Savivaldybė su privačia bendrove teisybę aiškinsis teismuose

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis: "Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu."
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją dėl daug triukš­mo su­kė­lu­sios tvo­ros prie "Ly­ros" pre­ky­bos cent­ro bei į vals­ty­bi­nę že­mę įsi­ter­pu­sio šio pa­sta­to prie­sta­to.

Už tvo­rą at­sa­ko­my­bės ne­pri­sii­ma

"Ne­pa­kan­tu pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, už ką ne­tu­rė­tu­me pri­siim­ti", – tei­gė A. Bar­tu­lis apie ne­se­niai prie "Ly­ros" pre­ky­bos cent­ro Ly­ros gat­vė­je 13 iš­dy­gu­sią tvo­rą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas aiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė dėl tvo­ros tei­sė­tu­mo ren­ka pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją ir so­li­da­ri­zuo­ja­si su pro­ku­ra­tū­ra, gi­nan­čia vie­šą­jį in­te­re­są.

"Bend­ro­vė už­si­tvė­rė, ap­sun­ki­no srau­tus vers­li­nin­kų klien­tams. Pro­ku­ra­tū­ra įpa­rei­go­jo Sta­ty­bos ins­pek­ci­ją im­tis bū­ti­nų prie­mo­nių ap­gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są. Kiek mums ži­no­ma, Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ap­skun­dė to­kį pro­ku­ro­ro spren­di­mą", – pa­sa­ko­jo A. Bar­tu­lis.

Sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na­si, ar tvo­ros pa­sta­ty­mas ne­pa­žei­dė rei­ka­la­vi­mų dėl po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų. Ne­ri­mau­ja­ma, ar ji neap­sun­kins si­tua­ci­jos ne­lai­mės at­ve­ju gel­bė­jant žmo­nes ir tur­tą.

"Mes, kaip ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tu­ri­me bū­ti kal­ti­na­mi, kad čia at­si­ra­do tvo­ra ir mes nie­ko ne­da­ro­me. Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu", – juo­kė­si di­rek­to­rius.

Jis ne­nei­gė, kad jei tvo­ra neaukš­tes­nė nei 1,7 met­ro, o in­ter­ven­ci­ja į že­mę ne gi­les­nė nei 30 cen­ti­met­rų, sta­ty­bos lei­di­mo, de­ri­ni­mų dėl ko­mu­ni­ka­ci­jų ne­rei­kia. Anot di­rek­to­riaus, jei bus nu­sta­ty­ta sta­ti­nio sta­ty­ba pa­žei­džiant ko­kį nors tei­sės ak­tą, at­si­ras ar­gu­men­tas rei­ka­lau­ti nu­si­griau­ti tvo­rą ar­ba pa­ša­lin­ti pa­žei­di­mą. Va­do­vas pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu pil­nos tei­si­nės ar­gu­men­ta­ci­jos dar ne­tu­ri.

Taip, ga­li te­nai pa­si­su­kio­ti su kaž­ko­kiu tai prie­tai­su ir nuim­ti, bet mes už­duo­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tą to­ną vi­siems šiems da­ly­kams. Na, ne­no­riu ši­to da­ry­ti. Nors gal­būt pa­si­sma­gin­ti ir bū­tų sma­gu.

"To­kios tvo­ros mies­to ne­puo­šia, jos yra ne­san­tai­kos is­to­ri­ja. La­bai no­rė­tų­si pa­pra­šy­ti spręs­ti tar­pu­sa­vio pro­ble­mas ne tvo­ro­mis", – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Šiau­liuo­se – Vi­jū­nė­lės va­rian­tas?

A. Bar­tu­lis taip pat in­for­ma­vo, kad bir­že­lio 28 die­ną "Šiau­lių ly­ra" krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu su­for­muo­ti tarp Sa­vi­val­dy­bės aikš­te­lės ir "Šiau­lių ly­ros" val­do­mos že­mės įsi­ter­pu­sį vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą ir su­jung­ti su be­si­ri­bo­jan­čiu skly­pu, val­do­mu mi­nė­tos bend­ro­vės.

