Merui – vidinės dramos, miestui – nuostoliai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras A. Vi­soc­kas dėl oro uos­to atei­ties sa­kė, ko­kios vi­di­nės dra­mos jo vi­du­je be­vyk­tų, si­tua­ci­ją ve­siąs į prie­kį.
Šiau­lių oro uos­tas nuo šiol vyk­dys tik avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­ją. Ko­mer­ci­ne veik­la ne­beuž­siims, o at­ly­gi­ni­mus 13 įmo­nės dar­buo­to­jų Sa­vi­val­dy­bė mo­kės iš mies­to biu­dže­to. Toks iš­gy­ve­ni­mo pla­nas. Iki švie­saus ry­to­jaus, kol in­ves­tuo­to­jai pa­si­sta­tys or­lai­vių re­mon­to įmo­nę ir į Šiau­lius ims skrai­dy­ti lėk­tu­vai. Ar me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas vis dar ti­ki ta gra­žia oro uos­to atei­ti­mi? Jis sa­ko, kad ka­muo­ja "vi­di­nės dra­mos".
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da ke­lia ran­kas: skry­džių nė­ra ir nė­ra šan­sų, kad jie grei­tai at­si­ras­tų.

Oro uos­tas lie­ka be ko­mer­ci­nės veik­los

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Šiau­lių oro uos­tas ne­be­vyk­dys ko­mer­ci­nės veik­los. Įmo­nė­je nai­ki­na­mi ko­mer­ci­nio pa­da­li­nio eta­tai, at­leis­ti 9 dar­buo­to­jai. Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta, kad pa­sta­ruo­sius ke­lerius me­tus įmo­nės pa­ja­mos iš vyk­do­mos ko­mer­ci­nės veik­los nė­ra ga­ran­tuo­tos dėl esa­mos si­tua­ci­jos rin­ko­je – jų ne­pa­kan­ka vi­soms įmo­nės iš­lai­doms pa­deng­ti.

Sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti įmo­nės iš­lai­das, kol po­ten­cia­lus in­ves­tuo­to­jas, o gal ir ki­ti ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai, pra­dės veik­lą Šiau­lių oro uos­te, bu­vo priim­tas spren­di­mas at­si­sa­ky­ti ko­mer­ci­nių veik­lų, pa­lie­kant tik avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­jos vyk­dy­mą.

At­li­kus įmo­nės struk­tū­ri­nius pa­kei­ti­mus, at­lei­džia­mi dar­buo­to­jai, vyk­dan­tys ne avia­ci­jos sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo funk­ci­ją. Lie­ka dirb­ti 13 žmo­nių kar­tu su di­rek­to­rė ir bu­hal­te­re.

Oro uos­to sau­gu­mo funk­ci­jos už­tik­ri­ni­mą jau ke­le­rius me­tus iš mies­to biu­dže­to fi­nan­suo­ja Sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau įmo­nės va­do­vės ir fi­nan­sininkės at­ly­gi­ni­muo­se biu­dže­ti­niai pi­ni­gai su­da­rė tik da­lį. Ka­dan­gi da­bar įmo­nė ki­to­kių lė­šų be­veik ne­be­tu­ri, tad ir ad­mi­nist­ra­ci­ja bus iš­lai­ko­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis. Šiam rei­ka­lui mies­to Ta­ry­ba ke­tu­riems li­ku­siems me­tų mė­ne­siams prie jau skir­tų šiems me­tams 150 tūks­tan­čių pri­dė­jo dar 20 tūks­tan­čių.

Iš ko­mer­ci­jos – į di­rek­to­res

Pri­min­si­me, kad prieš ke­le­rius me­tus iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų be­si­trau­kiant tuo­me­ti­niam di­rek­to­riui And­riui Dau­jo­tui, jis sa­kė su­si­lau­kęs Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų prie­kaiš­tų dėl ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vios įmo­nės ko­mer­ci­nės veik­los.

Bu­vęs va­do­vas tuo­met skun­dė­si, kad Sa­vi­val­dy­bė Ko­mer­ci­jos pa­da­li­ny­je įstei­gė eta­tą ir no­rė­jo įdar­bin­ti sa­vą žmo­gų.

