Padidėjusi oro tarša kenkia sveikatai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ją ore le­mia ir gat­vė­se vyks­tan­tys sta­ty­bos dar­bai.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pra­ne­šė, kad ba­lan­džio 24 die­ną, vy­rau­jant ne­pa­lan­kioms ter­ša­lų iš­si­sklai­dy­mo są­ly­goms, Šiau­liuo­se vi­du­ti­nė pa­ros kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja be­veik du kar­tus vir­ši­jo ri­bi­nį dy­dį. Va­kar kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ore iš­liko pa­di­dė­ju­si, ypač prie in­ten­sy­vaus eis­mo gat­vių.

Lais­tys gat­ves

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Stat­kus in­for­ma­vo, kad šią pro­ble­mą va­kar ap­ta­rė su mies­to gat­ves va­lan­čia bend­ro­ve "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai" ir iki ba­lan­džio 29 die­nos bus lais­to­mos mies­to gat­vės. Kol kas pla­nuo­ja­ma gat­ves pa­lais­ty­ti vie­ną kar­tą. Vė­liau spręs pa­gal si­tua­ci­ją. V. Stat­kus pa­žy­mė­jo, kad po žie­mos gat­vių pa­kraš­čiuo­se su­si­kau­pu­sios smė­lio są­na­šos šiuo me­tu taip pat yra va­lo­mos.

De­par­ta­men­to va­do­vas ne­nei­gė, kad vė­juo­tą die­ną oro už­terš­tu­mą kie­to­sio­mis da­le­lė­mis le­mia ir mies­to gat­vė­se vyks­tan­tys sta­ty­bų dar­bai. Sa­kė, kad sta­ty­bi­nin­kai pri­va­lo už­tik­rin­ti jų dar­bo vie­to­je kuo ma­žes­nį dul­kė­tu­mą.

"Jei­gu klau­sė­te si­nop­ti­kų, tai net iš Sa­cha­ros at­ne­šė smė­lio. Mes čia ne­la­bai ap­si­gin­si­me, ga­li­me tik plau­ti gat­ves", – sa­kė de­par­ta­men­to va­do­vas.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras in­for­muo­ja, kad oro už­terš­tu­mas di­dė­ja dėl me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų, kai silp­nas vė­jas, rū­kas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas ter­ša­lams kaup­tis, taip pat dėl in­ten­sy­vaus trans­por­to srau­to (ypač pi­ko me­tu), ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mų gat­vių.

Vei­kia svei­ka­tą

Spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad žy­mus kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­jos ore pa­di­dė­ji­mas ga­li pa­veik­ti krau­jo­ta­kos sis­te­mos ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gas. Nus­ta­ty­ta anks­ty­vos mir­ties ri­zi­ka žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies ir plau­čių li­go­mis, ast­ma, ki­to­mis kvė­pa­vi­mo or­ga­nų li­go­mis, taip pat pa­gy­ve­nu­siems as­me­nims.

Il­ga­lai­kis kie­tų­jų da­le­lių pa­di­dė­ju­sios kon­cent­ra­ci­jos po­vei­kis pa­di­di­na lė­ti­nės obst­ruk­ci­nės plau­čių li­gos at­si­ra­di­mo ri­zi­ką, plau­čių funk­ci­jos su­si­lpnė­ji­mą suau­gu­siems, bū­si­mo gy­ve­ni­mo truk­mės su­ma­žė­ji­mą dėl šir­dies ir plau­čių li­gų mir­tin­gu­mo ir ga­li­mai dėl plau­čių vė­žio.

Įro­dy­tas ry­šys tarp pa­di­dė­ju­sio kie­tų­jų da­le­lių kie­kio ore ir kū­di­kių mir­tin­gu­mo nuo kvė­pa­vi­mo li­gų, vai­kų ser­ga­mu­mo bron­chi­tais ir plau­čių li­go­mis.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tės Zi­tos Sa­ka­laus­kai­tės pa­reng­to­se re­ko­men­da­ci­jo­se – siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti spor­ti­nių už­siė­mi­mų lau­ke, bė­gio­ti ar vaikš­čio­ti su ma­ža­me­čiais vai­kais, ka­dan­gi kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja di­džiau­sia prie že­mės pa­vir­šiaus. Ge­riau ei­ti į par­kus, miš­ke­lius, ato­kiau nuo jud­rių gat­vių, pra­mo­ni­nių ra­jo­nų.

Oro tar­šai jaut­riau­siems vai­kams, nėš­čioms mo­te­rims, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis kvė­pa­vi­mo ir krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­go­mis re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­lik­ti na­muo­se.

Na­muo­se rei­kė­tų nea­ti­da­ri­nė­ti or­lai­džių, lan­gų, o prieš vė­di­nant pa­tal­pas, lan­gus ar or­lai­des re­ko­men­duo­ti­na už­deng­ti drėg­nu au­di­niu. Va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liais pa­ta­ria­ma san­da­riai už­da­ry­ti lan­gus.

Komentarai

koment    Pen, 2019-04-26 / 10:49
Lietaus nėra, mieste vykdomi statybos-remonto darbai, tai sukelia dar daugiau dulkių. Reikėtų nors kartą per dieną palaistyti gatves. Praėjusiais metais tvarkant Tilžės gatvę ši problema jau buvo keliama ir miesto atsakingos organizacijos pažadėjo, kad bus laistomos gatvės. O kas pasikeitė šiemet?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.