Kuriantys vaikai keliavo po Latviją

Val­do Kan­čaus­ko nuo­tr.
Vai­kai ke­lio­nė­je ap­lan­kė Gut­ma­nio olą.

Ro­dos, dar vi­sai ne­se­niai Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų am­ba­sa­do­je Vil­niu­je, bu­vo su­reng­ta ne­for­ma­liojo vai­kų švie­ti­mo Vek­to­ri­nės ta­py­bos ir fo­tog­ra­fi­jos pa­grin­dų bū­re­lio, va­do­vau­ja­mo lais­vo­jo mo­ky­to­jo, ne­pel­no sie­kian­čios VšĮ "An­ge­lų so­dai" įkū­rė­jo ir va­do­vo Val­do Kan­čaus­ko vek­to­ri­nės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da. Jos me­tu vy­ko lab­da­rin­gas ta­py­bos kū­ri­nių auk­cio­nas. Am­ba­sa­dos bend­ruo­me­nė nu­pir­ko net sep­ty­nio­li­ka ga­bių­jų kel­miš­kių ta­py­bos dar­bų.

Už da­lį gau­tų lė­šų, V. Kan­čaus­ko bū­re­lį lan­kan­tys Kel­mės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los ir Kel­mės "Kra­žan­tės" pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai vy­ko į nuo­sta­bią edu­ka­ci­nę, pra­mo­gi­nę ir pa­žin­ti­nę ke­lio­nę po Lat­vi­ją. Kar­tu vy­ko ir ke­li tė­ve­liai bei ly­dė­jo abie­jų mo­kyk­lų mo­ky­to­jai.

Jau­nie­ji me­ni­nin­kai ap­lan­kė Si­gul­dos mies­te esan­tį di­džiau­sią Bal­ti­jos ša­ly­se "Tar­zans" nuo­ty­kių par­ką po at­vi­ru dan­gu­mi, ten iš­ban­dė ekst­re­ma­lią va­sa­ros ro­gu­čių tra­są, gro­žė­jo­si Gau­jos upės, na­cio­na­li­nio par­ko iš­skir­ti­nio gro­žio vaiz­dais, ku­riais lat­viai pel­ny­tai di­džiuo­ja­si ir net va­di­na Lat­vi­jos "Švei­ca­ri­ja".

Vė­liau Si­gul­do­je, fu­ni­ku­lie­riu­mi, ku­ris ka­bo ant be­veik dvie­jų ki­lo­met­rų il­go ly­no, kė­lė­si per Gau­jos upę. Šią įspū­din­gą pra­mo­gą ke­lio­nės da­ly­viai pri­si­mins il­gai – ir dėl vir­pan­čios šir­dies, kad ne­lie­čia­te že­mės po ko­jo­mis (ji – 40 met­rų po ju­mis), ir dėl kva­pą gniau­žian­čių, pa­va­sa­ri­nių, bun­dan­čios gam­tos vaiz­dų.

Per­si­kė­lus per upę, šiek tiek pa­ė­jus pės­čio­mis per vaiz­din­gą Gau­jos na­cio­na­li­nį par­ką, ap­lan­kė uni­ka­lią Gut­ma­nio olą. Pa­ke­liui dar su­sto­jo Ry­go­je.

Jau grei­tai už li­ku­sias, iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų am­ba­sa­dos Vil­niu­je gau­tas lė­šas pla­nuo­ja­ma ki­ta ke­lio­nė į Lat­vi­ją – šį kar­tą mo­ki­niai vyks į Jūr­ma­lą.

La­bai džiu­gu, kad ir Kel­mė­je dau­gė­ja so­cia­liai at­sa­kin­gų įmo­nių – ke­lio­nei skir­to au­to­bu­so nuo­mos iš­lai­das iš dalies pa­den­gė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas.

VšĮ "An­ge­lų so­dai" įkū­rė­jo ir va­do­vo Val­do Kan­čaus­ko pa­stan­go­mis, vai­kų uni­ka­lius Lai­mės ait­va­rus šią va­sa­rą iš­vys de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos. Ge­gu­žės 18 die­ną Klai­pė­do­je Lai­vų pa­ra­do me­tu, Klai­pė­dos pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je jie vėl kils į dan­gų. O bir­že­lio 1 die­ną Klai­pė­do­je, LTOK or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ,,Olim­pi­nės die­nos 2019" ren­gi­ny­je vyks ait­va­rų dirb­tu­vės ir šven­ti­nį uos­ta­mies­čio dan­gų nu­spal­vins in­teg­ra­ci­nis, vai­kų ta­py­tas vek­to­ri­nis kū­ri­nys, per­kel­tas ant vė­lia­vos-ait­va­ro.

Uni­ka­lus kel­miš­kių ait­va­ras jau yra įtrauk­tas į Birš­to­no dis­ku­si­jų fes­ti­va­lio BŪ­TENT! ir Klai­pė­dos "Jū­ros šven­tės" ofi­cia­lias pro­gra­mas.

Pla­nuo­ja­mas Lai­mės ait­va­ro "pa­si­ro­dy­mas" ir gim­to­jo­je Kel­mė­je, mies­to šven­tė­je "Kel­mės ra­tas" ir Že­mai­ti­jos ra­lio ren­gi­ny­je.

To­liau po ša­lį ke­liau­ja vai­kų ir bū­re­lio va­do­vo vek­to­ri­nės ta­py­bos pa­ro­da. Iš Vil­niaus kū­ri­niai at­ke­lia­vo į Kau­ną, čia bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Kau­no "Žal­gi­rio" are­no­je Olim­pi­nio švie­ti­mo fo­ru­me "Spor­tas + švie­ti­mas = 21 am­žiaus ga­li­my­bės".

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­rė nu­pir­ko au­to­riaus Dei­vi­do kū­ri­nį. Vek­to­ri­nės ta­py­bos dar­bas pa­vir­to į nuo­sta­bią kom­piu­te­ri­nę plan­še­tę, pie­ši­mo plan­še­tę ir dau­gy­bę sal­du­my­nų. Gau­ta rea­li (be­veik 600 USD) pri­dė­ti­nė ver­tė leis ber­niu­kui dar la­biau pa­si­ner­ti į kū­ry­bos pro­ce­są.

Jau bai­gia­mas kur­ti VšĮ "An­ge­lų so­dai" nau­jas in­ter­ne­ti­nis pus­la­pis-ga­le­ri­ja. Čia bus ga­li­ma įsi­gy­ti iš­skir­ti­nių au­to­rių vek­to­ri­nės ta­py­bos dar­bų ir iš­pil­dy­ti bent vie­ną ypa­tin­go vai­ko že­miš­ką sva­jo­nę.