"Priim­si­me dar vie­ną žmo­gų, bus dar vie­nas pro­jek­tas ir kas iš to? Mums rei­kia žmo­gaus, ku­ris dirb­tų su rin­ko­mis – Azi­jos, Ry­tų", – sa­kė ta­da A. Dau­jo­tas, šiuo me­tu dir­ban­tis Pa­lan­gos oro uos­to di­rek­to­riu­mi.

Jam pa­li­kus Šiau­lių oro uos­tą į Ko­mer­ci­jos pa­da­li­nį bu­vo priim­ta Au­re­li­ja Kue­za­da, ku­ri vė­liau ta­po įmo­nės di­rek­to­re.

Vi­sos vil­tys – į in­ves­tuo­to­ją

"Šiau­lių kraš­tui" di­rek­to­rė Au­re­li­ja Kue­za­da pri­pa­ži­no, kad įmo­nė nuo sau­sio mė­ne­sio skry­džių ne­tu­ri.

"Mū­sų vie­nin­te­liai kro­vi­nių tie­kė­jai įklim­po į rei­ka­lus su mui­ti­ne. Ka­dan­gi jie bu­vo vie­nin­te­liai, veik­los ne­be­li­ko. Rin­ko­je taip grei­tai su­ras­ti ki­tą tie­kė­ją, ku­ris to­kiais kie­kiais skrai­din­tų kro­vi­nius, yra be šan­sų. Ne­pa­tem­pia­me apim­čių prieš Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių", – aiš­ki­no va­do­vė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad pa­si­ta­ru­si su ak­ci­nin­ku (tai yra Sa­vi­val­dy­be) su­si­ta­rė su­si­ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių ir iš­gy­ven­ti, kol ateis in­ves­tuo­to­jas. A. Kue­za­da nei­gė, kad įmo­nė vi­siš­kai at­si­sa­kė ko­mer­ci­nės veik­los – tik su­si­ma­ži­no dar­buo­to­jų skai­čių. Anot di­rek­to­rės, vis­kas yra da­ro­ma, tik apim­tys la­bai su­ma­žė­ju­sios.

"Aš atė­jau su ta vė­lia­va, kad oro uos­tas tu­ri už­si­dirb­ti. Kiek­vie­nas atė­ji­mas į Ta­ry­bą ir pra­šy­mas pi­ni­gų la­bai pjau­na. Oro uos­tas tu­rė­tų iš­gy­ven­ti iš ko­mer­ci­nių skry­džių. Mums to ne­pa­vyks­ta ir tai yra skau­du", – ap­gai­les­ta­vo va­do­vė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad įmo­nė gau­na pa­ja­mas už že­mės skly­pų, ku­riuo­se pla­nuo­ja kur­tis in­ves­tuo­to­jas, nuo­mą – apie 24 tūks­tan­čius eu­rų.

A. Kue­za­da in­for­ma­vo, kad rug­sė­jo pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti dar dvie­jų skly­pų nuo­mos auk­cio­ną. Jei jis pa­si­sek­tų, įmo­nės pa­ja­mos iš nuo­mos pa­dvi­gu­bė­tų.

"Ar ateis in­ves­tuo­to­jas, sun­ku spė­ti, nes kal­bin­tiems rei­kia pa­ruoš­tos inf­rast­ruk­tū­ros su du­jo­mis, elekt­ra, van­den­tie­kiu ir pa­di­din­ta elekt­ros ga­lia. To dar rei­kės pa­lauk­ti, nes Sa­vi­val­dy­bė da­bar nu­ma­čiu­si 10 mil­ijo­nų eurų di­de­lę in­ves­ti­ci­ją į oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rą", – ko­men­ta­vo di­rek­to­rė.

Pri­min­si­me, kad že­mės skly­pus iš oro uos­to iš­si­nuo­ma­vo UAB "Ter­mi­com", ku­ri pa­kei­tė pa­va­di­ni­mą į "Avia­tic Mro". In­ves­tuo­to­jas pla­nuo­ja sta­ty­ti or­lai­vių ap­tar­na­vi­mo ir re­mon­to ga­myk­lą. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­go­jo be­veik už 10 mi­li­jo­nų eu­rų įreng­ti or­lai­vių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, pri­va­žia­vi­mo ta­kus, su­tvar­ky­ti ki­tą in­ves­tuo­to­jui rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą.

