Padidėjusi oro tarša kenkia sveikatai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ją ore le­mia ir gat­vė­se vyks­tan­tys sta­ty­bos dar­bai.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pra­ne­šė, kad ba­lan­džio 24 die­ną, vy­rau­jant ne­pa­lan­kioms ter­ša­lų iš­si­sklai­dy­mo są­ly­goms, Šiau­liuo­se vi­du­ti­nė pa­ros kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja be­veik du kar­tus vir­ši­jo ri­bi­nį dy­dį. Va­kar kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ore iš­liko pa­di­dė­ju­si, ypač prie in­ten­sy­vaus eis­mo gat­vių.

Lais­tys gat­ves

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Stat­kus in­for­ma­vo, kad šią pro­ble­mą va­kar ap­ta­rė su mies­to gat­ves va­lan­čia bend­ro­ve "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai" ir iki ba­lan­džio 29 die­nos bus lais­to­mos mies­to gat­vės. Kol kas pla­nuo­ja­ma gat­ves pa­lais­ty­ti vie­ną kar­tą. Vė­liau spręs pa­gal si­tua­ci­ją. V. Stat­kus pa­žy­mė­jo, kad po žie­mos gat­vių pa­kraš­čiuo­se su­si­kau­pu­sios smė­lio są­na­šos šiuo me­tu taip pat yra va­lo­mos.

De­par­ta­men­to va­do­vas ne­nei­gė, kad vė­juo­tą die­ną oro už­terš­tu­mą kie­to­sio­mis da­le­lė­mis le­mia ir mies­to gat­vė­se vyks­tan­tys sta­ty­bų dar­bai. Sa­kė, kad sta­ty­bi­nin­kai pri­va­lo už­tik­rin­ti jų dar­bo vie­to­je kuo ma­žes­nį dul­kė­tu­mą.

"Jei­gu klau­sė­te si­nop­ti­kų, tai net iš Sa­cha­ros at­ne­šė smė­lio. Mes čia ne­la­bai ap­si­gin­si­me, ga­li­me tik plau­ti gat­ves", – sa­kė de­par­ta­men­to va­do­vas.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras in­for­muo­ja, kad oro už­terš­tu­mas di­dė­ja dėl me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų, kai silp­nas vė­jas, rū­kas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas ter­ša­lams kaup­tis, taip pat dėl in­ten­sy­vaus trans­por­to srau­to (ypač pi­ko me­tu), ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mų gat­vių.

Vei­kia svei­ka­tą

Spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad žy­mus kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­jos ore pa­di­dė­ji­mas ga­li pa­veik­ti krau­jo­ta­kos sis­te­mos ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gas. Nus­ta­ty­ta anks­ty­vos mir­ties ri­zi­ka žmo­nėms, ser­gan­tiems šir­dies ir plau­čių li­go­mis, ast­ma, ki­to­mis kvė­pa­vi­mo or­ga­nų li­go­mis, taip pat pa­gy­ve­nu­siems as­me­nims.

Il­ga­lai­kis kie­tų­jų da­le­lių pa­di­dė­ju­sios kon­cent­ra­ci­jos po­vei­kis pa­di­di­na lė­ti­nės obst­ruk­ci­nės plau­čių li­gos at­si­ra­di­mo ri­zi­ką, plau­čių funk­ci­jos su­si­lpnė­ji­mą suau­gu­siems, bū­si­mo gy­ve­ni­mo truk­mės su­ma­žė­ji­mą dėl šir­dies ir plau­čių li­gų mir­tin­gu­mo ir ga­li­mai dėl plau­čių vė­žio.

Įro­dy­tas ry­šys tarp pa­di­dė­ju­sio kie­tų­jų da­le­lių kie­kio ore ir kū­di­kių mir­tin­gu­mo nuo kvė­pa­vi­mo li­gų, vai­kų ser­ga­mu­mo bron­chi­tais ir plau­čių li­go­mis.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tės Zi­tos Sa­ka­laus­kai­tės pa­reng­to­se re­ko­men­da­ci­jo­se – siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti spor­ti­nių už­siė­mi­mų lau­ke, bė­gio­ti ar vaikš­čio­ti su ma­ža­me­čiais vai­kais, ka­dan­gi kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja di­džiau­sia prie že­mės pa­vir­šiaus. Ge­riau ei­ti į par­kus, miš­ke­lius, ato­kiau nuo jud­rių gat­vių, pra­mo­ni­nių ra­jo­nų.

Oro tar­šai jaut­riau­siems vai­kams, nėš­čioms mo­te­rims, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis kvė­pa­vi­mo ir krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­go­mis re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­lik­ti na­muo­se.

Na­muo­se rei­kė­tų nea­ti­da­ri­nė­ti or­lai­džių, lan­gų, o prieš vė­di­nant pa­tal­pas, lan­gus ar or­lai­des re­ko­men­duo­ti­na už­deng­ti drėg­nu au­di­niu. Va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liais pa­ta­ria­ma san­da­riai už­da­ry­ti lan­gus.