Padangų gaisras Šiauliuose: tikimybė menka, bet – galima

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pa­dan­gos nė­ra pa­vo­jin­gos, ta­čiau, per­dir­bant jas į ža­lia­vas, iki gais­ro tik vie­nas žings­nis.
Po to, kai Aly­tų nu­siau­bė gais­ras vie­no­je di­džiau­sių pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nių Bal­ti­jos ša­ly­se UAB "Eko­lo­gis­ti­ka", įtam­pos dėl pa­dan­gų san­dė­lia­vi­mo ir per­dir­bi­mo ki­lę vi­so­je ša­ly­je. Ne išim­tis ir Šiau­lių re­gio­nas. Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, gy­ven­to­jai šiuo me­tu kur kas ak­ty­viau nei įpras­tai pra­ne­ša sa­vo pa­ste­bė­ji­mus ir ne­sle­pia bai­mės dėl pa­dan­gų gais­rų, ku­rie pa­da­ry­tų ža­los gam­tai ir žmo­nių svei­ka­tai.

Pla­ni­nė ir ne­pla­ni­nė pa­tik­ra

Spa­lio 15 die­ną UAB "Eko­lo­gis­ti­ka" 2 000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­sta­te ki­lęs gais­ras dėl de­gi­mo me­tu į orą pa­te­ku­sių itin kenks­min­gų me­džia­gų pa­da­rė mil­ži­niš­ką ža­lą gam­tai ir žmo­nių svei­ka­tai. Tik­ri­nant gais­ra­vie­tė­je dir­bu­sių ug­nia­ge­sių svei­ka­tą, pas sep­ty­nis iš de­šim­ties ap­tik­ta ne­ga­la­vi­mų.

Eks­per­tai šį gais­rą įvar­di­ja, kaip eko­lo­gi­nę ne­lai­mę, ko­kia ža­la pa­da­ry­ta ap­lin­kai skai­čiuo­ja­ma, ta­čiau nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad ji – mil­ži­niš­ka.

Gais­ro prie­žas­tis kol kas nė­ra aiš­ki – tai grei­čiau­siai pa­sa­kys iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę pa­rei­gū­nai. Ne­pai­sant to, jau da­bar aiš­ku, kad pa­dan­gų san­dė­lia­vi­mo ir per­dir­bi­mo pro­ble­mų "Eko­lo­gis­ti­ko­je" bu­vo, tik kaž­ko­dėl jų ne­bu­vo pai­so­ma. Šiuo me­tu ašt­riau­sios strė­lės smin­ga į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros pa­rei­gū­nus. Gal­būt lai­ku su­stab­džius šios įmo­nės veik­lą ne­lai­mės ne­bū­tų bu­vę?

Nors Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai mi­nė­to gais­ro ge­si­ni­me ne­da­ly­va­vo, iš­sky­rus tai, kad vie­nas Šiau­lių 3-osios ko­man­dos gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis ten bu­vo nu­vy­kęs, dis­ku­si­jų tiek gais­ro me­tu, tiek po jo Šiau­lių val­dy­bo­je bū­ta.

Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ap­sau­gos ins­pek­to­riai po ne­lai­mės suak­ty­vi­no pa­tik­ras re­gio­no ap­skri­ties įmo­nė­se, ūki­nin­kų ūkiuo­se ir pas pa­vie­nius as­me­nis, siek­da­mi įsi­ti­kin­ti, jog veik­la vyk­do­ma griež­tai lai­kan­tis prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių.

Prieš­gais­ri­nės sau­gos ins­pek­to­rių, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos dė­me­sio cent­re at­si­dū­rė prieš ke­le­rius me­tus pa­dan­gų san­dė­lia­vi­mo pa­žei­di­mais pa­gar­sė­ju­si di­džiau­sia pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė Šiau­liuo­se UAB "Me­ta­loi­das". Nors jau ke­le­rius me­tus šio­je įmo­nė­je gru­bių pa­žei­di­mų ne­nus­ta­to­ma, vis tik po ne­lai­mės Aly­tu­je nu­spręs­ta neap­si­ri­bo­ti tik pla­ni­niais įmo­nės pa­tik­ri­ni­mais, bet vyk­dy­ti ir ne­pla­ni­nius. Vie­nas iš to­kių – šios sa­vai­tės tre­čia­die­nį.

Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Zo­nis va­kar in­for­ma­vo apie šio pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus: gy­ven­to­jai ga­li bū­ti ra­mūs, pa­žei­di­mų, ku­rie kel­tų rea­lų gais­ro pa­vo­jų, ne­ras­ta, nu­sta­ty­ti tik ne­žy­mus san­dė­lia­vi­mo nea­ti­ti­ki­mas pa­tvir­tin­tai sche­mai, ku­rie ne­tu­ri įta­kos gais­ro ki­li­mui ir jo iš­pli­ti­mui.

