Metas keisti padangas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pats lai­kas keis­ti au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas. Ne­pa­kei­ti­mas, sa­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ga­li kai­nuo­ti bran­giai.
Lapk­ri­čio 10-ąją vai­ruo­to­jai, iš­va­žia­vę į ke­lią au­to­mo­bi­liu su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis, ri­zi­kuos ne tik gau­ti 30–40 eu­rų bau­dą, bet ir su­lauk­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros anu­lia­vi­mo.

Jei pa­rei­gū­no su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis nea­ti­tiks rei­ka­la­vi­mų, bus per­brau­kia­ma tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­žy­ma, o į duo­me­nų ba­zę per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­nai­ki­ni­mą.

Vai­ruo­to­jas ga­lės gau­ti lei­di­mą vie­ną pa­rą va­ži­nė­ti be tech­ni­nės ap­žiū­ros. Jis šį lei­di­mą gau­ti ga­lės tuo­met, kai, pa­ša­li­nęs trū­ku­mus, vyks į tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­rą.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad Lie­tu­vo­je va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis ga­li­ma va­ži­nė­ti iki lapk­ri­čio 9-osios va­ka­ro.

Il­ges­nis va­sa­ri­nių pa­dan­gų nau­do­ji­mo lai­kas lei­džia­mas tik mo­to­cik­li­nin­kams. Mo­pe­dus, mo­to­cik­lus, tri­ra­čius, vi­sų rū­šių ke­tur­ra­čius eksp­loa­tuo­ti su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis drau­džia­ma gruodžio–vasario mė­ne­siais, taip pat kovo–lapkričio mė­ne­siais, jei­gu bent da­lis va­žiuo­ja­mo­sios da­lies, ku­ria va­žiuo­ja­ma, yra ap­snig­ta ar ap­le­dė­ju­si.

Pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas bus nai­ki­na­mas, jei žie­mos se­zo­no me­tu au­to­mo­bi­lis, ku­rio bend­ro­ji ma­sė ne di­des­nė kaip 3,5 to­nos, ir (ar) jo prie­ka­ba (jei prie­ka­bo­je įreng­ti stab­džiai) eksp­loa­tuo­ja­mas su pa­dan­go­mis, ku­rios ne­skir­tos va­žiuo­ti žie­mą, trans­por­to prie­mo­nė va­sa­ros se­zo­no me­tu eksp­loa­tuo­ja­ma su dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis ar­ba pro­tek­to­riaus raš­to gy­lis ma­žes­nis nei nu­sta­ty­ta tech­ni­niuo­se rei­ka­la­vi­muo­se.

Eksp­loa­tuo­ja­mo au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pri­va­lo bū­ti be di­des­nių pa­žei­di­mų. Vie­nas svar­biau­sių rei­ka­la­vi­mų – šal­tuo­ju me­tų lai­ku leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pro­tek­to­riaus raš­to gy­lis gy­lis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 3 mi­li­met­rai.

Reklama: https://www.naujos-padangos.lt/padangos/vasarines-padangos/