"Akmenės cementas" laikinai nedegina senų padangų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Mo­der­ni­zuo­tai "Ak­me­nės ce­men­to" įmo­nei be­rei­kia se­nų pa­dan­gų kaip al­ter­na­ty­vaus ku­ro apie 5 tūks­tan­čių to­nų per me­tus – tai dvi­gu­bai ma­žiau, ne­gu su­de­gin­da­vo prieš de­šimt­me­tį.
AB "Ak­me­nės ce­men­tas" lai­ki­nai ne­prii­ma uti­li­zuo­ti se­nų pa­dan­gų. Ta­čiau su­da­ry­tas su­tar­tis maž­daug 5 tūks­tan­čiams to­nų iki me­tų pa­bai­gos ke­ti­na įvyk­dy­ti.
Iš­sa­miau apie si­tua­ci­ją – "Šiau­lių kraš­to" in­ter­viu su bend­ro­vės par­da­vi­mų di­rek­to­riu­mi Ri­char­du Su­da­riu, šiuo me­tu pa­va­duo­jan­čiu ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių.

– Kai ku­rie se­nų pa­dan­gų su­rin­kė­jai ne­pa­ten­kin­ti, kad "Ak­me­nės ce­men­tas" ne­bep­rii­ma de­gi­ni­mui, to­dėl san­dė­liai per­pil­dy­ti. Prob­le­ma ypač ašt­ri po gais­ro Aly­tu­je.

– Vie­ni iš to­kių pa­na­šiai aiš­ki­nan­čių – Klai­pė­dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras yra ta įmo­nė, su ku­ria mes ne­tu­ri­me jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Su­tar­tis su "Ak­me­nės ce­men­tu" pa­si­ra­šiu­sios įmo­nės 2019 me­tais pa­tieks apie 5 tūks­tan­čius to­nų se­nų pa­dan­gų, ir tiek priim­si­me. Li­ko ar­ti 800 to­nų.

Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės įmo­nė­je vyks­ta pla­ni­niai re­mon­to dar­bai, to­dėl pa­dan­gos ne­prii­ma­mos. Kad ne­su­si­da­ry­tų ne­rei­ka­lin­gų san­kau­pų, ne­bū­tų vir­šy­tas leis­ti­nų priim­ti pa­dan­gų kie­kis.

Pla­nuo­ja­ma, kad šį sa­vait­ga­lį kros­nis vėl su­ksis, o nuo pir­ma­die­nio at­nau­jin­si­me pa­dan­gų priė­mi­mą.

Iš vi­sų ap­si­šau­kė­lių ar afe­ris­tų, ku­rie ne­kont­ro­liuo­ja­mi pri­si­pir­ko se­nų pa­dan­gų ir ne­tu­ri kur jų rea­li­zuo­ti, šiukš­lių ne­su­rink­si­me. "Ak­me­nės ce­men­tas" ne­be­ga­li su­da­ry­ti su­tar­čių, jei ne­su­de­gi­na dau­giau at­lie­kų.

– Ko­dėl jų kie­kiai su­ma­žė­jo, ne­gu bū­da­vo prieš ke­lio­li­ka me­tų, kai pra­si­dė­jo de­gi­ni­mas, – iki 11-12 tūks­tan­čių to­nų per me­tus.

– Ne­be­tin­ka­mos pa­dan­gos tam­pa ku­ru su­ka­mo­sioms kros­nims, ku­rio­se su­de­gi­na­mas klin­ke­ris tam­pa ce­men­tu. Ki­taip ta­riant pa­dan­go­mis pa­kei­čia­ma da­lis nau­do­ja­mo ku­ro.

Kol bu­vo tai­ko­ma se­no­ji ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja – rei­kė­jo dau­giau pa­dan­gų. Po mo­der­ni­za­vi­mo dar­bų į kros­nis įma­no­ma "su­mes­ti" mak­si­ma­liai iki 6 tūks­tan­čių to­nų ne­smul­kin­tų pa­dan­gų per me­tus. Tiek ne­rei­kia, nes įmo­nė kas­met su­stab­do­ma maž­daug dviems mė­ne­siams re­mon­to dar­bams. Tad tre­ti me­tai iš ei­lės prii­ma­me po 5 tūks­tan­čius to­nų.

– Kai ki­lo ažio­ta­žas dėl per­daug san­dė­liuo­se su­kaup­tų pa­dan­gų, gal­būt su­si­da­ro ei­lė no­rin­čių­jų tiek­ti pa­dan­gas įmo­nei.

– Su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos, kai ne­bu­vo ažio­ta­žo. Dėl ki­tų me­tų su­tar­tys bus pa­si­ra­ši­nė­ja­mos sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais. Aiš­ku, tik su pa­ti­ki­mais par­tne­riais.

Mums ne­tin­ka par­tne­riai, ku­rie su­ren­ka se­nų pa­dan­gų pi­ko me­tu – kai vai­ruo­to­jai kei­čia pa­dan­gas ru­de­nį ar­ba pa­va­sa­rį – ir sku­ba par­duo­ti. Mums pa­dan­gos tu­ri bū­ti tie­kia­mos to­ly­giai vi­sus me­tus.

Dar ren­ka­mės par­tne­rius, ne­tu­rin­čių rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga.

Taip jau de­šimt­me­tį dir­ba­me su Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ru ir Kau­ne re­gist­ruo­ta ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pe.

Prii­ma­me pa­dan­gas ir iš ki­tų tie­kė­jų, ne­tgi iš fi­zi­nių as­me­nų, pa­vyz­džiui, tu­rin­čių veik­los pa­ten­tą. Daž­nai prii­ma­me be su­tar­čių. Jų ne­su­da­ri­nė­ja­me dėl ma­žų kie­kių. Kar­tais ga­li­me pa­pil­do­mai priim­ti, kai yra įvyk­dy­tos su­tar­tys, o dar įma­no­ma su­de­gin­ti.