Jei tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu ski­lu­si žie­žir­ba ir su­kel­tų gais­rą, jo ge­si­ni­mas bū­tų ma­žiau komp­li­kuo­tas, nes van­duo, ne­sant sto­go, grei­tai pa­siek­tų gais­ro ži­di­nį.

Po at­vi­ru dan­gu­mi

"Me­ta­loi­do" pra­na­šu­mas, anot ins­pek­to­rių, tas, kad į įmo­nę su­vež­tos ir per­dir­bi­mo lau­kian­čios pa­dan­gos bei jau su­smul­kin­ta gu­ma san­dė­liuo­ja­mos ne už­da­ro­je pa­tal­po­je, kaip bu­vo Aly­tu­je, o po at­vi­ru dan­gu­mi tvar­kin­gai su­de­dant pa­dan­gas į prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tas tam tik­ro aukš­čio, plo­čio ir at­stu­mų rie­tu­ves, o smul­kin­tą gu­mą – mai­šuo­se.

"Jei tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu ski­lu­si žie­žir­ba ir su­kel­tų gais­rą, jo ge­si­ni­mas, skir­tin­gai nei Aly­tu­je, bū­tų ma­žiau komp­li­kuo­tas, nes van­duo, ne­sant sto­go, grei­tai pa­siek­tų gais­ro ži­di­nį, – sa­kė G. Zo­nis. – Grei­čiau už­ge­si­nus – men­kes­nė ža­la ap­lin­kai ir žmo­nių svei­ka­tai".

Ta­čiau ke­lia ne­ri­mą tai, kad bend­ro­vė įsi­kū­ru­si ir vei­kia mies­to te­ri­to­ri­jo­je, Pak­ruo­jo gat­vė­je, ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lo. Va­di­na­si, ki­lus net ir ne­di­de­liam gais­rui, gy­ven­to­jus pa­siek­tų grės­min­gi ter­ša­lai.

Nuo 2016 me­tų bend­ro­vė "Me­ta­loi­das" dėl prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mų – san­dė­liuo­ja­mų pa­dan­gų ir gu­mos at­lie­kų tar­pų tarp rie­tu­vių ir skly­po ri­bos ne­si­lai­ky­mo, rie­tu­vių il­gio, plo­čio, aukš­čio rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo, pa­dan­gų ir gu­mos san­dė­lia­vi­mo ne rie­tu­vė­se, o krū­vo­se ir t.t. – baus­ta ne kar­tą.

2016 me­tais, ba­lan­džio 16 die­ną "Me­ta­loi­de" ki­lo gais­ras: ap­de­gė 115 ku­bi­nių met­rų pa­dan­gų ir ap­smil­ko apie 10 ku­bi­nių met­rų per­dirb­tų pa­dan­gų teks­ti­lės at­lie­kų. Ta­da bu­vo nu­sta­ty­ta, kad gais­ro prie­žas­tis – pa­ša­li­nis ug­nies šal­ti­nis. Spė­ta, kad ug­nis įsi­žie­bė tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu – gal­būt dras­kant pa­dan­gas ir iš­rū­šiuo­jant jo­se esan­čią gu­mą, teks­ti­lę, me­ta­lą, gal­būt smul­ki­nant.

Ins­pek­to­riai už­tik­ri­na, kad įmo­nė iš­pil­dė vi­sus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­da­ma gais­ro pa­vo­jaus ri­zi­ką.

Pa­dan­ga nė­ra grės­min­ga

Pas­ta­ro­sios die­nos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­rius vis su­lau­kia gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie vie­nur ar ki­tur gal­būt ne­tei­sin­gai lai­ko­mas pa­dan­gas – bai­mi­na­ma­si, kad jos neuž­si­deg­tų.

Mi­nė­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Graž­vi­do But­kaus tei­gi­mu, į kiek­vie­ną gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mą rea­guo­ja­ma ne­del­siant – vyks­ta­ma į vie­tą, ana­li­zuo­ja­ma si­tua­ci­ja, o ap­ti­kus pa­žei­di­mų, pa­dan­gų ar jų lau­žo sa­vi­nin­kai draus­mi­na­mi bau­do­mis su nu­ro­dy­mu su­si­tvar­ky­ti.

Ne­se­niai skun­do apie Šiau­liuo­se, Straz­de­lio gat­vė­je esan­čia­me na­mo skly­pe, ke­lių arų plo­te, san­dė­liuo­ja­mus kal­nus pa­dan­gų, su­lau­kė ir "Šiau­lių kraš­tas".

Prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai, ap­si­lan­kę mi­nė­ta­me skly­pe, kons­ta­ta­vo, kad pa­dan­gų kei­ti­mu ir nau­do­tų pa­dan­gų pre­ky­ba be­si­ver­čian­tis sa­vi­nin­kas yra pa­žei­dęs prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­les. Jam pa­skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da, iki gruo­džio 23 die­nos vers­li­nin­kas įpa­rei­go­tas pa­nai­kin­ti pa­žei­di­mą.

Bū­na, kad gy­ven­to­jai ins­pek­to­riams pra­ne­ša ir apie pa­vie­nes, ne­ži­nia, kie­no pa­lik­tas pa­dan­gas, ir apie su­vers­tas ne­tvar­kin­gai. Da­lis pra­ne­ši­mų – pa­grįs­ti, ir sau­gu­mo ne­si­lai­kę as­me­nys nu­bau­džia­mi. Ta­čiau ne­ma­ža da­lis ir to­kių pra­ne­ši­mų, ku­rie ne­tu­ri pa­grin­do ne­ri­mau­ti.

"No­riu nu­ra­min­ti žmo­nes: pa­dan­ga nė­ra pa­vo­jin­ga ir už­deg­ti ją ne taip pa­pras­ta", – už­tik­ri­no G. But­kus.

Anot jo, pa­vo­jin­gos yra ne pa­čios pa­dan­gos, o jų ap­do­ro­ji­mo – ar­dy­mo dras­ky­mo, skir­tin­gų rū­šių me­džia­gų at­sky­ri­mo – tech­no­lo­gi­nis pro­ce­sas, ku­rio me­tu su­žie­žir­ba­vus ga­li už­si­deg­ti pa­dan­gos su­dė­ty­je esan­čios sin­te­ti­nės me­džia­gos, o nuo jų ir gu­ma. Ar­ba ne­tin­ka­mas at­skir­tų me­džia­gų lai­ky­mas, pa­vyz­džiui, ta­da, kai teks­ti­lė, tu­rin­ti ir sa­vai­mi­nio už­si­de­gi­mo ga­li­my­bę, san­dė­liuo­ja­ma ša­lia smul­kin­tos gu­mos.

Ža­la ap­lin­kai – mil­ži­niš­ka

Kad de­gan­čios pa­dan­gos, kaip ir ki­ti naf­tos pro­duk­tai, pa­da­ro mil­ži­niš­ką ža­lą ap­lin­kai, pa­tvir­ti­na ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Su­de­gus to­nai pa­dan­gų gu­mos, į orą pa­ten­ka maž­daug apie 100 ki­log­ra­mų ang­lies mo­nok­si­do (CO), apie 7 ki­log­ra­mai azo­to ok­si­dų, 140 ki­log­ra­mų sie­ros diok­si­do, apie 100 ki­log­ra­mų kie­tų­jų da­le­lių. Trum­pai ta­riant, de­gant pa­dan­goms, į ap­lin­ką su tirš­tais dū­mais pa­ten­ka daug kan­ce­ro­ge­ni­nių, pa­vo­jin­gų žmo­nių svei­ka­tai, me­džia­gų.

Be jau mi­nė­to pa­dan­gų gu­mos gais­ro UAB "Me­ta­loi­das" 2016 me­tų ba­lan­dį, re­gio­ne bū­ta ir dau­giau to­kių gais­rų.

* 2006-ųjų ba­lan­džio 24 die­nos pa­va­ka­rę Šiau­liuo­se, Ba­čiū­nų kar­tod­ro­mo te­ri­to­ri­jo­je, de­gė pa­dan­gos, ku­rios bu­vo kar­tin­gų tra­sos ati­tva­rais.

* 2014 me­tų ba­lan­džio 5 die­nos pa­va­ka­rę pa­ste­bė­ti juo­dų tirš­tų dū­mų ka­muo­liai Ak­me­nės mies­to pa­čia­me pa­kraš­ty­je esan­čio­je UAB "Vaid­va" ga­my­bi­nės ba­zės te­ri­to­ri­jo­je. De­gė se­nos pa­dan­gos, ku­rias san­dė­lia­vo Kau­ne re­gist­ruo­tų UAB "Ant­ri­nis per­dir­bi­mas" ir "Ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pė". Paaiš­kė­jo, kiek­vie­na jų tu­rė­jo lei­di­mus san­dė­liuo­ti po 450 to­nų į at­lie­kas be­tin­ka­mų pa­dan­gų ir be­veik tiek pat bu­vo su­kau­pu­sios at­vi­ro­je aikš­te­lė­je – iš vi­so ar­ti 900 to­nų.

