, A. Sa­bo­nio ko­te­džai", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis, pri­min­da­mas teis­mi­nius pro­ce­sus dėl į vals­ty­bi­nę že­mę įlin­du­sių sta­ty­bų. Va­do­vas in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė sam­dys ad­vo­ka­tus, ku­rie ver­tins šio tei­si­nio gin­čo per­spek­ty­vą ir ga­li­mas pa­sek­mes bei at­sto­vaus jos in­te­re­sus.

A. Bar­tu­lis konk­re­čiai neat­sa­kė, ar bus rei­ka­lau­ja­ma prie­sta­tą nu­griau­ti.

Jis nei­gė, jog šie Sa­vi­val­dy­bės žings­niai ga­li bū­ti su­si­ję su „Šiau­lių ly­ros“ tvo­ros sta­ty­ba ar­ba su ki­tos tam pa­čiam ak­ci­nin­kui pri­klau­san­čios bend­ro­vės Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tui pa­teik­tu kreipimusi dėl galimų pažeidimų Šiau­lių bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te. Ša­lia am­fi­teat­ro, esan­čio pės­čių­jų bul­va­re, nuo­sa­vą pa­sta­tą tu­rin­ti bend­ro­vė tei­gia, jog pro­jek­te ne­pai­so­ma de­ta­lia­ja­me pla­ne nu­sta­ty­tų ser­vi­tu­tų. Dėl to gali strigti projekto įgyvendinimas.

Komentarai

Tik nereikia Lia Lia     Ket, 2019-09-05 / 08:39
Galėtų ponai savivaldybės vadovai priminti, dėl ko iš savivaldybės "išprašė" vyr. architektę, kuri neleido kitam garsiajam ponui daryti mieste bespredelą :). O kas jei apie tą busima statoma tvora žinojo visos miesto galvos? ;)
Hm    Ket, 2019-09-05 / 10:41
ras atpirkimo ožį ir nubaus, nes jie visada arogantiškai teisūs - kalta aplinka ir trukdo "dirbti".
WC    Ket, 2019-09-05 / 11:22
Per kysius pasistate,per kysi ir nenugriausit . Siauliu valdziazmogiai-menki ,niekingi zmogiuksciai,zydeliu subinlaiziai.
GEDA    Pen, 2019-09-06 / 13:03
Didziausia geda Siauliu savivaldybės administracijai, kuri nera miesto seimininkas, todėl ateityje tokius valdininkus ir politikus reikia neprileisti prie to, t,y. nebalsuoti uz juos, nes nieko nesugeba. Juokas pro ašaras.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.