Pradėti rengti pusiau požeminiai konteineriai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ke­lio­se mies­to gat­vė­se jau pra­dė­ti pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių ren­gi­mo dar­bai.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pra­dė­tos reng­ti pu­siau po­že­mi­nės kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Iki bir­že­lio mė­ne­sio 34 to­kios aikš­te­lės bus įreng­tos mies­te, po vie­ną – Lin­kai­čiuo­se ir Ku­tiš­kiuo­se.

Gy­ven­to­jų bai­mės

Dar­bai jau vyks­ta Da­riaus ir Gi­rė­no, Ža­lio­jo­je, Kaš­to­nų gat­vė­se. Aikš­te­lių ra­jo­ne pa­sta­ty­mu rū­pi­na­si VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras, dar­bus at­lie­ka UAB "VSA Vil­nius".

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, kiek­vie­no­je aikš­te­lė­je bus įreng­ta po ke­tu­ris ap­va­lius plas­ti­ki­nius kon­tei­ne­rius, ku­rių tal­pa 5 ku­bi­niai met­rai, gy­lis po že­me – iki 2 met­rų.

Pra­si­dė­ję dar­bai jau su­lau­kė rad­vi­liš­kie­čių at­gar­sio. Re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad nau­jie­ji kon­tei­ne­riai at­si­ras vi­sai prie pat gat­vės, tuo nė kiek ne­ge­rin­da­mi es­te­ti­nio vaiz­do.

Re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nu­sių 44-ojo dau­gia­bu­čio (Da­riaus ir Di­rė­no gat­vė­je) gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, kon­tei­ne­riai ka­sa­mi per daug ar­ti jų na­mo: žmo­nės bai­mi­na­si, kad va­sa­rą dėl to ne­bus ga­li­ma at­si­da­ry­ti lan­gų.

Bai­min­ta­si, kad di­des­nės tal­pos, ku­rios, ko ge­ro, bus re­čiau tuš­ti­na­mos, skleis ne­ma­lo­nius kva­pus.

Pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai – to­bu­les­ni

Sa­vi­val­dy­bės paaiš­ki­ni­mu, aikš­te­lėms bu­vo ren­ka­mos vie­tos, ku­rio­se nė­ra po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų (du­jo­tie­kio, ši­lu­mos tink­lų, elekt­ros, van­den­tie­kio, nuo­te­kų ir ry­šių tink­lų).

"Aikš­te­lės ren­gia­mos ne ma­žes­niu kaip 10 met­rų at­stu­mu nuo gy­ve­na­mo­jo pa­sta­to ir lai­kan­tis mi­ni­ma­lių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų bei ki­tų tei­sės ak­tų nu­ro­dy­mų.

Kaip tik tarp to­kių aikš­te­lių pri­va­lu­mų mi­ni­ma ne tik di­des­nė tal­pa, bet ir tai, kad nuo jų sklis ma­žiau ne­ma­lo­nių kva­pų, nes jo­se at­lie­kos lai­ko­mos 6–7 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je po že­me.

Be to, į jas sun­kiau pa­tek­ti ir gy­vū­nams, ir at­lie­kas iš kon­tei­ne­rių ren­kan­tiems bei jas daž­niau­siai iš­ver­čian­tiems as­me­nims, o iš­tuš­ti­na­mi kon­tei­ne­riai bus kaip ir anks­čiau, ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Ne­to­li gat­vės aikš­te­lės ren­gia­mos dėl pa­to­ges­nio iš­ve­ži­mo. Ne­ma­nau, kad jos ga­dins vaiz­dą, ka­dan­gi ša­lia jų ne­be­tu­rė­tų bū­ti iš­vers­tų šiukš­lių, kaip prie se­nų­jų kon­tei­ne­rių", – re­dak­ci­jai aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Va­ra­na­vi­čius.

Pa­sak V. Va­ra­na­vi­čiaus, to­kia aikš­te­le bus pa­to­giau nau­do­tis gy­ven­to­jams, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, bei aikš­te­les ap­tar­nau­jan­čiam trans­por­tui.

Jo tei­gi­mu, Rad­vi­liš­ky­je pa­si­rink­ti pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai to­bu­les­ni už tuos, ku­rie yra su įlei­džia­mais mai­šais.

"Į pa­sta­ruo­sius kon­tei­ne­rius įsi­gud­ri­na­ma pa­tek­ti ir iš­lip­ti iš jų įpjo­vus ir mai­šuo­se pa­da­rius lyg ko­pė­čių laip­te­lius. Čia to­kios ga­li­my­bės ne­bus", – tei­gė spe­cia­lis­tas.

Kon­tei­ne­rių tal­pos esą bus de­zin­fe­kuo­ja­mos nu­ma­ty­tais ter­mi­nais, to­dėl kva­pų ir dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti.

Aikš­te­lių vie­ta ir dy­dis, anot V. Va­ra­na­vi­čiaus, pa­rink­ti at­si­žvel­giant į Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­tų iš­dės­ty­mo sche­mą, su ja gy­ven­to­jai bu­vo su­pa­žin­din­ti.Ten, kur ren­gia­mos pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lės, ne­be­liks se­nų­jų kon­tei­ne­rių, ta­čiau jų at­si­ras ki­to­se vie­to­se.