A. Kue­za­da ti­ki­no, kad abu pro­jek­tai yra pro­jek­ta­vi­mo pa­bai­gos sta­di­jo­je. Sa­vi­val­dy­bė jau ruo­šia­si ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­sui. Te­ri­to­ri­ja iš­va­ly­ta nuo ter­ša­lų, nu­griau­ti ne­rei­ka­lin­gi sta­ti­niai.

"Pag­rin­di­nės mū­sų pa­ja­mos iš or­lai­vių tū­pi­mo, ant­že­mi­nio jų ap­tar­na­vi­mo. Kuo dau­giau or­lai­vių in­ves­tuo­to­jai leis ir su­ks per sa­vo ga­myk­lą, tuo dau­giau mes už­si­dirb­sim", – ti­ki­si di­rek­to­rė.

Ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­lą 2021 me­tų ko­vo mė­ne­sį, tad oro uos­to lau­kia dar apie pu­sant­rų me­tų sun­kus iš­gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis.

Me­ro vi­di­nės dra­mos

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­ko ne­lei­džian­tis sau pra­ras­ti op­ti­miz­mo dėl oro uos­to atei­ties. Jis pri­si­mi­nė, kad dar 2015 me­tais, kai ta­po me­ru, oro uos­to įmo­nė bu­vo ant bank­ro­to ri­bos.

"Re­gio­no sa­vi­val­dy­bių me­rai pa­si­sa­kė, kad oro uos­to rei­kia. Mums pa­vy­ko pa­deng­ti įmo­nės sko­las – spė­jo­me prieš pa­si­kei­čiant įsta­ty­mui", – pa­sako­jo me­ras.

Jis ti­ki­si, kad tas 150 tūks­tan­čių eu­rų, ski­ria­mų įmo­nei iš­lai­ky­ti, atei­ty­je pri­trauks mi­li­jo­nus in­ves­ti­ci­jų.

"Ži­nia, kad oro uos­tas vei­kia, kad mes ban­do­me iš­lai­ky­ti, kad no­ri­me, jog ši vie­ta vys­ty­tų­si ir in­ves­tuo­ja­me apie 10 mi­li­jo­nų, yra ge­ra. Ta ge­ro­ji ži­nia su­si­kau­pia per il­gą lai­ką", – dės­tė mies­to va­do­vas.

Ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Šiur­kus pri­mi­nė me­rui se­nas la­žy­bas dėl oro uos­to sau­gu­mo funk­ci­jos, kad ji bus fi­nan­suo­ja­ma iš mies­to biu­dže­to. A. Vi­soc­kas la­žy­bas pri­si­mi­nė sun­kiai, bet pa­pa­sa­ko­jo, jog tuo me­tu ne­ti­kė­jo, kad įmo­nės veik­lai ga­li­ma skir­ti mies­to pi­ni­gų. Tuo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs M. Šiur­kus iš­siaiš­ki­no Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, kad toks fi­nan­sa­vi­mas ga­li­mas. Iš ko la­ži­no­si, šian­dien neat­si­me­na nė vie­nas.

"Mar­ty­nas iš­siaiš­ki­no, kad ga­li­ma fi­nan­suo­ti ir aš tuo džiau­giuo­si. Jei to­kios ga­li­my­bės ne­bū­tų, tai tu­rė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad oro uos­tas tu­ri pa­bai­gą. Rea­liai įmo­nėms iš mies­to biu­dže­to skir­ti pi­ni­gų ne­ga­li­ma", – sa­kė me­ras.

A. Vi­soc­kas tei­gė dėl oro uos­to esąs rea­lis­tas, nors jo pa­rei­ga vie­šo­je erd­vė­je bū­ti op­ti­mis­tu.

"Yra sun­ku. Vi­di­nės dra­mos vyks­ta, bet ne­žiū­rint ko­kios jos, ve­siu si­tua­ci­ją į prie­kį", – ža­dė­jo me­ras.

Mū­sų vie­nin­te­liai kro­vi­nių tie­kė­jai įklim­po į rei­ka­lus su mui­ti­ne. Ka­dan­gi jie bu­vo vie­nin­te­liai, veik­los ne­be­li­ko.