Pra­dė­jus pro­ce­dū­rą ir ėmus rink­ti in­for­ma­ci­ją paaiš­kė­jo, kad į šį siau­rą vals­ty­bi­nės že­mės ruo­žą yra įsi­ter­pęs bend­ro­vės pa­sta­to prie­sta­tas. Sa­vi­val­dy­bės pa­sam­dy­ti ma­ti­nin­kai šį fak­tą pa­tvir­ti­no.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad dar 2005 me­tais bend­ro­vė pra­šė sta­ty­bos lei­di­mo už­sta­ty­ti ant­rą aukš­tą ir prie­sta­tui sta­ty­ti, ta­čiau po po­ros me­tų re­gist­ruo­jant sta­ty­bą, že­mės in­tar­po ne­li­ko, o vi­sas pa­sta­tas til­po sa­vo že­mės skly­pe.

Di­rek­to­rius ste­bė­jo­si, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­ta ne­gy­ve­na­ma pa­tal­pa – ant­ras aukš­tas, o apie prie­sta­tą nu­ty­lė­ta.

"Pa­ti­kė­ki­te, kas yra sta­ti­nys, o kas pa­tal­pa, šiuo­se rū­muo­se (Sa­vi­val­dy­bė­je) dar at­ski­ria", – ne­lei­do abe­jo­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Jis tvir­ti­no, kad sta­ti­nys į vals­ty­bi­nę že­mę įsi­ter­pė 83–84 cen­ti­met­rus. Sta­ti­nio pa­ma­tas esą pa­sta­ty­tas ant gelž­be­to­ni­nės sie­ne­lės, ku­ri bu­vo lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

"Tu­ri­me Šiau­liuo­se Vi­jū­nė­lės va­rian­tą. Es­mė yra ne pa­žei­di­mo mas­tas, o pa­ts fak­tas. Kiek ga­li­ma lįs­ti į vals­ty­bi­nę že­mę – met­rą, pen­kis, šim­tą?" – re­to­riš­kai klau­sė di­rek­to­rius.

Dar 2016 me­tais Sa­vi­val­dy­bė su­si­ra­ši­nė­jo dėl šių skly­pų su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba (NŽT), ku­ri ra­šė: "nė­ra aiš­ku, kad sta­ti­nys, ku­ris ker­ta že­mės skly­po ri­bą, yra įre­gist­ruo­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Pa­gal re­gist­ro duo­me­nis neį­ma­no­ma iden­ti­fi­kuo­ti šio sta­ti­nio. Bū­tų tiks­lin­ga įver­tin­ti sta­ti­nio sta­ty­bos tei­sė­tu­mą".

2017 me­tais NŽT Šiau­lių sky­rius Sa­vi­val­dy­bei ra­šė apie įsta­ty­mo pa­žei­di­mą šio­je is­to­ri­jo­je. A. Bar­tu­lis ap­gai­les­ta­vo, kad tuo me­tu dir­bę ad­mi­nist­ra­to­riai ne­siė­mė veiks­mų, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą vi­sa at­sa­ko­my­bė už įsta­ty­mo vyk­dy­mą Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ten­ka Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

"By­la bus su­dė­tin­ga ir il­ga. Pa­tir­ties ša­ly­je yra – Vi­jū­nė­lės dva­ras, A. Sa­bo­nio ko­te­džai", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis, pri­min­da­mas teis­mi­nius pro­ce­sus dėl į vals­ty­bi­nę že­mę įlin­du­sių sta­ty­bų. Va­do­vas in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė sam­dys ad­vo­ka­tus, ku­rie ver­tins šio tei­si­nio gin­čo per­spek­ty­vą ir ga­li­mas pa­sek­mes bei at­sto­vaus jos in­te­re­sus.

A. Bar­tu­lis konk­re­čiai neat­sa­kė, ar bus rei­ka­lau­ja­ma prie­sta­tą nu­griau­ti.

Jis nei­gė, jog šie Sa­vi­val­dy­bės žings­niai ga­li bū­ti su­si­ję su „Šiau­lių ly­ros“ tvo­ros sta­ty­ba ar­ba su ki­tos tam pa­čiam ak­ci­nin­kui pri­klau­san­čios bend­ro­vės Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tui pa­teik­tu kreipimusi dėl galimų pažeidimų Šiau­lių bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te. Ša­lia am­fi­teat­ro, esan­čio pės­čių­jų bul­va­re, nuo­sa­vą pa­sta­tą tu­rin­ti bend­ro­vė tei­gia, jog pro­jek­te ne­pai­so­ma de­ta­lia­ja­me pla­ne nu­sta­ty­tų ser­vi­tu­tų. Dėl to gali strigti projekto įgyvendinimas.