Šauliai minėjo šimtmetį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus šau­lių 6-oji rink­ti­nės šau­liai mi­nė­jo šimt­me­tį.
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos (LŠS) Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus šau­lių 6-oji rink­ti­nė Šiau­liuo­se šven­tė 100 me­tų su­kak­tį.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šau­lio prie­sai­ka.

Šven­ti­nis ren­gi­nys pra­si­dė­jo šv. mi­šio­mis Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je.

Po šv. mi­šių šau­liai, ly­di­mi mu­zi­kos, bul­va­ru at­žy­gia­vo į Su­ki­lė­lių kal­ne­lį. Čia iš­kil­min­gai bu­vo duo­da­ma Šau­lių prie­sai­ka, jau­nų­jų šau­lių pa­si­ža­dė­ji­mas.

Šau­lius su šven­te svei­ki­no LŠS Gen. Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus šau­lių 6-osios rink­ti­nės va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ka­zi­mi­ras Čiup­lins­kas.

Iš­kil­min­gas šimt­me­čio mi­nė­ji­mas tę­sė­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je.

Prieš šimt­me­tį Šiau­lių šau­lių (VII) rink­ti­nė at­si­ra­do par­ti­za­nų bū­rių, ko­vo­ju­sių su bol­še­vi­kais ir ber­mon­ti­nin­kais, pa­grin­du. LŠS įga­lio­ti­nių R. Ski­pi­čio ir V. Po­žė­los ini­cia­ty­va bu­vo įsteig­tas "Lai­ki­na­sis par­ti­za­nų šta­bas".

Par­ti­za­nų bū­riai ofi­cia­liai į šau­lių sky­rių-rink­ti­nę su­si­bū­rė 1919 me­tų gruo­džio 10 die­ną. Tuo­met į sky­rių įsi­jun­gė 13 bū­rių su 150 na­rių. Pir­ma­sis rink­ti­nės su­va­žia­vi­mas įvy­ko 1920 me­tų lie­pos 15 die­ną.

Šiau­lių šau­lių bū­rio at­kū­ri­mas pra­si­dė­jo 1990 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį. Bir­že­lio 23–24 die­ną Ka­čer­gi­nė­je įvy­ku­sia­me pir­ma­ja­me at­kur­tos Šau­lių są­jun­gos są­skry­dy­je jau da­ly­va­vo ir Šiau­lių bū­rio šau­liai.

1990 me­tų rugp­jū­čio 6 die­ną Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me bū­rio pir­mi­nin­ku pa­skir­tas Arū­nas Zemb­lec­kas.

1991 me­tais Šiau­lių šau­liai ak­ty­viai da­ly­va­vo sau­go­jant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos rū­mus ir ki­tus vals­ty­bi­nės svar­bos ob­jek­tus.

1991 me­tų ba­lan­džio 7 die­ną kuo­pa bu­vo per­for­muo­ta į Šiau­lių 7-ąją šau­lių rink­ti­nę, jos pir­muo­ju va­du ta­po Ed­mun­das Ma­čiuls­kis. 1995 me­tais rink­ti­nė pa­va­din­ta Gen. Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus var­du.