Namas neįgaliesiems išvertė vedėją

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis Ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­be­lei­do pirk­ti bran­gaus na­mo, o jo pir­ki­mą or­ga­ni­za­vu­sią sky­riaus ve­dė­ją at­lei­do iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ke­ti­no už 150 tūks­tan­čių eu­rų mies­to cent­re Tra­kų gat­vė­je pirk­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą ir įkur­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus iki 10 psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Šiam spren­di­mui lapk­ri­čio 7 die­ną tu­rė­jo pri­tar­ti mies­to Ta­ry­ba, ta­čiau klau­si­mas iš dar­bot­var­kės din­go. Lapk­ri­čio 14 die­ną iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu išė­jo So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Le­saus­kie­nė at­si­sa­kė in­for­muo­ti apie na­mo pir­ki­mo ap­lin­ky­bes, nes esą pir­ki­mo pro­ce­dū­ros dar ne­baig­tos, nors Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tvir­ti­no prie­šin­gai.

Pa­li­ko ve­dė­jos pa­rei­gas

Na­mo vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ra jau bu­vo įvyk­dy­ta, li­ku­si pa­si­ra­šy­ti pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis. Šiam veiks­mui rei­kė­jo gau­ti mies­to Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą. Nors klau­si­mas jau bu­vo ap­svars­ty­tas ko­mi­te­tuo­se, lapk­ri­čio 7 die­ną iš Ta­ry­bos dar­bot­var­kės jis din­go.

Paaiš­kin­ta, kad at­siė­mė ren­gė­jas. Ta­ry­bos na­riams ėmus klau­si­nė­ti prie­žas­čių, ko­dėl klau­si­mo dar­bot­var­kė­je ne­be­li­ko, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai my­kė, kad esą Ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri tei­sę klau­si­mą at­siim­ti.

Klau­si­mų pri­spaus­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis paaiš­ki­no trum­pai – spren­di­mo pro­jek­tą pa­ge­rins. Ta­čiau pre­li­mi­na­rio­je gruo­džio 12 die­nos Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je šio spren­di­mo pro­jek­tas neat­si­ra­do.

Praė­jus sa­vai­tei po Ta­ry­bos po­sė­džio iš So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų pa­si­trau­kė 26 me­tus Sa­vi­val­dy­bė­je iš­dir­bu­si E. Či­če­lie­nė. Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­ja Da­nu­tė Kup­rie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad ve­dė­ja at­leis­ta pa­čios pra­šy­mu be išei­ti­nių iš­mo­kų.

Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų E. Či­če­lie­nės bu­vo pa­pra­šy­ta, o neat­siž­vel­gus į šį pa­siū­ly­mą ne­va pa­gra­sin­ta at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą.

Kal­ba­ma, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ga­li­mai ne­vi­sai skaid­riai įvyk­dy­tas na­mo už 150 tūks­tan­čių Tra­kų gat­vė­je pir­ki­mas. Nors E. Či­če­lie­nė bu­vo tik vie­na iš pir­ki­mo ko­mi­si­jos na­rių, bū­tent jos sky­rius ren­gė pir­ki­mo do­ku­men­tus.

Na­mas – gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mams

Dar spa­lio mė­ne­sį E. Či­če­lie­nė "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, kad nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos as­me­nims su ne­ga­lia (iš­sky­rus tu­rin­čius sun­kią ne­ga­lią) nau­jai stei­gia­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Tam Sa­vi­val­dy­bė mies­to cent­re ir pir­ko na­mą.

Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­nys – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 1990 me­tų sta­ty­bos gy­ve­na­ma­sis na­mas su 6 arų že­mės skly­pu. Nors ob­jek­to kai­na – 150 tūks­tan­čių eu­rų – skelb­tas ne at­vi­ras kon­kur­sas, o pirk­ta ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Bu­vo ver­ti­na­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos – na­mo nuo­ma, pir­ki­mas ir sta­ty­ba. E. Či­če­lie­nė aiš­ki­no, kad ap­klaus­tos 10 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų nuo­mo­ja­mo na­mo ne­pa­siū­lė. Par­duo­da­mą pa­siū­lė vie­nin­te­lį, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė ir per­ka. Pir­ki­nį įsi­gy­ti pla­nuo­ta už mies­to biu­dže­to lė­šas. Dar apie 90 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus kai­nuo­tų šio glo­bos pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas.

Į pa­žei­di­mus at­kreip­tas dė­me­sys

Spa­lį pri­sta­ti­nė­jant pir­ki­nį Ta­ry­bos Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­te Ma­ri­jus Ve­lič­ka at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­tin­ka­mai at­lik­tos vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros – ne­ge­rai pa­si­rink­tas ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­das.