* 2016-ųjų ba­lan­dį bu­vo už­si­de­gu­si žo­lė prie Ba­čiū­nų kar­tin­gų tra­sos, lai­mei, ją spė­ta už­ge­sin­ti ir pa­dan­gos neuž­si­de­gė. Tą­syk ge­sin­da­mas gais­rą Ba­čiū­nuo­se nu­ken­tė­jo ug­nia­ge­sys.

* 2016 me­tų bir­že­lio pra­džio­je Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vės san­dė­ly­je taip pat de­gė su­krau­tos pa­dan­gos. Gais­ras tą­syk neišp­li­to – bu­vo už­ge­sin­tas maž­daug per va­lan­dą.

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros duo­me­ni­mis, 2017–2019 me­tais pa­dan­gų per­dir­bi­mo veik­lą vyk­dė de­šimt ofi­cia­lių įmo­nių jos įsi­kū­ru­sios Kau­no mies­te ir ra­jo­ne, Šiau­lių mies­te, Za­ra­sų ir Jo­na­vos ra­jo­nuo­se, Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, Elekt­rė­nuo­se, Aly­tu­je ir Gargž­duo­se.

Nau­din­ga ži­no­ti

Moks­li­nin­kų skai­čia­vi­mais, pa­te­ku­sios į gam­tą pa­dan­gos suy­ra per 120–140 me­tų. Ne­tin­ka­mai at­si­kra­čius se­nų pa­dan­gų ir pa­li­kus jas sau­lės ato­kai­to­je, ga­li iš­si­skir­ti vė­žį su­ke­lian­čios kan­ce­ro­ge­ni­nės me­džia­gos.

LR Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė tris bū­dus, kaip tei­sin­gai at­si­kra­ty­ti pa­dan­go­mis:

Per­kant nau­jas pa­dan­gas, se­ną­sias pri­va­lo priim­ti jas par­duo­dan­čios įmo­nės. Jos įpa­rei­go­tos priim­ti tiek se­nų pa­dan­gų, kiek klien­tas per­ka nau­jų;

Kei­čiant pa­dan­gas au­to­mo­bi­lių ser­vi­se, se­no­sios prii­ma­mos ne­mo­ka­mai;

Ne­rei­ka­lin­gas pa­dan­gas ne­mo­ka­mai prii­ma di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.

Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mas kiek­vie­nais me­tais au­ga: pa­dan­gas dau­ge­lis sa­vi­nin­kų sten­gia­si su­tvar­ky­ti tei­sin­gai, o ne pa­lik­da­mi pa­miš­kė­se, pa­ke­lė­se ar ki­to­se vie­to­se.

Komentarai

Vaivorykštė    Šeš, 2019-11-16 / 09:53
Aš tai esu rami, nes mūsų meras pats kiečiausias - paspjaus ir užges.
Vaivorykštė    Šeš, 2019-11-16 / 09:54
Aš tai esu rami, nes mūsų meras pats kiečiausias - paspjaus ir užges.
Highly likely    Šeš, 2019-11-16 / 10:42
O as dar ramesnis-tas pseudomeras apsysios ir padegzzzzzzz-tiek iki pilno lendzgrybinio rojaus ir betruksta......
bailys    Šeš, 2019-11-16 / 10:58
nesuprantu, kam žmones gąsdinti tokiais visokiais straipsniais?
Man nerima kelia    Šeš, 2019-11-16 / 16:53
TOKSIKA. Is pradziu kratesi, o paskui prisieme ta slamsta is Alytaus. TAI NETERSIA MIESTO??? KODEL TYLI MIESTO VALDZIA??? Nebijo katadtrofos???
Kairietis    Šeš, 2019-11-16 / 18:32
Pas mus Kairiuose pjuvenu krūvos supiltos prie ežero,kaip piliakalniai,jei užsidegtų kaip Radviliškyje,būtu antras Alytus.Nu bet dar nedega,tai priešgaisrinė nemato reikalo pasidomėt.
optimistas    Šeš, 2019-11-16 / 19:35
kai dūmai rūksta ir dangus apniukęs nuo teršalų, mums, šiauliečiams visada šviečia saulė - meras.
Dalė Ambrazaitienė    Šeš, 2019-11-16 / 22:43
Kuo toliau nuo miesto tuos padangas, joms ne vieta čia!
chi chi    Šeš, 2019-11-16 / 23:57
nieko tokio šiauliečiai, ar yra didelis skirtumas padangų dūmai, ar žibalas ant galvų :DDDD
li    Sek, 2019-11-17 / 14:36
Aš ir pagalvojau kodėl basanavičiaus gatvėje,preita savaite padangom nedvoke,pasirodo patikrinimas buvo metaloide😄😄😄😄dabar hebryte galesite ir toliau mus nuodyti...Ačiū tikrintojams bent savaite grynu oru kvepavom.....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.