Pradėti rengti pusiau požeminiai konteineriai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ke­lio­se mies­to gat­vė­se jau pra­dė­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių ren­gi­mo dar­bai.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pra­dė­tos reng­ti pu­siau po­že­mi­nės kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Iki bir­že­lio mė­ne­sio 34 to­kios aikš­te­lės bus įreng­tos mies­te, po vie­ną – Lin­kai­čiuo­se ir Ku­tiš­kiuo­se.

Gy­ven­to­jų bai­mės

Dar­bai jau vyks­ta Da­riaus ir Gi­rė­no, Ža­lio­jo­je, Kaš­to­nų gat­vė­se. Aikš­te­lių ra­jo­ne pa­sta­ty­mu rū­pi­na­si VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras, dar­bus at­lie­ka UAB "VSA Vil­nius".

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, kiek­vie­no­je aikš­te­lė­je bus įreng­ta po ke­tu­ris ap­va­lius plas­ti­ki­nius kon­tei­ne­rius, ku­rių tal­pa 5 ku­bi­niai met­rai, gy­lis po že­me – iki 2 met­rų.

Pra­si­dė­ję dar­bai jau su­lau­kė rad­vi­liš­kie­čių at­gar­sio. Re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad nau­jie­ji kon­tei­ne­riai at­si­ras vi­sai prie pat gat­vės, tuo nė kiek ne­ge­rin­da­mi es­te­ti­nio vaiz­do.

Re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nu­sių 44-ojo dau­gia­bu­čio (Da­riaus ir Di­rė­no gat­vė­je) gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, kon­tei­ne­riai ka­sa­mi per daug ar­ti jų na­mo: žmo­nės bai­mi­na­si, kad va­sa­rą dėl to ne­bus ga­li­ma at­si­da­ry­ti lan­gų.

Bai­min­ta­si, kad di­des­nės tal­pos, ku­rios, ko ge­ro, bus re­čiau tuš­ti­na­mos, skleis ne­ma­lo­nius kva­pus.

Pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai – to­bu­les­ni

Sa­vi­val­dy­bės paaiš­ki­ni­mu, aikš­te­lėms bu­vo ren­ka­mos vie­tos, ku­rio­se nė­ra po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų (du­jo­tie­kio, ši­lu­mos tink­lų, elekt­ros, van­den­tie­kio, nuo­te­kų ir ry­šių tink­lų).

"Aikš­te­lės ren­gia­mos ne ma­žes­niu kaip 10 met­rų at­stu­mu nuo gy­ve­na­mo­jo pa­sta­to ir lai­kan­tis mi­ni­ma­lių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų bei ki­tų tei­sės ak­tų nu­ro­dy­mų.

Kaip tik tarp to­kių aikš­te­lių pri­va­lu­mų mi­ni­ma ne tik di­des­nė tal­pa, bet ir tai, kad nuo jų sklis ma­žiau ne­ma­lo­nių kva­pų, nes jo­se at­lie­kos lai­ko­mos 6–7 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je po že­me.

Be to, į jas sun­kiau pa­tek­ti ir gy­vū­nams, ir at­lie­kas iš kon­tei­ne­rių ren­kan­tiems bei jas daž­niau­siai iš­ver­čian­tiems as­me­nims, o iš­tuš­ti­na­mi kon­tei­ne­riai bus kaip ir anks­čiau, ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Ne­to­li gat­vės aikš­te­lės ren­gia­mos dėl pa­to­ges­nio iš­ve­ži­mo. Ne­ma­nau, kad jos ga­dins vaiz­dą, ka­dan­gi ša­lia jų ne­be­tu­rė­tų bū­ti iš­vers­tų šiukš­lių, kaip prie se­nų­jų kon­tei­ne­rių", – re­dak­ci­jai aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Va­ra­na­vi­čius.

Pa­sak V. Va­ra­na­vi­čiaus, to­kia aikš­te­le bus pa­to­giau nau­do­tis gy­ven­to­jams, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, bei aikš­te­les ap­tar­nau­jan­čiam trans­por­tui.

Jo tei­gi­mu, Rad­vi­liš­ky­je pa­si­rink­ti pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai to­bu­les­ni už tuos, ku­rie yra su įlei­džia­mais mai­šais.

"Į pa­sta­ruo­sius kon­tei­ne­rius įsi­gud­ri­na­ma pa­tek­ti ir iš­lip­ti iš jų įpjo­vus ir mai­šuo­se pa­da­rius lyg ko­pė­čių laip­te­lius. Čia to­kios ga­li­my­bės ne­bus", – tei­gė spe­cia­lis­tas.

Kon­tei­ne­rių tal­pos esą bus de­zin­fe­kuo­ja­mos nu­ma­ty­tais ter­mi­nais, to­dėl kva­pų ir dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti.

Aikš­te­lių vie­ta ir dy­dis, anot V. Va­ra­na­vi­čiaus, pa­rink­ti at­si­žvel­giant į Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­tų iš­dės­ty­mo sche­mą, su ja gy­ven­to­jai bu­vo su­pa­žin­din­ti.Ten, kur ren­gia­mos pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lės, ne­be­liks se­nų­jų kon­tei­ne­rių, ta­čiau jų at­si­ras ki­to­se vie­to­se.

Komentarai

Rasa    Ket, 2020-01-23 / 10:44
Labai gerai, kad konteineriai rengiami po daugiabučių langais, jau svajojam, kaip atsidarę langus mėgausimės nuostabiausių aromatų puokštėmis, o vasarą ypač!
diedas    Ant, 2020-01-28 / 22:39

In reply to by Rasa

o tai kur dabar jie yra, laukuose ar kiemuose prie kitų langų? Jei padarys toliau taigi vėl būsit nepatenkinti, kad per toli. Šie konteineriai yra sandarūs prie jų net katės nesiveisia. Geras daiktas, kas supranta.
Diedui     Tre, 2020-01-29 / 09:20
Nebejuokink pelių. Vaikai gyvena Vilniuje, po tuos konteinerius sėkmigai bomžai rausiasi, kokie dar sandarūs?
diedas    Tre, 2020-01-29 / 20:15

In reply to by Diedui

Nu ten gi Vilnius ir bomžai profai :DDD Turėjau galvoje sandariai uždaromi. Nes kituose miestuose, net katinai pasišalina nes negali įlyst ir susirast maisto.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.