Anot po­li­ti­ko, šiuo at­ve­ju pir­miau­siai tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­tas vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sas, ir tik ta­da, jei ne­bū­tų gau­ta nė vie­no pa­siū­ly­mo, de­rė­jo or­ga­ni­zuo­ti ne­skelb­ti­nas de­ry­bas.

M. Ve­lič­ka ko­men­ta­vo, kad už pir­ki­mo pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mus pir­miau­siai at­sa­ko ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Juo bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius. Jis dir­ba vos pus­me­tį, to­dėl pir­ki­mą or­ga­ni­za­vo So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­rius.

In­for­ma­ci­jos ne­tei­kia

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad na­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra jau nu­trauk­ta, ko­mi­si­ja dar­bą bai­gė. Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rei As­tai Le­saus­kie­nei nu­siun­tus są­ra­šą klau­si­mų apie pir­ki­mo tu­ri­nį, gau­tas at­sa­ky­mas, kad pir­ki­mo pro­ce­dū­ros nė­ra baig­tos, o pir­ki­mo ko­mi­si­jos na­riai yra pa­si­ra­šę kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mus, tad in­for­ma­ci­jos teig­ti ne­ga­li.

Tai kaip yra iš tik­rų­jų?

Te­le­fo­nu A. Le­saus­kie­nė in­for­ma­vo, kad di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­to įsa­ky­mo nu­trauk­ti pro­ce­dū­ras dar nė­ra, nors tai die­nų klau­si­mas. Po kon­sul­ta­ci­jų su tei­si­nin­kais nu­spręs­ta in­for­ma­ci­jos ne­teik­ti.

Tad kol kas ga­li­ma pa­teik­ti tik neo­fi­cia­lią in­for­ma­ci­ją, jog esą Sa­vi­val­dy­bė, per­kant na­mą, tu­rė­jo ga­li­my­bę rink­tis, ta­čiau pir­ko konk­re­tų na­mą ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Apie na­mo pir­ki­mo si­tua­ci­ją A. Le­saus­kie­nė pa­ko­men­ta­vo: "Di­rek­to­rius su­stab­dė, pa­pra­šė at­lik­ti ap­klau­są, ar bū­tų no­rin­čių ei­ti į tą na­mą gy­ven­ti. No­rin­čių gy­ven­ti šiuo me­tu bū­tų tik du žmo­nės. Gal­būt atei­ty­je po ko­kių dvie­jų-tri­jų me­tų bū­tų ko­kie 3-4 žmo­nės. Aki­vaiz­du, kad šiuo me­tu tik­rai mums dar ne­rei­kia nei to­kio na­mo, nei to­kios pa­slau­gos".

Pak­laus­ta, ar sky­riaus ve­dė­jos išė­ji­mas iš dar­bo su­si­jęs su na­mo pir­ki­mu, at­sa­kė: "Sun­ku pa­sa­ky­ti čia taip tie­sio­giai".

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis bu­vo la­biau ka­te­go­riš­kas – E. Či­če­lie­nė išė­jo sa­vo no­ru ir čia nė­ra ką ko­men­tuo­ti.

Pak­laus­tas, ar jis pa­siū­lė ve­dė­jai pa­si­trauk­ti pa­čiai, at­sa­kė: "Nep­ro­vo­kuo­kit".

Ti­ki­ma­si nu­pirk­ti pi­giau

A. Bar­tu­lis pa­tvir­ti­no, kad na­mo vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra bu­vo nu­trauk­ta, ko­mi­si­ja dar­bą bai­gė. Po me­tų ža­da pirk­ti iš nau­jo, o per tą lai­ką daug kas ga­li pa­si­keis­ti.

"Tuo mo­men­tu, kai pir­ko­me, at­ro­dė vie­naip, da­bar at­ro­do, kad ir pi­giau ga­lim nu­pirk­ti. To­kie di­de­li na­mai, ku­riuo­se bū­tų 4-5 mie­ga­mie­ji, yra ne­pat­rauk­lūs rin­ko­je. Ti­ki­mės, kad po me­tų pa­vyks nu­pirk­ti pi­giau", – sa­kė di­rek­to­rius.

Pak­laus­ta, ar sky­riaus ve­dė­jos išė­ji­mas iš dar­bo su­si­jęs su na­mo pir­ki­mu, at­sa­kė: „Sun­ku pa­sa­ky­ti čia taip tie­sio­giai“.